الرئيسية  اتصل بنا  خارطة الموقع   
 
 
  إرسل لنا كتاب | أخبرنا عن خطأ  
أ ب ت  ...
فهرست نسخه هاى خطى - كتابخانه آية الله گلپايگاني ج 1

فهرست نسخه هاى خطى

كتابخانه آية الله گلپايگاني ج 1


[ 1 ]

فهرست نسخه هاي خطى كتابخانه عمومى حضرت آية الله العظمى آقاى گلپايگانى مد ظله (ايران - قم) (جلد اول) نگارش سيد احمد حسيني

[ 3 ]

بسم الله الرحمن الرحيم پس از حمد وثناى الهى ودرود وصلوات بر سرور كاينات وسلام وتحيات بر جانشينان والا مقام آنحضرت. مرجع عظيم الشأن عالم تشيع حضرت آية الله العظمى آقاى حاج سيد محمد رضا گلپايگانى مد ظله العالي، در سال 1354 به اين كمترين دستور فرمودند كه در مدرسه علميه أي كه معظم له تأسيس نموده اند، كتابخانه أي بجهت استفاده طلاب آن مدرسه داير گردد. در اين كتابخانه كه همان سال بنيانگذارى شد، بناى توسعه زياد نبود ولى در اثر تشويق مداوم حضرت آية اللهى وكوشش فراوانى كه انجام شد، تدريجا بصورتي در آمد كه از حد كتابخانه يك مدرسه بيرون رفته ودر عداد يكى از كتابخانه هاي برجسته حوزه علميه قم بشمار آمد. در بخشهاى سه گانه كتابخانه (بخش كتابهاى چاپى - بخش كتابهاى قرآني وبخش نسخه هاي خطى) كتابهاى پر ارزشى گرد آورده شده ولازم ديدم كه مخصوصا براى دو بخش اخير فهرستهاى جامعى تنظيم نموده تا براى دانش پژوهان كمكى باشد.

[ 4 ]

در آغاز كار بفهرست كتابهاى قرآني پرداختم ودر چهار قسمت (كتابهاى عربي، فارسي، تركي، اردو) شروع بكار نمودم ولى كاوش از كتابهاى چاپى مربوط به قرآن مجيد فراتر رفته وبا رجوع به فهرستهاى كتابخانه هاي عمومى وخصوصي خارج وداخل كشور وبررسى كتابهائى كه در علم رجال وحالات وبيوگرافى علما ودانشمندان تأليف شده بود، فهرستى عظيم بوجود آمد، وقسمت عربي آن كه بنام (معجم المؤلفات القرآنية) ناميده شده وداراى بيش از پنج هزار فيش مى باشد آماده چاپ وبا خواست خداوند متعال در چند جلد چاپ خواهد شد. پس از جمع آورى فهرست نام برده شده، به فيش بردارى از نسخه هاي خطى اين كتابخانه شروع نمودم واينك با توفيقات الهى جلد اول فهرست نسخه هاي خطى را به ارباب علم ودانش تقديم مى كنم واز هر گونه لغزش واشتباه پوزش مى طلبم. در اين جلد كه معرف چهار صد نسخه خطى مى باشد، كتابهاى شناسانده شده در فهرستهاى ديگر را به آن فهرستها ارجاع مى دهيم وكتابهائى كه بايد پيرامون آنها سخن گفت بارعايت اختصار وبه اندازهء لازم معرفى مى شوند وتا حد ممكن از تفصيل در گفتار وآوردن مطالب متفرقه غير ضروري خود دارى مى شود. هريك از نسخه ها در دو بخش معرفى مى شوند: (بخش اول) كتاب شناسى، شامل: 1 - شمارهء مسلسل.

[ 5 ]

2 - نام كتاب وموضوع ولغت آن. 3 - نام مؤلف وتاريخ در گذشت يا عصر وى. 4 - خصوصيات كتاب وتاريخ تأليف وجاى تأليف وعناوين مطالب، يا ارجاع به فهرستهائى كه كتاب در آنها معرفى شده است. 5 - آغاز وانجام كتابها. (بخش دوم) نسخه شناسى با حروف ريز وسطرهاى كوتاه، شامل: 1 - نوع خط. 2 - نام كاتب. 3 - تاريخ كتابت وجاى آن. 4 - اجازه ها يا امتيازات علمي نسخه. 5 - تملكها با تاريخ وجاى آنها. 6 - مهرهاى مالكان كتابها. 7 - زينتها وامتيازات هنرى نسخه. 8 - شماره برگها با رمز " گ " وشماره سطرها بارمز " س " وطول وعرض كتاب به سانتيمتر بارمز " سم ". در آخر هر جلد، فهرست الفبائى، فهرست موضوعي، وفهرست مؤلفان كتابها افزوده شده است. بخش خطى اين كتابخانه مرهون لطف فراوان جناب آقاى حاج شيخ عبد الرزاق كتابچى اصفهاني مى باشد كه در آغاز تأسيس كتابخانه بيش از يك هزار ودويست نسخه خطى اهدا نموده وهمواره اين بخش را از نظر دور نداشته

[ 6 ]

تدريجا نسخه هاي ديگرى نيز فرستاده اند. دوام توفيق وتأييد آقاى كتابچى را از درگاه احديت خواهان وعزت روز افزون ايشان را مسئلت مى نمائيم. در پايان اين گفتار از تشويق هاي پدرانه حضرت آية الله العظمى گلپايگانى سپاسگزار واز خداوند منان خواهانيم كه سايهء بلند پايه شان را مستدام بدارد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سيد احمد حسيني اشكوري

[ 9 ]

(1) كتاب دعا (دعا - فارسي) داراى سوره هاي يس، الفتح، الرحمن، الجمعة، الواقعة، وهمچنين داراى دعاهاى جوشن كبير، دوازده امام، مشلول، عكاشه، استغفار، كميل، صباح، عهد نامه، مجير، عشرات، دعاهاى ايام هفته، سمات، قدح، نور، تعقيبات نمازها، دعاهاي صبح وشام، عديله، ودعاهاى كوتاه ديگر. نسخ معرب زيبا، سيد محمد، غره شعبان 1249 بجهت آقا سيد رحيم فرزند مير عبد الباقي، عناوين ونشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به زرومشكى، بين سطرها زرفشانى شده، صفحه اول داراى سرلوح رنگين وحاشيهء صفحه اول ودوم داراى نقشه هاي رنگين زيبا، كاغذ ترمه، نسخه بياضى، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 236 گ، 12 س، 16 * 8 سم

[ 10 ]

(2) مجموعه: 1 - خواص القرآن " 2 پ - 25 پ " (علوم قرآن - عربي) از: ؟ خواص سوره ها وآيه ها را بترتيب قرآن با عناوين " قال الحكيم " گرد آورده وظاهرا مرادش از حكيم همان أبو عبد الله تميمي است كه كتابي بنام " خواص القرآن " دارد وآن خواص را از دانشمندى هندي نقل مى كند (ذريعه 7 / 273). آغاز: " قال الحكيم سورة فاتحة الكتاب فيها ألف خاصية من رأى ذلك الخواص رأى غرائب وعجائب ". انجام: " قال الحكيم هذه الخواص من الاسرار المكنونة. فالا عمال بالنيات ولكل امري ما نوى ". 2 - جامع الاخبار " 26 پ - 100 ر " (حديث - عربي) از: ؟ همان نسخه غير مشهور است كه داراى چهارده باب مى باشد وهر باب داراى فصولى است (ذريعه 5 / 36، فهرست مرعشى 3 / 12). در اين نسخه كتاب را به محمد بن محمد بن محمد سبزوارى نسبت داده وگويد تأليفش بتاريخ پنجشنبه 6 صفر 679 بپايان رسيده وبا يك واسطه از روى نسخه مؤلف كه در مشهد مقدس تأليف نموده، مقابله شده است، ودر پايان چند باب كوتاه بعنوان ملحقات نسخه اضافه دارد، بدين ترتيب: باب: في صفة جهنم وألوان عذابها. باب: في الموقف.

[ 11 ]

باب: في النوادر وهو آخر الكتاب. باب: في صفات قلة الاكل. باب: في الضيافة وفضلها. باب: في السؤال بغير الحاجة. باب: فيمن سأل بحق محمد وآل محمد. آغاز: " الحمد لله الاول بلا أول كان قبله والاخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ". انجام: " وروي عن معلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه السلام قال ان امر السفياني من الامر المحتوم وخروجه في شهر رجب المرجب ". 3 - شرح قصيده ميرفندر سكى " 102 ر - 116 ر " (عرفان - عربي) از: ملا محمد صالح بن محمد سعيد خلخالي (ذريعه 14 / 14). 4 - نان وحلوا " 123 ر - 130 پ " (شعر - فارسي) از: بهاء الدين محمد بن حسين عاملي (1031) (فهرست مرعشى 2 / 352). در اين مجموعه جز رساله هاي بالا، فوائد ديگرى بدين ترتيب دارد: ركن سوم در بيان عقل (113 ر - 115 پ) نام كتابهاى مجلسي بفارسي (115 پ - 116 پ) معنى شعر (117 ر - 117 پ) سبب تسميه مجلسي (118 ر - 119 ر) شرح فقره أي از دعاى صباح (119 پ - 120 ر) فوائدي از شرح تهذيب سيد نعمت الله جزائري (120 پ - 121 ر) سنيانى كه مشهور به تشيع اند (121 پ - 122 ر) اشعاري از شيخ بهاء الدين عاملي (131 ر - 132 پ).

[ 12 ]

نستعليق، كتاب اول شنبه 23 محرم 1268 در همدان سراى حاج فتحعلى، كتاب دوم محمد على بن احمد خونسارى اصفهاني، سه شنبه 23 جمادى الاخر 1278 در مدرسه صدر اصفهان. 132 گ، سطور مختلف، 16 * 8 سم (3) نحو (نحو - فارسي) از: ؟ قواعد نحو را بروشى مختصر وجامع در سه قسم (اسماء، افعال، حروف) تنظيم نموده وهر قسم داراى چند باب مشتمل بر چند فصل كوتاه است. از آغاز وانجام نسخه افتاده وفهرست بابهائى كه موجود است چنين است: الباب الثالث: في الاسماء الموصولة. الباب الرابع: في اسماء ظروف الزمان. الباب الخامس: في ظروف المكان. الباب السادس: في اسماء الافعال. الباب السابع: في الاسماء الجارية مجرى الافعال. الباب الثامن: في المصادر المثناة والمضافة. الباب التاسع: فيما ينتصب باضمار فعل. الباب العاشر: في اسماء التوكيد. الباب الحادى عشر: في الاسماء المبنية مع غيرها. الباب الثاني عشر: في الاسماء المفردة (1. (القسم الثاني) في الافعال، وهى اربعة ابواب. الباب الاول: في المتصرفة منها.


(1) اين باب وباب يازدهم در صحافي بآخر نسخه منتقل شده است. (*)

[ 13 ]

الباب الثاني: في غير المتصرفة. الباب الثالث: في الافعال الامرية. الباب الرابع: في أفعال متصرفة. (القسم الثالث) في الحروف، وهى عشرة أبواب. الباب الاول: في الحروف الجارة للاسماء. الباب الثاني: في الحروف الناصبة لها. الباب الثالث: في نواصب الفعل المستقبل. الباب الرابع: في الجوازم للافعال. الباب الخامس: في الحروف العاطفة. الباب السادس: في طرف من الادغام. الباب السابع: في الامالة وبعض أحكامها. الباب الثامن: في حروف مفردة غير عاملة. الباب التاسع: في كلمات تكون اسما وفعلا وحرفا. الباب العاشر: في معاني حروف المعجم. آغاز نسخه: " زنى بود ومشار إليه مذكر بود گوئى ذاك وذلك وتثنيه مؤنث جونى تثنيه مذكر بود ". نسخ معرب، نسخه قديم ونفيس، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج فرسوده. 112 گ، 11 س، 12 * 9 سم

[ 14 ]

(4) تذكرة القبور (تاريخ - فارسي) از: ملا عبد الكريم بن مهدى جزى اصفهاني (1341) (ذريعه 4 / 44، مشار فارسي 1 / 1251). نسخ، حسن بن غلام حسين داورى دولت آبادى، چهار شنبه هفتم رجب 1366، پس از كتاب چند قصيده است عرفاني شايد از مثنوى مولانا رومى. 80 گ، 13 س، 15 * 12 سم (5) مجموعه: 1 - اطباق الذهب " اپ - 152 پ " (ادب - عربي) از: شرف الدين عبد المؤمن بن هبة الله مغربي اصفهاني (ق 10) (كشف الظنون 1 / 116، ذريعه 2 / 216، فهرست مرعشى 3 / 67، مشار عربي 68، معجم المطبوعات 2 / 1300). 2 - تفسير سورة الفاتحة " 153 ر - 175 ر) (تفسير - عربي) از: مير محمد صالح بن عبد الواسع حسيني خاتون آبادى (1126) تفسيرى است مختصر بر سوره فاتحه در چند مقاله، ابتداءا گفته هاي مفسرين را در تفسير اين سوره مى آورد پس از آن سوره را چنانچه خودش مى فهمد تفسير مى كند. آغاز: " الحمد لله رب العالمين واياه نعبد واياه نستعين والصلاة على محمد

[ 15 ]

وآله الكاملين المبعوثين لتكميل دينه المبين ". انجام: " وعن الصادق عليه السلام لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ماكان عجيبا، انتهى ما أردنا ايراده. ". نسخ، حسين بن على، چهار شنبه 3 شعبان 1304، عناوين نوشته نيست، بر فراز صفحه اول مهر هشت گوشه " العبد المذنب عبد الحسين " ديده ميشود، وپايان كتاب اول مهر بيضوي كاتب " عبده الراجى الحسين بن على " ومهر بيضوي " الراجى عبد الحسين " نيز مشهود است، جلد تيماج قرمز بدون مقوا. 175 گ، سطور مختلف، 14 * 10 سم (6) مشكلات العلوم (متفرقه - عربي) از: ملا محمد مهدى بن ابى ذر نراقى (1244) (ذريعه 21 / 66، مشار عربي 847، معجم المطبوعات 2 / 1819). نستعليق، بشكل بياضى، قبل از كتاب اجازه ايست كه محمد حسن بن شيخ باقر (صاحب جواهر الكلام) بجهت آقا محمد جعفر بن محمد قاسم نراقى نوشته است، پس از آن مهر مربع " لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد حسن " ومهر بيضوي " محمد حسن " ومهر بيضوي " عبده قوام الدين محمد جعفر " ديده ميشود. پس از آن اجازه ايست كه على بن محمد على الحسنى الحسينى الطباطبائى بتاريخ شوال 1213 بجهت ملا محمد قاسم نراقى نوشته ومهر مربع " لا اله الا الله الملك الحق المبين عبده على طباطبائي " ديده ميشود. پس از آن سه صفحه از حاشيه وحيد بهبهاني بر معالم الاصول است. بعد از

[ 16 ]

كتاب، ترجمهء اذكار واجبه ومستحبه نماز را حسين بن محمد جعفر بتاريخ پنجشنبه بيستم جمادى الاول 1288 در قريهء جوى نان نوشته است، پس از آن صفحه ايست داراى تاريخ تولدهاى مختلف، پس از آن اجازه ايست كه محمد حسن بن حاج معصوم قزويني حائرى بجهت ملا محمد قاسم نراقى بتاريخ 23 شوال 1213 در كربلا نوشته ومهر بيضوي " عبده الراجى محمد حسن " ديده ميشود، پس از آن اجازه - ايست كه محمد مهدى اصفهاني كربلائي بجهت ملا محمد قاسم نراقى بتاريخ 1213 نوشته ومهر بيضوي وى " عبده الراجى مهدى " ديده ميشود، پس از آن اجازه ايست كه محمد على بن محمد باقر اصفهاني بهبهاني بجهت ملا محمد قاسم نراقى بتاريخ ذى الحجه 1213 نوشته ومهر بيضوي وى " محمد على بن محمد باقر " ديده ميشود، پس از ان اجازه ايست كه ملا محمد قاسم نراقى بجهت فرزندش محمد جعفر بتاريخ جمعه 19 شعبان 1259 نوشته ومهر بيضوي وى " الراجى محمد قاسم " ديده ميشود، پس از آن چند برگ در فوائد واشعار مختلف ديده ميشود، جلد تيماج قرمز بدون مقوا. 72 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم (7) ديوان نوربخش (شعر - فارسي) از: حاج سيد احمد نور بخش " حقيقت " (1339) اين ديوان مشتمل بر قصائد، غزليات، مثنويات، تواريخ، ترجيع بند، رباعيات است باتخلص " حقيقت " و " نور بخش "، وظاهرا پس از در گذشت شاعر گرد آورده شده است (1.


(1) در ياد داشتى پايان ديوان چنين آمده است: تاريخ وفات.. نوربخش در صبح شنبه چهاردهم شهر جمادى الاولى 1339.

[ 17 ]

پس از ديوان قصائدي از: آقا رحيم منور عليشاه، سيد محمد باقر معصوم عليشاه، ميرزا جلال سناء اصفهاني، ميرزا أبو القاسم مستوفى اصفهاني، ساعد اصطهباناتى نيز آمده است. آغاز: اول نامه است بنام خدا * حى وقيوم واحد يكتا نيست جائى زنور أو خالي * نيست أو را مكان ندارد جا (ذريعه 9 / 356 و 1229). نستعليق، يكى از مريدان نوربخش كه پس از درگذشت وى نوشته است، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 150 گ، سطور مختلف، 14 * 5 / 8 سم (8) مجموعه: شهاب ثاقب " 2 پ - 20 ر " (اعتقادات - فارسي) از: ؟ گزارشى است از گفتگوئى كه بين مؤلف وچند نفر از دانشمندان يهود رد وبدل شده بود، در اين گزارش بشاراتي كه در تورات وكتابهاى ديگر يهود راجع به پيامبرى حضرت ختمى مرتبت صلى الله عليه وآله آمده به لغت عبرى نقل مى كند وآنها را به فارسي بر ميگرداند وچگونگى دلالتشان را بر موضوع نبوت بيان مى كند. آغاز: " الحمد لله الذى جعلنا من المقتفين بالكتاب.. وبعد حمدى چون آيات قاهره بى نهايت سزاوار حكيمى است ". انجام: " كه الدال على الخير كفاعله بى بهره نباشد انه الفياض والوهاب

[ 18 ]

وصاحب المواهب السنية ودائم الفضل على البرية ". 2 - صيغ النكاح " 20 ر - 23 پ " (فقه - فارسي) از: ولى الدين على خونسارى پس از اينكه مؤلف رساله مختصري در صيغهاى نكاح بعربي نوشت بعضى از اخلا از وى در خواست كردند كه آنرا بفارسي برگرداند. در اين رساله كيفيت خواندن صيغه ها را بعربي مى آورد سپس آنها را بفارسي ترجمه ميكند. آغاز: " الحمد لله رب العالمين... اما بعد چنين گويد افقر بندگان خداوند بارى ولى الدين على خونسارى ". انجام: " وهر گاه هر سه صيغه را با هم جمع كرده بگويد متعت وانكحت وزوجت ضرر ندارد ". 3 - الواجبات الملكية " 24 پ - 36 پ " (فقه - عربي) از: شيخ حسين بن عبد الصمد حارثى (984) واجبات اعتقادي وفقهي كه برهر مسلمان ضرور است دانستن آنها را در دو بخش بسيار مختصر ميآورد، بخش اول بعنوان " العلميات " در اصول دين وبخش دوم بعنوان " العمليات " در احكام طهارت ونماز وزكاة وروزه وحج. آغاز: " الحمد لله المتفضل بالتكليف المؤدي إلى احسن الجزاء والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الانبياء ". انجام: " وهى أعز الاشياء عنده الخسارة الكلية، اللهم اكفنا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انك جواد كريم ". 4 - العقد الطهماسبى " 37 ر - 55 ر " (فقه - عربي) از: شيخ حسين بن عبد الصمد حارثى (ذريعه 15 / 290، فهرست مرعشى 4 / 61).

[ 19 ]

كتاب اول ودوم نستعليق، عبارات عبرى وعناوين ونشانيها شنگرف كتاب سوم وچهارم نسخ، عناوين شنگرف، در آخر مجموعه موضوعاتي است در معنى علم وجامع بين موجودات وتفسير بعض آيات ومنظومه ناقصى بفارسي در لغات مثلثه، جلد تيماج قهوه أي. 64 گ، سطور مختلف، 15 * 5 / 10 سم (9) مختار القراء (قراءت - بفارسي) از: ملا مختار اعمى اصفهاني (ق 10) (ذريعه 20 / 17، منزوى 1 / 98). نسخ، على اكبر بن حاتم چوله أي، 9 ذى الحجه 1270: عناوين شنگرف وگاهى نوشته نيست، پس از كتاب اوراق پراكنده ايست بچند خط كه در صحافي يكجا گذاشته شده در ادعيه وبعضي از اعتقادات وتاريخ وجز اينها، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 135 گ، سطور مختلف، 5 / 14 * 10 سم (10) شرح الخطبة الشقشقية (ادب - عربي) از: ميرزا أبو المعالى بن محمد ابراهيم كلباسى اصفهاني (1315) شرحي است بعنوان " قوله - قوله " كه بيشتر بجنبه هاي ادبى ميپردازد بدون توجه بمسائل علم بديع، روز بيست وسوم ماه رمضان 1286 به پايان رسيده است.

[ 20 ]

آغاز: " قوله اما بالفتح والتخفيف حرف التنبيه نحو ألا والمعربون يعبرون عنها على ما يظهر من المغني بحرف الاستفتاح ". انجام: " انه جواد كريم لا يخيب لديه الامال والحمد لله على كل حال ". نسخ زيبا، اصل خطبه برفراز صفحه ها نوشته شده، عناوين شنگرف حاشيه نويسى دارد از مؤلف. 50 گ، 110 س، 15 * 11 سم (11) مجموعه: 1 - سفينة النجاة " 2 پ - 46 ر " (اصول - عربي) از: ملا محسن بن مرتضى فيض كاشانى (1091) (ذريعه 12 / 202، فهرست مرعشى 1 / 151). 2 - الشهاب الثاقب " 48 پ - 106 پ " (فقه - عربي) از: ملا محسن بن مرتضى فيض كاشانى (ذريعه 14 / 252، مشار عربي 577). نسخ، عناوين نوشته نيست وگاهى شنگرف، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 106 گ، 17 س، 15 * 11 سم (12) مجموعه: 1 - فرهنگ تركي فارسي " 2 پ - 31 پ " (لغت - فارسي) از: نذر على

[ 21 ]

فرهنگ مختصري است در بيان لغات تركي جغتائى در يك مقدمه وسه فصل ويك خاتمه، باشواهدى از اشعار على شير نوائى وشاعران معروف ديگر ترك. اين نسخه مرتب نوشته نشده وفقط مقداري از مقدمه وفرهنگ را از حرف الف تا باء دارد. آغاز: " با آنكه مصر جامع وجودش بندر مطاع يوسف دانائى است بضاعت استعداد هر كس را بنقد قبول مى خرد ". انجام: " اميد كه ارباب ذهن وذكا اگر سهوى يابند باصلاح كوشند ". 2 - رمل " 34 پ - 56 پ " (رمل - فارسي) از: ناصر بن حيدر رمال شيرازى اين رساله كه مشتمل بر دو مقاله است بدستور حسين بن على العلوى وبطريق امام ابن عبد الله محمد بن عثمان زناتي، در علم رمل نگارش يافته بدين ترتيب: مقاله اول در فهرست ابواب علمي داراى يازده باب، مقاله دوم در شرح ابواب علمي داراى بيست باب. آغاز: " چنين گويد مؤلف اين كتاب ومستخرج اين الفاظ ناصر بن حيدر رمال شيرازى كه باشارت سيد السادات ". انجام: " 14 بر خوشحالى سائل بخير بودن والله أعلم بالصواب ". نستعليق، كتاب اول شب دوشنبه هشتم شوال 1220، كتاب دوم سال 1217، عناوين ونشانيها شنگرف، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 56 گ، 17 س، 15 * 11 سم (13) نظم نثر اللالى (شعر - فارسي) نظم: اشرف گفته هاي كوتاه حضرت امير المؤمنين عليه السلام را كه طبرسي (548)

[ 22 ]

بترتيب حروف در كتاب " نثر اللالى " گرد آورده بود، اشرف هر سخنى رادر دو بيت بنظم كشيده، واين كار را در روز سه شنبه يكهفته مانده از ماه رمضان سال 838 بپايان برده است. اين رساله مقدمه وخاتمه أي نيز بنظم دارد. آغاز مقدمه: انت معبود وانت خلاقى * دائم الملك ودائم الباقي ابتدأت الكلام باسم الله * من كتابي تيمنا بالله آغاز نظم نثر اللالى: " اخوك من واساك في الشدة " هر برادر كه با تو هست عنود * نه برادر نه يار خواهد بود آن برادر بود كه دريارى * يار باشد بروز دشوارى انجام افتاده: هجرت پاك احمد مختار * هشتصدوسى وهشت بود شمار روز سه شنبه از مه رمضان * روز يك هفته مانده تاپايان نستعليق، گفته ها حضرت على عليه السلام نسخ معرب، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 31 گ، 15 س، 15 * 10 سم (14) حساب (حساب - فارسي) از: ؟ داراى سه مقاله: اول در حساب هندي، دوم در حساب اهل نجوم، سوم در مساحات. وهر يك از اين مقاله ها داراى چند باب است.

[ 23 ]

آغاز: " الحمد لله رب العالمين... اين كتاب مشتمل است بر سه مقاله اولى در حساب هند وآن مشتمل است بر مقدمه ودو باب ". (ذريعه 7 / 5، منزوى 1 / 161). نسخ، سال 1058، عناوين بازر، صفحه ها مجدول به مشكى وزر، علامتهاى هندسى باشنگرف. 63 گ، 12 س، 15 * 11 سم (15) الكفاية في علم الاعراب (نحو - عربي) از: ضياء الدين مكى (كشف الظنون 2 / 1498، ذريعه 18 / 97). نسخ، عناوين درشت تر، در صفحه آخر تملك أبو طالب بن ميرزا احمد طباطبائي در اصفهان ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 99 گ، 16 س، 15 * 11 سم (16) بحر المناقب في فضل على بن ابى طالب (اعتقادات - فارسي) از: ؟ كتابي است كه يكى از دانشمندان سنى در فضائل ومناقب حضرت امير المؤمنين عليه السلام نگاشته است با خطاب " أي ولى مؤمن ". بيشتر روايتها را بعربي ميآورد وبفارسي شيوا ترجمه ميكند. نسخه بسيار درهم وبابها پس پيش شده وگاهى مكرر نوشته شده ودر عين

[ 24 ]

حال بعضى از ابواب افتاده است، ابوابى كه موجود است باحذف مكررات چنين است: باب دوم: در ثبوت افضليت مرتضى بجهت شرف محل ولادت. باب سوم: در ثبوت افضليت مرتضى بجهت سبق اسلام. باب چهارم: در ثبوت افضليت مرتضي بسبب افتراض محبت. باب پنجم: در ثبوت افضليت مرتضى بحسب تلقيب. باب ششم: در ثبوت افضليت مرتضى بحسب تلقيب به القابى ديگر. باب هشتم: در ثبوت افضليت مرتضى بنص اخوت ومؤاخات. باب نهم: در ثبوت افضليت مرتضى به بودن وى با قرآن. باب دهم: در اينكه مرتضى خير البريه است. باب (ياز) دهم: در ثبوت افضليت مرتضى به آيات واحاديثي كه در شأنش نازل ووارد شده است. باب دوازدهم: در بعضى احاديث كه بغرض ما متعلق است. آغاز افتاده: " نظر تواست 23 ايمان آميخته است باگوشت وخون تو همچنانكه آميخته شده است باگوشت وخون من ". انجام: " ولقد عاتب الله أصحاب محمد في آي من القرآن وما ذكر عليا الا بخير فهذا آخر ما اردنا ايراده.. ". نستعليق، نسخه قديم ونفيس، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به لاجورد، در آخر تملكى بى نام ومهر دائري " المتوسل إلى الودود على بن محمد بن محمود " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 84 گ، 15 س، 16 * 11 سم

[ 25 ]

(17) مجموعه: 1 - الكفر والايمان " 1 پ - 3 پ " (عقائد - عربي) از: ؟ بحثي است استدلالى در معنى كفر واينكه كافر كيست. در پايان نسخه رساله را به علامه حلى نسبت داده است، ولى سيد محمد بن زين العابدين موسوى در حاشيه نسخه مينويسد كه اين نسبت درست نيست وظاهرا بايد از وحيد بهبهاني يا بحر العلوم يايكى از متأخرين ديگر باشد. آغاز: " اعلم أن اصول الاسلام عند فقهائنا المشهورين ثلاثة التوحيد والرسالة والمعاد ". انجام: " فان علاقة الاسد لزيد مثلا الشجاعة أو البخر أو غيرهما فتأمل ". 2 - شجرهء الهيه " 5 پ - 42 پ " (كلام - فارسي) از: ميرزا رفيعا محمد بن حيدر حسنى طباطبائي (1082 يا 1099) (ذريعه 13 / 28، فهرست مرعشى 1 / 118). نسخ، شنبه 13 رجب 1269، عناوين شنگرف، در آخر فوائدي است كه محمد حسين بن محمد حسن موسوى ازرساله صلاة جمعه دائي خود بتاريخ سلخ رمضان 1258 انتخاب كرده است، روى برگ اول كتاب اول مهر بيضوي " على نقى بن محمد " وروى برگ اول كتاب دوم مهر بيضوي " اللهم صل على محمد وآل محمد " ومهر مربع " يا محمد " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 44 گ، 19 س، 15 * 11 سم

[ 26 ]

(18) مجموعه: 1 - حياة النفس في حظيرة القدس " 1 ر - 31 پ " (كلام - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (1241) (ذريعه 7 / 124، فهرست مرعشى 2 / 200، فهرست مشايخ 2 / 30، مشار عربي 326). 2 - المعاد " 31 پ - 38 پ " (فلسفه - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مرعشى 2 / 219). 3 - الاعتقادات " 39 پ - 63 ر ". (اعتقادات - عربي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقى مجلسي (1111) (ذريعه 2 / 224، فهرست مرعشى 1 / 83، مشار عربي 623). 4 - مرآة المحققين " 64 پ - 93 ر " (عرفان - فارسي) از: شيخ محمود بن امين الدين استرآبادى (730) (ذريعه 20 / 284، فهرست مرعشى 1 / 134، مشار فارسي 4 / 4677). 5 - معرفت تقويم " 93 پ - 116 پ " (تقويم - فارسي) از: ؟ انجام افتاده: " چهارم بايد كه بروج طالع وقت نيكو باشد پنجم آنكه صاحب طالع... ". (ذريعه 21 / 252، فهرست مرعشى 2 / 334).

[ 27 ]

سه كتاب اول نسخ، محمد على، 15 صفر 1258، عناوين نوشته نيست، كتاب چهارم محمد رضا بن آقا اكبر گلپايگانى، سال 1245 جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 116 گ، سطور مختلف، 5 / 15 * 10 سم (19) مجموعه: 1 - تفسير آيه نور " 1 پ - 42 پ " (تفسير - فارسي) از: شهاب الدين محمد بن موسى عراقي (ق 13) تفسيرى است عرفاني بر آيهء شريفه نور " الله نور السماوات والارض " (سوره نور: 35)، در چهار اشراق وهو اشراقي داراى چند تجلى: اشراق اول در تمهيد بعضى از مقدمات، اشراق دوم در شروع بأصل مقصود، اشراق سوم در بيان مثل وتحقق آن، اشراق چهارم در بيان سوره مباركه (1. آغاز: " حمد بيحصر وعد وثناى خارج ازحد وسد موجود ابدى الوجود را شايد وسزد ". انجام: " وتفصيل يهدى الله لنوره من يشاء إلى آخر، همان تفصيل ماضيه است، اللهم اجعلنا من المهتدين برحمتك يا ارحم الراحمين ".


(1) بنا بنوشته مؤلف در مقدمه همين رساله: تا سال سوم از تكليفش (1263) نزد پدرش دانش فراگرفته، پس از درگذشت وى دوسال بقضاوت ورياست پرداخت، پس از آن به بروجرد رفته ودوسال نزد سيد كشفي بكمالات صوريه ومعنويه پرداخت، بعد از مرگش نه سال در نيشابور بخدمت ملا هادى سبزوارى علم وعمل مى اندوخت، پس از آن در اصفهان در مدرسه نوريه نزد مير محمد حسيني به فلسفه وحكمت پرداخت واين رساله را در آن هنگام برشته تحرير درآورد.

[ 28 ]

2 - ترجمة الصلاة " 56 پ - 112 ر " (فقه - فارسي) از: ؟ احكام نماز آميخته بااسرار آن بروشى عرفاني وترجمه جمله هاي عربي به فارسي، در اين رساله آمده وگاهى از عين الحياة مجلسي وديگران نيز مطالبي نقل ميكند. آغاز: بوى خوش تو هر كه زباد صبا شنيد * از يار آشنا خبر آشنا شنيد " معصوم عليه الصلاة والسلام فرمودند الصلاة عمود الدين. نماز توكه عبارت از ذكريست وعبادتي است مخصوص ". انجام: " فرمود تحريمها التكبير وتحليلها التسليم واين اشاره را تحقيقي از اين زياد در كتب مبسوطه تحرير يافته فليطلع ثمة ". 3 - منتخب الحديقه " 112 پ - 164 ر " (شعر - فارسي) از: ؟ " حديقة الحقيقة " مثنوى است از سنائى غزنوى (525). واين اشعار از آن مثنوى انتخاب شده است. (ذريعه 22 / 396، منزوي 4 / 2761). نستعليق، ملا على اصفهاني، 27 ربيع الثاني 1292 (پايان كتاب دوم)، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به شنگرف ولاجورد، در مجموعه فوائد متفرقه أي نيز آمده است جلد تيماج قهوه أي ضربي. 164 گ، 10 س، 16 * 10 سم

[ 29 ]

(20) خلاصة الاذكار (دعا - عربي) از: ملا محسن بن مرتضى فيض كاشانى (1091) (ذريعه 7 / 211، مشار عربي 334). نسخ، حسن بن محمد ابراهيم خونسارى، سال 1233، عناوين شنگرف، فهرست كتاب از خود مؤلف در دو صفحه اول كتاب آمده است، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 60 گ، 20 س، 16 * 5 / 11 سم (21) اللمعة الجلية في معرفة النية (فقه - عربي) از: شيخ احمد بن محمد بن فهد حلى (841) (ذريعه 18 / 350، فهرست مرعشى 2 / 274). بخطوط مختلف، نسخه قديم ونفيس، عناوين شنگرف، اطراف برگها را موش خورده است، روى برگ اول تملك محسن بن محمد مشهور بتاج بتاريخ محرم 1130 ديده ميشود، قبل وبعد از كتاب فوائد فقهى متفرقي مشهود است. 47 گ، سطور مختلف، 16 * 10 سم

[ 30 ]

(22) تنبيهات المنجمين (نجوم - فارسي) از: ملا مظفر بن محمد قاسم منجم جنابذى (ق 11) (ذريعه 4 / 452، منزوى 1 / 275، مشار فارسي 1 / 1434). نستعليق، سال 1185، شروع در استنساخ چنانچه روى برگ اول آمده چهار شنبه يازدهم رمضان همان سال، عناوين شنگرف، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 169 گ، 19 س، 16 * 11 سم (23) ترجيع بند (شعر - فارسي) از: هاتف اصفهاني آغاز: أي فداى تو هم دل وهم جان وى نثار رهت همين وهمان ظاهرا از سيد احمد حسيني اصفهاني است كه بسال 1198 در گذشته است. (ذريعه 9 / 1272) نستعليق، سليمان، سال 1322 بجهت ميرزا عبد الوهاب خان، صفحه ها مجدول به زر ومشكى ولاجورد وشنگرف. 9 گ، 12 س، 17 * 5 / 10 سم

[ 31 ]

(24) مجموعه: 1 - صيغ النكاح " 1 پ - 12 ر " (فقه - عربي) از: على اصغر بن على اكبر بروجردى (ق 13) صيغه هائى كه درعقود نكاح گفته ميشوند با جميع وجوه آنها، در اين رساله بجهت يكى از بزرگان گرد آورده شده وبتاريخ 27 شوال 1282 بپايان رسيده است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. وبعد فيقول المسكين. ان هذه وجيزة جيدة مشتملة على عقود الانكحة وغيرها كتبتها لبعض الاجلة ". انجام: " والقبول فيقول قبلت التحليل لنفسي أو لموكلي هكذا، والحمد لله أولا وآخرا ". 2 - قصيدة تائية " 13 پ - 17 پ " (شعر - عربي) از: ؟ قصيده ايست در پنجاه وهفت بيت در مناجات كه ناظم در آنها خدا را ميخواند ونامهائى ميآورد از ملائكه وديگران چنانچه رمالها ميگويند. احتمال ميرود اين قصيده از همان على اصغر بروجردى باشد كه مؤلف دورساله ديگر اين مجموعه است. آغاز: بدأت ببسم الله روحي به اهتدت * إلى كشف اسرار بباطنه انطوت انجام: وصل الهي كل يوم وساعة * على المصطفى المختار ما نسمة سمت

[ 32 ]

3 - فيض الرضا " 32 ر - 48 پ " (فلسفه - عربي) از: على اصغر بن على اكبر بروجردى در اين مجموعه برگهائى از اين كتاب است كه خود مؤلف از نسخه اش جدا نموده ودر نسخه اصل دو مرتبه با تغييراتي نوشته است. اين برگها مقداري از فيض اول تا فيض پنجم را دارد كه در عقل وفرق بين خواب ومرگ وعقل واقسام آن ونفس واقسام آن بحث ميكند. آغاز افتاده: " واظفار هما بقطع الصخرة الصلبة وفى أيديهما المرزان المصنوعان من النار بحيث لو ضرب بواحدة منهما ". انجام: " أو محمدا وعترته الاطهار وادخل جنتي أي في محبتى أو دار كرامتي وقد روى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ". (ذريعه 16 / 407). نسخ، بخط مؤلف، 27 شوال 1282، عناوين ونشانيها شنگرف جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 48 گ، سطور مختلف، 17 * 11 سم (25) بحر الجواهر في علم الدفاتر (حساب - فارسي) از: ميرزا عبد الوهاب بن محمد امين شاهشانى حسيني (ق 13) قواعد علم حساب وسياق ودفتردارى را در دو بحر ويك ساحل گرد آورده است، هر بحرى داراى چند شط مشتمل برچند نهر كه برچند رشحه وجدول تقسيم شده است، عناوين اصل چنين است: بحر اول: حساب وتوابع آن، داراى سه شط.

[ 33 ]

بحر دوم: قوانين دفتر دارى داراى دوشط. ساحل: مصادقات أبواب. آغاز: " پس از حمد يزدان پاك ودرود بر روان مصداق لولاك لما خلقت الافلاك وآل اطهار آن بزرگوار ". انجام: " وششصد هزار هزار هزار هزار هزار هزار ارزن وكنجد ". (ذريعه 3 / 32، مشار فارسي 1 / 690، فهرست منزوى 1 / 141). نستعليق زيبا، چهارم صفر 1305، عناوين ونشانيها شنگرف. 128 گ، 11 س، 17 * 5 / 10 سم (26) جنگ (متفرقه - فارسي) از: ؟ مشتمل بر مطالب متفرقه أي بدين ترتيب: چهل حديث با ترجمه منظوم فارسي در فضائل حضرت امير المؤمنين عليه السلام، نوروز نامه، آمدن زلزله، احكام سر تراشيدن وناخن گرفتن، فضائل حضرت زهرا عليها السلام، قطعه أي از كتاب " لسان الواعظين " (1، اشعار متفرقه، تقويم، چهل حديث با ترجمه منظوم فارسي در فضل حضرت امير المؤمنين عليه السلام جز احاديث گذشته.


(1) كتاب " لسان الواعظين وآذان المتعظمين " از محمد صالح بن احمد بيدگلى كاشانى است كه ترجمه وشرحي است بفارسي بر " الاحاديث القدسية " يا چهل سوره أي كه ميگويند حضرت امير المؤمنين (ع) آنها را بعربي ترجمه نموده است. اين شرح بسيار مفصل بنام فتحعلى شاه قاجار نوشته شده واستشهاد فراوان باحاديث وابيات شعرى وداستانهاى تاريخي مى نمايد. در اين نسخه فقط قطعه أي از آغاز كتاب آمده است، آغاز: " ان أبلغ المواعظ التى تنزل من سماء لسان الانسان. بعد از اداء حمد وستايش معبود لم يزل ولا يزال وپس از بيان ثنا ونيايش ذات واجب الوجود بى زوال " (*).

[ 34 ]

بخطوط وكاغذهاى گوناگون كه گويا از نسخه هاي متفرق گرد آورده شده است، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 129 گ، سطور مختلف، 17 * 11 سم (27) دعا ونيايش (دعا - فارسي) از: ؟ دعاها ونيايش هائى است بيشتر بفارسي كه بهائيان در حالتهاى مختلف آنها را مى خوانند. پاره أي از اين نيايش ها با امضاء " ع - ع " آمده كه امضاى عبد البهاء عباس افندي است وگمان ميرود كه تمام آنها از وى باشد. آغاز: " هو الابهى. اللهم يا واهب العطاء وكاشف الغطاء ومغني الفقراء ومثري الضعفاء ومحي الرمم ". نسخ، باحاشيه هائى از صادقي كه در پاسخ بعضى از گفته هاي متن بخط خودش نوشته است، وپس از نيايش ها چند لوح ونسخه خطى دروس دينيه شيخ محمد على قائنى ديده ميشود كه الحاق شده، وهمچنين دروس دينيه چاپى والواح چاپى ورسالة أي چاپى از يك بهائي در رد بعضى از مسلمانان با اين نسخه صحافي شده است، جلد مقوائى. 120 گ، سطور مختلف، 17 * 11 سم (28) مختصر مفيد در ترجمه بعضى از كلمات مجيد (لغت - فارسي) از: ؟ فرهنگ مختصري است در ترجمه وشرح الفاظي كه در قرآن مجيد آمده

[ 35 ]

وفهم آنها مشكل است، اين فرهنگ بترتيب حروف اول كلمات تنظيم شده واز كتابهاى مجمع البحرين ومفردات راغب وكنز اللغة ودستور اللغة استفاده نموده است آغاز: " حمدى كه لغت دانان آيات باهرات قرآني از تقرير آن بعجز اعتراف نمايند وشكرى كه اصطلاح شناسان الفاظ فرقانى از تحرير آن بتقصير انعطاف نمايند ". انجام: " لا ييأس من روح الله معتل الفاء ومهموز است از باب علم يعنى مأيوس نميشود از رحمت الهى چنانكه جامع اين نسخه نيست مأيوس از رحمت الهى ". نسخ، آخر ذى القعدة 1132، حسب الفرموده آقا هادى، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج سبز بدون مقوا. 133 گ، 18 س، 17 * 11 سم (29) مثنوى معنوى (شعر - فارسي) از: جلال الدين محمد بن محمد رومى بلخى (672) در اين نسخه قطعه هائى است انتخاب شده از مثنوى. (منزوى 4 / 3144، مشار فارسي 4 / 4510، فهرست مرعشى 3 / 116). نسخ، نسخه از سده سيزدهم، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 68 گ، 14 س، 17 * 11 سم

[ 36 ]

(30) حاشية شرح المطالع (منطق - عربي) از: ؟ حاشيه ايست باعناوين " قوله - قوله " يا " قال الشارح " بربخش منطق شرح مطالع قطب الدين رازى. اين كتاب " تنوير المطالع " جلال الدين دوانى نيست كه در فهرست مرعشى 1 / 50 ذكرش رفته است. آغاز افتاده: " ولا ادعاءا فانه يشبه بآثار الماء ويدعى ادخاله في جنسها ". انجام: " من حيث أنها ذاته واسطة في عروض الحركة لذات الابيض من حيث أنها ذات الابيض فاندفع الاشكالان معا ". نستعليق، نظام الدين محمد بن احمد بن نظام الدين محمد، سلخ رمضان 883، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، روى برگ اول مهر مربع " يا باقر العلوم " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 64 گ، 19 س، 5 / 17 * 5 / 12 سم (31) مجموعه: 1 - قصيدة تائية " 1 پ - 12 ر " (شعر - عربي) از: ؟ قصيده ايست در نودوهفت بيت كه شاعر، در آن خدارا مى خواند وبه آن اهل بيت حضرت پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله را مدح وستايش مى كند.

[ 37 ]

آغاز: تقربت باسم الحضرة الاحدية * تعالى عن الادراك بالصمدية فسبحان ربى جل عن وصف واصف * فتعظيمه تنزيهه بالهوية انجام: فأرجو من الله الكريم وفضله * جزاءا جميلا شاملا بالعطية وللباقى ؟ الراجى رجاءا بحبهم * من الازل الاعلى إلى الابدية 2 - علم كف " 14 پ - 19 پ " (علوم غريبه - فارسي) از: ؟ خطوطي كه در رو وپشت كف مى باشند هر كدام را دليل بر چيزى گرفته با ترسيم اشكال آنها را تشريح ميكند. آغاز: " اللطيف المعروف بعلم كاف فاء دال سين تا، هر گاه بند گاه دست خط گسيخته نبود دليل است بر غنى ". انجام: " واگر بدين شكل بود آن مرد بزرگ شود وغنى گردد ". 3 - علم الدم " 21 پ - 22 پ " (علوم غريبه - فارسي) از: ؟ دم (خون) در اين رساله اشاره به نوعي غيب گوئى است كه بنا به ادعاى نويسنده آن، از كاماك هندي كه در شهر كامروك هندوستان در غار بزرگى بوده نقل مى كند. اين رساله داراى پنج فصل است بدين ترتيب: اول دم خاكى، دوم دم آبى، سوم دم آتشى، چهارم دم بادى، پنجم دم آسمانى. وكتاب در اين نسخه اختصارشده چون نوشتن بعضى از گفتها صلاح نبود. آغاز: " الرسالة في علم الدم. اعلم أن الدم إذا خرج من منخر اليمين ينسبوه إلى الشمس ". انجام: " شهوت در هرجا باشد آهسته آهسته رشد كند مست گردد بعد

[ 38 ]

جماع كند ". 4 - اربعينيه " 23 پ - 61 ر " (عرفان - فارسي) از: ؟ در چگونگى اربعين گرفتن وچهل روز بعبادت پرداختن واينكه مراد از حديث شريف " من أخلص لله أربعين صباحا " فقط جله نشينى نيست بلكه تهذيب نفس نمودن وبه امور آخرت پرداختن وخود را به نيكوكارى واداشتن واز علايق دنيا دور شدن است. آغاز: " الحمد والثناء لعين الوجود.. أي همسفران ملك سعادت وصفاواى رفيقان راه خلوصيت وفنا ". انجام: " والحال بمسجد ابن طاوس مشهور است وحال از بناى آن مسجد اثرى نيست، والله ولي الامر كله ". 5 - تزكية النفس " 74 پ 76 ر " (عرفان - عربي) از: ؟ پند واندرزيست در تزكيه نفس ودورى از غور در علوم صوري ومجادله در آنها وواداشتن خود بر تحصيل كمالات وملكات معنوى، با تضمين آيات قرآن كريم واحاديث اهل بيت عليهم السلام. آغاز: " الحمد لله الذي خمر بيدي جماله وجلاله أربعين صباحا طينة الانسان وأودع فيه اسرار الاسماء كلها وعلمه المعاني والبيان ". انجام: " فان الهدى هدى الله ولا تهدي من أحببت فهذه تذكرة لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ". 6 - تلازم بين رجعت وولايت " 78 پ - 83 ر " (اعتقادات - فارسي) از: ؟ پاسخ است از پرسشى درباره اينكه چه تلازمي است بين حقيقت رجعت

[ 39 ]

وحقيقت ولايت علوى. اين پاسخ بروشى عرفاني بااستشهاد به آيات وروايات نوشته شده است. آغاز: " الحمد لله الاحد الفرد الصمد على اظهار ولايته الحقيقة الذاتية الدائمة السر مدية التي هي عين الذات الاحدية ". انجام: " واز رجال الله كمل گردى كه در حق آنها وارد است اوليائي تحت قبائى لا يعرفهم غيرى ". 7 - راههاى سعادت " 84 پ - 87 پ " (عرفان - فارسي) از: ؟ ده راه از راههائى كه ميتوان بدانها بحق رسيد وطريق سعادت راپيمود تحت عنوان ده قاعده باسبكى عرفاني واستشهاد به احاديث واشعار بعض از بزرگان عرفا، در اين رساله گزارش داده ميشود. آغاز: " حمد وثناى نامتناهى پروردگارى را كه استحكام قواعد اسلام را منجاى طالبان لواء ذات ملكوتي گردانيد ". انجام: " از تاريكى تنگناى حدوث اميد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ". 8 - سيرو سلوك " 108 پ - 115 ر " (عرفان - فارسي) از: ؟ در اين رساله سير وسلوك اهل تصوف را انحراف دانسته ودعوت به رياضات شرعيه ومتابعت از دستورات دينى مى نمايد، باخطاب " أي سالك - أي سالك ". آغاز: " بسم الله وبالله والحمد لله... بدان ايدك الله وهداك الله كما هداني بدرستيكه طريقه رياضت متصوفه اكثر آنها خارج از طريقت شريعت ". انجام: " قلب جامع مقام محبت بخداوذكر ميشود واز ياد حق غافل نباشد چنانكه ماهى از آب جدا نميشود ".

[ 40 ]

جز رساله هاي گذشته احاديث متفرقه وفوائد ديگرى در اين مجموعه آمده است، از آنهاست: حديث قدسي در معراج حضرت پيغمبر اكرم (62 ر - 71 ر)، چند دعا (71 ر - 73 ر)، چند قصيده عرفاني عربي وفارسي (88 ر - 107 پ). قصيده تائيه بخط مهجور اصفهاني، بتاريخ ماه صفر 1288 ورسالة علم كف بخط غلام رضا بتاريخ غره شوال 1284، ورسالة علم الدم بتاريخ يكشنبه دوم محرم 1285، در آغاز وانجام مجموعه مهر بيضوي " محمد حسين بن أبو الفضل الحسينى " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز. 115 گ، سطور مختلف، 17 * 11 سم (32) اصول الفقه (اصول - عربي) از: سيد محمد خليل بن عبد الواسع حسيني مباحث استدلالى مفصلى است در اصول فقه با عناوين " مرآة - مرآة ". پاره أي از اين مباحث را مؤلف از سفر حج وفراغت وروزهائى كه در مكه ومدينه بوده الهام گرفته است. آغاز: " الحمد لله الذي مهد معالما لنا لفقه منقود المطالب ونقح مداركا لنا لتأسيس قوانين منية اللبيب وتمهيد القواعد ". انجام: " فلا تك في مرية مما ضاق صدرك به وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين والحمد لله المتمم لباب التعارض ". نستعليق، بخط مؤلف، قبل از كتاب چند برگ از مرشد العوم ميرزاى قمى وفهرست ابواب من لا يحضره الفقيه ومشيخه آن نيز نوشته شده است، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 263 گ، سطور مختلف، 17 * 5 / 11 سم

[ 41 ]

(33) تحفة الغرايب (علوم قرآن - فارسي) از: محمد بن محمد هروى مؤلف پس از هشت سال كنجكاوى در يافتن دعاهاى مأثوره، بمكه رفت ودر آنجا شنيد كه نسخه أي از " جواهر القرآن " تميمي در مدينه منوره يافت ميشود، در اثر بدست آوردن آن كتاب، كتاب حاضر را در دوازده باب ترتيب داد وهروردى را بطريق استادان متقدم عدد گيرى نمود (عدد كبير ووسيط وصغير وخاتم وخاتم خاتم) وآنها را بمرحلة تجربه گذاشت تا صحت شان را دريافت. درهر باب دستور خواندن آيه ها را مى گويد پس از آن خود آيه ها را مى آورد. فهرست بابها چنين است: باب اول: كشف قلوب وصفاى باطن وظاهر. باب دوم: طلب جاه ومنصب وتسخير قلوب. باب سوم: گشايش كارها. باب چهارم: دفع امراض وبيماريها. باب پنجم: دفع سحر وجن. باب ششم: دفع دشمنان وحسودان. باب هفتم: اداء قرض وايمني از نكبات. باب هشتم: دفع زشتيهاى اخلاقي. باب نهم: اظهار دفاين وپيدا نمودن گريخته گان. باب دهم: تسخير ارواح وجن. باب يازدهم: محبت والفت ميان طالب ومطلوب. باب دوازدهم: اوراد متفرقه.

[ 42 ]

آغاز: " حمد بيحد وسپاس بيعد نثار بارگاه ملك احد تبارك وتعالى وتقدس كه كلام مجيد وفرقان حميد را ". نستعليق، آيه ها نسخ معرب، عناوين شنگرف. 29 گ، 14 س، 5 / 17 * 11 سم (34) فرس نامه (طب - فارسي) از: ناظم الدين احمد بن صدرا گيلانى (ق 11) نام كتاب " مضمار دانش " است ولى بدين نام معروف نشده. (ذريعه 16 / 170 و 21 / 134، فهرست مرعشى 2 / 287). نستعليق، بيستم جمادى الاول 1108، عناوين نوشته نيست، جلد تيماج قرمز. 86 گ، 11 س، 5 / 17 * 11 سم (35) خلاصة اللغات (لغت - فارسي) از: على بن العادن الحافظ سيد مير شريف گرگانى (816) كتابي در لغات قرآن كريم دارد بنام " الترجمان " كه بترتيب سوره ها تنظيم شده است (ذريعه 4 / 17). در كتاب حاضر همان لغات را بترتيب الفبائى تنظيم نموده وتصرفي درآنها نكرده است. آغاز: " الحمد لله حق حمده... اما بعد اين كتاب ترجمان علامه علماء عالم سيد شريف جرجاني است ".

[ 43 ]

انجام: " ى م يمنى خجستگى، يمنه خجسته، يمين دست راست، يوح نام آفتاب ". نستعليق ولغات نسخ، محمد حسين بن محمد نجار طهراني، پنجشنبه هشتم محرم 1264، عناوين ورموز شنگرف، در حاشيه فوائد متفرقه وترجمه بعضى از لغات ظاهرا از كاتب، در صفحه اول وآخر مهر بيضوي كاتب " محمد حسين " ديده ميشود، پس از كتاب چند برگ در فوائد ادبى وبعض از لغات از كاتب جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 146 گ، 17 س، 5 / 17 * 11 سم (36) برهان القارى في تجويد كلام الباري (تجويد - فارسي) از: رحمت الله گيلانى (ق 11) پس از اينكه مؤلف در شهر حيدر آباد هند تجويد قرآن را نزد محمد قاسم قارى نجفى ودر مكه نزد شيخ احمد حكمي وبسال 1042 تكميل نمود ودر همان شهر مشغول بتدريس تجويد شد، بنا بدستور حكيم عبد الجبار اين كتاب را در يك مقدمه وشانزده باب وهفده فائده (ضمن بابها) ويك خاتمه پرداخت. فهرست كتاب بدين ترتيب است: مقدمه: در فضيلت تلاوت قرآن وشروط آن. باب اول: در اسامى قراء وروات ورموز ايشان. باب دوم: در بيان استعاذه. باب سوم: در بيان بسمله. باب چهارم: در حروف هجاومخارج وصفات آنها.

[ 44 ]

باب پنجم: در بعضى از قواعد تجويد. باب ششم: در احكام راءات. باب هفتم: در بيان ادغام. باب هشتم: در احكام ميم ساكنه. باب نهم: دراحكام نون تنوين ونون ساكن. باب دهم: درهاء كنايه. باب يازدهم: در مد وقصر. باب دوازدهم تا چهاردهم: در بيان انواع وقف. باب پانزدهم: در بيان تكبير. باب شانزدهم: در بيان رسم الخط قرآن. خاتمه: در اختلاف قراء در سوره حمد واخلاص. آغاز: " حمد وثناى شايسته كه حامدان وشاكران حضرت واجب الوجود وواصفان ومادحان خالق هر نابود به بود ". انجام: " واهل شواذ را در سوره اخلاص اختلافي نيست وهر كه خواهد اختلافات قراء عشره بدليل بداند بايد كه رجوع كند بتفسير مجمع البيان ". نستعليق، عناوين والفاظ قرآني شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است روى برگ اول وقفنامه كتاب بتاريخ 1270 ويادداشتهاى مختلف ومهر بيضوي " عبده محمد جعفر بن محمد مهدى الموسوي " ديده ميشود، جلد تيماج ؟ ؟ ؟ بدون مقوا. 252 گ، 17 س، 18 * 12 سم

[ 45 ]

(37) حاشية شرح الهداية للميبدى (فلسفه - عربي) از: فخر الدين محمد بن حسين حسيني (ق 10) (ذريعه 6 / 139). نستعليق، اشرف بن اسماعيل گيلانى، 29 شعبان 986 از روى نسخه مصنف، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى مختصر دارد، روى برگى قبل از كتاب تملك محمد بن گل محمد بتاريخ 1211 ومهر بيضوي " اللهم صل على محمد وآل محمد " ديده ميشود، ودر صفحه آخر مهر مربع " لا اله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد ابراهيم " نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 156 گ، 20 س، 18 * 8 سم (38) احكام تحاويل سنى العالم (نجوم - عربي) از: محيى الدين يحيى بن محمد بن ابى الشكر مغربي اندلسي (272) (كشف الظنون 1 / 18، هدية العارفين 2 / 516). نستعليق، پنجشنبه 12 ربيع الاخر 863، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، روى برگ اول تملك محمد بن حاج ملا عبد الله ومهر بيضوي " افوض امرى إلى الله محمد بن عبد الله " ديده ميشود جلد تيماج سبز بدون مقوا. 98 گ، 15 س، 18 * 5 / 11 سم

[ 46 ]

(39) ارشاد الاذهان إلى احكام الايمان (فقه - عربي) از: علامه حلى حسن بن يوسف بن المطهر (726) (ذريعه 1 / 510، فهرست مرعشى 3 / 153). نسخ، شاه قلى بن درويش ابوا على، سوم ربيع الاول 957، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، در صفحه آخر تملك محمد حسن بن كربلائي هاشم بروجنى بتاريخ 1255 در مدرسه مباركيه اصفهان ومهر بيضوي " شفيع يحيى في الاخرة محمد والعترة الطاهرة " ديده ميشود، در پاره أي از برگها مهر هشت گوشه " توكلت على الله العبد محمد " نيز مشهود است، پس از كتاب چهار برگ است داراى فوائد مختلف وتملك محمد صادق بن محمد جعفر اصفهاني بتاريخ محرم 1186 وتملك محمد تقى بن محمد حسين، جلد تيماج قهوه أي. 284 گ، 14 س، 5 / 18 * 5 / 12 سم (40) هميان (شعر - فارسي) از: حيران ؟ سروده ايست در حدود پنج هزار بيت بروش " موش وگربه " عبيد زاكانى وبا همان قافيه، در انتقاد ونكوهش از پاره أي از اخلاق اجتماعي وبعضي از گروههاى اجتماع، بسال 1280 بپايان رسيده. ناظم كه از مردم اصفهان است و " حيران " تخلص دارد، اين منظومه را بجهت فرزندش " حسين " نظم كرده كه در هجده سالگى

[ 47 ]

بتاريخ چهار شنبه دوازدهم ماه شعبان سال 1294 در گذشته وپدرش بدين مناسبت اشعاري بر منظومه افزوده است (1. بعضى عناوين اين منطومه چنين است: در آمد صحبت عيال، صحبت گربه وموش، گفتگوى گربه باموش، حكايت حاج كريم خان، خورد ركن در يزدملاغ نجاست را، اخبار كردن گربه حكايت طهران را، در نصيحت وعاظ، گفتگوى باب حكايت قرة العين، حكايت اهل سنت، نسبت دادن موش گربه را به اهل سنت، اثبات دوازده امام، در مراثي گويد، در پاره أي از مطاعن، گفتگوى شيعه باشى، گفتگوى با نصارى، اقسام صوفيه، حاج صادق تخت فولادى، در باب مريدان خر گويد، در باب تحصيل، در سور قرآن، حكايت سليمان، شيطان با يحيى، حكايت اهل قلم، حكايت اطبا، در باب گوشه گيرى، علم موسيقى، فال گرفتن بطريق يهودان، در باب يهود ونصارى، مذاهب باطله، حمام رفتن نسوان، عقايد نسوان حكايت وضع حمل، هداياى موش، حكايت عشار، در وصف الاغ خود گويد، حكايت سرماى سال 1304، خواهش موش از گربه، اقسام اهل سوق، دزدى موش، موريانه وسليمان، مسوخات، نصيحت اهل سفر، در باب حاجيان، باغ نظر كرمان، اقسام كباير، تماشاگاه هاي اصفهان، حكايت رفيق كاشان، وصيت، گرفتارى موش بدست گربه، عروسي شاه موشان، تلگراف موشان، سان ديدن موش، گرفتار شدن گربه، خلاصى گربه، در تمثيل گويد، در باب علما كه جواب مى دهند، وفات طفل ناظم، خواهش ناظم، در اتمام كتاب گويد. آغاز: " الحمد لله رب العالمين... اما بعد فهذا هميان مطروس لاقوال المخالفين وفيه تنبيه للغافلين وتذكرة للمريدين المنصفين ".


(1) گويا ناظم پس از نظم اصل نسخه، مطالبي بر آن افزوده است، چه اينكه سال 1304 حكايت سرماى آنسال را بازگو مى كند.

[ 48 ]

أي خردمند عاقل دانا * قصه موش وگربه بر خوانا قصه موش وگربه بنوشتم * بشنو از من چو در مكنونا انجام: قد بقي الخط في القراطيس * نحن في التراب من رميمانا من يكن بعدنا بدنياء * يقرأ الفاتحة بروحانا نسخ، عناوين در حاشيه شنگرف، در صفحه 84 هشت بيت است باقافيه خود منظومه هميان در تفريظ آن، جلد تيماج قرمز. 175 گ، 14 س 18 * 11 سم (41) حاشية ارشاد الاذهان (فقه - عربي) از: محقق كركي على بن عبد العالي عاملي (940) (ذريعه 6 / 15، فهرست مرعشى 1 / 97). نستعليق، على رويانى، اواخر محرم 956 در عبد العظيم (رى)، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده ومختصري حاشيه نويسى دارد، روى برگ اول تملك محمد بن مراد خواجه مير خطيب نخچوانى ومهر دائري بزرگ " المتوكل على الله الغنى عبده محمد بن مراد خواجه مير نخچوانى " ومهر دائري " الواثق بالله الولى عبده على " ومهر مربع " المهدى من هديت " ديده ميشود، ودر صفحه آخر مهر دائري " الواثق بالله الولى عبده على " ومهر بيضوي " ابراهيم بن على " نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 186 گ، 15 س، 18 * 5 / 12 سم

[ 49 ]

(42) مجموعه: 1 - تطهير التطهير عن اوهام شبه الحمير " 1 پ - 2 پ " (تفسير - عربي) از: بهاء الدين محمد بن حسن اصفهاني مشهور به فاضل هندي (1135) بحث كوتاهى است درباره عصمت خاندان پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله چنانچه از آيه تطهير فهميده ميشود. اين بحث در پاسخ يكى از دانشمندان اهل سنت نوشته شده بدون تصريح بنام وى. آغاز: " الحمد لله الذي هداني للايمان وأهلني لحلل الجنان وجعلني من شيعة قسيم الجنة والنيران ". انجام: " وجعل من عدانا يوردهم ائمتهم النار فبئس الورد المورود ". 2 - الزام العار لصاحب الغار " 2 پ - 6 پ " (تفسير - عربي) از: بهاء الدين محمد بن حسن اصفهاني مشهور به فاضل هندي آيه كريمه (يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا - التوبة: 38) را بطور مزجى تفسير مى نمايد واثبات مى كند كه وجود ابى بكر با پيغمبر اكرم در غار هنگام هجرت آنحضرت بمدينة، فضيلتي براى وى نيست بلكه دليل بر عدم فضيلت اواست. در پايان اين رساله قصيده لاميه ايست از خود مؤلف در نكوهش ابى بكر. آغاز: " الحمد لله الذي نجاني من الضلال والبوار وهداني إلى السادة الائمة الاخيار وجعلني من شيعة علي الكرار ".

[ 50 ]

انجام: ظنون الناس فيهم أن يكونوا * رجالا أو يرى لهم انسلالا من الناس فان الجن ممن * عليه النصر دوما لا يزالا 3 - شرح تطهير التطهر " 7 پ - 9 ر " (تفسير - عربي) از: ؟ شرح كوتاهى است با عناوين " قوله - اقول " ورد بر بعضى گفته هاي فاضل هندي. اين شرح به روز پنجشنبه 17 صفر 1130 بپايان رسيده است. آغاز: " قوله اضاء الله العالم ببهائه في قوله انما يريد الله. أقول تأويل اذهاب الرجس بالعصمة عنه في الذهن دون الخارج ". انجام: " والاخرون أثبتوا العصمة بهذه الاية بطرق اخرى، والحمد لله أولا وآخرا. ". 4 - شرح تطهير التطهير " 9 پ - 10 پ " (تفسير - عربي) از: سيد عبد الباقي حسيني شارح، بدر خواست بعضى از دوستان الفاظي را كه در رساله " تطهير التطهير " فاضل هندي، احتياج بشرح داشت شرح نموده است. آغاز: " الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لاأن هدانا الله وجعلنا بصيرا ". انجام: " لاأنه ما استدل بهذه الاية غيره حتى يتحقق التناقض في كلامه ويتوجه ما قاله القائل تعالى عن ذلك ". 5 - اذهاب الرجس عن حظيرة القدس " 11 ر - 18 ر " (تفسير - عربي) از: ملا عبد الكريم بن محمد طاهر قمى پاسخى است بر اشكالاتي كه يكى از دانشمند در شرح خود بر " تطهير

[ 51 ]

التطهير " فاضل هندي (رساله سوم همين مجموعه)، وارد آورده است. گفته هاي فاضل باعناوين " قوله " وگفته هاي آن دانشمند با عناوين " قال الباحث " وپاسخ مؤلف باعناوين " اقول " در اين رساله ديده ميشود. آغاز: " نحمدك يا من جعل نبيه مفطورا على الطهارة وصيره ذا آل ليس لمن يقتفى آثارهم الا النضارة ". انجام: " فأخذ صلوات الله عليه عضدي وهو يمنعنى عن القيام ويحرضني على الاتمام، تم والحمد لله على حصول المرام ". 6 - اذهاب الرجس عن حظيرة الانس " 18 پ - 44 پ " (تفسير - فارسي) از: ملا عبد الكريم بن محمد طاهر قمى ترجمه تحت اللفظى است از رساله سابق كه از خود مؤلف بدر خواست حاج محمد زمان تاجر انجام گرفته است. آغاز: " آب حياتي كه احياى دل مردگان باديه جهالت وتنزيه مراتع حمير اوهام از كدورت ضلالت ". انجام: " پس به وارد شدن وارد كرده شده ايست در آتش، ونوشته اين رساله را بخط خودش بهاء اصفهاني. ". 7 - صور منطبعه " 45 پ - 91 پ " (اعتقادات - فارسي) از: ملا عبد الكريم بن محمد طاهر قمى فاضل هندي كتابي بنام " چهار آئينه " تأليف نموده بود در چهار فصل: در اثبات واجب، واينكه اجماع امت بدون معصوم ملازم كفر است، وتفسير آيه غار، واثبات عصمت ائمه از آيه تطهير. ويكى از دانشمندان بنام ملا محب على رساله أي در رد وى نوشته بود، ورسالة حاضر پاسخ از گفته هاي ملا محبعلى است كه بدرخواست حاج محمد زمان تاجر پرداخته شده. در اين پاسخ اول گفته هاي فاضل

[ 52 ]

با نشانى " م " پس از آن پاسخ محبعلى با نشانى " ث " ودرآخر رد قمى با نشان " ب " خوانده ميشود. آغاز: " صيقل فزاى آئينه صاف دل نيست مگر صور منطبعه معارف حكيم كامل كه گمراهان بحر غوايت را طوفان جهل بنجات ساحل رسانيده ". انجام افتاده: " زيرا كه حسين عليه السلام گناه نكرده بودند پس پاك كردن معنى ندارد پس پاك داشتن ايشان است از معاصي ". 8 - المشيئة " 93 پ - 128 پ " (فلسفه - عربي) از: حسين بن محمد ابراهيم قزويني (ق 12) بحثي است استدلالى مفصل در اينكه امكان دارد مشيت خدا بمعاصي وگناهان نيز تعلق كيرد. در اين بحث پاسخ به آنان ميگويند كه به پيروى از معتزله چنين مشيتى را محال مى دانند. بتاريخ شنبه غره رجب 1135 بپايان رسيده است (1. آغاز: " الحمد لله الذى لا يكون في ملكه الاما يشاء وتنزه عن القبائح والفحشاء وصلى الله على خاتم المرسلين وسيد الانبياء ". انجام: " والملتمس ممن نظر فيها أن ينظر بعين الانصاف خاليا عن الاعتساف وان ينظر إلى ما قال ولا ينظر إلى من قال... ". 9 - بطلان القول بتأثير الكواكب " 131 پ - 147 پ " (نجوم - عربي) از: حسين بن محمد ابراهيم قزويني در اين رساله استدلال مى شود بر اينكه كواكب هيچگونه تأثيري در زندگى بشر ندارند وآنچه را كه منجمين مى گويند درست نيست. شب يكشنبه 22 ربيع


(1) روى برك 123 مؤلف از استادش آقا خليل اصفهاني ياد مى كند ومى گويد كه ظهر پنجشنبه 26 رجب 1126 (1136 ؟) در منزلش در قزوين درگذشت واستاد ديگرش قوام الدين محمد حسنى دو بيت در رثا وتاريخ در گذشتش سروده است.

[ 53 ]

الاول 1134 بپايان رسيده است (1. آغاز: " الحمد لله الذى هو كل يوم في شأن ولا يشغله شأن عن شأن وصلى الله على حبيبه وخيرته من خلقه شمس فلك المجد ". انجام: " ثم قلت فانى افتتحت خروجي بصدقة فهذا خير لك من علم النجوم.. ". 10 - قواعد العقائد " 149 پ - 173 پ " (كلام - عربي) از: خواجه نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن طوسى (672) انجام افتاده: " وأما الذين لا يقولون بالحسن والقبح والوجوب عقلا قالوا ان الثواب والعقاب يتعلقان ". (ذريعة 17 / 186، فهرست مرعشى 1 / 239، مشار عربي 715). هفت رساله اول نسخ ونستعليق، محمد باقر بن حاج على اصغر، جمعه 17 رجب 1130، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد. رساله هاي هشتم ونهم نسخ بخط مؤلف روى برگ اول تملك محمد طاهر حسنى افطسي طبيب تفريشى بتاريخ 1139 ديده ميشود، وروى برگ اول كتاب هشتم تملك درويش على بن محمد فطيم حلى بتاريخ 1147 نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه أي. 173 گ، سطور مختلف، 18 * 12 سم


(1) روى برك 136 مؤلف از دوست دانشمندش ملا على ميرزا زنجاني ياد مى كند ومى گويد در زنجان در فتنه اكراد يزيدية بتاريخ اواخر شعبان 1136 شهيد شد وجنازه اش سه روز بروى زمين بود تا در قريه " قبچقى " دفن شد.

[ 54 ]

(43) مجموعه: 1 - الاعتقادات " 4 پ - 5 پ " (اعتقادات - عربي) از: شهيد اول محمد بن مكى عاملي (786) (ذريعه 2 / 229). 2 - الالفية " 6 پ - 32 پ " (فقه - عربي) از: شهيد اول محمد بن مكى عاملي (ذريعه 2 / 296، فهرست مرعشى 1 / 53، مشار عربي 84). 3 - الجعفرية " 34 پ - 120 ر " (فقه - عربي) از: محقق كركي على بن عبد العالي عاملي (940) (ذريعه 5 / 110، فهرست مرعشى 1 / 53، مشار عربي 250). 4 - النجمية " 122 پ - 128 پ " (اعتقادات - عربي) از: محقق كركي على بن عبد العالي عاملي اعتقادات وبعضي از احكام فقهى را بروشى بسيار مختصر در دوقسم آورده است: اول در اصول اعتقادي پنجگانه در پنج فصل، دوم در واجبات نماز. آغاز: " الحمد لله ذى النعم الباهرة والالاء المتظاهرة والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وعترته الطاهرين ". انجام: " ومن أخل بشئ منه استحق العقاب في الدارين.. ". نسخ ونستعليق، رساله اول بخط حسن بن عبد الله بن على بن كمال الدين فهنا نجى. بقيه مجموعه بخط على بن حاج عبد الكريم فهنا نجى سلخ ربيع الثاني 974، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح

[ 55 ]

شده وحاشية نويسى دارد، روى برگ دوم تملك ابراهيم بن ميرزا كوشكى بتاريخ 2 ربيع الاخر 1187 وتملك محمد الحسينى ومهر بيضوي " سلام على ابراهيم " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 129 گ، سطور مختلف، 19 * 13 سم (44) جنگ (متفرقه - فارسي) از: ؟ در اين جنگ بيشتر موضوعاتي است در رمل ونجوم وبعضي از علوم غريبه كه بدون ترتيب خاصى گرد آورده شده است. بعضى از اين موصوعات بنظم وپاره أي به نثر است وگويا اوراق متفرقه أي بوده كه در يكجا صحافي شده است. آغاز افتاده: " باد عشرات آب مئات خاك الوف آتش وباد روشن وروزى آب وخاك تيره ". انجام: كه نداند شناخت در دوسراى * هيچكس علم غيب غير خداى باد از جان درود بر مهتر * هم بر اصحاب وآل أو يكسر نستعليق بخطوط مختلف، عناوين واشكال شنگرف، روى برگ اول مهر مربع " عبده الراجى موسى " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 84 گ، سطور مختلف، 18 * 13 سم

[ 56 ]

(45) مجموعه: 1 - اعجاز البيان في كشف بعض اسرار أم القرآن " 1 پ - 132 پ " (تفسير - عربي) از: صدر الدين محمد بن اسحاق قونوى (672) تفسير سوره فاتحه است بروشى عرفاني. در نسخه خطبه كتاب راندارد. (كشف الظنون 1 / 120 و 455، معجم المطبوعات 2 / 1533). 2 - شرح الاسماء الحسنى " 133 پ - 196 پ " از: سيد على بن شهاب بن محمد همداني (786) انجام افتاده: " ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نفسه مقبلة توجهها على.. ". (كشف الظنون 2 / 1033). نسخ، على بن فخر بن محمد بن محمد بن ابى بكر جهرمى ديلمى، غره محرم 884 (پايان كتاب اول)، عناوين شنگرف ولاجورد، صفحه ها مجدول به مشكى وزر، اطراف برگها رطوبت ديده، روى برگ اول تملك حسين النجفي الطريحي بتاريخ، 12 شوال 1305 ديده ميشود، صفحه اول كتاب اول ودوم داراى سرلوح رنگين كوچك مى باشد، جلد مقوائى فرسوده. 196 گ، 17 س، 5 / 19 * 12 سم

[ 57 ]

(46) مطالع الانوار (منطق - عربي) از: سراج الدين محمود بن ابى بكر ارموى (682) در نسخه حاضر بخش منطق آمده است. (كشف الظنون 2 / 1715، معجم المطبوعات 1 / 427). نسخ، محمد بن ابى بكر بن حسن كنجوى، اوائل ذى الحجه 711 در مدرسه ظهيريه ابيورد، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده، جلد تيماج قهوه أي. 52 گ، 17 س، 5 / 19 * 12 سم (47) حاشية شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: محقق كركي على بن عبد العالي عاملي (940) (ذريعه 6 / 107، فهرست مرعشى 3 / 327). نسخ، محمد بن الحسن أبو سعيد الاسترابادي، جمعه ربيع الاول 969، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وعلامت بلاغ ديده ميشود، قبل از كتاب دو برگ است داراى فوائد مختلف، روى برگ اول تملك محمد بن درويش على نظام ومهر مربع " اللهم صل على محمد وآل محمد " ودو مهر بيضوي ناخوان ديگر ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 118 گ، 23 س، 5 / 19 * 15 سم

[ 58 ]

(48) مجموعه: 1 - قبلة عراق العجم وخراسان " 1 پ - 3 پ " (فقه - عربي) از: شيخ محمد بن حسن حر عاملي (1104) (ذريعه 17 / 45). 2 - القبلة " 3 پ - 4 پ " (فقه - عربي) از: شيخ حسين بن عبد الصمد عاملي (984) در نسخه حاضر، اين رساله را به شيخ بهاء الدين عاملي نسبت داده است. (ذريعه 17 / 45، فهرست مرعشى 2 / 346). 3 - مسألتان " 4 پ - 9 ر " (فقه - عربي) از: شيخ حسين بن عبد الصمد عاملي (فهرست مرعشى 2 / 346). 4 - جهة القبلة " 14 پ - 17 پ " (فقه - عربي) از: بهاء الدين محمد بن حسين عاملي (1031) (ذريعه 5 / 301، فهرست مرعشى 1 / 126). 5 - نزهة العشاق في مكارم الاخلاق " 21 پ - 32 ر " (اخلاق - عربي) از: ؟ مبادى اخلاق اسلامي را - از جهات اعتقادي واخلاقي - بااستشهاد به آيات واشعار واحاديث وكلمات بزرگان، در يك مقدمه ودو مقام ويك خاتمه آورده، وكتاب را به خواجه نصير الدين حسين تقديم داشته است، عناوين چنين است:

[ 59 ]

مقدمه: نفسي كه مكلف است چيست. مقام اول: در اخلاق اعتقادي وعملى، مشتمل بر اصول اعتقادي پنجگانه وفروع دين وبعضي از مكارم اخلاق ديگر. مقام دوم: در رذايل اخلاقي. خاتمه: چند خصلت نيكوى ديگر ونصيحت. آغاز: " سبحانك يامن يسبح له النون في ظلمة البحر الطامس الزخار ولك الحمد يا عالم مكنون مثاقيل رمال القفار ". انجام: ايا واقفا يقرأ سطورا نظمتها * على صحة مني قبيل منيتى سألتك الا ما اتعظت بمصرعي * وان لم تعي نصحي ندمت ندامتي 6 - غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول " 32 پ - 36 ر " (كلام - عربي) از: ؟ يكدوره مختصر كلام با مختصري از عبادات را در پايان، با عناوين " فصل " و " فائدة " و " مسألة " و " قاعدة " بنا بدرخواست حاج على بن جمال الدين يوسف بن محمد بحراني، در يك مقدمه وچهار ركن ويك خاتمه پرداخته است، عناوين چنين است: المقدمة: في كمال النفس. الركن الاول في التوحيد. الركن الثاني: في العدل. الركن الثالث: في النبوة والامامة. الركن الرابع: في المعاد.

[ 60 ]

الخاتمة: في العبادات. آغاز: " سبحانك اللهم يا موجد العالم على غير مثال ومدبر الكائنات في ازل آلازال فلك الحمد على فضلك المترادف المتوال ". انجام: " وأما بقية الصلوات الواجبة والندبية فهى مذكورة في غير هذه المقدمة ". 7 - التوحيد " 36 پ - 45 ر " (حديث - عربي) از: ؟ احاديثي كه در توحيد الهى از ائمه طاهرين عليهم السلام روايت شده باحذف سند آنها در چند باب گردد آورده شده است. گويا اين رساله از كتاب " التوحيد " شيخ صدوق انتخاب شده است. آغاز: " باب حدوث العالم واثبات المحدث عن على بن ابراهيم بن هاشم... قال لى هشام بن الحكم كان بمصر زنديق ". انجام: " فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين قال البصري أشهد أنه الحق وانكم اهل بيت النبوة والرسالة ". 8 - خلاصة الاعتبار في معرفة ذات الجبار " 45 پ - 54 ر " (كلام - عربي) از: ؟ مقدمه مختصري است در اصول دين باذكر ادله ونقل بعضى از اقوال دانشمندان علم كلام از اهل سنت. اين مقدمه داراى چهار باب ويك خاتمه است بدين ترتيب: باب اول: در توحيد، داراى چهار بحث وشش مسألة. باب دوم: در عدل، داراى دو بحث.

[ 61 ]

باب سوم: در نبوت. باب چهارم: در امامت. خاتمه: در معاد وموضوعات ديگر. آغاز: " الحمد لمن أوجد الخلق من العدم واستأثر بالوحدانية والقدم وعزعن النظير وتعالى عن التقدير ". انجام: " فان جاههم عظيم عند الله تعالى ولنقطع الكلام مثنين على الله ومصلين على محمد وصحبه الكرام.. ". 9 - تركيب الجسد " 56 پ - 59 پ " (فلسفه - عربي) از: ؟ چند فصل است درباره بدن انسان وقوائى كه در آن نهاده شده وچگونگى تركيب اعضا وجوارح از ديد فلسفي. آغاز: " اعلم أيها الاخ البار أيدك الله عزوجل وايانا بروح منه بأن الانسان إذا ادعى معرفة الاشياء وهو لايعرف نفسه ". انجام: " فهذا الحيوان يتولد من بين الارض والسماء وصح قول الحكيم ان للسماء أبوابا وللارض امناء... ". 10 - التباعد بين البئر والبالوعة " 62 پ - 63 ر " (فقه - عربي) از مسعود بن فضل الله حسنى حسيني بهبهاني (ق 11) در اين بحث بسيار كوتاه بيست وچهار وجهى كه تصوير مى شود در روايتهائى كه مى گويند مستحب است بين چاه وبالوعه پنج ذرع فاصله باشد، تشريح شده ودائره أي تنظيم كرده است براى مجسم نمودن موضوع. اين رساله بسال 1031 پايان يافته است. آغاز: " الحمد لله حق حمده... وبعد فاعلم ان التباعد بين البئر والبالوعة

[ 62 ]

مستحب بقدر خمسة أذرع ". انجام: " ولا يخفى أن السبب الحامل لارتكابنا وتجشمنا لتبيين أقسام هذه المسألة اجابة بعض الاخوان.. ". 11 - استخاره بطريق حروف " 68 پ - 71 ر " (علوم غريبه - فارسي) از: ؟ چگونگى در آوردن مقصود ومطلوب را باشمارش حروف مقطعه، در اين رساله تشريح ميشود. آغاز: " بسم الله الرحمن الرحيم پس اگر احدى سؤال كند كه احوال غايب چيست وبكدام طرف است صحت ومرض اورا ". انجام: " وحكم هر دو صورت در نيكي وبدى منسوب مساوى است واين هردو معتدل در نيكي وبدى ". نستعليق، مسعود بن فضل الله حسنى حسيني بهبهاني، سال 1057 در اصفهان (پايان كتاب دهم)، عناوين ونشانيها شنگرف، جز رساله هائى كه ذكر شان رفت فوائد متفرقه ديگرى نيز در مجموعه ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 72 گ، سطور مختلف، 5 / 19 * 12 سم (49) المعارف الالهية (فلسفه - عربي) از: محمد رفيع زاهدى مشهور به پير زاده خطبه نسخه حاضر - كه در بيش از سه صفحه است - باخطبه أي كه در ذريعه معرفى شده فرق دارد، وكلمه " زاهد " دنباله نام مؤلف در نسخه آمده است. آغاز نسخه حاضر: " الحمد لله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن

[ 63 ]

الرحيم هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام ". (ذريعه 21 / 190، فهرست مشكاة 3 / 361). نستعليق، عماد الدين محمود بن محمد حسين بن محمد باقر، عناوين ونشانيها شنگرف، گويا نسخه را مؤلف اصلاح كرده وچيزهائى بروى افزوده يا انداخته است، روى برگ اول وقفنامه كتاب بتاريخ 1225 ومهر مربع " المذنب سيد محمد الطباطبائى " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 113 گ، 19 س، 19 * 13 سم (50) ارشاد الاذهان إلى احكام الايمان (فقه - عربي) از: علامه حلى حسن بن يوسف بن المطهر (726) به شماره (39) رجوع شود. نسخ، نسخه قديم ونفيس، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، چند برگ آخر نونويس است، روى برگ اول تملك محمد مهدى بن محمد باقر شكريانى وجبر بن سابج المكاتيم وناظم العلماء تبريزى بتاريخ غره جمادى الثاني 1313 و مهر بيضوي " محمد رفيع الطباطبائى " ديده ميشود، در پايان نسخه همين مهر ومهر بيضوي " افوض امرى إلى الله عبده آقا حسين " نيز مشهود است، جلد تيماج مشكى. 217 گ، 17 س، 19 * 13 سم

[ 64 ]

(51) شرح مختصر الاصول (اصول - عربي) از: قاضى عضد الدين عبد الرحمن بن احمد ايجى (756) (كشف الظنون 2 / 1853، فهرست مرعشى 3 / 24، مشار عربي 563، معجم المطبوعات 2 / 1332). نستعليق، عناوين ونشانيها شنگرف، نسخه قديم ونفيس، ده برگ از آغاز ويك برگ از انجام نونويس است، متن در حاشيه نوشته شده است، جلد تيماج قرمز. 258 گ، 19 س، 19 * 5 / 11 سم (52) نصرة الواعظين (متفرقه - فارسي) از: ملا محمد تقى بن محمد رضا كوكدي گلپايگانى (ق 13) يك صدو نود ويك مجلس مرتب است بجهت وعاظ وسخن سرايان كه در مناسبتهاى مختلف ميتوانند آنها را بروى منبرها بخوانند. اين مجالس داراى مواعظ وتفسير وتاريخ اهل بيت عليهم السلام ومصائب آنان به نثر وشعر مى باشد. آغاز: " الحمد لله الذي أرشدني إلى محبة انبيائه واوليائه وهدانا إلى اتباع آثار احبائه واصفيائه ". انجام: " حكايت امر كردن رسول وساختن بقعه برسر قبر ابراهيم ذكر شود وتفصيل تطبيق شود ".

[ 65 ]

نستعليق، محمد بن محمد حسين كوكدى، سوم جمادى الاول 1319 (پس از در گذشت مؤلف)، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 187 گ، 22 س، 5 / 17 * 11 سم (53) ينابيع الحياة في موارد الايات (علوم قرآن - عربي) از: سيد حسن بن محمد موسوى كاشانى آيه هاي قرآن كريم را در موضوعهاى مختلف دسته بندى كرده، وهمچنين راجع به آيات ناسخ ومنسوخ وترجمه بعضى از لغات مشكل بفارسي وپاره أي مطالب قرآني ديگر را گرد آورده است. مؤلف اين كتاب را در پنجاه وپنج سالگى وپس از كتاب ديگرش " منهج الواعظين ومسلك الراشدين " در دوازده باب تأليف نموده، وبعضي از ابواب به فارسي است. فهرست ابواب چنين است: الباب الاول: في الايات المناسبة للعناوين المعنونة على ترتيب الحروف المعجمة. اين باب در بيست وهشت فصل به ترتيب حروف مى باشد وهر فصل چند ينبوع دارد. الباب الثاني: في الايات الواردة في مقام النهى المبدوة بلفظ " ولا ". الباب الثالث: في الايات التى صرح فيها بلفط الجزاء. الباب الرابع: في الايات التى خوطب بها الرسول ويستفاد منها العتاب. الباب الخامس: في الايات المتضمنة كلمة " يشاء ". الباب السادس: في الايات المأولة بالخلفاء الثلاثة. الباب السابع: في الايات المأولة بالائمة عليهم السلام.

[ 66 ]

الباب الثامن: في الايات المبدوءة بالكلمات المتمائلة. الباب التاسع: في تفسير اللغات المشكلة، در بيست وهشت كتاب. الباب العاشر: في الايات الواردة في المقال على مقتضى الاحوال. الباب الحادى عشر: في الايات الواردة على طريق السؤال والجواب. الباب الثاني عشر: في الايات الناسخة والمنسوخة. آغاز: " الحمد لله الذي فتح على العالمين بمفتاح فاتحة كتابه ابواب النعماء وجعل ذبح البقرة الصفراء هداية لال عمران من الرجال والنساء ". انجام: " قيل هي مكية لا ناسخ فيها ولا منسوخ وكذا المعوذتين واختلف في نزولهما ". نسخ، شايد بخط مؤلف، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه اضافه شده است، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 308 گ، 15 س، 22 * 5 / 17 سم (54) مجموعه: 1 آيات الاحكام " 1 ر - 205 ر " (فقه القرآن - عربي) از: ؟ آيات فقهى قرآن را به ترتيب كتابهاى فقهى با استدلال وتفسير ونقل بعضى از اقوال فقها، گرد آورده است. نسخه حاضر از كتاب بيع تاپايان را دارد وگويا مؤلف آن از دانشمندان سده سيزده باشد. آغاز افتاده: " في المال راضى به فيقولان سواء علينا الزيادة في اول البيع بالربح أو التأخير مع الربح عند حلول الاجل ".

[ 67 ]

انجام: " وقيل لا لما مر والتحقيق الاستفصال فان قال بحيث انزلو كنت ؟ حالفا قبل ولا اشكل القبول، والله أعلم بالصواب ". 2 - دراية الحديث " 205 پ - 221 ر " (دراية - عربي) از: حسن بن محمد ابوابى است در كليات علم رجال ودرايه حديث وتميز مشتركات وجزاينها كه مؤلف بعنوان مقدمه كتاب خود " انوار البصائر " نوشته است. در اين نسخه فقط باب اول آمده كه داراى يازده فصل است در علم درايه. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد فهذه زبدة من الرجال الراوين لاخبار الال أذكرهم في هذه الرسالة لاعتمادي عليهم ". انجام نسخه: " وان الانسان إذا بلغ الكمال لا يقال له مات بل رفع إلى الملكوت وادعوا معاينة أمواتهم كل بكرة وعشية ". نسخ، محمد بن محمد جعفر لاريجاني (شاگرد مؤلف كتاب اول)، دهه اول رجب 1233 در طهران (پايان كتاب اول)، عناوين شنگرف يانوشته نيست، جلد تيماج مشكى. 221 گ، 17 س، 21 * 16 سم (55) جامع السعادة (فقه - فارسي) از: سيد محمد بن عبد الصمد حسيني شهشهانى (1287) (ذريعه 5 / 59). نسخه حاضر مشتمل است بر احكام طهارت تا مقداري از احكام صوم.

[ 68 ]

نسخ، ميرزا حسين فريدي اصفهاني، ربيع الاول 1287 (پايان احكام نماز)، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكى ضربي. 206 گ، 21 س، 22 * 17 سم (56) پريشان نامه (شعر - كردى) از: پريشان كرمانشاهى (ق 9) (ذريعه 9 / 158). نستعليق، پس از ديوان قصيده ايست در چند صفحه درحالات حضرت امام حسين عليه السلام از سيد حسن كرمانشاهى كه بتاريخ دهم جمادى الثاني 1301 باديوان نوشته شده است، جلد تيماج قرمز بدون مقوا. 32 گ، 16 س، 20 * 16 سم (57) سيف منتضى در شرح حديث امام رضا (فلسفه - فارسي) از: ميرزا محمد بن أبو القاسم خوئى آذربى (ق 13) شرحي است بعنوان " متن - شرح " بر حديثى كه گويند عمران صابى در آن سؤالاتي از حضرت امام رضا عليه السلام نموده وآنحضرت پاسخ گفته است. مطالب اين شرح از مجلس حاج ميرزا آقاسى استفاده شده وبه سلطان محمد شاه تقديم گرديده ودر نهم محرم 1260 بپايان رسيده است. آغاز: " بنده روسياه درگاه اله اواه گمراه تباه عاصي معاصي ومآثم.. گويد

[ 69 ]

كه در بعضى مواقع مجامع فضلا اتفاق صحبت ". انجام: " وحصول فراغ از طرح اين شرح وشرح اين طرح درآخر ثلث اول از شهر اول... ". نستعليق، بخط مؤلف، در حاشيه تصحيح واضافه شده است، روى برگ اول تقريظى بر كتاب وتمجيدى از مؤلف ديده ميشود با مهر بيضوي " عبده جعفر بن محمد صادق "، پس از كتاب شرحي است در دو صفحه از مؤلف بر رباعى أبو الخير " دى برسر كوى مرده غارت كردم " بااين سر آغاز: " گرفتار كمند بدخوئى هيولاى شرارت محمد خوئى گويد آنچه در شرح اين رباعى بنظر مى آيد اينست كه مراد از لفظ دى زمان ماضى است ". جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 57 گ، 17 س، 22 * 17 سم (58) انوار الرياض (فقه - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد حسيني شهشهانى (1287) حاشيه استدلالى مفصلى است بعنوان " قوله - قوله " بر كتاب " رياض المسائل " سيد على طباطبائي (1231). ومجلد حاضر كتاب طهارت است كه بنا بر تصريح مؤلف پس از كتاب صلاة آنرا برشته تحرير در آورده. آغاز: " نحمدك اللهم على ما شرحت لنا من صدورنا برياض المسائل شرحا كبيرا ونشكرك على ما فتحت علينا مغالق الشرائع ". (ذريعه 2 / 427).

[ 70 ]

نستعليق، عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد از خود مؤلف، جلد تيماج قهوه أي. 233 گ، 21 س، 22 * 5 / 15 سم (59) حاوى المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگانى جرفادقانى (ق 13) فقه استدلالى مفصلى است بروش شرح، گاهى بر كتاب " شرائع الاسلام " محقق حلى (676) وگاهى بر كتاب " بداية الهداية " شيخ حر عاملي (1104) ولذا در بعضى از جلدها نام كتاب " حاوى المرام في شرح شرائع الاسلام " وبعضي ديگر " حاوى المرام في شرح بداية الاحكام " آمده است 1. نسخه حاضر جلد سوم از كتاب طهارت وشرح بر " بداية " است واز احكام غسل ميت تااحكام مطهرات را دارد، وشب 25 رجب 1251 در اصفهان بپايان رسيده است. در پايان اين نسخه پس از نام مؤلف كلمه " ابن ادينه " آمده ومعلوم نشد كه چيست. آغاز: " الثاني رواية الثمالى وحسنة ابن ؟ المتقدمتين ورواية ابى بصير عن الصادق عليه السلام ". انجام: " والجفاف في البئر إذا كان متغيرا بالنجاسة وسبق استعمال الماء كالمغتسل قبل الصلب.. ".


(1) نام مؤلف در نسخه چنانست كه ذكر شد، ودر پايان نسخه (68) " محمد بن باقر " ديده ميشود.

[ 71 ]

نستعليق، بخط مؤلف، متن بامشكى نشانى دارد، نسخه خط خورده وبروى افزوده شده است، جلد مقوائى فرسوده. 112 گ، 24 س، 18 * 5 / 11 سم (60) حاوى المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگانى جرفادقانى اين نسخه جلد چهارم از كتاب صلاة است كه داراى مقداري از احكام نماز جماعت تا احكام قصر واتمام مى باشد ودر نجف اشرف بتاريخ شب 14 ذى القعدة 1258 بپايان رسيده است وشرح بر " بداية الهداية " مى باشد. آغاز: " ولو اقتدى مسافر بحاضر أو بالعكس وجب ان يراعى كل منهما عدد صلاته بلا خلاف بين الاصحاب نصا وفتوى ". نستعليق، بخط مؤلف، مانند جلد سابق. روى برگى قبل از كتاب تملك محمد على الموسوي ديده ميشود. 136 گ، 21 س، 22 * 16 سم (61) حاوى المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگانى جرفادقانى اين نسخه جلد هشتم وشرح بر " بداية الهداية " است وكتابهاى زكاة وصوم وحج تاپايان تروك را دارد وبتاريخ. 1260 در نجف اشرف بپايان رسيده است. آغاز: " كتاب الزكاة وهى لغة الطهارة والزيادة والنموو شرعا صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداءا.

[ 72 ]

نستعليق، بخط مؤلف، مانند جلدهاى سابق، در پايان تفريظى است بر كتاب كه شيخ محمد حسن نجفى جواهر نوشته ومهر بيضوي وى " رق حسن الزكي " ديده ميشود. 209 گ، 21 س، 22 * 16 سم (62) حاوى المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگانى جرفادقانى نسخه حاضر شرح كتاب تجارت " شرائع الاسلام " است وتاپايان فصل چهارم را دارد. آغاز: " القسم الثاني مما عقد المصنف الكتاب عليها في العقود وهى جمع العقد وهو لغة بمعنى الشد والعهد والبناء ". نستعليق، بخط مؤلف، مانند جلدهاى سابق 170 گ، 21 س، 22 * 16 سم (63) حاوى المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگانى جرفادقانى اين نسخه نيز بقيه شرح كتاب تجارت " شرائع الاسلام " است كه در نجف اشرف بپايان رسيده. آغاز: " الفصل الخامس في احكام العيوب.. هذا مما لا خلاف فيه في الثاني مطلقا وكذلك الاول شرعا ".

[ 73 ]

نستعليق، بخط مؤلف، مانند جلدهاى سابق 136 گ، 21 س، 22 * 16 سم (64) حاوى المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگانى جرفادقانى اين نسخه محتوى بر كتابهاى وديعه وعاريه واجاره ووكالت از شرح " شرائع الاسلام " مى باشد، وكتاب اخير بتاريخ هفدهم ربيع المولود 1267 در نجف اشرف بپايان رسيده است. آغاز: " كتاب الوديعة جمعها الودائع قال مه في كره الوديعة مشتقة من ودع يدع إذا استقر وسكن ". نستعليق، بخط مؤلف، مانند جلدهاى سابق 148 گ، 21 س، 22 * 16 سم (65) حاوى المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگانى جرفادقانى نسخه حاضر مشتمل بر كتابهاى وقف وسكنى وهبات وسبق از شرح " شرائع الاسلام " است ودر نجف اشرف روز سه شنبه 17 رمضان 1268 بپايان رسيده است. آغاز: " كتاب الوقوف والصدقات. كما في عد ومحكى جملة وفى فع ولمعه وعن ط وهد القرآن ". نستعليق، بخط مؤلف، مانند جلدهاى سابق 127 گ، 21 س، 22 * 16 سم

[ 74 ]

(66) حاوى المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگانى جرفادقانى اين نسخه كتاب فرايض از شرح " شرائع الاسلام " است كه در نجف اشرف بتاريخ 28 محرم 1268 بپايان رسيده. آغاز: " كتاب الفرائض جمع فريضة هنا بمعنى التقدير والقطع ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم ". نستعليق، بخط مؤلف، مانند جلدهاى سابق 123 گ، 21 س، 22 * 16 سم (67) حاوى المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگانى جرفادقانى نسخه حاضر كتاب قضاء وشهادات از شرح " شرائع الاسلام " است ودرماه شعبان 1263 بپايان رسيده. آغاز: " كتاب القضاء بالمد قيل ولا يقصر، وهو لغة لمعان الحكم والعلم والحتم والخلق والاعلام والقول والانتهاء والفصل ". نستعليق، بخط مؤلف، مانند جلدهاى سابق 203 گ، 21 س، 22 * 16 سم

[ 75 ]

(68) الفقه (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگانى جرفادقانى بحثهاى استدلالى متفرقه نامرتبى است كه مؤلف از كتابهاى مختلف فقهى از طهارت تاديات نوشته وگويا مى خواسته كه با تنظيم مجدد كتابي مرتب باشد، وشايد اين يادداشتها بجهت كتابش " حاوى المرام " تنظيم شده است. آغاز: " كتاب الطهارة وفيه فصول الاول في شكوك الوضوء، وينبغى اولا ذكر القاعدة في الشك ثم ذكر ما هو محل الكلام ". نستعليق، بخط مؤلف، مانند جلدهاى حاوى المرام، در پايان يازده برگ اضافه شده است داراى روايت ظريف بن ناصح وحديث تحف العقول، ومشيخه تهذيب الاحكام شيخ طوسى، وحديث علامات آخر الزمان، اين برگها را مؤلف در نجف اشرف بتاريخ اول ماه رمضان 1260 نوشته است. 109 گ، سطور مختلف، 22 * 16 سم (69) التبر المذاب في بيان ترتيب الاصحاب (اعتقادات - عربي) از: سيد احمد بن محمد خافى حسيني در آغاز اين كتاب مختصري از تاريخ زندگانى حضرت امير المؤمنين عليه السلام آمده، پس از آن انتخابي است از گفته هاي كوتاه آنحضرت بترتيب حروف، پس از آن رواياتي است در فضائل آنحضرت وحضرت زهرا وامام حسن وامام حسين

[ 76 ]

عليهم السلام كه به صحت آنها از طريق اهل سنت تصريح شده. آغاز: " الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ". انجام: " جمعت في هذا الكتاب مقدار ما يستأنس بمدارسته العاقل الفقيه ويستوحش من مذاكرته الجاهل السفيه... ". (ايضاح المكنون 1 / 221). نسخ زيبا، چهار شنبه ربيع الاول 1271، پاره أي از موضوعات ناتمام ودر نسخه سفيد است، سيزده برگ آخر داراى نسب حضرت پيغمبر اكرم تاآدم ونسب امامان مى باشد باذكر مجملى از حالات امامان، جلد تيماج قهوه أي. 79 گ، 22 س، 21 * 15 سم (70) مجموعه: 1 - صيغ النكاح والطلاق " 1 پ - 5 ر " (فقه - عربي) از: ملا محمد جعفر بن سيف الدين شريعتمدار استرابادى (1263) (ذريعه 15 / 112، فهرست مرعشى 4 / 343). 2 - المشاعر " 10 ر - 31 ر " (فلسفه - عربي) از: صدر الدين محمد بن ابراهيم شيرازى (1050) (ذريعه 21 / 37، مشار عربي 845، فهرست مرعشى 1 / 49). 3 - خصائص المحبة " 31 پ - 38 پ) (اخلاق - فارسي) از: ملا عبد الصمد همداني (1216)

[ 77 ]

بر فراز صفحه اول نسخه، كتاب را بنام " محبت نامه " ناميده است. (فهرست منزوى 2 / 1603). 4 - اصطلاحات الصوفية " 39 ر - 52 پ " (عرفان - عربي) از: شيخ شهاب الدين عمر بن محمد سهروردي (پس از 630) چند فصل است در ترغيب بر تصوف ومقامات صوفيان وشرح اصطلاحات آنان كه سهروردي بدرخواست يكى از دوستان نوشته. آغاز: " المحمود الله ومحمد رسول الله اللهم لك العبادة والتسبيح والاذكار والتقديس واليك القربات ومنك البركات ". انجام: " واعلم أن الصوفى هو الذي اجتمع فيه جميع هذه الملكات الشريفة والتصوف اصطلاح على هذه ". 5 - القضاء والقدر " 53 ر - 62 پ " (فلسفه - عربي) از: كمال الدين عبد الرزاق بن جمال الدين كاشانى (730) (ذريعه 17 / 148). 6 - العلم اللدنى " 63 ر - 74 ر " (فلسفه - عربي) از: ابى حامد محمد بن محمد غزالي (505) (مؤلفات الغزالي 417). 7 - تذكره " 74 پ - 87 پ " (اعتقادات - فارسي) از: ؟ بيست فصل كوتاه است در احوال قيامت وبهشت ودوزخ وجز آن، شبيه بآنچه در كتاب خداى تعالى مسطور وبر زبان انبيا واوليا مذكور است. فهرست فصول چنين است: فصل اول: صفت راه آخرت وذكر سالكانش.

[ 78 ]

فصل دوم: اشاره بمبدء ومعاد. فصل سوم: ذكر مراتب مردم در اين جهان وآن جهان. فصل چهارم: اشاره بمكان وزمان آخرت. فصل پنجم: اشاره بحشر خلايق. فصل ششم: احوال اصناف خلايق در آن جهان. فصل هفتم: اشاره به صراط. فصل هشتم: اشاره بصحايف اعمال وكرام الكاتبين. فصل نهم: اشاره بطبقات حساب. فصل دهم: وزن اعمال وذكر ميزان. فصل يازدهم: اشاره بطى آسمانها. فصل دوازدهم: نفخه صور وتبديل آسمان وزمين. فصل سيزدهم: حالتها كه در روز قيامت حادث ميشود. فصل چهاردهم: اشاره بدرهاى بهشت ودوزخ. فصل پانزدهم: اشاره بزبانيه دوزخ. فصل شانزدهم: اشاره بجويهاى بهشت. فصل هفدهم: خازن بهشت ودوزخ. فصل هجدهم: درخت طوبى ودرخت زقوم. فصل نوزدهم: اشاره بحور العين. فصل بيستم: ثواب وعقاب. آغاز " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.. اما بعد دوستى عزيز از محرر اين تذكره التماس كرد كه بندى از آنچه سالكان راه آخرت مشاهده كرده اند ". انجام: " توقع آنست كه از دعاى خير دريغ ندارند واصلاح سهوهائيكه قابل اصلاح باشد بجاى آورند ".

[ 79 ]

نسخ ونستعليق، محمد بن على مردان، جمعه بيست ويكم ذى الحجه 1275، عناوين شنگرف، در صفحه آخر مهر مربع كاتب " يا محمد ادركني " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 87 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 15 سم (71) المقامع في قمع الصوفى الخادع وقلع الوسواس الرادع (اعتقادات - فارسي) از: ملا حسين مؤمن بن على حسين بن عبد العلى در نكوهش از وسواس وچگونگى خلاصى ازآن، واينكه يكى از راههاى وسوسه در عصر مؤلف صوفيان مى باشند. داراى دومقمعه: اول در شفاى وسواس وبيرون كردن آن از سينه، دوم در مذمت صوفيان ورد بر ايشان. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. دو صنف از شيطانند كه در سينهاى بندگان خدا وسوسه مى كنند وگاهى ايشان را از راه خدا باز مى دارند ". انجام: " ودر حفظ از اين اشقيا اين آيه شريفه را برزبان بسيار بايد راند كه اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين.. ". نسخ، شايد بخط مؤلف، سال 1234، عناوين ونشانيها شنگرف، جلد تيماج مشكى. 170 گ، 15 س، 21 * 15 سم (72) تبصرة المتهجدين وقرة عين العابدين (فقه - فارسي) از: شيخ على بن باقر بروجنى

[ 80 ]

مؤلف، پس از نوشتن تفسير قرآن كريم وشرحي بر كتاب رياض در فقه، بنوشتن شرحي بر جواهر الكلام بنام " بحر الجواهر " در هزار هزار بيت پرداخت وهنگام نوشتن شرح كتاب نكاح آن، يكى از دوستان در خواست نمود كه رساله أي در اعمال شب از واجب ومستحب واذكار بنگارد، در پاسخ اين درخواست كتاب حاضر را در هشت باب ويك خاتمه بدين ترتيب تأليف نمود: باب اول: در آداب وضوء. باب دوم: در آداب اذان واقامه. باب سوم: در آداب مغرب وعشاء ونوافل آنها. باب چهارم: در آداب نماز شب. باب پنجم: در آداب سحر وبعض از ادعيه آن. باب ششم: در آداب نماز جعفر طيار. باب هفتم: در آداب نماز آيات. باب هشتم: در احكام نماز آيات. آغاز: " الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من ابواب العلم بربوبيته ". انجام: " صاننا الله واياكم من حوادث الزمان من متابعة الهواء والشيطان بأسمائه العظام وانبيائه الكرام ". نسخ، ابراهيم اصفهاني، غره محرم 1320، عناوين شنگرف، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 141 گ، 13 س، 5 / 21 * 5 / 13 سم (73) الاستصحاب (اصول - عربي) از: شيخ رضا بن غلام حسين بن رضا بن رضى گيلانى (ق 13)

[ 81 ]

مباحث استدلالى بسيار مفصلى است در موضوع استصحاب بادرنظر داشتن گفته هاي استادش شيخ مرتضى انصاري (1281) وخرده گرفتن از بعضى از آراء وى ورد بر آنها. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. وقد كانت لمولانا الشيخ استاد الاساتيد شرحا يحصل للناظر عليه بصيرة في الاصول ". انجام: " إذ مع العلم بالارتفاع لابد أن يكون المردد في الارتفاع هو عدم بقاء الحدث ونجاسة اليد ". نستعليق نازيبا، بخط مؤلف، در حاشيه تصحيح واضاف شده است عناوين بامشكى نشانى دارد، جلد تيماج قرمز. 156 گ، سطور مختلف، 22 * 17 سم (74) مناسك الحج (فقه - عربي) از: شيخ محمد حسن بن باقر نجفى، صاحب جواهر (1264) رساله فتوائي است كه به كتاب " نجاة العباد " خود مؤلف الحاق شده است. نسخ، عناوين شنگرف، أبو القاسم بن حسين على قزويني نجفى بتاريخ آخر ربيع الثاني 1262 رساله را مقابله نموده ومؤلف تأييد صحت اين مقابله را در پايان بخط خود نوشته است، مهر مربع " يا محمد " روى برگ اول ومهر مربع " لا اله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد حسن " ومهر بيضوي " محمد حسن " در صفحه آخر ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 77 گ، 19 س، 21 * 15 سم

[ 82 ]

(75) الغرة الحنفية في شرح الدرة النجفية (فقه - عربي) از: سيد أبو الحسن بن محمد ابراهيم شهشهانى اصفهاني (ق 13) شرح استدلي مفصلى است بر منظومه " الدرة النجفية " سيد بحر العلوم (1212) در چند جلد. اين نسخه جلد دوم كتاب ومشتمل براحكام وضوء مى باشد وبه يك مقدمه ونه مطلب ويك خاتمه تقسيم شده است، بتاريخ غره محرم 1263 در آن شروع شده واوائل دهه سوم شعبان 1266 پايان يافته است. آغاز نسخه: " الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاة على من لانبى بعده ". انجام نسخه: " فتنبهوا معشر اخواني واحبائي ايقظنا الله واياكم من غفلتكم واغتنموا أيام مهلتكم ". نسخ، بخط مؤلف، در حاشيه تصحيح شده واضافه دارد، جلد تيماج قهوه أي. 217 گ، سطور مختلف، 22 * 5 / 15 سم (76) الحقائق في شرح الشرائع (فقه - عربي) از: ؟ شرح استدلالى مفصلى است بر كتاب " شرائع الاسلام " محقق حلى. جلد حاضر شرح كتاب نكاح است، ونامى كه گفته شد برحاشيه بالاى كتاب نوشته شده

[ 83 ]

وگمان ميرود كه ميرسيد على خواتون آبادى (كاتب نسخه) مؤلف باشد. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد كتاب النكاح وهو في اللغة حقيقة في الوطي كما صرح به اكثر اللغويين ". انجام: " فلابد في اثباتها من اقامة البينة الشرعية كما لا يخفى فتدبر فافهم واغتنم، هذا آخر ما أردنا ايراده في هذا الباب... ". نسخ، مير سيد على بن محمد صادق حسني حسيني خاتون آبادى (شايد مؤلف باشد)، متن بامشكى نشانى دارد، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج قهوه أي. 262 گ، 18 س، 21 * 16 سم (77) منية الراغب في شرح بغية الطالب (فقه - عربي) از: شيخ موسى بن جعفر كاشف الغطا نجفى (1243) نسخه حاضر جلد اول كتاب است. (ذريعه 23 / 202). نسخ، نهم ربيع الاول 1244، متن باشنگرف نشانى دارد، روى برگ اول وقفنامه كتاب بتاريخ چهار شنبه پنجم ذى الحجه 1248 ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 170 گ، 21 س، 21 * 5 / 14 سم

[ 84 ]

(78) نتائج الانظار في احكام الخيار (فقه - عربي) از: شيخ محمد باقر بن محمد هادي گلپايگانى حاشيه ايست استدلالى بعنوان " قوله - قوله " بر احكام خيار از كتاب مكاسب شيخ مرتضى انصاري باضافه شرح مسائل شرط در ضمن عقد واحكام صلح از همان كتاب. آغاز: " حمد جامع الاسماء الحسنى لمنشئ اجناس ملكه من سمائه وارضه وعرشه وما فوقه وما تحت الثرى ". انجام: " انها تارة في الاصل كانت ملكا فاستطرقت واخرى كانت ملكا فوقفت وثالثة كانت مباح الاصل ". نسخ، بخط مؤلف، تصحيح شده واضافه دارد، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 169 گ، سطور مختلف، 5 / 19 * 14 سم (79) مختصر الحيدرية (فقه - عربي) از: شيخ على نقى بن احمد بن زين الدين احسائي (ق 13) مختصر از رساله عمليه پدرش شيخ احمد احسائي (1241) است در چهار باب كه بدرخواست بعضى از مؤمنين اختصار شده وبسال 1236 پايان يافته است. اين مختصر جز مختصر خود شيخ احسائي است كه در دست نيست، واين نسخه در " جوامع الكلم " بچاپ رسيده. ابواب كتاب چنين است: باب اول در طهارت، دوم در صلاة، سوم در باقى

[ 85 ]

نمازهاى واجب، چهارم در باقى مندوبات ولواحق آنها. آغاز: " الحمد لله المستحق للعبادة.. وبعد فهذا مختصر الرسالة الموسومة بالحيدرية تصنيف والدي العالم العلامة ". انجام: " تجليد الكتاب بجلد كلب أو خنزير أو ميتة لعموم تحريم وجوه الانتفاعات بها، والله سبحانه أعلم بكتابه ". (ذريعه 7 / 125، 20 / 195، فهرست مشايخ 2 / 39). نسخ، عين على بن محمد ماراكانى، در صفحه آخر مهر مربع كاتب " در چشم يد الله عين على " ديده ميشود، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 87 گ، سطور مختلف، 5 / 20 * 15 سم (80) مجموعه: 1 - تفسير سوره توحيد " 1 ر - 95 پ " (تفسير - فارسي) از: ميرزا محمود حسيني خفرى (ق 13) آقاى محمد على اصفهاني، از مؤلف كتاب درخواست مى نمايد كه در خصوص معنى باطني سوره " قل هو الله احد " تفسيرى بنويسد، ومؤلف در پاسخ اين درخواست كتاب حاضر را مى نگارد. اين كتاب داراى مقدمه مفصلى است در دو مطلب: اول در معنى تفسير باطن وشرح حقيقت، دوم در آنچه متعلق بتمام سوره مباركه است، پس از آن سوره را بروش شيخي ها وبا الهام از گفته هاي شيخ احمد احسائي تفسير مى كند واين كاررا در كربلا بتاريخ يكشنبه 16 ربيع المولود 1294 پايان مى دهد. آغاز: " ثناى بى منتها يگانه خدائى را سزاست كه به احديت متفرد گشته

[ 86 ]

ولواى صمديت در مملكت هستى افراشته ". انجام: " ومهما امكن درصدد اطفاء نور ايشان هستند وغافل گشته اند از قول خدا كه يريدون ليطفئوا نور الله... ". 2 - اسرار الصلاة " 96 پ - 145 ر " (عرفان - فارسي) از حاج محمد كريم خان كرماني (1288) اسرار نماز وتفسير سوره ها وآنچه از ذكر در آن گفته ميشود، اول باتفصيل بيشتر وپس از آن مختصرتر، بيان مى شود. در نسبت اين كتاب به كرماني شك داريم. آغاز: " بدانكه بنص كتاب وسنت وبرهان عقل وحكمت نخستين جلوه أي كه خدا فرمود حقيقت نور محمد وآل بود ". انجام: " ولهذا اواخر اين رساله در نهايت اجمال است وبهمين ختم شد، والسلام على من اتبع الهدى.. " 3 - بشارة المهتدين في تفسير الحمد لله ربى العالمين " 146 پ - 181 ر " (تفسير - فارسي) از: على نقى بن محمد تقى (ق 13) تفسير آيه " الحمد لله رب العالمين " را بنا بدرخواست يكى از برادران ايمانى در يك مقدمه ودو مقصد نگاشته وهر مقصدي داراى يك مطلب وپنج فصل است. آغاز: " الحمد لله الاول والاخر والصلاة على محمد وآله في الباطن والظاهر اما بعد چنين گويد بنده خاطى ". انجام: " بجهت عدم علم واطلاع بر تفاسير علماء ابرار اخيار بر همين كلمات اكتفا نموديم فاعتبروا يا اولى الابصار ".

[ 87 ]

كتاب اول نسخ بخط مؤلف، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است. كتاب دوم وسوم نسخ، محمد على بن حاج محمد شريف، دوشنبه بيست وهشتم 1294 در كربلا، روى برگ اول كتاب دوم يادگار محمد باقر نوغفرانى بتاريخ نهم جمادى الثاني 1338 ديده ميشود، جلد پارچه قرمز گل وبوته دار. 182 گ، سطور مختلف، 20 * 5 / 14 سم (81) تحفه سامى (تراجم - فارسي) از: سام ميرزا بن شاه اسماعيل صفوي (969) (ذريعه 3 / 440، مشار فارسي 1 / 1207). نستعليق زيبا، برگ اول وآخر افتاده، عناوين شنگرف وزرين ولاجورد، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 137 گ، 17 س، 21 * 12 سم (82) شرح اللباب في النحو (نحو - عربي) از: قطب الدين محمود بن مسعود سيرافى فالى (716) (كشف الظنون 1543). رقعي، نسخه قديم وبسيار نفيس، عناوين مشكى درشت، متن باشنگرف نشانى دارد، چند برگ اول وآخر واواسط نونويس وبتاريخ چهارم محرم 1128 تكميل شده است. 230 گ، 26 س، 5 / 21 * 12 سم

[ 88 ]

(83) اجازة الحديث (اجازه - عربي) از: ملا احمد بن على اكبر تربتي (ق 13) اجازه مفصلى است داراى فوائد تاريخي بسيار ونقل پاره أي از احاديث ومقدارى از حالات وبيوگرافى حجة الاسلام شفتي واجازه وى به بمجيز (تربتي). اين اجازه بتاريخ سه شنبه بيست وسوم شوال 1273 بجهت سيد اسد الله فرزند حجة الاسلام نوشته شده است. آغاز: " بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم أعذنا من شر الشيطان الرجيم.. الحمد لله على كل نعمة من نعمائه حمدا دائما بدوام كبريائه ". انجام: " ختم الله لنا بالخير والعافية وحشرنا مع خاتم النبيين وعترته الطاهرين صلى الله عليهم صلاة كثيرة دائمة.. ". نسخ نازيبا، بخط مجيز، سه شنبه بيست وسوم ماه شوال 1273. 15 گ، سطور مختلف، 22 * 15 سم (84) ديوان شوكت (شعر - فارسي) از: محمد اسحاق شوكت بخارى (1107) (ذريعه 9 / 550، فهرست مرعشى 3 / 84، منزوى 3 / 2385). نستعليق، 22 محرم 1119، صفحه ها مجدول به زرومشكى، صفحه اول داراى سرلوح رنگين ساده، روى برگ اول تملك حاج عبد النافع ومحمد غالب زهدي ومحمد حلمي بتاريخ 2 ذى القعدة 1292 ديده ميشود، جلد تيماج مشكى فرسوده. 124 گ، 23 س، 5 / 21 * 13 سم

[ 89 ]

(85) ديوان كفاش (شعر - فارسي) از: ؟ پيرامون هفت هزار بيت داراى مثنوى در فضائل اهل بيت عليهم السلام ومحاسن اخلاقي، ترجيعبند، تركيب بند، مراثي، تظمين اشعار سعدى وحافظ ويغما وديگران، قصائد در تاريخ. برفراز صفحه اول نام " زينة الانجمن " به ديوان داده شده است. آغاز: نخستين بنام خداوند پاك * كه مارا برانگيخت از آب وخاك عليم وعظيم وقديم ودود * نگارنده آسمان كبود (ذريعه 9 / 912). نستعليق، عناوين شنگرف يانوشته نيست، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 256 گ، 14 س، 5 / 21 * 15 سم (86) مداخل الحصن (دعا - عربي) از: ؟ حاشيه ايست بر كتاب " الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين " شمس الدين محمد جزرى شافعي (833). اين حاشيه جز حاشيه ها وشروحي است كه در كشف الظنون معرفى شده.

[ 90 ]

(كشف الظنون 1 / 669، فهرست مرعشى 1 / 24). آغاز افتاده: " الواو ياء لاجل الياء الساكنة قبلها ثم أدغمت قاله في النهاية ولاخفاء في ان اكثر هذه المعاني يمكن أن يراد هنا ". انجام: " فقوله على نبيك من قبيل وضع المظهر موضع المضمر تنبيها على ان منشأ الحكم المذكور هو وصف النبوة ". نستعليق، محمد خليل مصطفى بادى، پنجشنبه نهم صفر 996، عناوين شنگرف، تملك ملا على گلپايگانى ومهرهاى بيضوي " عبده الراجى اسد الله بن محمد باقر الموسوي " و " الموفق للسداد عبده محمد على بن عبد الجواد " در آغاز وانجام نسخه ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 126 گ، 19 س، 5 / 21 * 14 سم (87) مجموعه: 1 - شرح احوال شيخ الرئيس قاجار " 1 پ - 32 ر " (تراجم - فارسي) از: شيخ الرئيس أبو الحسن ميرزا قاجار (ق 14) حالات وتاريخ زندگانى خود را با نثرى شيوا بنا بدرخواست ميرزا حسن محرر، نگاشته تا با ديوان شعرش در هند بچاپ رسد. در اين رساله چند توقيع ونامه أي كه شيخ الرئيس نگاشته نقل شده تا نمودار نثر وى باشد. اين مختصر بدرخواست مرتضى بن عباس حسيني برقانى وگروهى ديگر پرداخته شد وهمو در پايان چند صفحه أي در گزارش سفر هند شيخ وچگونگى چاپ ديوانش در آن سامان نوشته است. آغاز: " حمد خداوند كه وصف جلوات جمالش از حد عبارت افزون است

[ 91 ]

وكشف سبحات جلالش از مد اشارت بيرون ". انجام: چون شيخ مشتهر شد * زين نامه نامور شد تاريخ اين اثر شد * شيخ الرئيس مامى 2 - ليلى ومجنون " 34 پ - 63 پ " (شعر - فارسي) از: مكتبى شيرازى (ذريعه 7 / 263، 9 / 1094، 18 / 397، منزوى 4 / 3104، مشار فارسي 4 / 4413). نستعليق بادو خط، مرام الحكمه چاپى با مجموعه صحافي شده است جلد مقوائى عطف تيماج مشكى. 63 گ، سطور مختلف، 22 * 16 سم (88) جنگ شعرى (شعر - فارسي) از: ؟ در اين مجموعه اشعار وقصائد وغزلياتى از: ميرزا نصير اصفهاني، ميرزا صادق، انورى، ميرزا طوفان، سعدى شيرازى، محتشم، قاضى شريف، حافظ شيرازى، صفر خان، عارض وجز اينها گرد آورده شده است. آغاز: شبى با نوجوانى گفت پيرى * كهن دردى كشى صافى ضميري چو خم صاحب دلى روشن روانى * در اين ديركهن پير مغانى

[ 92 ]

نستعليق، عناوين شنگرف، روى برگ اول چند يادداشت ومهر بيضوي " لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد رضا " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 83 گ، 12 س، 5 / 20 * 15 سم (89) شرح الجعفرية (فقه - عربي) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى (1271) شرح مزجى استدلالى متوسطي است بر رساله " الجعفرية " محقق كركي كه بشماره (43) گذشت. پاره أي از موضوعات بدون شرح مانده است. آغاز: " الفصل الاول في المقدمات التى هي شرائط لصحة الصلاة في الجملة وتعتبر فيها من الافتتاح إلى الاختتام ". انجام ناتمام: " ثم ارتج عليه واكتفى بالواحدة القصيرة والخامس الاجزاء عن الظهر.. ". نستعليق، بخط مؤلف، متن بامشكى نشانى دارد، در حاشيه تصحيح شده واضافه دارد، روى برگ اول تقريظى است درباره كتاب كه محمد تقى بن ابى طالب اردگانى نوشته، مهر بيضوي وى " عبده الراجى محمد تقى " ويادداشتى مشتمل بر تاريخ در گذشت مؤلف از فرزندش محمد حسين (29 شعبان 1307 ؟) ديده ميشود، پس از كتاب برگى است داراى يادداشتهاى تاريخي مهم كه فرزند مؤلف كمال الدين محمد حسين خونسارى نوشته است، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 198 گ، سطور مختلف، 5 / 20 * 15 سم

[ 93 ]

(90) بحر الجواهر في علم الدفاتر (حساب - فارسي) از: سيد عبدالواهاب بن محمد امين شهشهانى (ق 13) به شماره (25) رجوع شود. نستعليق زيبا، على رضا بن ميرزا احمد مستوفى اصفهاني، هفدهم جمادى الاول 1272 در اصفهان، نسخه پنجم بخط كاتب است، عناوين ونشانيها شنگرف، جلد تيماج قهوه أي ضربي بدون مقوا. 91 گ، 15 س، 22 * 14 سم (91) لب لباب معنوى (شعر - فارسي) از: حسين بن على كاشفي بيهقى سبزوارى (910) (فهرست مرعشى 2 / 117، مشار فارسي 4 / 4365). نسخ، دهه اول ماه شوال 1235، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج قهوه أي. 151 گ، 21 س، 20 * 15 سم (92) الفصول المهمة في اصول الائمة (حديث - عربي) از: شيخ محمد بن حسن حر عاملي (1104) (ذريعه 16 / 245، مشار عربي 670).

[ 94 ]

نسخ، محمد بن محمد صادق خونسارى، پنجشنبه ماه رجب 1239، عناوين ونشانيها شنگرف، روى برگ اول ودر صفحه آخر مهر بيضوي " محمد حسين بن أبو الفضل حسيني " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 149 گ، 23 س، 5 / 19 * 5 / 14 سم (93) حقيقت وطريقت (عرفان - فارسي) از: ؟ بحثي است در حقيقت اشياء از جنبه عرفاني وفلسفي، در آغاز مختصري از اصول اعتقادي را مى آورد، پس از آن در حقيقت افلاك ونفس انسان وچگونگى تصفيه باطن وجز اينها بحث مى كند. نام كتاب چنانكه ذكر شد پشت نسخه آمده ودر آن شك داريم. اين كتاب بنام ابرهيم خان والى عثماني در بغداد نوشته شده است. آغاز افتاده: " نبود معرفت وحكمت مزين ومنور داشته.. وبعد چون بعون عنايت حكيم بى علت وكريم بى منت ". انجام افتاده: " وقانون وقاعده بد سازد كه پيش از آن نبوده باشد واگر بوده باشد.. ". نسخ زيبا، (گويا نسخه أي باشد كه به والى تقديم شده است) عناوين ونشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به زر ومشكى ولاجورد، جلد تيماج مشكى. 66 گ، 12 س، 20 * 14 سم

[ 95 ]

(94) شرح نامه حضرت صادق به شيعيان (حديث - فارسي) از: محمد حسن بن عين حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نامه أي به شيعيان خود نوشته ودر آن پند واندرز ودستورات دينى مى دهد. اين نامه را شارح بين سطرها ترجمه كرده ودر حاشيه شروحي بر آن مى نگارد. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. وبعد بخاطر حقير.. رسيد كه رساله امام بحق ناطق امام جعفر صادق را كه از جهت آداب شيعيان ". انجام: " واو را دمار وبه آتش جهنم افكند وحمد خداوندى را كه پروردگار عالميان است ". نسخ، احمد بن محمد مؤمن، چهار شنبه هشتم صفر 1217، ترجمه فارسي بين سطرها نستعليق شنگرف، روى برگ اول محمد محسن كتاب را به فرزندش محمد باقر مى بخشد ومهر بيضوي وى " عبده محمد محسن " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 54 گ، 10 س، 21 * 15 سم (95) تحفه رفيعي (فقه - فارسي) از: ملا محمد قاسم ساوجى معروف به خدا بخش (ق 11) احكام ارث را بطور مفصل ومشروح در يك مقدمه ودوازده فصل ويك خاتمه نگاشته وبه سيد محمد موسوى اصفهاني تقديم مى نمايد. روز شنبه دوم صفر 1033

[ 96 ]

بنا بخواهش جمعى از صلحاى ساوه، بتأليف آن شروع كرده وعناوين كتاب چنين است: مقدمه: در تعريف نسب وسبب. فصل اول: در موجبات ارث. فصل دوم: در موانع ارث. فصل سوم: در حجب از ميراث. فصل چهارم: در عول وتعصيب. فصل پنجم: در حساب فرايض. فصل ششم: در مقادير سهام. فصل هفتم: در ميراث آباء واولاد وازواج. فصل هشتم: در ميراث اخوه واخوات با اجداد. فصل نهم: در ميراث اعمام واخوال واولاد ايشان. فصل دهم: در ميراث بردن به سبب. فصل يازدهم: در ميراث غرقى ومهدوم عليهم. فصل دوازدهم: در مناسخات. خاتمه: در مسائل اقرار ووصيت. آغاز: " الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين اما بعد چون اقل عباد الله ". انجام: " ليكن آن دو شخص از اهل ذمه مى بايد در دين خود صاحب ديانت باشند وقبول نيست شهادت غير اهل ذمه از كفار هر قسم كه باشد ". نسخ، محمد على بن احمد بيدگلى كاشانى، دوشنبه چهارم ربيع الاول 1231 در قريه فيكان جرقويه از نواحى اصفهان، كاتب كتاب را با

[ 97 ]

دست چپ نوشته است، عناوين شنگرف، روى برگ اول تملك محمد تقى بن ملا محمد صالح پيكانى بتاريخ ربيع المولود 1273 ومهر بيضوي " تقى بن صالح " ديده ميشود، جلد مقوائى. 93 گ، 19 س، 5 / 21 * 15 سم (96) مجموعه: 1 - الفوائد الحائرية القديمة " 1 پ - 44 ر " (اصول - عربي) از: مولى محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهاني (1206) (ذريعه 16 / 330، فهرست مرعشى 2 / 60، مشار عربي 679). 2 - جهة القبلة " 45 ر - 47 ر " (فقه - عربي) از: شيخ بهاء الدين محمد بن حسين عاملي (1031) به شماره (48) رجوع شود. 3 - الفوائد الحائرية الجديدة " 48 پ - 77 ر " (اصول - عربي) از: مولى محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهاني (ذريعه 16 / 331، فهرست مرعشى 2 / 61). 4 - حجية الظن " 79 پ 107 ر " (اصول - عربي) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى (1271) استدلالى مفصلى است بر حجية ظن مجتهد مطلق در خصوص احكام شرعيه فرعيه، در نه مقدمه وسه وجه. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد فنقول هذه رسالة في اصالة حجية ظن المجتهد المطلق لا المتجزي ".

[ 98 ]

انجام: " بل الاقوى لدي هو عدم جواز العمل به لانه قياس كما نطق به الصحيح المذكور فتدبر ". نسخ، محمد حسين بن على اكبر خونسارى، جمعه 28 ذى القعدة 1256، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده، رساله آخر از روى نسخه مؤلف (پدر كاتب)، روى برگ اول مهرهاى بيضوي " عبده محمد حسين بن على اكبر " و " بلغ العلى بكماله " ديده ميشود جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 108 گ، 25 س، 21 * 15 سم (97) ترجمه ديوان حضرت امير المؤمنين (شعر - فارسي) از: شوقي بغدادي (ق 9) ترجمه منظومي است از ديوان حضرت امير المؤمنين عليه السلام، كه هر بيت را در يك يا چند بيت ترجمه كرده. اين ترجمه در بغداد بسال 885 انجام گرفته است. آغاز: نامه گشايم بثناى خدا * حمد سرايم ولى الحمد را خالق نه قبه عالى سرير * عالم اسرار عليم وخبير انجام: إذا ضاقت بك الاحوال يوما * فثق بالرازق الفرد العلي چون زاحوال جهان روزى بتنگ آيد دلت باش واثق بر كريم رازق فرد علي (منزوى 4 / 2722).

[ 99 ]

نسخ، سال 1279، عناوين وبعضي از سطرهاى عربي يا فارسي شنگرف، روى برگ اول تاريخ شروع در خواندن كتاب اول رجب 1279 ومهر بيضوي " انا عبد الوهاب " ديده ميشود، برفراز صفحه اول مهر مربع " عبده الراجى عبد الوهاب " نيز مشهود است جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 67 گ، 12 س، 5 / 20 * 16 سم (98) مجموعه: 1 - شمس الازل " 1 پ - 276 ر " (اعتقادات - فارسي) از: ميرزا اسد الله بن محمد ابراهيم قزويني (ق 14) سيصد وهشتاد لمعه است در اثبات توحيد وشناخت خداوند متعال، كه مؤلف آن را در مدت سه ماه تأليف كرد ودر 26 ذى القعدة سال 1306 در اصفهان بپايان برده است. لمعه ها بعضى كوتاه وبعضي بسيار مفصل است، ومطالب بيشتر بنثر وگاهى بشعر از خود مؤلف يا ديگران مى باشد، ودر اواخر چند لمعه اختصاص به امور اخلاقي دارد. آغاز: " أي آنكه ز اشراق شمس الازل نور جمالت تمامى كائنات مستشرق وموجود واز ظهور كوكبه سلطان جلالت ممكنى ممكنات نيست ". انجام: در ازايش هست اجرى بى حساب * قربت ار باشد فزون گردد ثواب چاره بيچاره أي را ساختن * خود لواى دولت است افراختن 2 - شفاء العلل " 277 پ - 347 پ " (اخلاق - فارسي) از: ميرزا اسد الله بن محمد ابراهيم قزويني

[ 100 ]

ترجمه وشرح مختصري است بر حديثى كه حضرت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله در آن به أبو ذر پند واندرز مى دهد ويك صد وپنجاه موضوع اخلاقي را بيان مى فرمايد. در اين رساله از كتاب " عين الحياة " علامه مجلسي استفاده شده ودر ماه رجب 1306 بپايان رسيده است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. وبعد مستمد ومستعد فيوضات بلا نهايات حضرت سبحاني العبد الجاني الفاني ". انجام: " وبغير فرقه ضاله مبتدعه صوفيه ديگر كسى اين علامت راندارد، ودر اين جا ختم مى نمايم اين نخبه شريفه.. ". نستعليق، بخط مؤلف، عناوين شنگرف وسبز، در حاشيه تصحيح شده است، در پايان مجموعه بيست برگ است داراى مطالب متفرقه وكلمات حضرت امير المؤمنين عليه السلام، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 368 گ، سطور مختلف، 21 * 5 / 15 سم (99) حماسه فارغى (شعر - فارسي) از: فارغى حالات وكرامات ومعجزات حضرت امير المؤمنين عليه السلام را بنظم آورده است. سراينده اين حماسه شايد همان فارغى گيلانى باشد كه ذكرش در ذريعه 9 / 799 رفته است. آغاز: يا على فارغم بنهادى نام * فارغم كردى از غم ايام ابتداء سخن بنام خدا * زانكه يكدم زبنده نيست جدا

[ 101 ]

انجام: هر كه شد شيعه تو از دل وجان * جملگى را بكام دل برسان نستعليق، سيد محمد رضا بن سيد حسن، شوال 1267، عناوين شنگرف، در اوائل نسخه بعضى از اوراق افتاده است، جلد تيماج قهوه أي. 237 گ، 12 س، 21 * 15 سم (100) علم اليقين في اصول الدين (اعتقادات - عربي) از: ملا محسن بن مرتضى فيض كاشانى (1091) (ذريعه 15 / 326، فهرست مرعشى 2 / 150، مشار عربي 633). نسخ، محمد ابراهيم بن ميرزا عبد المجيد، دهه اول ذى الحجه 1258 عناوين شنگرف، جلد تيماج قهوه أي. 321 گ، 17 س، 21 * 15 سم (101) منهاج الهداية إلى احكام الشريعة (فقه - عربي) از: حاج محمد ابراهيم بن محمد حسن اصفهاني كلباسى (1262) (ذريعه 23 / 179، مشار عربي 927). نسخ، هفتم ربيع الاول 1259، عناوين شنگرف، جلد مقوائى عطف تيماج مشكى. 125 گ، 23 س، 21 * 15 سم

[ 102 ]

(102) منهاج المتوسلين (دعا - فارسي) از: ؟ دعاهائى از براى طلب حاجت ومقاصد ديگر، وچند حرز وطلسم وجز اينها را بدون ترتيب ونظم خاصى گرد آورده ودر اين مجموعه نوشته، ودر پايان رساله أي بنام " علم الخيوط " با ترجمه بين سطرها نيز ديده ميشود. نامى كه ذكر شد باخطى جز خط اصل روى برگ اول به مجموعه داده شده وظاهرا از خود گرد آورنده نباشد. آغاز: " ذكر آنچه اختيار نموده ايم اورا از دعاهاى مولاى ما حضرت امام موسى كاظم صلوات الله عليه ". انجام: " وحمد را بآن عدد مطلب بخواند البته در آن هفته ميسر شود واگر خطا شود تا سه هفته تجديد كند كه البته محصول برسد ". نسخ، بعضى از دعاها ترجمه بفارسي شده وبين سطرها به شنگرف يا مشكى نوشته شده است، جلد تيماج قهوه أي. 262 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم (103) مفتاح الفرقان في بيان الوقوف ورسم القرآن (تجويد - عربي) از: شيخ محمد بن شمس الدين قارى كاظمي (ق 12) در جاهائيكه بايد وقف كرد، بترتيب سوره ها، بيشتر بنا بدستورات سجاوند گرد آورده شده وبه شاه سليمان صفوي (1106) تقديم شده است. در پايان كتاب

[ 103 ]

چند باب است بفارسي وشايد الحاقى باشد، فهرست اين ابواب چنين است: باب المقطوع والموصول، باب در همزه هاي واقع بغير قياس، باب در كلماتي كه داراى الف مى باشند، باب الفات مرسوم بواو، تفخيم، باب الف وصل، باب كلماتي كه همزه از آنها حذف شده. آغاز: " الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وصلى الله على محمد الذى علمه البيان والتبيان وعلى آله المطهرين من الرجس والعدوان ". نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف، روى برگ اول تاريخ تولدهائى (1309 - 1311) ديده ميشود، جلد شميز. 93 گ، سطور مختلف، 21 * 17 سم (104) شرح قصيدة العمرى (شعر - عربي) از: سيد كاظم بن قاسم رشتي (1259) (ذريعه 14 / 43، مشار عربي 558 فهرست مشايخ 2 / 92). نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكى. 188 گ، 24 س، 21 * 15 سم (105) شرح مختصر الاصول (اصول - عربي) از: قاضى عضد الدين عبد الرحمن بن احمد ايجى (756) به شماره (51) رجوع شود.

[ 104 ]

نسخ، زينى بن باقر بن محمد حسين بن زينى، چهار شنبه آخر ربيع الاول 1226، عناوين در حاشيه شنگرف، متن با شنگرف نشانى دارد روى برگ اول تملك عزيز آل محمد آل احمد الصالح وتملك ادريس العشى ديده ميشود، جلد تيماج مشكى وقرمز. 280 گ، 21 س، 5 / 20 * 15 سم (106) اصول الفقه (اصول - عربي) از: ملا محمد تقى بن محمد رضا جرفادقانى مباحث استدلالى مفصلى است كه پس از تأليف دو جلد حاشيه بر كتاب " فرائد الاصول " شيخ انصاري نوشته است. نسخه حاضر از مباحث مشتق تا مباحث عام وخاص را دارد، ودر نجف اشرف بپايان رسيده است. آغاز: " فائدة لا خلاف في أن اطلاق المشتق كاسمي الفاعل والمفعول وامثالهما على المتلبس بالمبدأ حسبما سيجيئ تفصيله ". انجام: " وقد قام الاجماع على عدم جريان ذاك الاصل الا بعد الفحص عن الدليل، قد فرغت من تسويدها.. ". نسخ، بخط مؤلف، عناوين شنگرف يا نوشته نيست، قبل از كتاب سه برگ است داراى يادداشتهاى مختلف وتملك حسين احمدى گوگدى گلپايگانى بتاريخ 1366 وتملك علم الهدى گلپايگانى بتاريخ چهار شنبه 30 رمضان 1347، جلد تيماج قرمز. 280 گ، 17 س، 5 / 21 * 15 سم

[ 105 ]

(107) مجموعه: 1 - مرآة الحق " 1 پ - 97 پ " (عرفان - فارسي) از: مجذوبعلى شاه محمد جعفر بن صفر خان كبودر آهنگى همداني (1239) (ذريعه 20 / 268، منزوى 2 / 1371، مشار فارسي 4 / 4673). 2 - سير وسلوك " 97 پ - 101 پ " (عرفان - فارسي) از: ؟ گفتگوئى است بين جنيد بغدادي وجوانى كه اورا در بغداد ديده، در اين گفتگو به آيه هاي قرآني واشعار عرفا استشهاد ميشود. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. در حكايت آورده اند كه پير ومرشد اهل طريقت در درياى حقيقت شيخ جنيد بغدادي ". انجام: مردى بايد كه جان ودل در بازد * بيجان شود عشق تو در جان سازد 3 - طريق سالكان " 102 پ - 105 ر " (عرفان - فارسي) از: محمد اسماعيل هفت قاعده است بجهت يافتن راه حق كه راه سالكان وسايران حضرت احديت است. ظاهرا اين رساله همان " طريق طالبان " باشد كه در فهرست منزوى 2 / 1276 ذكرش رفته است. آغاز: " حمد وثناى بى منتها پروردگارى را سزاست... اما بعد چنين گويد اسماعيل ذليل كه راه هاي طالبان حق ".

[ 106 ]

انجام: مظهر كليش بود انسان * اصطفا يافته بمسجودى 4 - مرصاد العباد من المبدأ والمعاد " 112 پ - 320 ر " (عرفان - فارسي) از: أبو بكر عبد الله بن محمد معروف به نجم الدين دايه (654) (ذريعه 20 / 308، منزوى 2 / 1379، مشار فارسي 4 / 4707). سه كتاب اول نسخ ونستعليق، چهار شنبه هشتم صفر 1224، كتاب چهارم نسخ، مهجور نعمت اللهى، سال 1315، عناوين شنگرف، جلد تيماج مشكى. 320 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 17 سم (108) شرح زبدة الاصول (اصول - فارسي) از: ملا محمد على كربلائي (ق 12) شرح مختصري است بعنوان " قوله - قوله " بر كتاب " زبدة الاصول " شيخ بهاء الدين عاملي (1031). اين شرح بيشتر جنبه ترجمه وتوضيح دارد وبه استدلال كمتر مى پردازد، وبروز هشتم محرم 1196 بپايان رسيده است. آغاز: " شكر وسپاس مر پروردگارى راكه گردانيد اين امت را امت زبده پيغمبران وسرور عالميان وشفيع گناه كاران ". انجام: " در قرآن خداى تعالى جل شأنه گفته است وتزودوا فان خير الزاد التقوى، والحمد لله على نعمائه.. ". (ذريعه 13 / 301).

[ 107 ]

نسخ، باقر بن ملا ابراهيم نجف آبادى، سال 1266، متن ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده واز مؤلف حاشيه نويسى دارد، جلد تيماج مشكى ضربي. 165 گ، 21 س، 21 * 15 سم (109) شرح كلمات باباطاهر (عرفان - عربي) از سيد قوام الدين بن حيدر حسيني شرح عرفاني مفصلى است بر كلمات باباطاهر عريان كه بنا بدرخواست بعضى از اجلاء نوشته شده. در اين شرح گاهى به آيات واحاديث نيز اشاره ميشود وبيكى از شروح فارسي اين كلمات نظر دارد كه پاره أي از مطالب آنرا رد مى كند. آغاز: " الحمد لله العالم الخالق للعلم والمحبة والجاعل للتكلمة والحكمة والصلاة والسلام على مدينة العلم والسكينة ". انجام ظاهرا ناتمام: " وقال مهلاك اهل الاشارة من وجهين في الاشارة إلى المفهوم قبل الاشارة وفى الاشارة إلى المجهول بعد الاشارة ". نستعليق، كلمات اصل نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 81 گ، 17 س، 21 * 5 / 10 سم (110) مفتاح النجاح (دعا - فارسي) از: ملا أبو الحسن على بن حسن زواره أي (ق 10) (ذريعه 21 / 355، فهرست مرعشى 1 / 248).

[ 108 ]

نستعليق، على بن عبد الرحيم قمشه أي، شعبان 981، عناوين شنگرف صفحه ها مجدول به لاجورد، روى برگ اول تملك آقا محمد كريم وتملكي بى نام بتاريخ 1290 ومهر مقرنص " شاه ولايت عبده محمدى " ومهر بيضوي " انا مدينة العلم وعلى بابها " وتملك مير معز الدين محمد ومهر بيضوي " عبده معز الدين الحسينى " ومهر بيضوي " عبده رضا الحسينى " ديده ميشود، وبر فراز صفحه اول تملكى بى نام بتاريخ 1190 ومهر مربع " لا اله الا الله العلى العظيم " ومهر بيضوي " عبده المذنب عبد العظيم " نيز مشهود است، جلد تيماج قرمز ضربي. 238 گ، 21 س، 22 * 12 سم (111) حديقة المتهجدين (دعا - فارسي) از: ؟ در آداب وادعيه نماز شب انتخاب شده از كتب معتبره، داراى يك مقدمه وهشت باب ويك خاتمه بدين ترتيب: مقدمه: در آداب خواب ودعاهاى آن. باب اول: در فضيلت نماز شب. باب دوم: در دعاهاى بعد از بيدار شدن. باب سوم: در آداب مهيا شدن براى نماز شب. باب چهارم: در نمازهاى حاجت. باب پنجم: در كيفيت نماز شب. باب ششم: در آداب نماز شفع. باب هفتم: در آداب نماز وتر.

[ 109 ]

باب هشتم: در نافله صبح وادعيه آن. خاتمه: در شش فائده متفرقه. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد چون در آداب نماز شب رساله كه مشتمل بر تمامى ادعيه مأثوره از اهل بيت عصمت ". انجام: " نماز جعفر را بكن واين دعا را بخوان وحوائج خود را از خدا طلب كن كه برآورده ميشود ان شاء الله تعالى ". نستعليق ودعاها نسخ معرب، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به لاجورد وشنگرف، در حاشيه روايتهائى از خود مؤلف افزوده شده است، كاغذ ترمه، پس از كتاب صفحه ايست داراى اجازه قرائت عزيمه سيفى كه بتاريخ 18 رجب 1225 نوشته شده با مهر بيضوي " عبده على اكبر بن محمد باقر "، جلد دو روتيماج رو قرمز ضربي زرين پشت مشكى. 108 گ، 16 س، 22 * 5 / 14 سم (112) گلشن راز (شعر - فارسي) از: سعد الدين محمود بن عبد الكريم شبسترى (720) (ذريعه 18 / 226، منزوى 4 / 3073، مشار فارسي 4 / 4298، فهرست مرعشى 4 / 368). نستعليق، از سده سيزدهم، پس از كتاب چند برگ است داراى اشعاري به فارسي وعربى، جلد گالينگور قهوه أي. 68 گ، 13 س، 21 * 14 سم

[ 110 ]

(113) مفاتيح الجنان (تاريخ - فارسي) از: ملا محمد على بن محمد امين قدريجانى لنجانى متخلص بكاتب (ق 14) مؤلف، كتابي بنام " بحار الغموم " در سه جلد در مصائب معصومين تأليف كرده وآن را بنظر سمى الامام الثاني عشر ومحمد ابراهيم خان صدر اعظم رسانيد پس از تحسين دستور دادند كه كتابي ديگر در مناقب وفضائل ائمه اطهار عليهم السلام بنگارد، بنابر اين دستور كتاب حاضر را با عناوين " مفتاح - مفتاح " در تاريخ زندگانى پيامبر اطهر وامامان عليهم السلام پرداخته وبه ناصر الدين شاه قاجار (1313) تقديم داشته است. آغاز: " بهترين كلامي كه بلبل نطق را بنوا در آورد وخوبترين مقالي كه طوطى طبع را بصدا درآورد ". انجام افتاده: ابر اگر خاك را نريزد آب * كى گل لاله رويدش زر نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف، بخط مؤلف تصحيح شده است، جلد تيماج مشكى. 247 گ، 20 س، 5 / 21 * 15 سم (114) تذكرة العوام (اخلاق - فارسي) از: ملا محمد على ما لواجردى اندرزهاى اخلاقي است كه مؤلف هنگام موعظه وگفتن دستورات الهى به

[ 111 ]

مردم مى نوشته. اين كتاب داراى شانزده باب مى باشد وهر باب چند تنبيه دارد، بدين گونه: باب اول: در نشستن وآميزش بامردم. باب دوم: در وجود كرام الكاتبين. باب سوم: در حسن مكالمت. باب چهارم: در ذم گذران با اغيار. باب پنجم: در حسن گريستن از خوف الهى. باب ششم: در مذمت خنده. باب هفتم: در مدح توبه وتائب. باب هشتم: در مذمت تارك توبه. باب نهم: در بيان حسن دعا. باب دهم: در مذمت ترك دعا. باب يازدهم: در بيان حسن تقوى. باب دوازدهم: در مذمت دنيا. باب سيزدهم: در بيان حسن صلاة. باب چهاردهم: در ذم تارك صلاة. باب پانزدهم: در نماز جماعت. باب شانزدهم: در ذم ترك جماعت. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. چنين گويد تراب اقدام طلبه علوم دينيه وشر مسار درگاه ربوبيه وباز مانده از تحصيل علوم شرعيه ". انجام: " وايشان پيوسته تشنه وگرسنه وكر وكور ولالند وسياه ورانده شده "

[ 112 ]

نسخ، بخط مؤلف، عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده است جلد تيماج مشكى. 175 گ، 17 س، 22 * 15 سم (115) روشن نامه (طب - فارسي) از: ؟ هفت مقاله ويك خاتمه است وهر كدام داراى چند باب، در انواع بيماريهاى چشم وچگونگى درمان آنها. بيماريها را توصيف نموده وبروشهاى ساده درمان آنها را بيان مى كند. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد بدانكه اين كتاب را بر هفت مقاله وخاتمه نهاده است ". انجام: " وعلاج آن عصب مجوف را هم انواع سوء المزاج مفرد ومركب وساده ". نسخ، صفحه ها مجدول به لاجورد وشنگرف، روى برگ اول يادداشتى است بتاريخ چهار شنبه هشتم رجب 1313، جلد تيماج قرمز بدون مقوا. 123 گ، 12 س، 5 / 21 * 17 سم (116) مجموعه: 1 - الزهرة البارقة لمعرفة الحقيقة والمجاز " 1 پ - 142 ر " (اصول - عربي) از: سيد محمد باقر بن محمد نقى، حجة الاسلام شفتي (1260)

[ 113 ]

(ذريعه 12 / 72) 2 - حاشية الوافية " 144 پ - 236 پ " (اصول - عربي) از: سيد محمد مهدى بن مرتضى بحر العلوم نجفى (1212) (ذريعه 6 / 230، فهرست مرعشى 2 / 257). نسخ، هشتم ذى الحجه 1226، عناوين در كتاب اول شنگرف ودر كتاب دوم نوشته نيست، روى برگ اول يادداشتى است بتاريخ 9 ربيع المولود 1322، جلد تيماج مشكى. 236 گ، 20 س، 21 * 5 / 15 سم (117) سرور المؤمنين (تاريخ - فارسي) از: سيد احمد بن محمد حسيني اردگانى (ق 13) اين نسخه جزء نهم از حالات حضرت امير المؤمنين عليه السلام مى باشد. انجام نسخه افتاده: " وبخدا قسم كه من پيوسته على را دوست خواهم داشت براى تقرب بخدا ورسول وهرگز در راه خدا ورسول.. ". (ذريعه 12 / 176). نسخ، عناوين در متن وحاشية شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است جلد تيماج مشكى روغنى. 147 گ، 22 س، 21 * 15 سم

[ 114 ]

(118) القواعد والفوائد (اصول - عربي) از: شهيد اول محمد بن مكى عاملي (786) (ذريعه 17 / 193، فهرست مرعشى 1 / 236). نسخ، سال 1109، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، قبل از كتاب چهار برگ است داراى فهرست وتملك قاسم محيى الدين وعلى بن محمد بن عبد الحسين واحمد بن محمد تقى بن عبد الباقي بتاريخ 1245 ومهر بيضوي " عبده احمد بن محمد تقى الحسنى الحسينى " ويادداشتهاى ديگر، جلد تيماج قرمز. 163 گ، 20 س، 21 * 15 سم (119) عيون الاصول (اصول - عربي) از: آقا محمد مهدى بن محمد ابراهيم كلباسى (1278) (ذريعه 15 / 377). نسخ، محمد صادق، ذى القعدة 1268، روى برگ اول يادداشتهائى است كه عبد الحسين موسوى زنجاني نوشته، وبر فراز صفحه اول تملك أبو القاسم الموسوي الزنجانى ومهر مربع " عبده أبو القاسم بن محمد الموسوي " ديده ميشود، ودر صفحه آخر تملك همين ابو القاسم بتاريخ شعبان 1298 ومهر بيضوي " عبده أبو القاسم بن محمد باقر الموسوي " نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 130 گ، 20 س، 21 * 15 سم

[ 115 ]

(120) مجموعه: 1 - مجمع الصلوات " 1 پ - 62 پ " (دعا - فارسي) از: ؟ در آداب وفضيلت صلوات فرستادن بر حضرت پيغمبر اكرم وآل أو صلوات الله عليهم اجمعين. اين كتاب بنام محمد ولى ميرزا قاجار نوشته شده وداراى هشت فصل است بدين ترتيب: فصل اول: در معنى صلاة وتسليم. فصل دوم: در ذكر نكات آيه " ان الله وملائكته يصلون على النبي ". فصل سوم: در تعيين لفظ صلاة وسلام. فصل چهارم: در فضائل وفوائد فرستادن صلوات. فصل پنجم: در جاهائيكه صلوات در آنها تأكيد شده. فصل ششم: در آداب صلوات فرستادن. فصل هفتم: در آنان كه بجهت صلوات بمقام بلند رسيده اند. فصل هشتم: در ذكر صلوات متنوعه. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد چونكه در حديث واخبار بسيار وبحسب تجربه واعتبار هر عملي وذكر افزون ". انجام: " واگر كسى خواهد كه دعائي يا صلواتي ديگر رابآن ملحق گرداند مختار است، والحمد لله رب العالمين.. ". 2 - صلوات بر محمد وآل " 63 ر - 130 ر " (دعا - فارسي) از: ؟

[ 116 ]

صلوات بسيار طولاني است بامقدمه أي در ذكر فضيلت صلوات بنقل از آخوند ملا حسن اصفهاني. عبارات مقدمه وخود صلوات بسيار سست وگويا از شخصي عارى از علم باشد. آغاز: " الحمد لله الذي وقف عباده على شرافة محمد خاتم النبيين.. اما بعد چون اهتمام در خيرات وسعادات كه از جمله قرباتست ". انجام: " والسلام عليه ورحمة الله وبركاته يا ارحم الراحمين يا حفيظ بحقهم يا كريم يا جواد السائلين ". نسخ، عناوين در كتاب اول شنگرف، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 130 گ، 20 س، 22 * 17 سم (121) شرح فصوص الحكم (عرفان - عربي) از: كمال الدين عبد الرزاق بن احمد بن ابى الغنائم كاشانى (730) (ذريعه 13 / 382، فهرست مرعشى 3 / 309، مشار عربي 559). نستعليق، سه شنبه صفر 1275، متن با شنگرف نشانى دارد، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى مختصر دارد، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 277 گ، 15 س، 22 * 14 سم (122) مجموعه: 1 - المرشد في شرح التبصرة (فقه - عربي) از: ملا محمد حسين بن على اكبر خونسارى (ق 13)

[ 117 ]

شرح استدلالى متوسطي است بر كتاب " تبصرة المتعلمين " علامه حلى (726) اين جلد مشتمل بر كتاب طهارت وصلاة وزكاة مى باشد. طهارت وصلاة بتاريخ 1259 وزكاة بتاريخ 1260 بپايان رسيده است. نام كتاب از يادداشتى است كه بر فراز صفحه اول آمده. آغاز: " الحمد لله الذي فضلنا على سائر الامم بأعدل الاديان وأوضح لنا شرائع الاسلام بأتم الايضاح واكمل البيان ". انجام: " حيث لم يذكر فيه كونه مشهورا لكن في كونه أصح كما في المسالك فتأمل في المقام جدا ". 2 - حكم الغسالة بعد الانفصال (فقه - عربي) از: ملا محمد حسين بن على اكبر خونسارى اين رساله استدلالى مختصر كه داراى چهار برگ است در سه مقام، بدستور پدر مؤلف كه از دانشمندان بود، نوشته شده است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد فقد أمرني الوالد الماجد العلام أدام الله ظلاله على رؤوس العالمين ". انجام: " فالتمسك بأصل البراءة في المقام وأمثاله غير جائز بل اللازم هو العمل بالاستصحاب فتدبر في المقام ". نسخ، بخط مؤلف، عناوين درحاشيه شنگرف، متن باشنگرف نشانى دارد، قبل از كتاب اجازه اجتهاد براى مؤلف از شيخ على بتاريخ دوم ربيع الاول 1260 ومهر بيضوي " يا على ادركني " واجازه اجتهاد ديگر براى وى از سيد حسن بن محمد صادق موسوى جرفادقانى به تاريخ 1263 ومهر بيضوي " حسن بن محمد صادق الموسوي " ديده ميشود، وروى برگ اول رساله غساله اجازه اجتهادى است كه سيد

[ 118 ]

حسن بن سيد على بن محمد باقر (ظاهرا نوه حجة الاسلام شفتي) بجهت مؤلف بتاريخ 1262 نوشته است، ودر صفحه آخر مهر بيضوي " بلغ العلى بكماله " نيز مشهود است، جلد تيماج مشكى. 347 گ، سطور مختلف، 22 * 15 سم (123) مصائب العارفين (تاريخ - فارسي) از: ملا حسين بن على حسين بن عبد على معروف به مؤمن (ق 13) مؤلف، چون كتاب " هم وغم وصحيفه الم " را در يزد تأليف نمود ومجالس آن بسيار مفصل بود، بنا بدرخواست بعضى از متدينين كتاب حاضر را از آن مختصر نموده ودر يك مقدمه وشانزده مجلس ويك خاتمه در حالات حضرت سيد الشهداء عليه السلام وواقعه كربلا پرداخته است. آغاز: " الحمد لله الذي نور جميع العالم بالحسين من صبح الازل.. حمد خداوندى را كه منور فرمود جميع عالم را بحسين از صبح ازل ". (ذريعه 21 / 75). نستعليق، محمد على بن محمد باقر صباغ، سلخ رجب 1267، عناوين نوشته نيست، جلد تيماج مشكى. 194 گ، 19 س، 21 * 15 سم (124) مسلى المصابين في تسلية الحزين (اخلاق - فارسي) از: حاج ميرزا محمود بن علينقى طباطبائي بروجردى (1300)

[ 119 ]

آغاز افتاده: " ومصيبت وكدورت ومحن وبلا سيما نسبت بأهل ولالذت آنيه اش في الحقيقة دفع آلام ". (ذريعه 21 / 25، مشار فارسي 4 / 4751). نسخ، مهجور اصفهاني، يكشنبه پنجم جمادى الثاني 1291، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه يادداشتى با نشانى " جمال الدين الواعظ " ديده ميشود، جلد تيماج نيلي ضربي. 149 گ، 15 س، 21 * 15 سم (125) الدروس الشرعية في فقه الامامية (فقه - عربي) از: شهيد اول محمد بن مكى عاملي (786) (ذريعه 8 / 145، فهرست مرعشى 2 / 104، مشار عربي 255). نسخ مختلف، محمد بن حاج مقبل، دوشنبه 12 رمضان 846، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد بخطوط مختلف، قبل از كتاب دو برگ است داراى يادداشتهاى مختلف وتملك محمد صالح بن على طالقاني ومهر مربع " عبده عبد الله " ومهر دائري " الواثق برحمة ربه الواثق فقير كرمه زين الدين بن محمد " ومهر مربع " محمد باقر بن محمد حسين التبريزي " ومهر بيضوي " محمد حسين بن شاه محمد " ومهر مربع " أبو القاسم بن نصر الله الشريف وتملكها ومهرهاى ديگر پاك شده وناخوان، روى برگ اول اجازه ايست كه على بن حسين بن محمد استرابادى بجهت شهاب الدين احمد بن علاء الدين عرفة بن احمد بن محمد عمادي نيلي بتاريخ چهاردهم ربيع الاخر 836 (قبل از پايان يافتن نوشتن نسخه) نوشته

[ 120 ]

است. در صفحه آخر زين الدين بن محمد مى نويسد كه كتاب را در طهران بتاريخ پنجشنبه سوم شعبان 1136 خوانده است، بعضى از مهرهاى گذشته در جاهاى ديگر كتاب نيز ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي. 356 گ، سطور مختلف، 25 * 15 سم (126) شرح شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: سيد اسد الله رشتي شرح استدلالى مفصلى است بعنوان " قال - قال " ونام مؤلف از يادداشتى است كه روى برگ اول آمده است. اين نسخه داراى كتاب الفرائض (ارث) مى باشد (1. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. قال ره كتاب الفرائض، الفرائض في الاصل جمع الفرض بمعنى التقدير ". نسخ زيبا، متن باشنگرف نشانى دارد، عناوين در حاشيه مشكى، در حاشيه تصحيح شده است، على ميرزا اصفهاني در صفحه آخر مى نويسد كه كتاب را باسيد عبد العظيم با نسخه مؤلف مقابله كرده واين كار بسال 1294 پايان يافته است، مهر بيضوي اين دو نفر " عبده الراجى على ميرزا " و " عبده عبد العظيم بن حسن الموسوي " نيز ديده ميشود، جلد تيماج نيلي. 150 گ، 24 س، 5 / 24 * 16 سم


(1) شايد مؤلف فرزند سيد محمد باقر حجة الاسلام شفتي باشد.

[ 121 ]

(127) شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام (فقه - عربي) از: محقق حلى جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد (676) (ذريعه 13 / 47، فهرست مرعشى 1 / 232، مشار عربي 538). نسخ، زين الدين على بن عبد الرحيم شوشتري، سال 982، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، روى برگ اول فهرست كتاب وچند يادداشت ومهر بيضوي " عبد آل محمد حمزه " ديده ميشود، در صفحه آخر تملك محمد طاهر بن محمد حسين الحسينى بتاريخ محرم 1055 نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 339 گ، 21 س، 24 * 16 سم (128) مجمع البيان لعلوم القرآن (تفسير - عربي) از: أبو على فضل بن حسن بن فضل طبرسي (548) (ذريعه 20 / 24، فهرست مرعشى 1 / 339، مشار عربي 790). اين جلد تاپايان سوره آل عمران را دارد. نسخ، امين الدين محمد بن حبيب الله، سال 967، عناوين شنگرف در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، روى برگى قبل از كتاب تملك محمد بن فضل الله عقدائى يزدى بتاريخ 1156 ديده ميشود روى برگ اول تملك محمد حسين بن مير عبد الحسين حسيني بتاريخ ربيع الاول 1113 ومهر بيضوي " عبده محمد حسين الحسينى " ومهر مربع " عبده محمد على " وتملكي بى نام بتاريخ رجب 1190 ومهر

[ 122 ]

مربع " على مؤمن.. الملك المنان " ووقفنامه كتاب بتاريخ 1201 ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي. 319 گ، 25 س، 24 * 18 سم (129) شرح كافى (حديث - فارسي) از: ؟ ترجمه وشرح مختصري است بر كتاب " كافى " ثقة الاسلام كلينى. در اين شرح اول متن عربي حديث با عنوان " حديث " پس از آن ترجمه تحت اللفظى با عنوان " ترجمه " وشرح مختصر بعنوان " توضيح " آمده است. نسخه حاضر جزء سوم از مجلد اول كتاب است واز " باب البر بالوالدين " شروع شده وبه " باب الاصرار على الذنب " ختم مى گردد. آغاز نسخه: " باب البر بالوالدين، اين بابى است در بيان فضيلت نيكي كردن به پدر ومادر ومصنف در اين باب بيست ويك حديث ذكر كرده ". انجام: " وهر چند در اين مقام سخنهاى بسيار باقى است وليكن چون اطناب باعث ملال بود اكتفا باين قدر نمود ". نستعليق، بخط مؤلف، خط خورده واصلاح شده است، روى برگ اول، تملك أبو طالب حسيني ديده مى شود، جلد تيماج بدون مقوا. 110 گ، 22 س، 25 * 19 سم

[ 123 ]

(130) تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية (فقه - عربي) از: علامه حلى حسن بن يوسف بن المطهر (726) (ذريعه 3 / 378، فهرست مرعشى 1 / 301، مشار عربي 163). نسخ بدو خط، بخش اول بخط عبد الله بن محمد بن حسن بن على العنسى الامامي، 28 صفر 845 بدستور شهاب الدين احمد بن نور الدين على (پايان جزء اول)، بخش دوم بخط على بن فارس بن محمد بن يوسف بن احمد بن ابراهيم..، يكشنبه هشتم ذى القعدة 763، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، نيمه اول كتاب حاشيه نويسى دارد، هشت برگ اول نونويس است، روى برگ اول تملكى است بى نام بتاريخ 1241، پشت برگ آخر يادداشتهاى مختلف وتملك يوسف بن محمد بن نور الدين ديده مى شود، جلد دورو تيماج قهوه أي. 177 گ، سطور مختلف، 5 / 25 * 18 سم (131) الثمرات الجنية من الحديقة الحسينية (اعتقادات - فارسي) از: حاج ملا باقر بن اسماعيل واعظ كجورى طهراني (1313) در اهميت زيارت امام حسين عليه السلام وحزن واندوه بروى، بنام حاج محمد رحيم خان قاجار مشهور به شامبياتى، داراى دو حديقه هر كدام داراى شش ثمره بدين ترتيب: (حديقه اول) در باره زيارت آنحضرت.

[ 124 ]

ثمره اول: در زيارت خداوند متعال. ثمره دوم: در زيارت انبيا. ثمره سوم: در زيارت ملائكه. ثمره چهارم: در زيارت انس. ثمره پنجم: در زيارت جن. ثمره ششم: در زيارت حيوانات. (حديقه دوم) در باره تعزيه ومصيبت آنحضرت. ثمره اول: ذكر احديت مصيبت آنحضرت را. ثمره دوم: در تعزيه انبيا. ثمره سوم: در تعزيه ملائكه. ثمره چهارم: در تعزيه انس. ثمره پنجم: در تعزيه جن. ثمره ششم: در تعزيه حيوانات. آغاز: " أي خداوند بخشنده پاينده از بخششهاى بى پايانت جامه شادمانى وخورسندى بخش ". انجام ناتمام: " وبعبارة اخرى حسين الله گويند يعنى حسيني كه مخلوق ومحبوب ومقتول در راه خداست واين وجه را بيان.. ". (ذريعه 5 / 12). نسخ، عناوين شنگرف، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 107 گ، 25 س، 25 * 17 سم

[ 125 ]

(132) مجموعه: 1 - شرح التجريد " 1 ر - 80 ر " (كلام - عربي) از: ؟ شرح مزجى مختصري است بر كتاب " تجريد العقائد " خواجه نصير الدين طوسى. مؤلف اين شرح از دانشمندان اهل سنت است. آغاز افتاده: " على شرط حادث آخر.. متعاقبة أو مجتمعة وكلاهما محالان على زعم الحكماء والمتكلمين ". انجام: " وإذا ظن كل طائفة انه لم يقم به الاخر اثم الكل بتركه، هذا آخر ما تيسر لنا من شر تجريد الكلام ". (كشف الظنون 1 / 346، ذريعه 3 / 138). 2 - الاعتقادات " 80 پ - 97 ر " (اعتقادات - عربي) از: شيخ صدوق محمد بن على بن بابويه قمى (381) (ذريعه 2 / 226، فهرست مرعشى 1 / 111، مشار عربي 625). 3 - خلاصة الترجمان في تأويل خطبة البيان " 99 پ - 140 پ " (عرفان - فارسي) از: محمد بن محمود دهدار (ق 11) (ذريعه 7 / 219، منزوى 2 / 1138). كتاب اول نستعليق، متن باشنگرف نشانى دارد، در خدمت مير محمد سعيد بتاريخ غره ذى القعدة 1027 در احمد آباد كجرات مقابله شده است. كتاب دوم نسخ، محمد طاهر، شب چهارشنبه سيزدهم.. 1038 عناوين شنگرف. كتاب سوم نستعليق، از سده دوازدهم، اصل باشنگرف

[ 126 ]

نشانى دارد، روى برگ اول تملك محمد هادى شيرازى ومهر بيضوي " الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة " ومهر بيضوي " كفى بك هاديا ونصيرا " ديده ميشود، پس از كتاب سه برگ است داراى قصيده ميميه در مدح حضرت امير عليه السلام وفوائد ديگر ومهر بيضوي " عبده أبو الفضل الحسينى "، جلد تيماج بدون مقوا فرسوده. 146 گ، سطور مختلف، 25 * 14 سم (133) ترجمه الفوائد الغرويه (اعتقادات - فارسي) از: أبو الحسن بن محمد طاهر فتونى شريف عاملي (1138) " الفوائد الغروية والدرر النجفية " كتابي از خود مترجم است در دو بخش اصول دين واصول فقه در دو جلد كه بخش اول بسال 1104 پايان يافته است. وكتاب حاضر ترجمه آنست با اضافه بعضى از مطالب با عناوين " مترجم گويد "، كه بنام شاه سلطان حسين صفوي (1135) نگاشته وداراى يك مقدمه ودوازده فائده است بدين ترتيب: مقدمه: در وجوب تحصيل معرفت. فائده اول: در ثواب موحدين وعارفين. فائده دوم: در آنچه ممكن يا ممتنع است از تحصيل معرفت. فائده سوم: در اثبات واجب. فائده چهارم: در بيان توحيد. فائده پنجم: در بيان صفات كمال.

[ 127 ]

فائده ششم: در بيان نبوت وامامت. فائده هفتم: در بيان حقيقت مذهب امامية. فائده هشتم: در مجملى از فضائل امير المؤمنين. فائده نهم: در مطاعن خلفا. فائده دهم: در رد بعضى از شبه باطله. فائده يازدهم: در بعضى از نصوص ومعجزات ائمه. فائده دوازدهم: در مجملى از عقائد حقه. آغاز: " حمدى كه چون آفتاب عالمتاب از مشارق السنه احباب طلوع وبضياء ضواء خود توحيد خانه قلوب اولى الالباب را منور نمايد ". انجام: " بدرستى كه اوست رساننده هر سؤالي را بجواب والصلاة على محمد وآله الاطياب وسلم تسليما كثيرا ". (ذريعه 16 / 353). نسخ زيبا، عناوين ونشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكى وزر، صفحه اول داراى سرلوح رنگين، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 107 گ، 18 س، 5 / 24 * 5 / 14 سم (134) معارج الاصول (اصول - عربي) از: محقق حلى جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد (676) (ذريعه 21 / 180، مشار عربي 863). نسخ معرب، عبد الحسين بن عنايت الله نجفى، پنجشنبه ششم جمادى الاول 1034، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به شنگرف وزر،

[ 128 ]

در حاشيه تصحيح شده، روى برگى قبل از كتاب چند يادداشت وتملك محمد على بن عباس بلاغى نجفى ومهر هشت گوشه " محمد على بن عباس " وسيد صدر الدين ديده ميشود، روى برگ اول كتاب تملك عباس بن حسن بلاغى نجفى ومهر دائري بزرگ " المتوكل على الله الغنى محمد مؤمن بن شمس الدين محمد الاصفهانى " نيز مشهود است، همين محمد مؤمن بن شمس الدين محمد اصفهاني در صفحه آخر مى نويسد كه كتاب راسه مرتبه مقابله كرده است، جلد تيماج قهوه أي. 101 گ، 13 س، 26 * 20 سم (135) عدة الداعي ونجاح الساعي (دعا - عربي) از: شيخ احمد بن محمد بن فهد حلى (841) (ذريعه 5 / 228، فهرست مرعشى 1 / 47، مشار عربي 618). نسخ، محمد امين بن سلطان على اسفرايينى، 28 جمادى الاول 1083، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، روى برگ اول وقفنامه كتاب وتملك محمد حسين وابو طالب بن محمد اشرف منجم ومهر مربع " افوض امرى إلى الله عبده أبو طالب المنجم " ومهر بيضوي " يا على بن ابى طالب ادركني " ديده ميشود، در صفحه آخر تملك همين أبو طالب بتاريخ شعبان 1120 ومهرهاى سابق نيز مشهود است، ودر صفحه أي بعد از كتاب محمد قلى كنجه بيجان ؟ نوشته است كه كتاب رامقابله كرده، جلد تيماج قرمز ضربي. 126 گ، 20 س، 26 * 13 سم

[ 129 ]

(136) قواعد الاحكام في مسائل الحلال والحرام (فقه - عربي) از: علامه حلى حسن بن يوسف بن المطهر (726) (ذريعه 17 / 176، فهرست مرعشى 3 / 258، مشار عربي 714). نسخ، نسخه قديم ونفيس، عناوين شنگرف يا مشكى درشت، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، صفحه ها مجدول به مشكى وزر، برفراز صفحه اول مهر مربع " العبد المذنب غلام حسين " ديده ميشود، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 259 گ، 29 س، 25 * 18 سم (137) كفايه منصوري (كفايه مجاهدي) (طب - فارسي) از: منصور بن محمد شيرازى (ق 9) (كشف الظنون 2 / 1501، ذريعه 18 / 100، منزوى 1 / 585، مشار فارسي 4 / 4090). نستعليق نازيبا، 28 جمادى الاخر 1049، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكى وشنگرف، جلد تيماج سبز. 261 گ، 17 س، 25 * 17 سم

[ 130 ]

(138) رضوان الاملين في تعليقات القوانين (اصول - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد حسيني شهشهانى (1287) (ذريعه 11 / 240). نسخه حاضر جلد دوم كتاب است. نسخ زيبا، عناوين ونشانيها شنگرف، روى برگ اول وقفنامه كتاب بتاريخ 1289 ومهر بيضوي " محمد كاظم " ومهر بيضوي " عبده الراجى عبد المجيد الحسينى " ومهر مربع " العبد بديع الموسوي " ديده ميشود، دو مهر آخر در صفحه آخر كتاب نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه أي. 191 گ، 27 س، 5 / 25 * 16 سم (139) منتخب جواهر التفسير (تفسير - فارسي) از: ؟ انتخاب كننده هنگام مسافرتش به مشهد مقدس در منزل آمير محمد مؤمن رضوى كتابدار چهار ماه ماند وتفسير " جواهر التفسير لتحفة الامير " ملا حسين واعظ كاشفي را از كتابخانه آستان قدس به امانت گرفته ومشغول به انتخاب شد وليكن مدت مقرر سفر سر آمد واين كار بپايان نرسيد وفقط تا مقداري از سوره بقره نوشته شده. ظهرا در اين انتخاب هيچگونه تصرفى نشده وتفسير سوره فاتحه در روز شنبه 12 ربيع الاول 1043 بپايان رسيده است.

[ 131 ]

آغاز: " زينت فاتحه هر كتاب وزيور خاتمه هر خطاب به آيه ثناء رب الارباب جلت كلمته كه تفسير انوار كلام جامعش ". انجام: گر نمايد حساب عمرى حكيم طرح دفتر ديگر ور بپايان رسد نامه من پس بسى ماند نقش خامه من نستعليق، بخط انتخاب كننده، عناوين ونشانيها شنگرف، سطرها راسته وچليپا ونامنظم، روى برگ اول چند يادداشت " عرض شد " بتاريخهاى مختلف ومهرهاى بيضوي " عالم گير شاه.. " و " بنده آل محمد صادق " و " عبد درگاه محمد على " ومهرهاى ناخوان ديگر ديده ميشود، برفراز صفحه اول تملك محمد حسين بن محمد هاشم موسوى اصفهاني بتاريخ 1339 نيز ديده ميشود، سه برگ پس از كتاب داراى يادداشتهاى مختلف وعلامت عرض ومهر بيضوي " بنده آل محمد معصوم " ومهر بيضوي ناخوان ديگر نيز مشهود است، جلد تيماج مشكى فرسوده. 223 گ، سطور مختلف، 26 * 5 / 13 سم (140) تلخيص الاقوال في تحقيق احوال الرجال (رجال - عربي) از: ميرزا محمد بن على بن ابراهيم حسيني استرابادى (1028) (ذريعه 4 / 460، فهرست مرعشى 1 / 144). نسخ زيبا، عناوين ونامها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، روى برگ اول تملك محمد بن رضى الدين الهروي ومهر مربع " يقيني بالله يقيني عبده محمد مهدى " وتملكي بى نام

[ 132 ]

بتاريخ 1207 ومهر بيضوي " اللهم صل على محمد وآل محمد " ومهر مربع " أبو القاسم بن محمد الشريف " ومهر مربع " يا محمد " ديده ميشود، بعضى از اين مهرها در صفحه آخر نيز مشهود است، جلد دورو تيماج رو قرمز پشت سبز. 227 گ، 27 س، 26 * 5 / 13 سم (141) شرح مختصر الاصول (اصول - عربي) از: قاضى عضد الدين عبد الرحمن بن احمد ايجى (756) به شماره (51) رجوع شود. نسخ، حسين بن احمد بن ابراهيم بن عبد الله البجى، سال 839 در بقعه سلطانيه بيرون شيراز هنگام خواندن كتاب، عناوين مشكى درشت، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، روى برگ اول تملك قاسم بن محمد بتاريخ 1322 ديده ميشود، جلد دورو تيماج رومشكى پشت قرمز. 178 گ، 22 س، 5 / 26 * 18 سم (142) انوار الرياض (فقه - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد حسيني شهشهانى (1287) به شماره (58) رجوع شود. نسخه حاضر جلد دوم كتاب ودر صلاة است.

[ 133 ]

نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد نيلي ضربي. 299 گ، 25 س، 26 * 17 سم (143) الانتصار لما انفردت به الامامية (فقه - عربي) از: شريف مرتضى على بن الحسين بن موسى موسوى (436) (ذريعه 2 / 360، مشار عربي 94، فهرست مرعشى 3 / 174). نسخ، عبد الكافي بن محمد باقر جنابذى، چهارم جمادى الثاني 1087 در مشهد مقدس، عناوين شنگرف، روى برگ اول وقفنامه كتاب وسه مهر ناخوان ديده ميشود، پس از كتاب چهل برگ است داراى فهرست مفصل ابواب كتاب تهذيب كه جنابذى نوشته است، جلد تيماج مشكى. 139 گ، 22 س، 25 * 5 / 18 سم (144) شرح نهج البلاغه (ادب - فارسي) از: ؟ ترجمه وشرح بسيار مختصري است بدين ترتيب كه قطعه أي از اصل را ذكر مى كند وضمن ترجمه بعضى از جمله ها را توضيح مختصري مى دهد، وچون از آغاز وانجام افتاده معلوم نشد كه از كيست. آغاز افتاده: " إذ لا منظور إليه من خلقه.. وكسى كه بسوى أو اشارت كرد پس هر آينه از براى أو حد ونهايت پديد آورد ".

[ 134 ]

انجام افتاده: " وادوات مهربانى است كه وصف كرده نميشود به تنك دلى ورقت خوارند وذليل رخسارها.. ". نسخ متن معرب، عناوين زرين وشنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد مقوائى عطف پارچه قرمز. 207 گ، 21 س، 5 / 25 * 19 سم (145) ترجمه صحيفه سجاديه (دعا - فارسي) از: ملا محمد صالح بن محمد باقر قزويني روغنى (ق 11) (ذريعه 4 / 112). نسخ، محمد هادى بن محمد گيلانى، يكشنبه 19 صفر 1091، متن معرب باشنگرف نشانى دارد، عناوين شنگرف، روى برگ اول تملك محمد رحيم بن محمد شفيع ومهر مربع " بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز بدون مقوا. 223 گ، 12 س، 24 * 18 سم (146) مجموعه: 1 - الاعتقادات " 15 ر - 18 ر " (اعتقادات - عربي) از: ؟ اصول اعتقادي شيعه را بروشى بسيار مختصر وهمچنين واجبات نماز را در چند فصل كوتاه گزارش داده است. آغاز: " الحمد لله والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين، يجب على

[ 135 ]

كل مكلف حر وعبد ذكر وانثى ان يعرف الاصول الخمسة ". انجام: " فهذا اليسير يجب على المكلفين ومن جهل شيئا استحق العقاب في الدارين ". 2 - جهة القبلة " 18 ر - 20 ر " (فقه - عربي) از: بهاء الدين محمد بن حسين عاملي (1031) به شماره (48) رجوع شود. 3 - المناظر " 20 ر - 23 پ " (طبيعي - عربي) از: محمد حسين بن محمد باقر يزدى گزارش كوتاهى است از چگونگى ديد چشم وانعكاس نور وجسم در آئينه وآب وجز اينها در يك مقدمه وچهار مسألة. آغاز: " الحمد لله رب العالمين... وبعد فهذه رسالة وجيزة في المناظر مشتملة على شرذمة من المسائل اللطيفة ". انجام: " مثلا يرى في 5 شمال العينك وسله شماله في يمينه وكذلك الفوق والتحت وهو المراد ". 4 - المقالة الشريفية " 23 پ - 25 پ " (فلسفه - عربي) از: ميرزا محمد شريف كشميرى (ق 11) سه تحفه است در حل سه شبهه مشكل فلسفي كه به ميرزا محمد شريف (هم نام مؤلف) تقديم شده، ودر ضمن از استادش صاحب كتاب " الافق المبين " (ظاهرا مراد ميرداماد باشد) نقل مى كند. آغاز: " الحمد لله وسلام على عباده.. وبعد فهذه مقالة شريفة شريفية ألفها المفتقر إلى الله الغني ". انجام: " اللهم احفظنا من جميع المكروهات بحرمتهم وافتح علينا ابواب

[ 136 ]

العلوم يا مفيض الخيرات ويا واهب العطيات.. ". 5 - مختصر التحفة الكلامية " 26 ر - 29 ر ". (كلام - عربي) از: ابن ابى جمهور محمد بن على بن ابراهيم احسائي (پس از 909) (ذريعه 20 / 186، فهرست مرعشى 2 / 279). 6 - ذبائح اهل الكتاب " 29 پ - 32 پ " (فقه - عربي) از: بهاء الدين محمد بن حسين عاملي (1031) (ذريعه 10 / 3، فهرست مرعشى 3 / 195). 7 - الكر " 32 پ - 38 پ " (فقه - عربي) از: بهاء الدين محمد بن حسين عاملي (ذريعه 17 / 288). 8 - صلاة الجمعة " 39 پ - 90 پ " (فقه عربي) از: ملا محمد بن عبد الفتاح سراب تنكابنى (1124) (ذريعه 15 / 81). 9 - اللمعة في عدم عينية صلاة الجمعة " 91 پ - 115 پ) (فقه - عربي) از: آمير حسين بن حسن مجتهد كركي (1001) (ذريعه 18 / 353). انجام ناتمام: " قلنا المتوقف على الاذن الصحة أو الوجوب ولا ثبوت الاجماع وتحققه على الانتفاء.. ". در اين مجموعه جز رساله هاي نام برده شده، فوائد ديگر نيز آمده است بدين ترتيب: شرح حديث " انت مني بمنزلة هارون من موسى " (1 پ - 9 ر) مسألة في خراب الارض المملوكة شايد از محقق كركي باشد (9 پ - 10 پ) مسألة حول الاجماع از علامه حلى (10 پ - 11 ر) منع الزوجة نفسها حتى تقبض

[ 137 ]

المهر از شيخ بهائي (11 پ - 12 ر) في حجية الاجماع از شهيد دوم (12 پ 14 پ) چند مسأله فقهى (116 ر - 143 ر). نسخ، محمد بن رفيع الدين، سال 1131 (پشت برگ دهم)، عبد الرحيم بن محمد سديد (پايان رساله چهارم)، محمد محسن مشهدى، 12 شوال 1133 بدستور آقا محمد امين (پايان رساله هشتم) عناوين ونشانيها شنگرف، روى برگ اول يادداشتهاى مختلف وتملك محمد شفيع ومهر بيضوي " محمد شفيع " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 143 گ، سطور مختلف، 25 * 18 سم (147) تحفة الزائر (زيارت - فارسي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقى مجلسي (1111) (ذريعه 3 / 438، مشار فارسي 1 / 1206). نستعليق، دعاها نسخ معرب، عناوين ونشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به زر ومشكى، روى برگ اول يادداشتى بتاريخ سه شنبه 9 ذى القعدة 1295 ديده ميشود، صفحه اول داراى سرلوح رنگين زيبا، جلد تيماج قرمز. 208 گ، 19 س، 24 * 15 سم (148) مفاتيح الشرائع (فقه - عربي) از: ملا محسن بن مرتضى فيض كاشانى (1091) (ذريعه 21 / 303)

[ 138 ]

نسخ، هشت برگ آخر نونويس احمد بن على اكبر حسيني، 29 جمادى الثاني 1384 بدستور آقاى شريف زاده، عناوين شنگرف در حاشيه تصحيح شده وعلامت بلاغ دارد با دوخط، روى برگ اول تملك محمد رضا بن عزيز الله تونى بتاريخ 1124 ومهر مقرنص "... محمد رضا " ديده ميشود، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 176 گ، 23 س، 23 * 18 سم (149) مجموعه: 1 - شرح الصمدية " 1 پ - 55 پ " (نحو - عربي) از: بهاء الدين محمد بن محمد باقر حسيني مختارى نائينى (پس از 1130) شرح كبير مختارى است. (ذريعه 13 / 362). انجام ناتمام: " ويعرف بعدم موازن له لو جعل مقام ألفه لام في ميزانه كأجلى لانتفاء فعلل بفتحات.. ". 2 - شرح الصحيفة السجادية " 56 پ - 81 پ " (دعا - عربي) از: بهاء الدين محمد بن محمد باقر حسيني مختارى نائينى شرح مزجى متوسطي است بر " صحيفه سجاديه " با در نظر گرفتن شرح سيد علي خان وفيض كاشانى بر آن، در نسخه حاضر مقدمه كتاب وشرح دعاى بيست وششم وبيست وهفتم آمده ونميدانيم كه كتاب تمام شده يا ناتمام مانده است. آغاز: " مفتاح فلاح العباد وصلاح سلاح العباد وكنز الفوائد العظيمة وحرز الفرائد اليتيمة حمد من رفع حجابه وفتح ابوابه لمن دعاه ".

[ 139 ]

انجام نسخه: " وعوضه أي اعط ذلك المسلم عوضا من فعله عوضا حاضرا ". 3 - شرح لسان الميزان " 82 پ - 162 ر " (منطق - عربي) از: بهاء الدين محمد بن محمد باقر حسيني مختارى نائينى شرح مزجى مفصلى است بررساله " لسان الميزان " خود مؤلف، كه بنا بدرخواست بعضى از دوستان نوشته است. در اين شرح بعضى از مباحث فلسفي وادبى نيز بمناسبت آمده است. آغاز: " الحمد لله الذي أنطق كل لسان بتوحيده وأشهد عدلي كل ميزان على عدله وتسديده والصلاة على خير من نطق بتحميده ". انجام " عرضها في المنام على الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام وسمع منه جوابين ولم يحفظهما فياله من جوى بين ". 4 - شرح زيارة الجامعة الكبيرة " 163 پ - 195 پ " (زيارت - عربي) از: بهاء الدين محمد بن محمد باقر حسيني مختارى نائينى شرح مزجى مفصلى است گويا ناتمام ودر نسخه حاضر فقط مقدمه وحالات حضرت هادى عليه السلام وقطعه أي از اوائل زيارت آمده است. آغاز: " الحمد لله الذي اوجب اكرام الزائر على المزور وان كان من اهل الفسق والزور بل العناد والكفور ". نسخ، متن ها با شنگرف نوشته شده يا نشانى دارد، مؤلف نسخه را تصحيح يا اصلاح نموده است، بين برگهاى 163 - 179 حاشيه أي بر كتابي در اصول است از خود مختارى، روى برگ اول وقفنامه كتاب بتاريخ شوال 1297 ودو مهر بيضوي ناخوان ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 195 گ، سطور مختلف، 25 * 19 سم

[ 140 ]

(150) مختلف الشيعة في احكام الشريعة (فقه - عربي) از: علامه حلى حسن بن يوسف بن المطهر (726) (ذريعه 20 / 218، فهرست مرعشى 3 / 154، مشار عربي 818). نسخه حاضر مشتمل بر سه جزء اول كتاب وتا احكام اقرار را دارد. نستعليق، محمد بن ثانى حسيني، سه شنبه محرم 985، عناوين شنگرف وبيشتر نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده وعلامت بلاغ دارد، روى برگ اول تملك على بن مقصود على ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي. 418 گ، 24 س، 24 * 19 سم (151) مختلف الشيعة في احكام الشريعة (فقه - عربي) از: علامه حلى حسن بن يوسف بن المطهر اين نسخه از كتاب الوديعة تاديات را دارد. نسخ، محمد بن حسن أبو سعيد استرابادى، پنجشنبه 23 ذى القعدة 968 در مشهد مقدس (پايان جزء ششم) عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وگاهى حاشيه نويسى دارد، روى برگ اول تملك شيخ جلال ومحمد تقى گيلانى ومهر مربع " محمد داود الحسينى " ومهر بيضوي " المتوكل على الله زين العابدين الحسينى " ديده ميشود، محمد على بن عنايت الله در صفحه آخر مى نويسد كه نسخه را در مشهد مقدس بتاريخ يكشنبه سلخ رجب 969 مقابله كرده است، ودر صفحه

[ 141 ]

آخر تملك كمال الدين بن محمد حسين بن على اكبر خونسارى بتاريخ 13 محرم 1314 ديده ميشود، جلد دورو تيماج رو مشكى پشت قهوه أي. 407 گ، 25 س، 24 * 19 سم (152) مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول (حديث - عربي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقى مجلسي (1111) (ذريعه 20 / 279، مشار عربي 827). نسخه حاضر مشتمل بر كتاب روضه است كه شب پنجشنبه هشتم ماه رجب 1076 بپايان رسيده است. نسخ، محمد مقيم بن محمد باقر اصفهاني، چهارشنبه 29 ربيع الاول 1077، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد از سيد محمد مهدى علوى وبخط وى، روى برگ اول وقفنامه كتاب وتصديق وقف از علوى مذكور ديده ميشود، كاتب گروهى را نام مى برد كه نزد آنها علم آموخته واز آنها اجازه دارد، جلد تيماج قرمز. 152 گ، 19 س، 26 * 5 / 19 سم (153) مرآة الحقايق (كلام - فارسي) از: على بن فتحعلى اصول دين را بروشى روشن وهمه فهم ونسبتا مفصل در يك مقدمه وچهار باب

[ 142 ]

ويك خاتمه تنظيم نموده وگاهى به امور اخلاقي وعرفاني نيز اشاره مى كند. آغاز: " الحمد لله رب العالمين... بهترين اعمال قضاء حوائج مؤمنين واداء حقوق مسلمين است ". انجام: " واز ملاحظة اين اوراق ظاهر ميشود خصوص مرآت اخرى وبدين قدر از بيان مطالب ختم نموده.. ". نستعليق، بخط مؤلف، عناوين با مشكى نشانى دارد يا نوشته نيست روى برگ اول تملك محمد بن ناصر همداني بتاريخ 14 جمادى الاول 1285 ومهر مربع " عبده الراجى محمد " ديده ميشود، پس از كتاب بيست برگ است داراى مطالبي ملحق به كتاب، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 182 گ، 17 س، 22 * 18 سم (154) ديوان نور على شاه (شعر - فارسي) از: نور عليشاه محمد على بن فضلعلى طبسى تونى (1212) پيرامون هفت هزار بيت در غزل ومثنوى با تخلص " نور " و " نور عليشاه " ومقدمه بسيار مفصلى در امور عرفاني واخلاقي وشناختن چگونگى اعتقادات دينى بروش شيعه. آغاز مقدمه: " العظمة لله العلي العظيم الذي رفع السماوات بغير عمد.. چون از آن روشن مرا آواز شد ". آغاز ديوان: أي نام خوشت جوهر شمشير زبانها پيوسته از اين سلسله زنجير بيانها

[ 143 ]

انجام: باطنا گوئى مجازم خوشتر است * زانكه يار دلنوازم در بر است بخش مقدمه نستعليق محمد هاشم كاشانى، سال 1279، بخش دوم نستعليق حسن بن احمد حسيني كاشانى، ماه صفر 1279 بجهت مشهدى آقاجان، عناوين ونشانيها شنگرف، در صفخه آخر مهر بيضوي " الراجى إلى الله الملك الكريم عبده ابراهيم " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي. 318 گ، سطور مختلف، 23 * 18 سم (155) غاية المرام في شرح شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: شيخ مفلح بن حسن صيمرى (ق 9) (ذريعه 16 / 20). نسخ، سه شنبه دوم ماه رمضان 956 (پايان جزء اول)، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، در دو صفحه قبل از كتاب تملك مظفر الدين بن محمود بابا لدشتى اصفهاني ومهر دائري " العبد الاقل مظفر الدين " ومهر بيضوي " محمد هاشم " ومهر لوزى " عبده كلب على " ومهر مربع " لا اله الا الله الحق المبين على اكبر " ديده ميشود، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 536 گ، 19 س، 5 / 22 * 5 / 15 سم

[ 144 ]

(156) ترجمه طراپتيك (طب - فارسي) از: ميرزا محمود بن محمد هاشم كاشانى (ق 14) ترجمه ايست از كتاب " طراپتيك " آلبوى مرلينى فرانسوى استاد مدرسه دار - الفنون كه به روز 13 شعبان 1302 بپايان رسيده است. آغاز: " فصل اول در مطالب كليه، كلمه طراپوتيك از يونانى مشتق است ومعنى آن پيش بندى وتسكين ومعالجه امراض است ". انجام: " پس از آن بجوشانند تا سى مثقال رسد وروزى دو دفعه هر دفعه يك قاشق بدهند ". (منزوى 1 / 503). نستعليق، بخط مؤلف، عناوين نسخ درشت، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 212 گ، 15 س، 22 * 17 سم (157) مجرى الدموع (تاريخ - فارسي) از: احمد بن عبد الباقي حسنى حسيني (ق 13) مجالسي است مرتب در مصائب وحالات حضرت سيد الشهداء عليه السلام كه مؤلف بنا بگفته اش از كتابهاى معتبر آنها را گرد آورده است. اين كتاب به ميرزا سيد محمد امام جمعه اصفهان ملقب به سلطان العلماء تقديم شده است. آغاز: " الحمد لله الذى أوحى إلى عبده ما أوحى فأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى ".

[ 145 ]

انجام: " آنچه كردند حكايت هلال بن نافع بعد از اين بتفصيل ذكر شود انسب است، ألا لعنة الله على القوم الظالمين ". نسخ ونستعليق، عبارتهاى عربي معرب، ظاهرا بخط مؤلف، جلد مقوائى عطف پارچه آبى. 82 گ، 19 س، 21 * 17 سم (158) خواص القرآن (علوم قرآن - فارسي) از: عبدالعلى بن محمد بن الحسين (ق 10) خواص سوره ها وآيات را به ترتيب قرآن كريم گرد آورده وگاهى خواص حروفى آنها را نيز ذكر مى كند. اين كتاب بسال 926 تأليف شده وداراى چهار مقدمه است در فضيلت تلاوت قرآن وشرايط تلاوت ومعرقت مقدار قرآن ومباحث استعاذه وبسمله. در برگى قبل از كتاب نام " اسرار الايات " باخطى جز خط اصل بدان داده شده ودر فهرست منزوى 1 / 110 بنام جواهر القرآن معرفى شده است. آغاز: " الحمد لله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.. وبعد ازاستيعاد بتوفيق حمد وصلاة نموده مى شود ". انجام افتاده: " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك. " نسخ زيبا، آيه ها باشنگرف نشانى دارد، روى برگ اول تملك سيد محمد جعفر كرماني بتاريخ شوال 1326 ومهر بيضوي " عبده محمد جعفر بن محمد مهدى الموسوي " ديده ميشود، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 95 گ، 21 س، 5 / 22 * 15 سم

[ 146 ]

(195) آداب وسنن (اخلاق - فارسي) از: محمد بن محمد ابراهيم اصفهاني خراساني آداب وسنن اسلامي را از واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، در اين كتاب گرد آورده، وضمنا بعضى از دعاها وخواص سوره ها وآيات را نيز مى آورد. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. چنين گويند تراب اقدام مؤمنين وخادم طلبه علوم ائمه طاهرين ". انجام: " وامثال اين اعمال بسيار است بدين اكتفا شد اميد هست هر كس برسد به اينها اينهارا نگه دارى كند كه انشاء الله منتفع خواهد شد ". نسخ، عناوين شنگرف، نسخه را مؤلف اصلاح واضافه كرده است، بعضى از فصول ناتمام مانده، جلد تيماج مشكى. 375 گ، 21 س، 5 / 21 * 5 / 15 سم (160) مجموعه: 1 - شرح ارشاد الاذهان " 1 ر - 128 پ " (فقه - عربي) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى (1271) شرح استدلالى متوسطي است بعنوان " قوله - اقول " بر كتاب " ارشاد الاذهان إلى احكام الايمان " علامه حلى (726). ونسخه حاضر مشتمل بر كتاب النكاح است. آغاز: " ان معنى النكاح والتزويج شرعا هو تحقيق معنى الزوجية في الخارج مقترنا بالقبول ".

[ 147 ]

انجام افتاده: " وقد عرفت أن الحكم بالقرعة لا يختص بما ذكر فالحكم في المقام هو القرعة مع جواز الاصطلاح بهذه قبلها.. ". 2 - اعطاء بدل المغصوب ان فقد " 129 پ - 137 پ " (فقه - عربي) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى رساله استدلالى است در اينكه اگر شخصي حيوانى يا غلامي را غصب كند وآن حيوان يا غلام فرار كند، بايد غاصب بدل آن را بپردازد ودر عين حال مالك اصل آن نيز نمى شود. اين رساله داراى يازده مقام است ومسأله مشروح در آن در محضر سيد محمد باقر (شايد حجة الاسلام شفتي) طرح شده بوده وبتاريخ ذى القعدة 1264 نوشتن آن بپايان رسيده است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اتفق في بعض الاحيان ذكر مسألة من المسائل الفقهية في أعلى مجلس حضرة الاستاد العالم ". انجام: " ولو كانت واحدة أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الاعلى.. ". 3 - نكاح بنت المزني بها من الرضاعة " 138 پ - 145 ر " (فقه - عربي) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى اگر شخصي با زنى زنا كند آيا ميتواند دختر رضاعي أو را ازدواج كند ؟ اين رساله استدلالى در پاسخ اين پرسش نوشته شده است. آغاز: " سؤال دختر رضاعيه ضعيفه مزنى بهارا.. جواب اقول اختلف الاصحاب في أن الزنا ان كان سابقا على العقد ". انجام: " والحصر المستفاد من الموثقة المذكورة معارض بالحصر المستفاد من رواية زرارة الضعيفة بحسب السند والقوية من وجوه أخر ".

[ 148 ]

4 - حجية الظن " 146 پ - 164 ر " (اصول - عربي) از: ؟ بخشى است از كتابي استدلالى ومفصل در موضوع حجية ظن مجتهد كه در پايان آن اين عبارت آمده است " من كلام السيد محمد تقى "، وچون اين كتاب بخط ملا على اكبر خونسارى است احتمال مى رود كه از تأليفات وى وتقرير درس سيد محمد تقى (بن ابى طالب اردگانى كه در مجموعه شماره 162 تقريظى براى مؤلف نوشته است) باشد، ودر هر صورت اين كتاب جز رساله ايست كه به شماره (96) ذكرش رفت. آغاز " المطلب الثاني في أصالة حجية الظن من حيث هو من دون اعتبار خصوصية من الخبرية ونحوها من الاسباب المفيدة للظن ". انجام: " وان اشتركا في جميع المقدمات الاخر انما المحتاج إلى البيان الفرق بينهما وبين دليل الانسداد ". 5 - عدم جواز الرد في الوقف " 166 ر - 171 پ " (فقه - عربي) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى استدلال بسيار مفصلى است بر اينكه اگر شخصي چيزى را وقف كرد نمى تواند آن را بملكيت خود برگرداند مگر آنكه بعضى از شرائط وقفيت متحقق نشود. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد فنقول قال شيخنا المفيد الوقوف في الاصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها ". انجام: " نعم لو تمسك أحد بهذه الصحيحة في اثبات عدم اشتراط الوقف بالقبول له وجه ". 6 - شرح ارشاد الاذهان " 172 پ - 182 پ " (فقه - عربي) از: ملا على اكبر بن ابرهيم خونسارى اين قطعه در شرح احكام محارب از كتاب جهاد است كه به بسط واستدلال

[ 149 ]

بيشترى پرداخته وگويا مؤلف خواسته كه رساله جداگانه أي باشد. آغاز: " قوله المقصد السادس في المحارب وفيه بحثان الاول في ماهيته وهو كل من جرد السلاح لاخافة الناس ". نستعليق، بخط مؤلف، پس از كتاب چند مسأله فقهى وقطعه أي از شرح مزجى بر كتاب صوم شرائع بخطى جز خط مجموعه آمده كه معلوم نيست از كيست، قبل از مجموعه برگى است داراى چند تاريخ تولد ويادداشت كه ميرزا كمال الدين بن محمد حسين بن على اكبر خونسارى بتاريخهاى مختلف نوشته است. 209 گ، سطور مختلف، 22 * 5 / 15 سم (161) شرح ارشاد الاذهان (فقه - عربي) از: ملا على اكبر بن ابرهيم خونسارى (1271) اين نسخه مشتمل است بر كتاب تجارت ووصيت، وكتاب دوم به روز بيست وپنجم صفر 1255 پايان يافته است. آغاز نسخه: " قوله كتاب المتاجر، أقول المتاجر جمع متجر وهو مفعل من التجارة اما مصدر ميمى بمعناها ". انجام نسخه: " لانه ليس من المعاملات الحقيقية التى ينتقل فيها العوض والمعوض من شخص إلى آخر بل هما حقيقة ملك للمولى ". نستعليق، بخط مؤلف، 25 صفر 1255، نسخه كم وزياد شده وخط خوردگى دارد، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 180 گ، سطور مختلف، 21 * 5 / 15 سم

[ 150 ]

(162) مجموعه: 1 - شرح ارشاد الاذهان " 1 ر - 93 پ " (فقه - عربي) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى (1271) در اين نسخه احكام اغسال ووضوء آمده است. 2 - الزكاة " 95 پ - 112 پ " (فقه - عربي) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى فقه استدلالى متوسطي است بعنوان " مقصد - مقصد "، ونسخه حاضر تا احكام زكات نقدين را دارد وناتمام مانده است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. كتاب الزكاة وهى لغة الزيادة والنمو والطهارة وانما سميت بذلك لانها مطهرة للمال من الادناس ". 3 - ادعاء المريض الطلاق في حال الصحة " 116 پ 122 پ " (فقه - عربي) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى مريضي اگر ادعا كند كه زنش را در حال صحت طلاق داده واز وى ارث نمى برد، آيا اين ادعا پذيرفته ميشود ؟ رساله حاضر بحث استدلالى است در اين مسألة كه بدستور سيد محمد باقر (شايد حجة الاسلام شفتي باشد) نوشته شده وبه روز بيست وچهارم شعبان 1247 پايان يافته است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد فهذه رسالة وجيزة في تحقيق ان المريض في مرض الموت لو قال بأن احد زوجاته ".

[ 151 ]

انجام: " ويوجه ما يقبل التوجيه على وجه لايرد عليه شئ توجيها غير بعيد عن الحق والصواب ". 4 - الوقف على من يصح ومن لا يصلح " 123 پ - 126 پ " (فقه - عربي) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى اگر شخصي مالى را وقف كند بر دو جهت كه يكى از آنها وقف بر وى صحيح وديگرى نا صحيح باشد، آيا چنين وقفى بر هر دو جهت صحيح يا بر يكى صحيح وديگرى باطل است. اين رساله استدلالى در اين مسألة بحث مى كند. آغاز: " مسألة لو وقف على من يصح الوقف عليه ومن لا يصح كالنفس أو المعدوم أو غيرهما عاطفا بالواو ". انجام افتاده: " ثم ان احتج إلى التقسيط قسط على ما ذكر لان العوض المبذول في مقابلة المتعدد انما بذل.. ". 5 - عدم جواز مصالحة حق الرجوع في العدة " 190 ر - 197 پ " (فقه - عربي) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى استدلال مفصلى است با چند مقدمه بر اينكه زن در ايام عده نمى تواند حق رجوع را با مرد خود مصالحه كرده اين حق را از خود اسقاط كند. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد فهذه وجيزة في تحقيق أنه لا يجوز للمطلق بالطلاق الرجعى مصالحة حق الرجعة في العدة ". انجام افتاده: " والمصالح به هو الامساك والمقام معها الا خبر زرارة.. " در اين مجموعه جز رساله هائى كه ذكر شان رفت مسائل وفتواهاى بسيارى است از خونسارى وديگران بخط وى وخطوط ديگر، بعضى از آنها استدلالى وپاره أي فتوائي بدون دليل وبفارسي يا بعربي.

[ 152 ]

نستعليق، بخط مؤلف، روى برگ 95 تقريظى است كه محمد تقى ابن ابى طالب اردگانى بخط خود نوشته ومهر بيضوي وى " عبده الراجى محمد تقى " نيز ديده ميشود. 232 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم (163) توحيد (اعتقادات - فارسي از: ناصر الاسلام موحد مكى اصفهاني چند بند است در خداشناسى با انشائي زيبا واستشهاد به آيات واحاديث وابيات شعرى، نسخه ناتمام وگويا براى چاپ مهيا شده بود. آغاز " الحمد لله الاول بلا اول كان قبله.. حمد بى حد وستايش مطلق معبود بحق واجب الوجود محمود ذو المنن ". انجام: " واما تعبير آن بجوهر فرد وبعد مصطلح عند الحكماء المتألهين فسيأتي انشاء الله بيانه ". نستعليق زيبا، عبارتهاى عربي نسخ، عناوين بندها در حاشيه به مشكى، پس از صفحه 46 تقريظى است كه سيد أبو القاسم موسوى ملايرى اصفهاني بركتاب نوشته است، جلد مقوائى عطف پارچه مشكى. 54 گ، 13 س، 22 * 17 سم (164) عدم جواز شرب قليان در ماه رمضان (فقه - فارسي) از: محمد صادق بن محمد حسن طهراني (ق 13)

[ 153 ]

پاسخى است به نثر ونظم از فتواي ميرزا محمد تقى نوري (1263) در جواز كشيدن قليان در روزهاى ماه مبارك رمضان در كتابش " كشف الاذهان في حلية شرب الغليان في شهر الصيام ". براى نام مؤلف حرف " ق " وبراى نام فاضل نوري حرف " ل " رمز قرار داده شده است. آغاز: " الحمد لوليه العلي والصلاة والسلام على نبيه والوصي والعاقبة للمتقي، وبعد ". انجام: " ختم شد رساله در حال سوختگى دماغ بغايت وپريشانى حال بنهايت وبجمع نبودن كتب واسباب.. " نستعليق، بخط مؤلف، عناوين در متن وحاشية شنگرف، قبل از كتاب دو قصيده است با تخلص " اختر " در مرثيه حضرت سيد الشهداء وديگرى در مدح آقاى سيد محمد باقر (شايد حجة الاسلام شفتي)، ودر صفحه آخر مهر بيضوي مؤلف " عبده الراجى محمد صادق " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 90 گ، 18 س، 5 / 21 * 18 سم (165) هم وغم در شهر محرم (تاريخ - فارسي) از: حسين بن على حسين بن عبد العلى (ق 13) چهارده مجلس ويك مقدمه ويك تاريخ در واقعه كربلا وشهادت حضرت سيد الشهدا عليه السلام وياران آن جناب. اين كتاب بدستور ملا محمد حسين امامى يزدى بافقى تأليف شده وبه روز يكشنبه هفدهم جمادى الاول 1229 در يزد بپايان رسيده است. آغاز: " الحمد لله الذي جعل الهم والغم والالم واجبا لازما على الاسلام

[ 154 ]

وأهله في شهرنا هذا المحرم ". انجام: " پس مردم برخواستند وروى بآنحضرت آوردند ودر مسجد شورش وغلغله افتاده ومن از دهشت صداهاى مردم بيدار شدم ". نسخ، ابراهيم بن على حسيني ابرند آبادى يزدى، 25 ذى الحجه 1233، عناوين شنگرف، جلد مقوائى عطف پارچه. 228 گ 21 س، 21 * 15 سم (166) مخزن الهموم (تاريخ - فارسي) از: سيد أبو القاسم متخلص به خاضع (ق 13) چهل مجلس است در احوال اصحاب كسا ومصائب حضرت سيد الشهدا عليهم السلام با اشعاري از مؤلف كه براى اهل منبر ترتيب داده شده ويازدهم ذى الحجه 1270 بپايان رسيده است. آغاز: " حمد بى حد وثناى بى عد كريمي را سزاست ورحيمي را سزد كه ابواب رحمت وعنايتش ". انجام: " كه دعاى مرا مستجاب گردانيد پس آن سر پليد در بيرون انداختند ومشغول طعام خوردن شدند ". نستعليق نازيبا، بخط مؤلف، عناوين شنگرف، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 246 گ، 14 س، 5 / 21 * 5 / 15 سم

[ 155 ]

(167) الياقوت والمرجان (تفسير - فارسي) از: أبو طالب تفسير مفصلى است از سوره يوسف با ذكر داستانهاى بسيارى از انبياء واولياء در يك مقدمه وچهارده مقاله ويك خاتمه، ودر هر مقاله قطعه أي از سوره را تفسير مى نمايد. آغاز: " حمد بيحد واحصاء مخصوص بارگاه كريمي است كه گلشن حسن را بآب لطف عميم سيراب نموده ". انجام: " وشاه زاده از خواب بيدار شد همه را شنيده پس دختر را بعزت واحترام تمام نگاه مى داشتند ". نسخ، عناوين در متن وحاشية شنگرف، آيه ها نوشته نيست، در حاشيه افزوده شده وشايد افزودگى ها از خود مؤلف باشد، در حاشيه صفحه پنجم اشعاري است كه بتاريخ 16 صفر 1264 نوشته شده، جلد تيماج مشكى. 243 گ، 20 س 5 / 20 * 15 سم (168) مجموعه: 1 - معينيه " 1 پ - 44 ر " (نجوم - فارسي) از: نصير الدين محمد بن محمد بن حسن طوسى (672) (ذريعه 21 / 288، منزوى 1 / 351)، مشار فارسي 4 / 4835).

[ 156 ]

2 - شرح قصيدة البردة " 47 ر - 135 ر " (شعر - عربي) از: حسام الدين محمد صالح بن احمد مازندراني (1086) (ذريعه 14 / 6، فهرست مرعشى 3 / 83) كتاب اول نستعليق، ذى القعدة 1113، عناوين واشكال شنگرف در حاشيه تصحيح شده ومختصري حاشيه نويسى دارد. كتاب دوم نسخ، سه شنبه بيستم ماه رمضان 1104، اشعار اصل نوشته نيست. جلد تيماج قرمز بدون مقوا. 135 گ، سطور مختلف، 20 * 5 / 14 سم (169) ديوان انورى (شعر - فارسي) از: اوحد الدين على بن اسحاق ابيوردى انورى (ق 6) (فهرست منزوى 3 / 2235، مشار فارسي 717، ذريعه 9 / 109). اين ديوان بنابر آنچه كه در پايان همين نسخه ضبط شده است سيزده هزار وپانصد وچهل بيت مى باشد. نستعليق، ميرزا حسين على، چهارشنبه 25 ربيع الثاني 1233، عناوين در متن وحاشية شنگرف، جلد تيماج مشكى. 334 گ، 19 س، 21 * 15 سم (170) تنزيه الانبياء والائمة (اعتقادات - عربي) از: شريف مرتضى على بن الحسين موسوى بغدادي (436) (ذريعه 4 / 456، فهرست مرعشى 1 / 271، مشار عربي 222)

[ 157 ]

نسخ، حسب الله بن ناصر الموسوي الحسينى، دوشنبه دوم ربيع الثاني 956، از روى نسخه أي كه بتاريخ چهارشنبه بيستم رجب 560 نوشته شده بود، عناوين شنگرف، روى برگ اول تملك محمد اسماعيل بتاريخ 1246 كه در طهران از ملا على بن حاجى جعفر خريده ومهر مربع " لا اله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد اسماعيل " ديده ميشود، اين مهر ومهر بيضوي " بود نور چشم محمد حسين " برفراز صفحه اول نيز مشهود است، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 107 گ، 19 س، 21 * 5 / 15 سم (171) زبدة الاذكار من ادعية الال الاطهار (دعا - فارسي) از: على بن قاسم اصفهاني (ق 13) دعاهاى ايام هفته وبعضي از دعاهاى مختلف ديگر وتعقيب نمازها را در يك مقدمه ودوازده باب ويك خاتمه گرد آورده ودر ماه ذى القعدة 1294 بپايان برده است. عناوين كتاب چنين است: مقدمه: در معنى وفوايد دعا. باب اول: در فضيلت تعقيب وتعقيبات نمازها. باب دوم: در آداب ودعاهاى شب جمعه. باب سوم: در آداب ودعاهاى روز جمعه. باب چهام: در اعمال شب روز شنبه. باب پنجم: در اعمال شب وروز يكشنبه. باب ششم: در اعمال شب وروز دوشنبه.

[ 158 ]

باب هفتم: در اعمال شب وروز سه شنبه. باب هشتم: در اعمال شب وروز چهارشنبه. باب نهم: در اعمال شب وروز پنجشنبه. باب دهم: در دعاهاى متفرقه. خاتمه: در آداب داعى وكيفيت خواندن دعا. آغاز: " الحمد لله سامع الدعاء ودافع البلاء وباسط الرجاء.. وبعد چنين گويد اين احقر عباد الله واقل خلق الله ". انجام: " وگويد خدايا مرا روزى ده، اين مختصر را نوشتم اميدوار هستم كه خواننده آن در پى اصلاح آن باشد ". نسخ، بخط مؤلف، ذى القعدة 1294، عناوين در متن وحاشية شنگرف، جلد تيماج مشكى. 297 گ، 16 س، 21 * 5 / 14 سم (172) مجموعه: 1 - عوائد الايام من مهمات ادلة الاحكام " 1 پ 175 پ " (اصول - عربي) از: ملا احمد بن مهدى بن ابى ذر نراقى كاشانى (1244) (ذريعه 15 / 355، مشار عربي 640) 2 - شرح خلاصة الحساب " 176 پ - 226 ر " (حساب - فارسي) از: ملا محمد طالب بن حيدر گيلانى اصفهاني (ق 11) (ذريعه 13 / 230).

[ 159 ]

كتاب اول نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف. كتاب دوم نستعليق، جمعه 29 ذى القعدة 1259، عناوين شنگرف جلد تيماج مشكى ضربي. 227 گ، 25 س، 21 * 15 سم (173) مجمع الاحاديث (افسانه - فارسي) از: ؟ افسانه طولاني حماسي است كه حسين نامى بجاهاى مختلف ايران وافغان مى رود ودر همه جا به رزم وجنگ مى پردازد وپيروز مى گردد. آغاز: " الحمد لله الذي لا يبقى الا وجهه.. شكر وسپاس بى انتها وقياس مر خداوندى را لايق وسزاست ". انجام افتاده: " چون عباس چنان ديد روى بكرافا كرد وگفت برو آن جوان را بگو پول را بمصرف خرج كن.. ". نستعليق نازيبا، عناوين شنگرف وگاهى نوشته نيست، هشت تابلو رنگين از رزمها نقش شده است، جلد تيماج مشكى. 118 گ، 15 س، 5 / 20 * 14 سم (174) مجموعه: 1 - خوان يغما " 1 پ - 48 پ " (عرفان - فارسي) از: حاج محمد رحيم شريف حسيني

[ 160 ]

در اسرار نماز واعمال واذكاري كه در آن انجام مى شود، بروشى عرفاني با عناوينى چون " مائده سماويه، آئينه، تغذيه " ومانند اينها. اين رساله بدرخواست ميرزا أبو الحسن يغما تأليف شده است. آغاز: " يگانه خداوند بى مانندى را بنده ايم وكردگار بى چون وچندى را پرستنده كه خدائى است آفريننده ". انجام: " وچون سخن باينجا رسيد سفري پيش آمد ومجال تفصيل نماند لهذا اواخر اين رساله در نهايت اجمال است ". 2 - مجالس " 49 پ - 101 ر " (اخلاق - فارسي) از: حاج محمد رحيم شريف حسيني هشت مجلس است در پند واندرز كه بجهت اهل منبر وواعظان تنظيم شده ودر هر مجلس آيه أي عنوان شده ودر مطالب به روايات واشعار بسيار استشهاد مى شود ودر پايان ذكر مصيب حضرت سيد الشهدا عليه السلام مى نمايد. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. خداوند عالم در كلام محكم خود مى فرمايد يا ايها الذين آمنوا اتقو الله حق تقاته ". انجام: " بزير دستان خود از مؤمنان وصلحا وعباد وزهاد ومعلم كل آنها حضرت سيد الشهداست ". 3 - نصايح الملوك " 101 ر - 124 ر " (اخلاق - فارسي) از: حاج محمد رحيم شريف حسيني پندها واندرزهائى است كه به پادشاهان ورعيت داده در روش رعيت پرورى وشاه دوستى. اين كتاب به پادشاه زمان (كه نامش در مقدمه نيامده) تقديم شده

[ 161 ]

وداراى سه باب است مشتمل بر چندين فصل بدين ترتيب: باب اول: در برهان بر لزوم وجود سلطان. باب دوم: در صفات پادشاهان. باب سوم: در آداب رعيت. آغاز: " خدائى را بنده ايم وپروردگارى را بيگانگى پرستنده كه چون خلق را طوايف گوناگون آفريد ". انجام: " وارباب خير وصلاح را منظور نظر عنايت اثر سازد وصلى الله على محمد وآله الاطهار.. " 4 - ركن رابع " 125 پ - 228 پ " (اعتقادات - فارسي) از: حاج كريم خان بن ابراهيم كرماني (1288) (فهرست مشايخ 2 / 186)، منزوى 2 / 951، مشار فارسي 839، فهرست مرعشى 8 / 130). 5 - بديعيه " 228 پ - 247 ر " (اعتقادات - فارسي) از: رحيم بن كريم بن ابراهيم كرماني (پس از 1306) (ذريعه 18 / 222، منزوى 2 / 897) انجام ناتمام: " ومتابعت پس از دعوت است واتمام حجت بلى در بعضى از مقامات.. " چهار رساله اول نستعليق، سيد عبد الحسين، عناوين ونشانيها شنگرف. كتاب پنجم نستعليق زيبا، ميرزا عبد الكريم اصفهاني، جمعه 12 جمادى الاخر 1303 در اصفهان، جلد تيماج قهوه أي. 247 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 15 سم

[ 162 ]

(175) مصابيح القلوب (اخلاق - فارسي) از: تاج الدين حسن بن حسين شيعي سبزوارى (ق 8) (ذريعه 21 / 90، منزوى 2 / 1684، فهرست مرعشى 8 / 156). نسخ زيبا، هفتم جمادى الثاني 1269، عناوين ونشانيها شنگرف در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج قهوه أي. 366 گ، 15 س، 21 * 14 سم (176) الوسائل الحائرية (اصول - عربي) از: سيد محمد بن على مجاهد حائرى (ق 13) مباحث اصول فقه با روشى بسيار مفصل درسه جلد با عناوين " وسيلة - وسيلة " گرد آورده شده، وجلد اول آن بسال 1222 پايان يافته است. آغاز " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد اعلم أن اقوى الادلة على كون اللفظ حقيقة في المعنى أو مجاز فيه تنصيص الواضع ". نسخ، عناوين در متن وحاشية شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وقبل از كتاب سه برگ است داراى فهرست مسائل، جلد تيماج مشكى. 357 گ، 25 س، 21 * 16 سم

[ 163 ]

(177) الوسائل الحائرية (اصول - عربي) از: سيد محمد بن على مجاهد حائرى نسخه حاضر مشتمل بر جزء اول كتاب مى باشد. نسخ، عناوين شنگرف يا نوشته نيست، قبل از كتاب فهرست موضوعات در سه برگ ديده ميشود كه بتاريخ پنج شنبه 21 شوال 1213 نوشته شده است، روى برگ اول مهر بيضوي " عبد الوهاب بن محمد مهدى الموسوي " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 173 گ، 24 س، 5 / 20 * 15 سم (178) گنجينه نشاط (ادب - فارسي) از: معتمد الدولة ميرزا عبد الوهاب نشاط اصفهاني (1244) (ذريعه 18 / 248، مشار فارسي 4334، فهرست مرعشى 4 / 106) نستعليق، محمد صادق بن آقا عزيز الله، شنبه 17 صفر 1260 روى برگ اول يادداشتى است بتاريخ 16 شعبان 1329، مهر بيضوي كاتب " لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد صادق " در پايان نسخه ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 113 گ، 15 س، 21 * 15 سم

[ 164 ]

(179) انوار الرياض (فقه - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد شهشهانى اصفهاني (1287) به شماره (58) رجوع شود. نسخه حاضر مشتمل بر ابواب متاجر از معاملات مى باشد كه در روز جمعه دوم ذى الحجه 1260 بدان شروع كرده است. انجام افتاده: " قوله على بعض الوجوه كما لو فرض خروج الضميمة كالنحاس مثلا.. ". نسخ زيبا، در عصر مؤلف نوشته شده است، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده ونشانى بلاغ دارد، جلد تيماج قرمز. 80 گ، 20 س، 21 * 5 / 15 سم (180) مجموعه: 1 - تجويد قرآن " 1 پ - 18 پ " (تجويد - فارسي) از: ؟ مختصري است بدون تقسيم بر ابواب يا فصول، در ثواب تلاوت قرآن كريم ومخارج حروف وحروف مد واحكام تنوين وادغام وصفات حروف واحكام وقف.

[ 165 ]

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد بدان ايدك الله تعالى كه فضيلت وثواب وبركات قرائت قرآن مجيد زياده از حد وحصر است ". انجام: " اين بود مجملى از رموز كه در قرآن مجيد نوشته مى شود ". 2 - آئينه حق نما " 21 پ - 237 پ " (اخلاق - فارسي) از: نور الدين محمد بن مرتضى كاشانى معروف به اخباري (ق 12) (منزوى 2 / 1516). نستعليق، عبد الله بن على حسن آبادى، چهاردهم رجب 1240 بجهت آقا محمد ابراهيم بن حاجى عطا قورطانى، عناوين ونشانيها شنگرف، جلد تيماج قرمز. 237 گ، 15 س، 21 * 5 / 14 سم (181) حاشية من لا يحضره الفقيه (حديث - عربي) از: ؟ حواشى كوتاهى است بر كتاب " من لا يحضره الفقيه " شيخ صدوق، بيشر اين حواشى از نوشته هاي ملا محمد تقى مجلسي اول وملا محمد باقر مجلسي دوم انتخاب شده ورموز اين دو در پايان آنچه از آنها نقل شده آمده است. كتاب صلاة در نيمه ماه رجب 1096 وديات در نيمه جمادى الاول 1098 بپايان رسيده. آغاز افتاده: " باب وقت صلاة الليل، قوله روى عبد الله بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام.. وهو ثقة ". انجام: " ويقال لكل خطير ونفيس ثقل اعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما ".

[ 166 ]

نستعليق، بخط مؤلف، عناوين ونشانيها شنگرف، در حواشى بسيارى از مطالب افزوده شده است، پس از كتاب چند برگ است داراى ياد داشتهاى متفرقه، من جمله ياد داشتى از شريف زاده بتاريخ 9 ربيع المولود 1392، جلد تيماج قرمز فرسوده. 296 گ، سطور مختلف، 5 / 20 * 10 سم (182) تحفة الاخيار در شرح مونس الابرار (اعتقادات - فارسي) از: ملا محمد طاهر بن محمد حسين شيرازى قمى (1098) شرحي است بر قصيده رائيه خود مؤلف كه در فضائل ومناقب حضرت امير المؤمنين عليه السلام سروده ودر آغاز آن فصولى در فضيلت علم وعلماء ومعنى ولايت ونكوهش بسيار از طريقه اهل تصوف وصومعه وخانقاه نشينان مى نمايد. ودر عصر شاه عباس ثانى صفوي نوشته شده است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. بدانكه چون محتاج رحمت اله قادر محمد طاهر اين قصيده را كه مونس الابرار موسوم است ". انجام: چو مونس دل ابرار شد قصيده من شده است نامش از آن روى مونس الابرار (ذريعه 3 / 417، مشار فارسي 1 / 1198، فهرست مرعشى 5 / 250). نستعليق، حسين بن محمد نصير، ربيع الاول 1225، عناوين شنگرف، نيمى از برگ اول افتاده است، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 191 گ، 16 س، 19 * 5 / 11 سم

[ 167 ]

(183) التعليقة السجادية (حديث - عربي) از: ملا مراد بن علي خان تفريشى (1051) (ذريعه 3 / 224، فهرست مرعشى 1 / 85). نستعليق، محمد زمان فادجردى قمى، 9 محرم 1076، عناوين شنگرف، قبل از كتاب دو برگ است داراى يادداشتهاى متفرقه كه حسين بن عبد الباقي الامامي بتاريخ 1305 وه‍ حسيني نوشته اند روى برگ اول وقفنامه كتاب بتاريخ 1230 ومهر بيضوي " افقر المفتاقين إلى الله الغنى محمد باقر بن على رضا الحسينى " و " محمد صادق بن على رضا الحسينى الموسوي " ديده ميشود، جلد تيماج زرد. 311 گ، 17 س، 20 * 13 سم (184) السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى (فقه - عربي) از: ابى جعفر محمد بن منصور معروف به ابن ادريس حلى (598) (ذريعة 12 / 155، فهرست مرعشى 2 / 164، مشار عربي 519). نسخ، احمد بن محمد حسن، 25 ذى حجه 1269، عناوين ونشانيها شنگرف، تملك محمد جعفر گلپايگانى روى برگ اول ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 255 گ، 33 س، 31 * 5 / 20 سم

[ 168 ]

(185) تكملة الروضة (فقه - عربي) از: آقا محمد على بن محمد باقر هزار جريبى كتاب استدلالى مفصلى است بصورت حاشيه بعنوان " قوله - قوله " بر يكى از كتابهاى فقهى (شايد حاشيه بر الروضة البهية شهيد دوم باشد). اين نسخه جلد دوم كتاب است كه از وقف تا ضمان را دار. آغاز: " كتاب الوقف قوله على وجه الناقل له عن الملك قيل في التصرف واحتراز عن التصرف بغير الناقل ". انجام: " وأما تبعية النماء للاصل فأمر آخر فالواجب التمسك بها لا بالاستصحاب ". نسخ، بخط مؤلف، عناوين در متن وحاشية شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكى. 182 گ، 30 س، 31 * 21 سم (186) اللوامع القدسية (لوامع صاحب قرانى) حديث - فارسي) از: ملا محمد تقى بن مقصود على مجلسي (1070) جلد اول كتاب است. (ذريعه 18 / 369، فهرست مرعشى 1 / 264، مشار فارسي 4 / 4406). نسخ زيبا، متن معرب با شنگرف نشانى دارد، صفحه ها مجدول به مشكى وزر ولاجورد، صفحه اول داراى سر لوح رنگين مختصر

[ 169 ]

صفه اول ودوم بين سطرها زرين، جلد دو رو تيماج رو مشكى ضربي پشت قهوه أي. 390 گ، 21 س، 31 * 5 / 21 سم (187) اصول دين (كلام - فارسي) از: عبد الله بن.. بن محمد ظهير هرندى اصول دين را با تفصيل بسيار واستفاده از آيات قرآن كريم واخبار اهل بيت عليهم السلام وبدور از ادله عقلي وفلسفي تشريح كرده وبحثها را بدرازا كشيده است. نسخه حاضر جلد اول از سه جلد كتاب مى باشد كه پيرامون توحيد ونبوت بحث كرده وداراى يك مقدمه ونه باب ويك خاتمه است بدين ترتيب: مقدمه: در امتياز حيوان از انسان. باب اول: در وجود اله. باب دوم: در توحيد رب حميد. باب سوم: در شرك خفي. باب چهارم: در اثبات عدل. باب پنجم: در اثبات نبوت حضرت آدم ونوح. باب ششم: در اثبات رسالت حضرت ابراهيم. باب هفتم: در اثبات رسالت حضرت موسى. باب هشتم: در اثبات رسالت حضرت عيسى. باب نهم: در اثبات نبوت وخاتميت حضرت محمد.

[ 170 ]

خاتمه: در حكايت أبو العباس سفاح. آغاز: " حمد بى حد وشكر وسپاس بى عد وثناى بى قياس وعدد خداوندى را سزاست كه خلقت وجود اشرف اولاد آدم نمود ". انجام: " در نهايت آرام نشسته عيد كردند وجايزه وعطاها را گرفتند، فهذا هو المراد ". نسخ، محمد على بن محمود بن اسحاق هرندى، سال 1235، عناوين ونشانيها شنگرف، روى برگ اول وقفنامه كتاب است بتاريخ 16 محرم 1239، جلد مقوائى عطف تيماج مشكى. 328 گ، 30 س، 31 * 20 سم (188) مناقب قطبشاهى (كلام - فارسي) از: امير معز الدين محمد بن محمد ظهير الدين حسيني اردستانى (ق 11) مؤلف هنگامى كه در حيدر آباد مى زيست اين كتاب را بسال 1058 بنام سلطان عبد الله قطب شاه در يك مقدمه ويك باب داراى دوازده فصل ويك خاتمه نگاشته ودر پايان آن شاه اسماعيل صفوي را مى ستايد. گروهى اين كتاب را دزديده شده از " حديقة الشيعه " ملا احمد اردبيلي دانسته اند با دگر گونيهاى مختصري در سر آغاز وپايان آن. به ذريعه 2 / 322 و 6 / 386 و 22 / 333 رجوع شود. فهرست كتاب چنين است: مقدمه: در مقصود از لفظ امام واحتياج بوجود اول. فصل اول: دراينكه نصب امام لطف است.

[ 171 ]

فصل دوم: در اينكه بايد امام افضل از رعيت باشد. فصل سوم: در طريق تعيين امام. فصل چهارم: در تعيين امام. فصل پنجم: در ادله بر امامت حضرت على عليه السلام. فصل ششم: در مطاعن خلفا. فصل هفتم: در مطاعن خليفه اول. فصل هشتم: در مطاعن خليفه دوم. فصل نهم: در مطاعن خليفه سوم. فصل دهم: در مثالب معاويه وبنى اميه. فصل يازدهم: در كرامات ومعجزات حضرت امير عليه السلام. فصل دوازدهم: در عدد اوصياى بعد از حضرت رسول. خاتمه: در نكت متفرقه. آغاز: " حمدى كه حاملان ملا اعلى وذاكران كره غبرا از اداى آن عاجز آيند محمودي را سزاست ". انجام: شكر كه اين نامه بعنوان رسيد * بيشتر از عمر بپايان رسيد نسخ، على بن حيدر مباركه، چهارشنبه غره جمادى الثاني 1227 در قريه ورنامخواست بدستور حاج سيد محمد ورنامخواستى وهنگامى كه نان يافت نمى شد وهر منى هشتصد دينار بود، عناوين ونشانيها شنگرف، روى برگ اول تملك ميرزا محمد على فرزند ميرزا أبو طالب علاقبند بتاريخ جمادى الثاني 1266 ومهر بيضوي " محمد على بن أبو طالب الحسينى " ديده ميشود، كتاب را روى همين برگ از ابن خاتون عاملي دانسته است، جلد تيماج مشكى. 330 گ، 21 س، 30 * 5 / 20 سم

[ 172 ]

(189) شوارع الهداية في شرح الكفاية (فقه - عربي) از: حاج شيخ محمد ابراهيم بن محمد حسن كلباسى اصفهاني (1262) كتاب صلاة است. (ذريعه 14 / 237، فهرست مرعشى 5 / 288). نسخ، عبد الحميد بن محمد على، سال 1258، متن با شنگرف نشانى دارد، روى برگ اول تملكى بى نام ومهر بيضوي " أبو القاسم الطباطبائى " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 209 گ، 35 س، 30 * 21 سم (190) منهج السداد في شرح الارشاد (فقه - عربي) از: ملا احمد بن على مختار گلپايگانى (ق 13) شرح استدلالى مفصلى است بر كتاب " ارشاد الاذهان " علامه حلى (726). واين نسخه جلد دوم وسوم است كه مشتمل بر كتاب صلاة تا صلاة جماعت مى باشد، وجلد دوم آن در اصفهان شب پنجشنبه 14 محرم 1235 بپايان رسيده است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. كتاب الصلاة وهى في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ". انجام افتاده: " أي الضرورية مادام الوصف أي بشرط لا المطلقة ودلالته على المنع انما تتم على الثاني.. ".

[ 173 ]

نسخ، بخط مؤلف، پنجشنبه 14 محرم 1235 (پايان جزء دوم)، عناوين شنگرف، متن با شنگرف نشانى دارد، در حاشيه افزوده وخط خوردگى دارد، در آغاز كتاب صورت اجازه مولى محمد حسن بن معصوم قزويني بتاريخ 14 ربيع الثاني 1234 وصورت اجازه ملا أبو القاسم بن محمد مهدى كاشانى ترك آبادى وصورت اجازه ملا احمد نراقى بتاريخ 11 صفر 1238 براى مؤلف ديده ميشود، جلد تيماج قرمز. 252 گ، 30 س، 30 * 20 سم (191) المواهب القدسية في شرح المنظومة البوسية (فقه - عربي) از: حسين بن ناصر بن عبد الحفيظ معروف به مهلا يمنى (1111) شرح مفصل بسيار بزرگى است در هفت جلد بر " منظومه بوسية " در فقه زيدي كه بروش شاطبية بنظم كشيده شده است. قطعه أي از منظومه نقل شده وبه شرح مى پردازد، ونسخه حاضر جلد چهارم كتاب است مشتمل بر كتاب بيع ومجموع چهار جلد داراى 14325 بيت شعر مى باشد چنانچه در حاشيه صفحه آخر اين نسخه آمده است. آغاز: " الحمد لله على جزيل نعمه السنية ومواهبه الجزيلة الهنية وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ". (ايضاح المكنون 2 / 602)، مؤلفات الزيدية از نگارنده). نسخ، يحيى بن احمد بن صلاح بن الهادى الوشلى، چهارشنبه 11 ربيع الاخر 1105، عناوين مشكى درشت، در حاشيه تصحيح

[ 174 ]

شده است، روى برگ اول تملك احمد بن زيد الهتان ديده ميشود، جلد تيماج قرمز. 218 گ، 30 س، 29 * 20 سم (192) قواطع الاوهام في نبذة من مسائل الحلال والحرام (فقه - عربي) از: مولى احمد بن على مختار گلپايگانى (ق 13) كلياتي است در فقه وتطبيق آنها با مسائل واحكام بطور استدلال ومفصل. اين كتاب داراى چند رشحه است، وجلد حاضر كه جلد اول مى باشد داراى دوازده رشحه است بدين تفصيل: الرشحة الاولى: في ذكر بعض ما يتعلق بالوضوء. الرشحة الثانية: في ذكر بعض ما يتعلق بالغسل. الرشحة الثالثة: في ذكرما يتعلق بالحدث الاصغر. الرشحة الرابعة: في ذكر نبذة من احكام مس الميت. الرشحة الخامسة: في ذكر نبذة من احكام الجنابة. الرشحة السادسة: في ذكر نبذة من احكام الحيض والنفاس. الرشحة السابعة: في نبذة من احكام الاستحاضة. الرشحة الثامنة: فيما يختص به ويتملكه النبي والامام. الرشحة التاسعة: في الشروط وما يتعلق بها. الرشحة العاشرة: فيما يقضى ويؤدى عن الميت. الرشحة الحادية عشرة: في المفتى وما يتعلق به. الرشحة الثانية عشرة: في القبض واحكامه.

[ 175 ]

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. وبعد فيقول المبتلى ببوائق الزمان وعوائق الدهر الخوان الغريق في بحار العصيان ". انجام افتاده: " وعن حكم مطلق العقد الفاسد المفروض بهذا الاجماع ولاضير فيه ولا يشاركه.. ". نسخ، عناوين شنگرف، روى برگ اول فهرست رشحات كتاب ويادداشتهاى ديگرى است از هدايت الله جرفادقانى بتاريخ شب دوازدهم جمادى الاول 1281، جلد تيماج مشكى روغنى ضربي. 219 گ، 32 س، 31 * 21 سم (193) تفسير القرآن الكريم (تفسير - عربي) از: سيد محمد بن محمد يوسف حسيني تنكابنى (ق 12) تفسير مزجى مفصلى است با نقل اقوال از مجمع البيان وجوامع الجامع طبرسي وصافى فيض كاشانى. در اين تفسير به جهات ادبى ولغوى اهميت داده وروايات زياد نقل مى كند. نسخهء حاضر جلد دوم كتاب واز سورهء عمران تا پايان سورهء مائده را دارد وبه روز جمعه دوم شوال 1125 پايان يافته است. آغاز نسخه: " سورة آل عمران مدنية.. الم عن الصادق عليه السلام في حديث وأما الم في آل عمران فمعناه ان الله المجيد ". انجام نسخه: " من قرأ سورة المائدة كل يوم خميس لم يلبس ايمانه بظلم ولم يشرك به أبدا انتهى كلامه اعلى الله مقامه ". نسخ، آيه ها با شنگرف نشانى دارد، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى وعلامت بلاغ دارد، روى برگ اول وقفنامهء

[ 176 ]

كتاب بتاريخ 20 شعبان 1338 ومهر بيضوي " عبده محمد حسين " ديده مى شود، نسخه را مؤلف تصحيح كرده است، جلد تيماج مشكى. 337 گ، 24 س 30 * 21 سم (194) روضة العلماء ودوحة العرفاء في شرح اسماء الله الحسنى از: سيد علاء الدين محمد بن أبو تراب حسيني معروف به گلستانه (پس از 1110) ذريعة 11 / 299) نسخ، ذى الحجه 1110 (در عصر مؤلف)، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد از مؤلف سلمه الله تعالى، جلد تيماج قرمز. 223 گ، 27 س، 5 / 28 * 20 سم (195) كفاية المقتصد (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر بن محمد مؤمن محقق سبزوارى (1090) كتاب صلاة تاسبق ورماية مى باشد. (ذريعه 18 / 99). نسخ، محمد على حسيني، اول شعبان 1182 وآخر ماه رمضان 1183 تصحيح ومقابله اش را بپايان برده، عناوين ونشانيها شنگرف، حاشيه نويسى بسيار دارد با نشانى " جع " كه در صفحه

[ 177 ]

اول نوشته است حواشى از شيخ محمد جعفر اصفهاني شاگرد مؤلف است (شايد مراد شيخ جعفر بن عبد الله بن ابراهيم كمره أي حويزى قاضى اصفان در گذشته سال 1115 باشد - ذريعه 6 / 189)، روى برگ اول تملك بى نام ومهر بيضوي " محمد على بن صدر الدين الموسوي " ديده ميشود، پشت برگ آخر ياد داشتى از ميرزا محمد باقر نحوى بتاريخ سه شنبه چهارم صفر 1325 در محضر ميرزا محمد حسن بن سيد أبو جعفر نوشته است، جلد تيماج قرمز. 280 گ، 18 س، 28 * 21 سم (196) الوافى (حديث - عربي) از: ملا محسن بن مرتضى فيض كاشانى (1091) جلد هشتم وداراى كتاب حج است. (ذريعه 25 / 13، فهرست مرعشى 3 / 158، مشار عربي 981). نسخ، محمد على بن نور الدين خطيب امامى، شعبان 1076، عناوين ونشانيها شنگرف در حاشيه تصحيح شده وعلامت بلاغ دارد، قبل از كتاب چند برگ است داراى فهرست ابواب، روى برگ اول اين فهرست وقفنامه كتاب ديده مى شود، روى برگ اول كتاب شخصي مى نويسد كه كتاب را در خدمت والدم مقابله نموده واين كار بروز شنبه دوم جمادى الثاني 1110 شروع شده وروز پنجشنبه نيمه صفر 1111 پايان يافته است، در صفحه آخر چند علامت انهاء است كه متأسفانه دراثر فرسودگى كاغذ نوشته اغلب آنها رفته وقابل تشخيص نويسندگان آنها نيست، جلد تيماج قرمز. 233 گ، 27 س، 29 * 17 سم

[ 178 ]

(197) الكافي (اصول) (حديث - عربي) از: ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى (328) (ذريعه 17 / 245، فهرست مرعشى 1 / 292، مشار عربي 722). نسخ، محمد قاسم، هفتم ربيع الاخر 1063، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد بچند خط روى برگ اول وقفنامه كتاب ومهر بيضوي " پيرو دين محمد رضا " ديده ميشود، جلد دو رو تيماج رو قرمز پشت سبز. 312 گ، 25 س، 29 * 17 سم (198) تهذيب اللغة (لغت - عربي) از: أبو منصور محمد بن احمد بن طلحة ازهرى (370) جلد پنجم كتاب از حرف كاف تا شين مى باشد. (كشف الظنون 1 / 515). نسخ معرب، خلف بن يوسف نجفى، سه شنبه هفتم شعبان 1105، عناوين مشكى درشت ونشانى ها شنگرف، روى برگ اول وقفنامه كتاب ومهر بيضوي علامه مجلسي " محمد باقر العلوم " ديده ميشود، جلد دو رو تيماج رو مشكى پشت قرمز. 188 گ، 25 س، 29 * 19 سم

[ 179 ]

(199) شرح شواهد المطول (ادب - عربي) از: كمال الدين محمد فارسي فسوى شرح مفصل دقيقي است بر شواهد شعرى " مطول " شرح بزرگ " تلخيص المفتاح " سعد الدين تفتازانى. اين شواهد بترتيب موضوعات كتاب مطول شرح شده است. آغاز: " الحمد لله الذي نظم سلسلة الوجود نظما كاملا ليس فيه انثلام ونثر على كل موجود فرائد جمان يتحير فيه الشهام ". انجام افتاده: " بدليل قوله لا يأتي الزمان بمثله كأنه.. " (كشف الظنون 1 / 473، ذريعه 13 / 341). نسخ، شواهد در نيمه اول شنگرف در باقى نسخه نوشته نيست، جلد تيماج قرمز. 190 گ، 31 س، 5 / 29 * 17 سم (200) نهاية الوصول إلى علم الاصول (اصول - عربي) از: علامه حلى حسن بن يوسف بن المطهر (726) (ذريعه 24 / 408، فهرست مرعشى 1 / 305). نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، روى برگ اول تملك مصطفى صفائي خونسارى بتاريخ 1376 ومهر بيضوي " مصطفى الحسينى " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي. 236 گ، 31 س، 30 * 20 سم

[ 180 ]

(201) زينة المجالس (عرفان - فارسي) از: ؟ پيرامون عالم روح وعالم تكليف وعالم مكافات بروشى عرفاني اخلاقي با شواهدي از آيات واحاديث واشعاري از مؤلف وعرفاى فارسي زبان، درسه فصل ويك خاتمه بدين تفصيل: فصل اول: عالم روح كه نشأه اولى است. فصل دوم: عالم تكليف كه نشأه دنيا خوانند. فصل سوم: عالم مكافات كه نشأه آخرت گويند. خاتمه: دوستى با ائمه طاهرين عليهم السلام. آغاز: " حمد مخصوص خداوندى است كه گوهر عقل را نثار بنى آدم نموده ودرهاى علم وبصيرت ودانش بر مكلفين گشود ". انجام: " واخلاء روحاني اين بضاعت را بطلب آمرزش ياد كنند ". نستعليق وعبارتهاى عربي نسخ معرب، محمد باقر بن گل محمد قزويني اصفهاني، 27 شعبان 1237 در دار السعادة زنجان، عناوين ونشانيها شنگرف، جلد تيماج مشكى. 125 گ، 19 س، 30 * 20 سم (202) دستور الشعراء (ادب - فارسي) از: محمد مازندراني متخلص به اماني (1061)

[ 181 ]

(ذريعه 8 / 160، منزوى 3 / 2138). نستعليق شكسته، محمد على، اواخر شوال 1189 بدستور ميرزا محمد عليا، عناوين ونشانيها والفاظ مشروحه شنگرف، جلد ندارد. 81 گ، 15 س، 5 / 29 * 19 سم (203) منهج الاجتهاد (فقه - عربي) از: ملا محمد تقى بن محمد برغانى قزويني (ق 13) جلد سيزدهم، كتاب وكالت تا پايان وصيت وبه روز پنجشنبه پنجم شوال 1245 از تأليف آن فارغ شده است. (ذريعه 23 / 182، فهرست مرعشى 7 / 7). نسخ، محمد هاشم بن محمد قاسم، سال 1256، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، برگ اول نونويس است، روى برگ اول تملكى بى نام بتاريخ شنبه هفتم ربيع الثاني 1281 ومهر بيضوي " يا محمود " ديده ميشود. جلد تيماج مشكى. 129 گ، 33 س، 29 * 20 سم (204) تهذيب الاحكام (حديث - عربي) از: شيخ الطائفة محمد بن الحسن طوسى (460) اين نسخه از كتاب مزار تا پايان مشيخه را دارد. (ذريعه 4 / 506، مشار عربي 228، فهرست مرعشى 1 / 255، ايضاح

[ 182 ]

المكنون 1 / 341). نسخ، محمد قاسم، پانزدهم ربيع الاول 1073 (پايان كتاب قضاء)، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى وعلامت بلاغ دارد، صفحه ها مجدول به زر ومشكى ولاجورد، روى برگ اول تملكى بى نام بتاريخ صفر 1304 ومهر بيضوي " بلغ العلى بكماله " واينكه كتاب بدستور فتح الله بن قطب الدين محمد ديباجى حسنى حسيني نوشته شده است ديده مى شود، همين فتح الله تصحيح كتاب زيارات را در ماههاى سال 1071 بپايان رسانيده، ودر اين صفحه اشعاري است كه محمد اكبر بن محمد حسن نمرودى بسال 1210 نوشته است، در پايان كتاب حدود اين نمرودى تملك نوشته است، در پايان كتاب ديات وقبل از مشيخه فتح الله مذكورانهائى نوشته ومى نويسد چون نسخه اطمينان بخشى نداشتم كاملا تصحيح نشد، جلد تيماج مشكى ضربي. 452 گ، 26 س، 29 * 18 سم (205) كاشف الحق (اعتقادات - فارسي) از: مير معز الدين محمد بن محمد حسيني اردستانى (ق 11) ذريعه 17 / 236، فهرست مرعشى 4 / 183). نستعليق، حسن بن حاجى ابراهيم، نوزدهم محرم 1189، عناوين ونشانيها شنگرف، روى برگ اول چند يادداشت بتاريخهاى 1262 - 1264 ديده ميشود، در پايان كتاب مهر بيضوي " يا امام حسين " نيز مشهود است، جلد دو رو تيماج رو قرمز ضربي پشت مشكى. 255 گ، 23 س، 29 * 19 سم

[ 183 ]

(206) الصافى في شرح الكافي (حديث - فارسي) از: ملا خليل بن غازى قزويني (1089) نسخه حاضر جلد دوم كتاب وازباب كراهية التوقيت تا باب تفسير الخمس وحدود مى باشد وروز جمعه 23 جمادى الاول 1067 در قزوين بپايان رسيده است. (ذريعه 15 / 4، فهرست مرعشى 5 / 265، مشار فارسي 3369). نستعليق، محمد بن خان محمد كاوكانى، عناوين شنگرف، روى برگ اول تملكى است بدون نام بتاريخ 2 رمضان 1254، در روى برگ پنجاهم حاشيه ايست از محمد حسين شيرازى، جلد مقوائى عطف پارچه قرمز. 231 گ، 23 س، 29 * 20 سم (207) منهج الاجتهاد (فقه - عربي) از: ملا محمد تقى بن محمد برغانى قزويني (ق 13) به شماره (203) رجوع شود. اين نسخه از مضاربة تاعتق را دارد، واز آغاز وانجام افتاده است. نسخ، عناوين شنگرف، پايان كتاب اجاره اين عبارت در حاشيه افزوده شده وظاهرا بخط مؤلف باشد " تم المجلد الثاني عشر من مجلدات منهج الاجتهاد على يد مؤلفه الخاطئ محمد تقى بن محمد البرغانى في مدينة القزوين سنة 1245 بسم الله الرحمن

[ 184 ]

الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله اجمعين قوله "، جلد تيماج مشكى فرسوده. 295 گ، 25 س، 30 * 20 سم (208) نيل المرام في مذهب الائمه عليهم السلام (فقه - فارسي) از: ملا عبد الرحيم بن معروف (ق 11) (ذريعه 24 / 437، كشف الظنون 2 / 1994، فهرست مرعشى 7 / 281). نستعليق، سال 1102، عناوين در متن وحاشية شنگرف، روى برگ اول تملك محمد هاشم بن عبد الكريم بتاريخ 1198 وتملك محمد على بن أبو القاسم حسيني اروسائى ومهر بيضوي " عبده الراجى محمد على بن أبو القاسم الحسينى " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى فرسوده. 154 گ، 25 س، 30 * 20 سم (209) الكافي (حديث - عربي) از: ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى (328) به شماره (197) رجوع شود. كتاب طهارت وصلاة نسخ، محمد رضا بن ممد باقر الويرى چهرمى، دوشنبه 15 شعبان 1304، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى بفارسي پيشتر با نشانى " حسن سلمه الله " وعلامت بلاغ دارد. از كتاب زكاة تا پايان روضه نسخ،

[ 185 ]

ابدال على بن پيره مجنون على رابجردى، 11 ربيع الاول 1068 عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد روى برگ اول تملك سيد مصطفى صفائي خونسارى بتاريخ شعبان 1370 ديده ميشود، روى برگ اول كتاب زكاة تملك وى نيز ومهر بيضوي " مصطفى الحسينى " ومهر مربع " الواثق بالله الغنى عبده محمد على الحسينى " مشهود است، جلد تيماج قهوه أي. 385 گ، 40 س، 38 * 24 سم (210) كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء (فقه - عربي) از: شيخ جعفر بن خضر جناجى نجفى (1228) (ذريعه 18 / 45، مشار عربي 741، ايضاح المكنون 2 / 362). نسخ، حسين بن محمد على قاضى سعيد خونسارى، يكشنبه 23 رجب 1259، عناوين ونشانيها شنگرف، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 182 گ، 36 س، 5 / 34 * 22 سم (211) العروة الوثقى (اخلاق - فارسي) از: محمد حسن بن محمد اسماعيل كوكدى گلپايگانى (ق 13) (ذريعه 15 / 250). اين كتاب در چهار سال تأليف شده وماه شوال 1285 بپايان رسيده است.

[ 186 ]

نسخ، عناوين نوشته نيست، در حاشيه اشعاري اضافه شده است شايد بخط مؤلف، در صفحه آخر وقفنامه كتاب كه از طرف مرحوم مؤلف وقف شده وياد داشتى از محمد بن حسين موسى كوكدى گلپايگانى بتاريخ شوال 1343 ومهرهاى بيضوي " محمد مهدى " و " لا اله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد حسن بن محمد هاشم " ديده مى شود، جلد تيماج مشكى. 195 گ، 31 س، 34 * 21 سم (212) ناسخ التواريخ (تاريخ - فارسي) از: لسان الملك ميرزا محمد تقى بن محمد على سپهر كاشانى (1297) اين نسخه مشتمل بر حالات حضرت امام حسين عليه السلام مى باشد. (ذريعه 24 / 26، منزوى 6 / 4205، مشار فارسي 5111). نستعليق، ميرزا عباسقلى خان سپهر فرزند مؤلف (چنانچه روى برگ اول بدان تصريح شده است)، در صفحه آخر دو مهر بيضوي بزرگ وكوچك كاتب ديده ميشود كه وسط آنها چنين است " مشير افخم عباسقلى سپهر " ودور آنها چنين است " ابن محمد تقى لسان الملك ابن محمد على بن رفيع الدولة ابن محمد على ابن محمد رضا ابن عضد الدولة الشريف "، قبل از كتاب فهرست مطالب در چهارده برگ وآخر آن مهر بيضوي كاتب " عباسقلى بن محمد تقى الشريف " نيز مشهود است، جلد تيماج قرمز. 385 گ، 25 س، 34 * 22 سم

[ 187 ]

(213) ناسخ التواريخ (تاريخ - فارسي) از: لسان الملك ميرزا محمد تقى بن محمد على سپهر كاشانى (1297) نيمه اول حالات حضرت امام حسين عليه السلام است. نستعليق، بنا بر يادداشتى كه عباسقلى سپهر فرزند مؤلف بتاريخ 1309 روى برگ اول نوشته است، اين نسخه را زبدة التجار رمضان على تاجر كاشانى بسال 1306 هنگامى كه خواست كتاب را چاب كند نوشته تا اصل بخط مؤلف از بين نرود، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 167 گ، 27 س، 35 * 22 سم (214) بهجة المؤمنين (تاريخ - فارسي) از: حاجى ميرزا عبد الرحيم نائينى پيرامون چهار هزار بيت ببحر تقارب در حالات مختاربن ابى عبيده ثقفي وبازخواستن خون امام حسين عليه السلام وچگونگى رسيدن وى بمقام زعامت در كوفه وكشتن آنان كه با آنحضرت جنگ نمودند. آغاز: بنام خداوند حى قدير * حكيم وعليم وسميع وبصير سبب ساز خلاق جان آفرين * زمين آفرين آسمان آفرين انجام افتاده:

[ 188 ]

پس از كشتن مصعب نابكار * حجاج بن يوسف سك كين شعار نستعليق، عناوين شنگرف، روى برگ اول چند يادداشت بتاريخهاى 1319 - 1364 ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 97 گ، 20 س، 5 / 34 * 22 سم (215) جنة المأوى (فقه - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد شهشهانى اصفهاني (1287) اين نسخه از احكام تجارت تا ديات را دارد ودر دهه دوم شوال 1271 بپايان رسيده است. (ذريعة 5 / 160). نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف وگاهى نوشته نيست، حاشيه نويسى دارد از مؤلف، جلد تيماج قرمز. 305 گ، 23 س، 34 * 22 سم (216) شرح المختصر النافع (فقه - عربي) از: ميرسيد على بن محمد على طباطبائي حائرى (1231) جز " رياض المسائل " وى، وهمان كه معروف به شرح صغير است. (ذريعه 14 / 60). نسخ، محمد بن استاد ملك ملقب به سعادت يار، يكشنبه 21 ربيع الثاني 1222، متن با شنگرف نشانى دارد، در حاشيه تصحيح

[ 189 ]

شده است، روى برگ اول چند ياد داشت فقهى است با نشانى " زين العابدين "، جلد تيماج مشكى ضربي. 197 گ، 33 س، 33 * 21 سم (217) من لا يحضره الفقيه (حديث - عربي) از: شيخ صدوق محمد بن على بن بابويه قمى (381) (ذريعه 22 / 232، ايضاح المكنون 2 / 585، فهرست مرعشى 1 / 145، مشار عربي 905). نسخ، جزء اول ودوم بخط هاشم بن عبد الباقي حسيني اصفهاني خوراسكانى، سال 1052، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد. بقيه نسخ بخط ابراهيم بن يوسف مازندراني مظاهري اسدي، اواسط ذى الحجه 1053 در مدرسه صفويه معروف به مدرسه بابا قاسم در اصفهان، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده ومختصري حاشيه نويسى دارد. در آغاز كتاب زكاة انهائي است كه ملا محمد تقى مجلسي بتاريخ ربيع الثاني 1056 نوشته، ودر پايان جزء دوم نيز انهاء واجازه روايتي است كه ملا محمد باقر مجلسي بجهت مولانا محمد على مشهدى بتاريخ ربيع الثاني 1100 نوشته، كاتب قسم دوم نسخه ابراهيم مظاهري مقابله وتصحيح جزء سوم كتاب را در ماه محرم 1056 بپايان رسانيده است، جلد تيماج قهوه أي. 387 گ، 26 س، 33 * 19 سم

[ 190 ]

(218) مختصر الصافى در شرح كافى (حديث - فارسي) از: ؟ كتاب " الصافى " شرح فارسي ملا خليل بن غازى قزويني (1089) است بر كافى كه ذكرش به شماره (206) در همين فهرست رفت. كتاب حاضر مختصري است با عبارتهاى نيكو وروان از آن كتاب كه بنام شاه سلطان حسين صفوي (1135) نوشته شده. در اين مختصر بذكر معاني اخبار اكتفا مى شود وبه زوائد بر اصل معنى نمى پردازد، ونسخه حاضر جلد اول كتاب مى باشد كه مشتمل بر شرح كتاب عقل وتوحيد است ونام مؤلف در نسخه پاك شده. آغاز: " زينت ديباچه جوامع آثار ابرار وزيور عنوان شرح اخبار اخيار حمد وسپاس مالك الملكى است ". انجام نسخه: " خواه خواهنده باشد پيش از آن يا نخواهنده باشد پيش از آن اشارت بتوفيق است ". نسخ زيبا، صفر 1134، عناوين ونشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكى وزر ولاجورد، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج قرمز. 196 گ، 21 س، 32 * 20 سم (219) نور الثقلين (تفسير - عربي) از: شيخ عبد على بن جمعة عروسي حويزى (ق 11)

[ 191 ]

نسخه حاضر جلد اول كتاب وتا پايان سوره انعام مى باشد. (ذريعه 24 / 365، فهرست مرعشى 5 / 102). نسخ، محمد كاظم بن محمد جعفر قاضى قائنى. سال 1088 عناوين شنگرف، آيه ها باشنگرف نشانى دارد، روى جلد اول تملكهائى بتاريخ 1229 - 1315 ومهر بيضوي " عبده كمال الدين بن ابى القاسم " و " جلال الدين محمد تقى " و " المتوكل على الله عبده ابو القاسم " ومهر مربع " عبده محمد الحسينى " ديده ميشود. جلد تيماج قرمز ضربي. 195 گ، 31 س، 30 * 19 سم (220) مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: شهيد دوم زين الدين بن على بن احمد عاملي (966) نسخه حاضر مشتمل بر كتاب صيد تا ديات مى باشد. (ذريعه 20 / 378، مشار عربي 838، فهرست مرعشى 3 / 5). نسخ، صالح بن محمد بن عبد الله بن محمود سلامى نجفى، يكشنبه 26 ربيع الاول 1068، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، مقابله وتصحيح را از روى چند نسخه اسماعيل موسوى حويزى انجام داده چنانچه در صفحه آخر نوشته است، جلد تيماج قهوه أي. 423 گ، 29 س، 30 * 20 سم

[ 192 ]

(221) مجموعه: 1 - تاريخ پطر كبير " 1 پ - 65 ر " (تاريخ - فارسي) از: ؟ ترجمهء تاريخي است كه والتر در آن گزارشات پيش آمدهاى سياسي واجتماعى روسيه را نوشته وحالات پطر كبير پادشاه روسيه را مى آورد. جلد اول اين كتاب داراى هيجده فصل وبيشتر جنبهء تاريخ شخصي پطر را دارد، وجلد دوم داراى سيزده فصل وبيشتر جنبهء تاريخ عمومى روسيه را دارد. در حاشيهء صفحه اول اين نسخه احتمال داده شده كه اين تاريخ ميان سالهاى 1183 1184 تأليف شده است. آغاز: " حكيم والتر مى گويد كه صدوپنجاه سال قبل از اين اهل اروپ بر اين بودند كه در ميان سلاطين اهل مشرق ". انجام: " در سنه 1138 كترين را بپادشاهى اختيار كرده زمام مهام بكف اقتدار أو سپردند ". 2 - تاريخ شارل دوازدهم " 65 پ - 108 ر " (تاريخ - فارسي) از: ؟ شرح احوالى است كه والتر از شارل دوازدهم پادشاه سوئد نوشته ودر فصول هشت گانه آن، تاريخ زندگانى شخصي شارل وتاريخ عمومى سوئد را گزارش مى دهد. آغاز: " ممالك سويد وفنلند بقدر دويست ليو عرض وسيصد ليو طول

[ 193 ]

دارد كه هر فرسخ ايراني يك ليو ونيم ". انجام: " خواهر شرل پادشاه سويد گشته با جميع دشمنان خويش قانون مصالحه پيش گرفت ". 3 - تاريخ اسكندر مقدونى " 108 پ - 139 ر " (تاريخ - فارسي) از: جمز كمل انگليسى (ق 13) مؤلف كه از دانشمندان انگليس است، در سال 1228 مطابق 1813 م كه در خدمت شاهزاده عظيم شأن ؟ در آذربايجان بود مأمور شده كه اين كتاب را از روى نوشته هاي انگليسى ترجمه نمايد. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد غرض از تسويد اين اوراق آنست كه بتاريخ 1813 عيسوى ". انجام: " والى مدتهاى مديد هيج تزلزلي در عقيده هيج يك از رعايا وبرايا بظهور نرسيد ". نستعليق، على بن نصر الله خان مشهور به سيف الله خان خونسارى، پنجشنبه 24 ربيع الاول 1266، حسب الفرمايش مقرب الخاقان اسد الله خان، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكى، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 139 گ، 25 س، 30 * 21 سم (222) القوانين المحكمة (اصول - عربي) از: ميرزا أبو القاسم بن حسن قمى (1231) (ذريعه 17 / 202، مشار عربي 717، فهرست مرعشى 1 / 147)

[ 194 ]

نستعليق، در حيات مؤلف، عناوين شنگرف، حاشيه نويسى بسيار دارد از مؤلف وبنشانى " ح س ن الموسوي "، در حاشيه تصحيح شده وعلامت بلاغ دارد، روى برگ اول تملك آقا جمال گلپايگانى ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 249 گ، 24 س، 30 * 21 سم (223) لسان الذاكرين (تاريخ - فارسي) از: ميرزا محمد هادى بن أبو الحسن شريف نائينى (ق 13) نسخه حاضر جلد اول ودوم كتاب است. (ذريعه 18 / 304، فهرست نسخه هاي فارسي 6 / 2524، مشار فارسي 4374) نسخ، محمد بن حاجى نصير نائينى، سال 1236، عناوين نوشته نيست، صفحه ها مجدول به شنگرف ولاجورد، روى برگ اول تملك احمد بن محمد حسين حسيني بتاريخ 29 ربيع الاول 1303 ديده ميشود، در چند جا مهر مربع بزرگ " لا اله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد حسين " مشهود است، دو برگ آخر وقفنامه مفصل كتاب است، جلد تيماح مشكى، 335 گ، 23 س، 30 * 20 سم (224) النهاية في غريب الحديث والاثر (لغت - عربي) از: أبو السعادات مبارك بن محمد معروف به ابن الاثير جزرى (606) (كشف الظنون 2 / 1989، مشار عربي 973، معجم المطبوعات 1 / 35، فهرست مرعشى 8 / 166).

[ 195 ]

نسخ معرب زيبا، محمد حسين بن طالب ابهرى اصفهاني، نهم شعبان 1095، عناوين ولغات شنگرف، صفحه ها مجدول به زر ومشكى، كاغذ ترمه، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد روى برگ اول وقفنامه كتاب بتاريخ 1100 ديده ميشود، صفحه اول داراى سرلوح رنگين زيبا، جلد تيماج قهوه أي فرسوده. 356 گ، 29 س، 30 * 18 سم (225) كشف الغطاء (فقه - عربي) از: شيخ جعفر بن خضر جناجى نجفى (1228) به شماره (210) رجوع شود. نسخ، شنبه ششم ذى الحجه 1245، عناوين ونشانيها شنگرف، روى برگ اول فهرست كتاب آمده است، جلد تيماج قرمز. 229 گ، 30 س، 30 * 21 سم (226) منهج اليقين وصحيفة المتقين (اعتقادات - فارسي) از: محمد رضى بن محمد نصير مجلسي (ق 12) در فضائل ومناقب حضرت امير المؤمنين عليه السلام، در چند جلد، ونسخه حاضر جلد دوم است كه داراى پنجاه وهفت باب ويك خاتمه مى باشد واز باب شصت ويك تا باب 117 از اصل كتاب را دارد وماه رجب 1119 بپايان رسيده است. آغاز: " الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على افضل بريته... اين

[ 196 ]

مجلد دوم است از كتاب مستطاب منهج اليقين ". انجام: " از دعاى حط سيئات ورفع درجات محروم نگردانند.. ". نسخ زيبا، على نقى بن على بيك ابهرى جى اصفهاني، نيمه ذى القعدة 1120، عناوين ونشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكى ولاجورد وزر وشنگرف، در حاشيه تصحيح شده وعلامت بلاغ دارد، قبل از كتاب برگى است داراى فهرست ابواب وچند يادداشت، روى برگ اول وقفنامه كتاب از طرف شاه سلطان حسين صفوي ومهر لوزى " بسم الله الرحمن الرحيم كمترين كلب آستان امير المؤمنين سلطان حسين " ومهر مربع " عبده محمد باقر الحسينى " ديده ميشود، صفحه اول داراى سرلوح رنگين، جلد تيماج ضربي. 296 گ، 23 س، 31 * 18 سم (227) مجموعه: 1 - سفينة العارفين في معرفة اصول الدين " 1 پ - 128 پ " (كلام - فارسي) از: محمد اشرف بن حيدر على ورنوسفادرانى (1135) در اصول دين بروشى استدلالى وبراى فهم فارسي زبانان، در يك مقدمه وچهار مقاله ويك خاتمه، وبروز سه شنبه از ماه شوال 1134 در اصفهان بپايان رسيده است. فهرست مطالب چنين است: مقدمه: در اولين واجب برمكلف. مقاله اول: در اثبات صانع، داراى چهار فصل.

[ 197 ]

مقاله دوم: در نبوت، داراى هفت فصل. مقاله سوم: در امامت، داراى هجده فصل. مقاله چهارم: در معاد، داراى چهارده فصل. خاتمه: در مذاهب صوفيه. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد بر اصحاب اذهان صافيه وافكار زاكيه پوشيده ومخفى نيست كه اجماع كافه علما منعقد است ". انجام: " مادام كه علم بر سوء حال وفساد اعتقاد أو بهم نرسانند لعن نبايد نمود، وكان الفراغ.. ". 2 - عروة المتقين " 129 پ - 151 ر " (تفسير - فارسي) از: محمد اشرف بن حيدر على ورنوسفادرانى (ذريعه 15 / 249، مشار فارسي 3510، منزوى 1 / 54). 3 - چهار آئينه " 153 پ - 157 پ " (اعتقادات - فارسي) از: بهاء الدين محمد بن محمد حسن اصفهاني، فاضل هندي (1137) (ذريعه 5 / 311، منزوى 2 / 929). نسخ، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكى. 157 گ، 25 س، 30 * 20 سم (228) انساب النواصب (تاريخ - فارسي) از: شيخ على بن داود خادم استرابادى (ق 11)

[ 198 ]

(ذريعه 2 / 388، فهرست مرعشى 1 / 189). نسخ، محمد قاسم، سلخ ذى الحجه 1245 در شيراز، بدستور آخوند ملا محمد صادق فرزند آخوند ملا محمد خليل توسركانى در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى از همين ملا محمد صادق وبخط وى، عناوين ونشانيها شنگرف، جلد دو رو تيماج رو مشكى پشت قهوه أي. 222 گ، 21 س، 5 / 30 * 20 سم (229) نهاية الوصول إلى علم الاصول (اصول - عربي) از: علامه حلى حسن بن يوسف بن المطهر (726) به شماره (200) رجوع شود. نسخ، زين العابدين بن محمد تقى خونسارى، سه شنبه هشتم صفر 1239 (پايان جزء سوم)، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است. 239 گ، 29 س، 31 * 21 سم (230) قطب شاهى (حديث - فارسي) از: شيخ محمد بن على ابن خاتون عاملي (ق 11) (ذريعه 17 / 156، مشار فرسى 3208). نستعليق، 25 رمضان 1088، عناوين ونشانيها شنگرف، در

[ 199 ]

حاشيه تصحيح شده است، قبل از كتاب چند برگ است در فهرست احاديث، جلد تيماج قهوه أي. 182 گ، 30 س، 31 * 19 سم (231) شرح زيارة الجامعة الكبيرة (زيارت - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (1243) (ذريعه 13 / 305، فهرست كتب مشائخ 2 / 15، فهرست مرعشى 5 / 38، مشار عربي 550). نسخ، محمد دهنوى، سال 1262، عناوين ونشانيها شنگرف، قبل از كتاب چند برگ است داراى يادداشتهاى مختلف، جلد تيماج مشكى. 289 گ، 30 س، 31 * 21 سم (232) تهذيب الاحكام (حديث - عربي) از: شيخ الطائفة محمد بن الحسن طوسى (460) به شماره (204) رجوع شود. اين نسخه از كتاب الديون تاپايان مشيخه را دارد. نسخ، ابراهيم جرفادقانى، سال 1066 (پايان كتاب ديات)، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، روى برگى قبل از كتاب بعضى از اصطلاحات حديثى ومهر بيضوي " أبو القاسم " ومهر مربع " الراجى أبو القاسم بن محمد

[ 200 ]

تقى " ديده ميشود، اين مهرها در چند جاى ديگر نيز مشهود است، روى برگ اول ربيع بن محمد زكى كتاب را به مجتهد الزمان آقا سيد حسين بتاريخ شعبان 1161 مصالحه كرده ومحمد صائب شهادت داده است ومهر بيضوي " عبده محمد صائب " نيز مشهود است، جلد دو رو تيماج زرد. 370 گ، 29 س، 33 * 18 سم (233) الفقه (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگانى جرفادقانى (ق 13) ياد داشتهاى متفرقه استدلالى است در كتابهاى مختلف فقهى كه بطور نامرتب نوشته شده وهمچنين بدون ترتيب صحافي شده است، وگويا اين مباحث را مؤلف نوشته كه در كتاب " حاوى المرام " خود از آنها استفاده نمايد. اين كتاب در آغاز (كه اواسط نسخه قرار داده شده) منقسم بر چهار ينبوع است، اول در آنچه علماء بر آن اجماع كرده اند كه داراى چهار مسلك مى باشد عبادات وعقود وايقاعات واحكام، وشايد خواسته نام كتاب را " ينابيع الفقه " گذارد. اين ياد داشتها شبيه همان است كه به شماره (68) گذشت. آغاز: " الحمد لله الذي نور قلوبنا بينابيع حكمته وأسبغ نعمه علينا بارسال رسله وكتبه والصلاة والسلام على أشرف من أرسله ". نستعليق نازيبا، بخط مؤلف، خط خوردگى واضافه دارد، جلد تيماج قرمز فرسوده. 152 گ، سطور مختلف، 5 / 17 * 11 سم

[ 201 ]

(234) حاشية الروضة البهية (فقه - عربي) از: ؟ حاشيه استدلالى مختصري است با عناوين " قوله - قوله " كه مؤلف خواسته فقط مشكلات اين كتاب را گزارش دهد. ونسخه حاضر جلد دوم كتاب است كه از كتاب الاجاره شروع شده وبه كتاب ديات پايان مى يابد. گمان مى رود كه اين حاشيه از ملا محمد باقر گلپايگانى جرفادقانى باشد وخط اين نسخه شبيه به خط وى مى باشد وبسال 1267 بپايان رسيده است. آغاز: " كتاب الاجارة، قوله بمنزلة الجنس انما لم يقل انه جنس لان المركب اما حقيقي أي له اجزاء واقعية كالانسان ". انجام: " على سبيل الاجمال والاختصار والتعجيل ولم يقع ذلك الافي أيام قليلة لما كان المقصود هو مجرد التذكر للمسائل ". نستعليق، بخط مؤلف، عناوين با مشكى نشانى دارد، نسخه خط خوردگى واضافه دارد، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 126 گ، سطور مختلف، 5 / 15 * 11 سم (235) قرآن كريم نسخ زيبا، أبو القاسم بن زين العابدين خونسارى، سال 1258 صفحه ها مجدول به زر ومشكى وبين سطرها زرين، نام سوره ها وعلامتهاى اجزاء در زمينه هاي زر با نقشه هاي رنگين، صفحه اول

[ 202 ]

ودوم لوحه هاي رنگين، جلد دو رو تيماج رو مشكى ضربي پشت قهوه أي. 226 گ، 20 س، 12 * 7 سم (236) مصباح الظلمات في تفسير التوراة (اعتقادات - فارسي) از: زين العابدين بن ميرزا محمد (ق 13) در سال 1223 از طرف ميرزا محمد عيسى قائم مقام بمؤلف اشارت شد كه كتابي در تفسير فقرات تورات ورد بر يهود بنگارد، وى كتاب حاضر را برشته تحرير در آورده وبنام فتحعلى شاه قاجار وفرزندش عباس ميرزا مصدر نمود، وقبل از شروع در تفسير تورات دوازده مطلب آورده است بدين ترتيب: مطلب اول: در اشتقاق لفظ جلاله در تورات. مطلب دوم: در وجه تسميه بعضى از انبياء در تورات. مطلب سوم: در بعضى از عقايد فاسده يهود. مطلب چهارم: در عدد آيات وكلمات وحروف تورات. مطلب پنجم: در عدد اوامر ونواهي ومسائل تورات. مطلب ششم: در فرق طايفه يهود. مطلب هفتم: در صحف سماويه. مطلب هشتم: در اصطلاحات ونسبتها. مطلب نهم: در قربانها وعدد اوصياء. مطلب دهم: در كيفيت وضع تورات. مطلب يازدهم: در اثبات پيامبر اسلام واوصياى آن حضرت.

[ 203 ]

مطلب دوازدهم: در فهرست سفرهاى تورات. اين نسخه مشتمل بر دوازده مطلب مقدمه مى باشد كه بسال 1226 تأليفش بپايان رسيده است. آغاز: " الحمد لله الذي يدرك الابصار ولا تدركه وكان منها خفيا.. اما بعد چنين گويد حقير فقير وكمترين مسكين ". نسخ، حسين بن محمد محسن اصفهاني، سال 1263، عناوين ونشانيها شنگرف، روى برگ اول تملك محمد بن حاج عبد الرحيم قزويني بتاريخ 1263 در كاظمين ومهر مربع " يا محمد " ومهر بيضوي " على نقى بن محمد " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 58 گ، 14 س، 15 * 11 سم (237) مجموعه: 1 - الفوائد الحائرية القديمة " 1 پ - 66 پ " (اصول - عربي) از: مولى محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهاني (1206) به شماره (96) رجوع شود. 2 - مقدمة الواجب (اصول - عربي) از: آقا حسين بن جمال الدين خونسارى (1099) (ذريعه 22 / 106، فهرست مرعشى 1 / 161). نستعليق، على اكبر بن ابرهيم خونسارى، شب دوشنبه ششم ذى القعدة 1226، عناوين نسخ يانوشته نيست، در حاشيه تصحيح

[ 204 ]

شده است، پايان مجموعه دو برگ است داراى فوائد متفرقه، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 107 گ، 20 س، 15 * 5 / 10 سم (238) حاشية معالم الاصول (اصول - عربي) از: خليفه سلطان حسين بن محمد مرعشى آملى (1064) (ذريعه 6 / 206، مشار عربي 297، فهرست مرعشى 2 / 236). نسخ، حسين بن حسن شيرازى، سال 1246، عناوين در آغاز شنگرف وباقى نسخه نوشته نيست، روى برگ اول تاريخ تولدهائى ديده ميشود، بدون جلد. 71 گ، 17 س، 16 * 5 / 11 سم (239) تحفة المجالس (تاريخ - فارسي) از: شيخ عبد الحسين بن محمد رضا كلباسى اصفهاني (ق 14) يك مقدمه ودوازده مجلس ويك خاتمه است در زندگى نامه خليفه اول عمر بن الخطاب بانظم ونثرى سست، كه بدرخواست يكى از دوستان مؤلف نگاشته شده است. آغاز: " الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بنوره... وبعد چنين مى نگارد تراب اقدام مؤمنين ". نستعليق، بخط مؤلف، با نقش ونگار از مؤلف، جلد تيماج قرمز. 62 گ، 15 س، 16 * 5 / 10 سم

[ 205 ]

(240) مجموعه: 1 - المشتق " 1 پ - 35 ر " (اصول - عربي) از: ؟ بحث اصولي استدلالى مختصري است پيرامون مشتق بامقدمه أي داراى هفت أمر. در اين بحث نقل اقوال بعضى از علماء شده وپيرامون آنها گفتگو واستدلال مى كند. آغاز: " القول في المشتق وهو كما ذكره جماعة اللفظ المأخوذ من لفظ ويسمى الاول أصلا والثاني فرعا ". انجام: " دلالة على كون الجوامد حقيقة باعتبار التسلسل في الماضي بالنسبة إلى حال النسبة والحمد لله رب العالمين ". 2 - اجزاء الاغسال عن الوضوء " 35 پ - 39 ر " (فقه - عربي) از: ؟ غسل جنابت كفايت از وضو مى كند ولى غسلهاى ديگر آيا جايگزين وضو مى شوند يانه. اين رساله پيرامون اين مسألة درچهار مقام بطور استدلالى بحث مى كند. آغاز: " مسألة لا ينبغى الريب بل لاريب في اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء كما هو المتفق عليه من مذهبنا ". انجام: " وقد ورد في اخبار الترجيح بالاحدث، وفقنا الله واياكم بمحمد وآله ".

[ 206 ]

3 - المشتق " 41 پ - 64 پ " (اصول - عربي) از: ؟ در اين بحث استدلالى درباره مشتق از جهت لفظ ومعنى گفتگو مى شود، وتقرير درس سيد محمد ؟ مى باشد كه يكى از شاگردانش بسال 1319 نوشته وجز رساله اول اين مجموعه مى باشد. آغاز: " الحمد لله الذي هو مصدر الوجود ومبدأ الفيض والجود الذي أبدع الموجودات وألف بين المفردات ". انجام: " وكذلك المغايرة في العكس، هذا آخر ما أردنا بيانه والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ". نسخ ونستعليق، سال 1319، عناوين بامشكى نشانى دارد، جلد مقوائى عطف پارچه. 64 گ، سطور مختلف، 17 * 5 / 10 سم (241) اسلحه شناسى (متفرقه - فارسي) از: ؟ اين كتاب داراى مقدمه ايست بسيار مختصر در تاريخ اسلحه، وپس از آن كاوشهائى در كيفيت اسلحه سازى وبخصوص سلاحهاى باروتى وچگونگى بكار بردن آنها. آغاز: " محققا نميتوان معلوم كرد كه اول دفعه كى ودر چه سنه سلاح مخترع شده است ".

[ 207 ]

نستعليق، بخط مؤلف، از اوائل سده چهاردهم، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 90 گ، سطور مختلف، 17 * 11 سم (242) الرجوع إلى الثقلين (اعتقادات - عرى) از: ؟ پيرامون ثقلين (قرآن وعترت) واينكه اين دو از يكديگر جدا نيستند واينكه احكام واحتياجات مسلمانان در قرآن كريم آمده ولى بايد از ائمه طاهرين عليهم السلام تفسير قرآن را آموخت ورجوع بديگران سبب ضلالت وگمراهى مى باشد. مؤلف در اين رساله بيشتر بخود آيات قرآني استشهاد مى كند وگاهى رواياتي از تفسير نعماني وجز آن نقل مى نمايد. آغاز: " الحمد لله العدل ذي العظمة والجبروت والعز والملكوت الحي الذي لا يموت مبدئ الخلق ومعيده ". انجام: " واياه نستعين على ما يقرب منه انه سميع مجيب ". نسخ، عبد الحسين محلاتي، شب چهارشنبه 21 شوال 1316، عناوين ونشانيها شنگرف، جلد تيماج قرمز. 82 گ، 16 س، 17 * 11 سم (243) مجموعه: 1 - سراج المنير " 1 پ - 67 ر " (اخلاق - فارسي) از: قاضى محمد شريف بن محمد شيرازى (ق 11)

[ 208 ]

(ذريعه 2 / 161، منزوى 2 / 1628، مشار فارسي 2955). 2 - عروض " 67 پ - 92 پ " (عروض - فارسي) از: ؟ مختصري است در يك مقدمه ويك باب ويك خاتمه: مقدمه در بيان اموري كه دانستن آن پيش از شروع در علم موجب بصيرت است در چند فصل، باب در شناختن بحور عروضى، خاتمه در دوائر فلك بحور. بيشتر اشعار اين رساله باتخلص " سيفى " است. اين رساله " عروض سيفى " نيست كه در فهرست مرعشى 3 / 230 ذكرش رفته. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اين رساله ايست در علم عروض مشتمل بر مقدمه ويك باب وخاتمه ". انجام: " بنحوى است كه مرقوم شده واسم هر يك شرحي بر آن نوشته شده ". 3 - فوائد اخيار " 95 ر - 111 ر " (طب - فارسي) از: يوسف بن محمد يوسفى هروى (950) (ذريعه 16 / 363، منزوى 1 / 575، مشار فارسي 3798). 4 - حفظ الصحه " 111 پ - 114 ر " (طب - فارسي) از: يوسف بن محمد يوسفى هروى (منزوى 1 / 523) 5 - جامع الفوائد " 114 پ - 174 ر " (طب - فارسي) از: يوسف بن محمد يوسفى هروى (كشف الظنون 1 / 567، ذريعه 5 / 69، منزوى 1 / 513، فهرست مرعشى

[ 209 ]

5 / 235، مشار فارسي 471). 6 - اخلاط " 174 پ - 181 ر " (طب - فارسي) از: ؟ گفتارى است در اخلاط وچگونگى هضم غذا وانواع آن ونبض شناسى. آغاز: " در اخلاط بدانكه غذا وارد بدن ميشود تا آنوقت كه جزو تام اعضا مى گردد واو را چهار استحالت لاحق مى شود ". انجام: " ودر ورم صلب منشاري باشد ". 7 - زبر وبينات " 181 ر - 183 پ " (حساب - فارسي) از: ؟ در كيفيت استخراج شماره هاي زبر وبينات وتطبيق قواعد آن بانام مبارك پيغمبر اكرم (محمد) صلى الله عليه وآله وسلم ". آغاز: " در اين باب استادان سخن بسيار گفته اند اما طريق بيان عمل آنكه از حرف آنچه مكتوب ميگردد ". انجام: حرف را كونكته دانى صادقي * نكته را گر حرف دانى عارفى 8 - استخراج مجهول " 184 ر - 186 ر " (علوم غريبه - عربي) از: ؟ در قاعده استخراج مجهول ومنويات انسان باتطبيق به علم حروف واعداد آنها. آغاز: " فمتى اردت استخراج مجهول من مسألة فحقق طالع السائل أو

[ 210 ]

طالع المسألة واستنطق حروف اوتارها ". انجام: " سؤال عظيم الخلق جرت فض إذا غرائب شك ضبط الخبر مثلا ". 9 - جفر " 186 ر - 204 ر " (حساب - فارسي) از: ؟ در علم جفر وچگونگى استخراج اعداد، داراى دو مقدمه وچند فصل كوتاه. آغاز: " اين كتاب مشتمل است بر دو مقدمه وچند فصل مقدمه اول در بيان اصطلاحات كه دانستن آن از جمله ضروريات است ". انجام: " از اين وجوه مذكوره عارف اين قدر استنباط در اين حروف كواكب سبعه كافى است ". 10 - طب " 204 پ - 237 ر " (طب - فارسي) از: ؟ دردها را - از سر تاپا بترتيب اعضاء - تشريح كرده ودرمان وداروهائى كه بكار آنها آيد، بطور مختصر وخلاصه گزارش مى دهد. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. كتابي است در بيان علم طب در علت هر عضوى از اعضا از سر تاقدم ". انجام: " ومرغ آبى وخارپشت را از حشرات وخزندگان از ايشان بگريزند والله اعلم ". نستعليق، 22 رجب 1303 (پايان رساله پنجم) عناوين نوشته نيست، برگهاى 239 تا پايان مجموعه داراى فوائد متفرقه پزشكى وتاريخي است، جلد تيماج قرمز بدون مقوا. 326 گ، 31 س، 17 * 10 سم

[ 211 ]

(244) مجموعه: 1 - جواهر الفقه " 1 پ - 112 پ " (فقه - عربي) از: قاضى سعد الدين عبد العزيز بن نحرير ابن البراج حلبى (481) (ذريعه 5 / 256، مشار عربي 260). 2 - الاعتقادات " 112 پ - 150 ر " (اعتقادات - عربي) از: شيخ صدوق محمد بن على بن بابويه قمى (381) به شماره (132) رجوع شود. نسخ، احمد بن محمد خونسارى، سال 1268، عناوين شنگرف وگاهى نوشته نيست، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 150 گ، 21 س، 18 * 11 سم (245) مجموعه: 1 - الاصول الاصلية " 1 پ - 99 ر " (اصول - عربي) از: ملا محسن بن مرتضى فيض كاشانى (1091) (ذريعه 2 / 178، فهرست مرعشى 2 / 113). 2 - انكار وقف پس از اعتراف " 99 پ - 104 ر " (فقه - فارسي) از: ملا احمد بن محمد شفيع اصفهاني

[ 212 ]

اگر كسى چيزى را وقف كند وپس از اعتراف وقفيت را انكار كند اين انكار مسموع نيست چون انكار پس از اقرار است، رساله حاضر بر اين مسأله استدلال كرده وبحث مى كند، ومتن روايات وادله به عربي آورده مى شود. آغاز: " أولا مخفى نماند كه بعد از تحقق وقف بشرايط مقرره وتصرف موقوف عليهم در رقبات موقوفه ". انجام: " وقل أن ينفق في هذه المسألة فتوى واحد بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف فتأملها ". كتاب اول نسخ وكتاب دوم نستعليق، عبد الحسين بن على محلاتي اوائل ربيع المولود 1313، عناوين ونشانيها شنگرف، در چند جا مهر بيضوي كاتب " الراجى عبد الحسين " و " الراجى عبد الحسين ابن على " وروى برگ اول مهر بيضوي " الراجى عبد الرحيم بن محمد مهدى " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز بدون مقوا. 104 گ، 16 س، 5 / 17 * 11 سم (246) مجموعه: 1 - البلد الامين في اصول الدين " 1 پ - 7 پ " (كلام - عربي) از: سيد جعفر بن ابى اسحاق كشفي دارابى (1267) (ذريعه 3 / 144، فهرست مرعشى 2 / 199). 2 - الاعتقادات " 8 پ - 26 پ " (اعتقادات - عربي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقى مجلسي (1111) اين رساله در نسخه حاضر " مناهج الحق والنجاة " ناميده شده واين نام

[ 213 ]

از جمله " فوجب علي أن ابين له مناهج الحق والنجاة بأعلام نيرة " در مقدمه مؤلف، گرفته شده است. (ذريعه 2 / 224، فهرست مرعشى 1 / 83، مشار عربي 412). 3 - الاعتقادات " 29 پ - 63 ر " (اعتقادات - عربي) از: شيخ صدوق محمد بن على بن بابويه قمى (381) به شماره (132) رجوع شود. 4 - اعتقادات " 65 ر - 94 ر " (اعتقادات - فارسي) از: ؟ اول وآخر اين رساله افتاده وبرگها در صحافي پس وپيش شده وشناخته نشد. 5 - لوايح " 95 پ - 114 ر " (عرفان - فارسي) از: نور الدين عبد الرحمن بن احمد جامى (898) (ذريعه 18 / 371، منزوى 2 / 1350، فهرست مرعشى 1 / 131، مشار فارسي 4406). 6 - مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة " 115 پ - 171 پ " (حديث - عربي) منسوب به حضرت جعفر بن محمد صادق عليه السلام (ذريعه 21 / 110، فهرست مرعشى 2 / 243). نسخ ونستعليق، بخطوط مختلف، داراى تاريخهاى 1257 - 1269 در چند جا تملك محمد هادى بن محمد طباطبائي ومهر بيضوي وى

[ 214 ]

" عبده الراجى محمد هادى الطباطبائى " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 174 گ، سطور مختلف، 17 * 11 سم (247) الصحيفة السجادية (دعا - عربي) از: حضرت سجاد على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليه السلام (ذريعه 15 / 18، فهرست مشكاة 1 / 152، مشار عربي 588، فهرست مرعشى 1 / 20). نسخ معرب، أبو طالب بن حاج ابى تراب، پنجشنبه 24 ذى الحجه 1109، عناوين در متن وحاشية شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد از علامه مجلسي وجزوى، روى برگ اول وصفحه آخر مهر بيضوي " عبده محمد صالح بن زين العابدين الحسينى " ديده ميشود، جلد دو رو تيماج رومشكى پشت قرمز. 131 گ، 11 س، 5 / 15 * 11 سم (248) تذكره واله (رجال - فارسي) از: محمد يوسف بن محمد فصيح واله (ق 11) بيوگرافى وحالات خويشان را با سجع وقافيه وبا انشائي بسيار ادبى پرداخته وكتاب رامنشعب بر سه شعبه نموده، وبسال 1072 هجري بپايان برده است. آغاز افتاده: " وبند وبست آورده وشرامين وارتفاع سقف دماغ بأهويه عدالت آئين نه چنان پايدار ومتين گذاشته ".

[ 215 ]

انجام: " واين وامانده شاهراه طلب را بمطلب ومطلوب حقيقي رسانا وانه بصير بالعباد ". نستعليق زيبا، شايد بخط مؤلف، عناوين ونشانيها شنگرف، در صفحه آخر مهر بيضوي " افوض امرى إلى الله عبده محمد تقى " ومهر مربع " بنده آل محمد رمضان " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 54 گ، 14 س، 15 * 9 سم (249) مجموعه: 1 - صيغ العقود " 1 پ - 14 پ " (فقه - فارسي) از: ؟ مختصري است كه بدر خواست برادران ايمانى تأليف شده ودر آن عقود وايقاعات را تعريف نموده والفاظ مخصوص آنها را بااحكام بسيار كوتاه ذكر مى كند، وگويا نسخه ناتمام باشد. آغاز: " چون بعضى از برادران ايمانى توقع نمودند كه صيغ از عقود وايقاعات را بعربي وفارسي بنحوى كه مراعات احتياط ". انجام: " ثانى مى گويد قبلت المعاملة ". 2 - اجازة الحديث " 19 ر - 20 پ " (اجازه - عربي) از: محمد جعفر بن محمد صفى فارسي (ق 13) اجازه حديثى مختصري است كه فارسي بجهت آقا محمد رضا خراساني بتاريخ 6 رجب 1251 نوشته واز وى تجليل فراوان مى كند.

[ 216 ]

آغاز: " الحمد لله الذي تعلق أمره بدروس قواعد الجاهلية من سفاسق علماء الاسلام ". 3 - تشريح الاية " 46 پ - 94 پ " (تفسير - عربي) از: ؟ در تفسير آيه كريمه " يا بنى آدم خذو ازينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا " (الاعراف: 31). در اين رساله كه بدرخواست بعضى از دوستان نوشته شده حروف مقطعه وكلمات مفرده ومركبه ومجموع آيه تفسير شده است واز لغت وصرف ونحو ومعانى وبيان ومنطق وحكمت واصول فقه وفقه وطب مربوط به آيه بحث مى كند. آغاز: " الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفته وتلالا صدورنا بتنزيل كتابه وتشرف فؤادنا بتصديق قرآنه ". انجام: " فكيف يليق من العاقل أن يتكاسل في تلك الخدمة وفقنا الله لذلك بمنه وجوده انه جواد كريم ". 4 - ترجمه خطبه حضرت رضا در توحيد " 96 پ - 106 پ " (اعتقادات - فارسي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقى مجلسي (1111) (ذريعه 3 / 99، منزوى 2 / 918). انجام افتاده: " اول آنكه مراد از اشتمال أو نموده است ". 5 - حمل الجنازة وتربيعها " 115 پ - 119 " (فقه - عربي) از: ؟ بحث استدلالى است در وجوب بر داشتن جنازه مردگان مسلمانان ومستحب

[ 217 ]

است اينكه در اثناى تشييع چهار طرف جنازه را بترتيب بگيرد كه در اصطلاح فقها آنرا " تربيع " گويند. آغاز: " الحمد لله الذي نرجو منه أن يجعلنا من العاملين ذوى الابصار لامن الحاملين للاوزار ". انجام افتاده: " وأنت خبير بأن هذا المعنى خلاف الظاهر من الخبر... ". نسخ ونستعليق، بخطوط مختلف، رساله دوم نسخ على اصغر خراساني بسال 1251، ورسالة آخر بخط مؤلف وخط خوردگى دارد، بين رساله ها فوائد مختلف ديده ميشود، روى برگ اول تملك عطاء الله بتاريخ 6 رمضان 1277 ومهر بيضوي " عبده محمد جعفر بن محمد صفى " مشهود است، جلد تيماج مشكى فرسوده. 119 گ، سطور مختلف، 5 / 15 * 11 سم (250) مفتاح الشفاء (طب - فارسي) از: ميرزا محمد كاظم بن محمد صائب خونسارى (ذريعه 21 / 334، فهرست مرعشى 5 / 142) نسخ، اسد الله بن محمد تقى خونسارى، بيست وسوم رجب 1274 عناوين در متن شنگرف ودر حاشيه مشكى، پس از كتاب برگهاى 106 - 141 داراى نسخه هاي پزشكى متفرقه كه جز كاتب اصل نوشته است، روى برگ اول تملكى بدون نام ومهر مربع " محمود الحسينى " ديده ميشود، در صفحه آخر همين مهر ومهر بيضوي كاتب " اسد الله " نيز مشهود است، جلد مقوائى عطف تيماج فرسوده. 141 گ، سطور مختلف، 17 * 5 / 10 سم

[ 218 ]

(251) اصول الفقه (اصول - عربي) از: ؟ مباحث استدلالى بسيار مفصلى است در بحث استصحاب وبيشتر نظر به گفته هاي شيخ مرتضى انصاري دارد، وگويا تقريرات يكى از علماء باشد. در ذى الحجه سال 1317 بپايان رسيده است. آغاز افتاده: " بين معناه اللغوي وبين معناه الاصطلاحي فان كل لفظ ينقل من اللغة إلى المعنى الاصطلاحي ". انجام: " وكون دليله لا ينقض فلا يصح الترجيح به كما تقدم ". نستعليق، بخط مؤلف، خط خوردگى وافزودگى دارد، جلد مقوائى عطف پارچه. 520 گ، سطور مختلف، 18 * 11 سم (252) شرح صمديه (نحو - فارسي) از: ميرزا هادى بن اسد الله انصاري اصفهاني (ق 14) ترجمه وشرح مفيدى است بر كتاب " الصمديه " شيخ بهاء الدين عاملي (1031) كه مؤلف هنگام خواندن علوم عربيت نگاشته است. در پشت برگ آخر كاتب كتاب را " بساتين الهادية في شرح الصمديه " و " بساتين النحو " ناميده وگويا اين نامها از مؤلف نباشد. آغاز: " احسن اسم تفضيل ميباشد از حسن كلمه بفتح لام وكسر كاف فصيح تر

[ 219 ]

ميباشد از فتح وكسر كاف باسكون لام ". انجام: " زيرا كه تا متوسل بتو وحبيب تو شديم محمد مصطفى وخاتم انبياء وائمه اطهار. ". نستعليق زيبا، پنجشنبه دهم ربيع الثاني 1328 (شايد تاريخ تأليف باشد)، عناوين مشكى وصفحه ها مجدول به مشكى، روى برگ اول خط مؤلف بتاريخ 28 جمادى الثاني 1336 ومهر بيضوي وى " هادى الانصاري " ديده ميشود، در دوجا يادداشت ميرزا على خان وغلام رضا اعتماد زاده معتمد الوزرا بتاريخ جمعه 19 رجب 1331 نيز ديده ميشود، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 167 گ، سطور مختلف، 18 * 10 سم (253) مجموعه: 1 - نخبة من الصرف " 1 پ - 44 ر " (صرف - فارسي) از: ؟ فصول كوتاهى است در قواعد صرف كه از براى دانش آموزان ابتدائى تنظيم شده وگويا بسال 1322 كه در پايان نسخه ديده ميشود، پايان يافته است. آغاز: " بدانكه مصدر كلمه ايست كه در آخر معنى وى بفارسي دال ونون يا تا ونون بوده باشد چون الضرب ". انجام: " واما كرسى ومرمي منسوب نيست، درست بفهم ".

[ 220 ]

2 - نخبة من النحو " 73 پ - 118 پ " (نحو - فارسي) از: ؟ مانند كتاب سابق فصول كوتاهى است در قواعد نحو كه بهمان تاريخ نوشته شده است. آغاز: " بدانكه صدا اگر مشتمل است بر حروف هجائية پس آن لفظ است ولفظ اگر بوده باشد از براى آن معنائى ". انجام: " پس معنى چنين ميشود اگر سكوت كنى مى خوابند مردم ". نسخ زيبا، سال 1322 (شايد تاريخ تأليف باشد)، عناوين شنگرف، پس از هر كتاب داراى چند صفحه است در پرسش وتمرين قواعد همان كتاب، جلد تيماج قرمز بدون مقوا. 127 گ، 10 س، 5 / 16 * 11 سم (254) كتاب دعا (دعا - فارسي) از: ؟ در دعاهاى مختلف كه در اوقات وبراى حاجات گوناگون خوانده مى شوند داراى سه نجم كه مقدمه كتاب اند ودوازده باب ويك خاتمه بدين ترتيب: نجم اول: در فضيلت دعا وفوائد آن. نجم دوم: در شرائط وآداب دعا. نجم سوم: در سبب مستجاب نشدن دعا. باب اول: در بعضى از ادعيه مأثوره. باب دوم: در اعمال توبه كردن.

[ 221 ]

باب سوم: در آداب استخاره، داراى دو فصل. باب چهارم: در بعضى اذكار ودعوات وتعقيبات. باب پنجم: در زيارات، داراى دو فصل. باب ششم: در اعمال اداى قرض. باب هفتم: در ادعيه باعث ايمنى. باب هشتم: در اعمال پناه جستن از شياطين. باب نهم: در اعمال متعلق بميت. باب دهم: در ادعيه دفع علتها ومرضها. باب يازدهم:.. 1). باب دوازدهم: در اعمال سفر. خاتمه: در ادعيه واعمال تزويج. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. وبعد اين رساله ايست.. در اعمال وكيفيت دعا وبعضي از ". انجام: " وثوابش را به ايشان هديه كند چه روايت شده كه الله تعالى آن كس را بعدد اموات ثواب ميدهد ". نسخ معرب، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وعلامت بلاغ دارد، جلد تيماج قهوه أي. 467 گ، 12 س، 5 / 17 * 12 سم (255) اصول علم جغرافيا (جغرافيا - فارسي) از: محمد صفى بن حسينخان اديب الدولة (ق 14)


(1) در نسخه نيست وظاهرا نقص دارد. (*)

[ 222 ]

كليات جغرافياى عمومى است كه براى دانش آموزان بصورت پرسش وپاسخ (س - ج) تنظيم شده وآنرا به مظفر الدين شاه قاجار تقديم نموده ودر مقدمه نام ميرزا على اصغر خان امين السلطان صدر اعظم وجعفر قليخان نيرالملك وزير علوم وعلي خان ناظم العلوم مدير مدرسه مظفريه را نيز مى برد. آغاز: " خالق بيچون را پرستش سزاست كه مسالك الممالك ربع مسكون يكى از آيات بينات رحمت واسعه اوست ". انجام: " در مقابل آن جزيره هرمز واقع شده وجزيرة قشم يا جزيره طويله ". نستعليق زيبا، سال 1323 (اين تاريخ روى برگ اول آمده وشايد تاريخ تأليف باشد)، عناوين مشكى درشت، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 95 گ، 8 س، 18 * 11 سم (256) مجموعه: 1 - مناهج التلاوة " 1 پ - 75 پ " (تجويد - فارسي) از: محمد بن احمد بن خليفه (ذريعه 22 / 343، منزوى 1 / 102). 2 - كفاية المتعلم في تصحيح حروف المتكلم " 76 پ 81 ر " (تجويد - فارسي) از: محمد بن محمود سمرقندي (ق 8) منظومه ايست در شصت وشش بيت با قوافى مختلف در قواعد مختصر

[ 223 ]

تجويد قرآن، ونام آن چنانچه ذكر شد برفراز صفحه اول آمده است. آغاز: خالق اكبر جهاندار خداوند معين حمد بى عد مراورا وبر رسولش آفرين انجام: بعضى از قرا نكردند اندرين اشمام روم * اين چنين آمد بما از جمله قراء عظام 3 - التكميل في بيان الترتيل " 81 پ - 105 پ " (تجويد - فارسي) از: محمد بن حسين بن على در يك مقدمه وده باب ويك خاتمه در قواعد تجويد، وبنام استادش عثمان ابن محمد شاه بن محمد مسلمان غزنوى مروى، وعناوين كتاب چنين است: مقدمه: در اسامى قراء سبعه وراويان ايشان. باب اول: در شماره حروف تهجى. باب دوم: در صفات حروف. باب سوم: در بيان استعاذه. باب چهارم: در بيان بسمله. باب پنجم: در احكام نون ساكنه وتنوين. باب ششم: در بيان مد وقصر. باب هفتم: در بيان هاي كنايت. باب هشتم: در احكام راءات. باب نهم: در بيان محاسن قرائت. باب دهم: در بيان وقف برسم مصاحف.

[ 224 ]

خاتمه: در بيان رموز وقف ووصل. آغاز: " أما بعد حمد الله على نواله والصلاة على النبي محمد وآله، ميگويد بنده گنه كار اميدوار برحمت پروردگار ". انجام: " وآنچه آيت بصرى نباشد لباست، والله أعلم بالصواب ". نسخ، از سده چهاردهم، عناوين ونشانيها شنگرف، در پايان مجموعه چند برگ است داراى فوائد متفرقه تجويدي، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 110 گ، 14 س، 18 * 5 / 11 سم (257) ضوء اللمعات (عرفان - فارسي) از: صائن الدين على بن محمد تركه خجندى اصفهاني (835) (منزوى 2 / 1273). نسخ زيبا، رجب 1287، قبل از كتاب ترجيعبندى است از هاتف وپس از كتاب قصائد وغزليات وترجيعبندهائى است از عراقى ومغربى وعطار كه ناسخ باخط نستعليق زيبا انتخاب كرده است، روى برگ اول تملك ميرزا حسن بن محمد جعفر ديده ميشود، جلد تيماج قرمز. 210 گ، سطور مختلف، 19 * 5 / 11 سم

[ 225 ]

(258) مجموعه: 1 - الالفية " 2 پ - 47 پ " (فقه - عربي) از: شهيد اول محمد بن مكى عاملي (786) به شماره (43) رجوع شود. 2 - حاشية الالفية " 48 پ - 121 پ " (فقه - عربي) از: نور الدين على بن عبد العالي كركي عاملي (940) (ذريعه 6 / 24، فهرست مرعشى 4 / 258، مشار عربي 273). نسخ، نسخه قديم ونفيس، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، قبل از مجموعه برگى است داراى شرح حال شهيد اول، جلد تيماج قهوه أي. 121 گ، سطور مختلف، 18 * 12 سم (259) مجموعه: 1 - جامع الفوائد " 4 پ - 49 ر " (طب - فارسي) از: يوسف بن محمد بن يوسف يوسفى هروى (ق 10) به شماره (243) رجوع شود.

[ 226 ]

2 - خلق الاعمال " 50 پ - 51 پ " (فلسفه - عربي) از: ميرداماد محمد باقر بن محمد حسيني استرابادى (1040) (ذريعه 7 / 243، فهرست مرعشى 1 / 404). 3 - رساله در طب " 52 پ - 57 ر " (طب - فارسي) از: ؟ در يك مقدمه وچهار فصل وظاهرا بنام شاه سليمان صفوي نوشته شده است. آغاز: " شكر وسپاس افزون از قياس خداوند تعالى را كه از كمال حكمت خود وجود پادشاهان را ". 4 - النفس " 60 پ - 61 پ " (فلسفه - عربي) از: ارسطو (ذريعه 24 / 261، فهرست مرعشى 1 / 315). 5 - مالا يسع الطبيب جهله " 62 پ - 70 ر " (طب - عربي) از: يوسف بن اسماعيل خوئى مشهور به ابن الكبير (ق 8) (كشف الظنون 2 / 1575، فهرست مرعشى 3 / 167). نستعليق، محمد ابراهيم بن محمد سعيد حكيم (پايان كتاب اول - ومعروف است به خازن چنانچه در يادداشتى روى برگ اول آمده)، جز كتابهائى كه ذكر شد داراى اشعار مختلف وبعضي از آنها از كاتب ويادداشتهاى طبى واحاديث مى باشد، روى برگ اول تملك محمد حسن ملقب به تقى الدين نجفى ابن محمد على استرابادى جابري انصاري ومهر بيضوي " عبده أبو الفضل الحسينى " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز بدون مقوا. 103 گ، سطور مختلف، 19 * 10 سم

[ 227 ]

(260) حاشية الفوائد الضيائية (نحو - عربي) از: سيد نعمت الله بن عبد الله موسوى جزائري (1112) (ذريعه 6 / 57، مشار عربي 276). نسخ، محمد كاظم بن ملا محمد معين گيلانى، شنبه چهارم ذى الحجه 1125، عناوين ونشانيها شنگرف، بانسخه أي كه بانسخه مؤلف تصحيح شده مقابله شده، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، قبل از كتاب دو برگ است داراى فوائد متفرقه ومهرهاى بيضوي " عبده مرتضى الحسينى " و " اجعلني رضيا "، پس از كتاب هشت برگ است داراى فوائد مختلفه وحاشية مير صدر الدين محمد برمبحث حرف شرح جامى كه محمد رضى نوشته بامهر هشت گوشه وى " عبده محمد رضى " ومهر بيضوي " عبده ابو الفضل الحسينى "، جلد تيماج قهوه أي. 213 گ، 16 س، 19 * 5 / 11 سم (261) تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية (فقه - عربي) از: علامه حلى حسن بن يوسف ابن المطهر (726) به شماره (130) رجوع شود. نسخه حاضر جلد اول كتاب وبخش اول در عبادات مى باشد. نسخ، محمد بن حسن بن محمد بن على بن ناصر المجلجل، سه شنبه ششم شعبان 747، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه

[ 228 ]

تصحيح شده ومقابله آن بانسخه مصنف بتاريخ 775 پايان يافته چنانچه در صفحه آخر آمده، برگ اول نونويس، در صفحه آخر انهائي است كه محمد بن على بن جعفر بن يحيى بن جعفر بن (مسروق ؟) بتاريخ نهم رجب 783 نوشته، وهمچنين تملك ابراهيم بن على السيارى البحراني بتاريخ 30 ربيع الثاني 941 وتملك رشاد بن ناصر بتاريخ 27 ربيع الاول 976 ديده ميشود، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 208 گ، 19 س، 19 * 12 سم (262) تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية (فقه - عربي) از: علامه حلى حسن بن يوسف ابن المطهر (726) اين نسخه جلد دوم كتاب وبخش دوم در عقود مى باشد. نسخ، مانند نسخه سابق وبا همان مشخصات، روى برگ اول تملك على بن خميس بن راشد وابو القاسم موسوى ديده ميشود، 49 برگ آخر نونويس است، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 206 گ، 19 س، 19 * 12 سم (263) مجموعه: 1 - شرح بداية الدراية " 1 پ - 55 پ " (درايه - عربي) از: شهيد دوم زين الدين بن على عاملي (966) (ذريعه 3 / 58، مشار عربي 345، فهرست مرعشى 1 / 143).

[ 229 ]

2 - الاربعون حديثا " 56 ر - 145 ر " (حديث - عربي) از: شيخ بهاء الدين محمد بن الحسين عاملي (1031) (ذريعه 1 / 425، مشار عربي 36، فهرست مرعشى 1 / 75). 3 - ذبائح اهل الكتاب " 146 پ - 152 پ " (فقه - عربي) از: شيح بهاء الدين محمد بن الحسين عاملي به شماره (146) رجوع شود. كتاب اول نستعليق، متن باشنگرف نشانى دارد، در حاشيه تصحيح شده است، دو برگ اول نونويس است. كتاب دوم نسخ، محمد ابن مفضل حسيني، سال 1000 در اصفهان، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است. كتاب سوم نستعليق، على بن يونس تفريشى، سال 1022 در اصفهان. جلد تيماج قهوه أي فرسوده. 152 گ، سطور مختلف، 20 * 12 سم (264) الكافية (نحو - عربي) از: أبو عمرو عثمان بن عمر معروف به ابن الحاجب (646) (كشف الظنون 2 / 1370، معجم المطبوعات 1 / 72، فهرست مرعشى 2 / 284). نسخ معرب، محمد زكى بن محمد محسن يزدى، اواسط صفر 1083، عناوين شنگرف، حاشيه نويسى مختصر دارد، روى برگ اول تملك محمد حسين منجم ومهر مربع " الله محمد على " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 84 گ، 7 س، 19 * 13 سم

[ 230 ]

(265) مجموعه: 1 - الاعتقادات " 2 پ - 40 پ " (اعتقادات - عربي) از: شيخ صدوق محمد بن على بن بابويه قمى (381) به شماره (132) رجوع شود. 2 - التنبيهات العلية على وظائف الصلاة القلبية " 41 پ - 104 ر " (فقه - عربي) از: شهيد دوم زين الدين بن على عاملي (966) (ذريعه 4 / 452، مشار عربي 222، فهرست مرعشى 1 / 44). 3 - العقد الطهماسبى " 105 پ - 132 ر " (فقه - عربي) از: شيخ حسين بن عبد الصمد عاملي (984) به شماره (8) رجوع شود. 4 - الاعتقادات " 133 پ - 138 پ " (اعتقادات - عربي) از: بهاء الدين محمد بن الحسين عاملي (1031) (ذريعه 2 / 228، مشار عربي 70، فهرست مرعشى 3 / 195). 5 - احكام الشك " 139 پ - 140 پ " (فقه - عربي) از: ملا محسن بن مرتضى فيض كاشانى (1091) رساله مختصري است در احكام شك وسهو ونسيان در نماز در پنج ضابطه

[ 231 ]

كه قواعد كلى است وبراى هر كس بكار آيد. آغاز: " الحمد لله على جزيل نواله والصلاة على محمد وآله، أما بعد لما كان الشك والسهو والنسيان كالغريزى للانسان ". انجام: " وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فانه يزجر الشيطان ويطرده انشاء الله ". 5 - تسهيل السبيل بالحجة في انتخاب كشف المحجة " 141 پ - 177 ر " (اخلاق - عربي) از: ملا محسن بن مرتضى فيض كاشانى (ذريعه 3 / 182، مشار عربي 184، فهرست مرعشى 6 / 293). 6 - التفقه في الدين " 177 پ - 181 پ " (؟ ؟ - عربي) از: ملا محسن بن مرتضى فيض كاشانى در بيان معنى تفقه در دين واينكه مى بايد در اعتقادات تدبر نمود، پاسخ از گفته اشكال كننده ايست در اين موضوع بر شيخ حسن عاملي صاحب كتاب " معالم الاصول ". آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أوردنا فيها كلام بعض المحققين ثم ما أورد عليه بعض المعترضين ". انجام: " يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم والحمد لله رب العالمين ". نسخ، 19 ذى الحجه 1059، عناوين ونشانيها شنگرف، روى برگ اول تملك محمد قاسم بن محمد ابراهيم حسنى حسيني ومهر بيضوي " عبده محمد تقى الدين الموسوي " ديده ميشود، جلد تيماج دو رو قهوه أي. 181 گ، 15 س، 19 * 12 سم

[ 232 ]

(266) مفتاح الحكمة (فلسفه - عربي) از: ؟ در نظر وتفكر در كون ومخلوقات عالم، مشوب به عرفان وتصوف، وشايد " مفتاح الغيب " ملا صدرا باشد بايد تطبيق شود، ونامى كه گفته شده در آخر نسخه به كتاب داده شده است، (بنگريد به ذريعه 21 / 331). آغاز: " وصلى الله على الصفوة من عباده.. حمدا عائد منك اليك متحدا بك لا منقسما ولا مفصولا ". انجام: " وعلى امامنا ومفتاح قفل نشأتنا ورحمة الله وبركاته ". نستعليق زيبا، محمد على بن زين العابدين، 25 ربيع الثاني 1287 بدستور آقا مير محمد حسينا، عناوين ونشانيها شنگرف، جلد تيماج نيلي. 85 گ، 15 س، 19 * 5 / 11 سم (267) لغات قرآن (لغت - فارسي) از: ؟ فرهنگ لغات قرآن است كه بترتيب سوره ها لغات را باروشى بسيار مختصر به فارسي ترجمه كرده وگاهى تصريف آنها را نيز بيان مى كند. آغاز افتاده: " اصحاب النار اهل دوزخ الصاحب يار الاصحاب ج يا بنى اسرائيل أي فرزندان يعقوب ".

[ 233 ]

انجام: " الخناس آن ديو كجون خذايرا تبارك وتعالى ياد كنند باز پس شود ازدل، نعوذ بالله من شره الخنوس ". نسخ، عابد بن پير حميد، سه شنبه 12 ذى الحجه 845، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكى فرسوده. 93 گ، 12 س، 18 * 5 / 13 سم (268) نقد الرجال (رجال - عربي) از: سيد مصطفى بن حسين تفريشى (ق 11) (ذريعه 24 / 274، مشار عربي 964، فهرست مرعشى 1 / 162). نستعليق، علم الهدى بن داعى بن علم الهدى بن داعى بن ملك اردشير بن عبد اللطيف بن حسن بن زين الدين (شهيد ثانى) انجدانى، نيمه شعبان 1117 بدستور عبد العظيم بن عبد العزيز بن عبد الله النعامى، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وعلامت بلاغ دارد، روى برگ اول تملك حسن بن حسين موسوى ديده ميشود، جلد دو رو تيماج رو مشكى پشت قرمز. 195 گ، 23 س، 18 * 12 سم (269) خواص القرآن (علوم قرآن - عربي) از: ؟ در آغاز منافع سوره ها بترتيب از حضرت صادق عليه السلام روايت شده پس از آن از حكيم (حكيم أبو عبد الله تميمي) باز بترتيب سوره ها منافع ذكر

[ 234 ]

شده ودر آخر چند حرز ودعا نيز مى آورد. اين كتاب گردآورى يكى از صوفيان اهل سنت بايد باشد. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. قال السيد جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه منافع مائة واربعة عشر سورة معدودة ". انجام: " فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ واليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون.. ". نسخ، يكشنبه نهم ذى الحجه 1126، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به شنگرف، روى برگ دوم تملكى بدون نام بتاريخ 29 محرم 1272 ومهر بيضوي " محمد مهدى الحسينى " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 105 گ، 13 س، 20 * 14 سم (270) قصص الانبياء (تاريخ - فارسي) از: ؟ در زندگانى وتاريخ پيامبران عليهم السلام، از حضرت پيامبر اسلام شروع شده وبه حضرت ابراهيم پايان مى يابد. زندگانى پيامبر اسلام بسيار مفصل وپيامبران ديگر بسيار مختصر مى باشد. آغاز: " عندليبان بوستان غرايب حكايات ونغمه سرايان شهرستان عجايب روايات عنوان اخبار نبوى ". انجام: " أي سلمان بيرون رو وآنچه شنيده از براى مردم نقل كن، والله اعلم ".

[ 235 ]

نستعليق، از سده چهاردهم، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول بازر، مهربيضوى " علي محمد " ومهرهاى ناخوان ديگر در چند جا ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 154 گ، 22 س، 20 * 13 سم (271) مجموعه: 1 - سرشت بهشت " 10 پ - 42 پ " (اعتقادات - فارسي) از: ميرزا محمد بن محمد شريف قزويني در اثبات واجب الوجود تعالى با ادله فلسفي وگاهى با استشهاد به بعضى از روايات روايت شده از اهل بيت عليهم السلام، در يك مقدمه وچهار فصل ويك خاتمه بدين ترتيب: مقدمه: در معنى وجود وعدم. فصل اول: در اثبات وجود واجب الوجود. فصل دوم: در توحيد واجب الوجود. فصل سوم: در نفى تركيب. فصل چهارم: در نفى صفات زائده. خاتمه: در عدم احتياج واجب الوجوب. آغاز: " فرائد لئالي سپاس وزواهر جواهر ستايش وقياس شايسته نثار گوهر يكتائيست كه از وفور ظهور ". انجام: " اينست تمام آنچه در اين اوان بعون الله در اين اوراق رقم پذير گرديد ".

[ 236 ]

2 - شرح قصيدة البردة " 42 پ - 214 ر " (شعر - عربي) از: حسام الدين محمد صالح بن احمد مازندراني (1086) به شماره (168) رجوع شود. نسخ، عناوين نوشته نيست، قبل از مجموعه چند برگ است داراى دعاى ام الصبيان، در صفحه اول وآخر مهر بيضوي " على محمد بن محمد على كلباسى " ديده ميشود، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 214 گ، 10 س، 5 / 18 * 12 سم (272) جواهر اللغة (لغت - عربي) از: محمد بن يوسف طبيب هروى (ق 10) (فهرست مرعشى 3 / 191). نستعليق، عباس بن حيدر، هفتم ربيع الثاني 1082، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، روى برگ اول مهر بيضوي " عبده رضا الحسينى " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 161 گ، 25 س، 5 / 18 * 12 سم

[ 237 ]

(273) مجموعه: 1 - القلب " 2 ر - 16 پ " (فلسفه - عربي) از: ؟ پيرامون قلب از ديد فلسفي وروايات وآيات وهمچنين گفته هاي عرفا ودانشمندان درباره قلب ووظايف آن واهميت آن در شئون مادى ومعنوي انسان در چند فصل كوتاه وبعضي عبارتها وشعرها به فارسي. آغاز: " الحمد لله مقلب القلوب وعلام الاسرار والغيوب والصلاة على نبيه وآله ما تعاقب الشروق والغروب ". انجام افتاده: " خادما للقلب مسخرا له لايستطيع خلافه فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت.. ". 2 - خط وسواد " 17 ر - 23 پ " (ادب - فارسي) از: مجنون بن محمد رفيقي مشهدى (ق 10) (منزوى 3 / 1911). 3 - تجويد القرآن " 29 ر - 34 ر " (تجويد - عربي) از: محمد صالح بن محمد تقى مختصري است در تجويد قرآن در چند فائده ووصل وانفتاح وجز اين عناوين كه مؤلف بجهت فرزندش محمد باقر نگاشته است. آغاز: " نحمدك اللهم يامن تعالى بصفاته العلى في الشدة والرخاء ونصلي

[ 238 ]

على محمد وآله الذي أنزل عليه القرآن ". انجام: " على بن حمزة النحوي المعروف بالكسائى وراوياه ابو الحارث ليث بن خالد ودورى ". 4 - تنقيح القراء " 35 ر - 41 پ " (تجويد - فارسي) از: ملا محمد على چند فائده كوتاه است در قواعد تجويد وگاهى بعضى از مطالب به عربي ونامى كه گفته شد ونام مؤلف بر فراز صفحه اول آمده است. آغاز: " فائده بدانكه موضوع اين علم حروف تهجى است وفايده اين علم حفظ حروف است ". انجام: " مگر كلمه بلى كه اماله شود چون متضمن معنى جمله است لشباهته بالفعل ". 5 - الفية ابن معط " 42 ر - 58 پ " (نحو - عربي) از: زين الدين يحيى بن عبد المعطى نحوى (628) (كشف الظنون 1 / 155، معجم المطبوعات 246). 6 - فهرس مؤلفات الفيض " 59 ر - 64 ر " (فهرست - عربي) از: ملا محسن بن مرتضى فيض كاشانى (1091) (ذريعه 16 / 379، فهرست مرعشى 4 / 173). 7 - هداية المسترشدين " 64 پ - 77 ر " (دعا - عربي) از: ؟ در چگونگى استخاره باقرآن مجيد واينكه در شرع مقدس اسلام اين

[ 239 ]

موضوع آمده با كيفيت هاي مختلف، وگفته هاي بعضى از علما را نيز مى آورد وپيرامون آنها گفتگو مى كند. آغاز: " الحمد لله والصلاة على محمد وآله، فبعد الاستخارة بالقرآن المجيد ولها طرق ". انجام: " فهم داخلون تحت كلام مولانا علي همج رعاع لا يعبأ الله بهم اتباع كل ناطق وناعق ". 8 الرسالة القدسية في اسرار النقطة الحسية " 81 ر - 91 پ " (علوم غريبه - عربي) از: سيد على بن محمد همداني (786) (ذريعه 11 / 221، مشار عربي 481). 9 - معرفة كتف الشاة " 92 ر - 93 پ " (علوم غريبه - عربي) از نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن طوسى رساله مختصري است در استخراج احكام غيبي كه ن از نشانه هاي روى استخوان شانه گوسفند ميتوان استفاده كرد، ومى گويند اين فن از فروع علم نجوم مى باشد. آغاز: " الحمد لله على سوابغ النعم وصلى الله على سيد الامم محمد وآله المعصومين بوفور الفضل والكرم ". انجام: " وان كان الدائرة مضيئا فالقمر ينخسف ". نستعليق ونسخ، سال 1290 (پايان رساله پنجم)، جز رساله هاي نام برده شده فوائد متفرقه در مجموعه ديده ميشود، روى برگ

[ 240 ]

اول يادداشتى با تاريخ 11 رمضان 1358 نيز مشهود است، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي فرسوده. 141 گ، سطور مختلف، 10 * 17 سم (274) الشواهد المكية في مداحض حجج الخيالات المدنية (اصول - عربي) از سيد نور الدين على بن على بن الحسين عاملي (1068) (ذريعه 14 / 244)، مشار عربي 577). نسخ، طاهر بن حسين بافقى، 12 شعبان 1063 از روى نسخه مصنف، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، روى برگ اول تملك سليمان العاملي بتاريخ 1184 ومهر هشت گوشه وى " انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم " وتملك عبد الله بن محمد رضا شبر حسيني وفرزندش سيد حسن شبر ومهر بيضوي " علم الهدا " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 166 گ، 17 س، 20 * 13 سم (275) حياة كيمياوي (طب - فارسي) از: حاج ميرزا فضل الله خان ايمان طبيب (ق 13) در بيماريها وشناخت آنها از ديد شيمى وچگونگى معالجه آنها، اصل كتاب از دكتر (شوسلر) مى باشد وايمان آن را به فارسي ترجمه كرده است. آغاز: " ممزجه هاي ترتيب عضو آدمى، خون از آب وقند وچربى والبومين وسديم كلرايد ".

[ 241 ]

انجام: " مع ذلك در اين اثنا بطور درستي به لغات وكلمات تشخيص مرض را تلقى ميكند ". نستعليق، ربيع الاول 1344 بدستور آقا سيد مهدى طبيب، عناوين مشكى نسخ درشت، جلد مقوائى. 98 گ، 10 س، 21 * 13 سم (276) منهج السداد في شرح الارشاد (فقه - عربي) از: ملا احمد بن على مختار گلپايگانى (ق 13) به شماره (190) رجوع شود. اين نسخه جلد پنجم كتاب ومشتمل بر كتاب حج است. نسخ، بخط مؤلف، متن با شنگرف نشانى دارد، در حاشيه تصحيح شده است، در برگى پايان كتاب صورت اجازه ملا احمد نراقى براى مؤلف نيز ديده ميشود، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 258 گ، 24 س، 21 * 15 سم (277) حاشية الروضة البهية (فقه - عربي) از: شيخ على بن محمد بن الحسن عاملي (ذريعه 6 / 95). نسخ، عبد الله، دوشنبه 28 جمادى الاول 1299، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج سبز. 278 گ، 20 س، 21 * 5 / 15 سم

[ 242 ]

(278) التحفة القوامية في فقه الامامية (فقه - عربي) از: قوام الدين محمد بن محمد مهدى قزويني حلى (حدود 1150) (ذريعه 3 / 462، مشار عربي 171). نسخ معرب، محمد بن محمد مهدى نيستانى، جمعه غره ربيع الثاني 1234، عناوين شنگرف، در صفحه آخر چند تاريخ تولد ومهر بيضوي كاتب ديده ميشود، پس از نسخه سه برگ است داراى فوائد متفرقه، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 157 گ، 17 س، 21 * 15 سم (279) تحفة الاخيار درشرح مونس الابرار (اعتقادات - فارسي) از: ملا محمد طاهر بن محمد حسين شيرازى قمى (1098) به شماره (182) رجوع شود. نسخ، سال 1245، عناوين ونشانيها شنگرف، جلد تيماج قهوه أي. 134 گ، 20 س 21 * 15 سم

[ 243 ]

(280) مجموعه: 1 - النافع يوم المحشر في شرح الباب الحادى عشر " 1 پ - 51 پ " (كلام - عربي) از: فاضل مقداد بن عبد الله سيورى (826) (ذريعه 24 / 18، مشار عربي 942، فهرست مرعشى 1 / 21). 2 - المعاد " 53 پ - 59 پ " (فلسفه - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (1241) به شماره (18) رجوع شود. 3 - حياة النفس في حظيرة القدس " 60 پ - 90 پ " (كلام - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي به شماره (18) رجوع شود. 4 - الفوائد الحكمية " 91 ر - 129 پ " (فلسفه - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (ذريعه 16 / 333، فهرست مشايخ 19، فهرست مرعشى 3 / 55). 5 - شرح حديث خلق الاسماء " 130 ر - 132 پ " (حديث - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مشايخ 15، فهرست مرعشى 3 / 55).

[ 244 ]

6 - اجوبة المسائل الثلاث " 133 پ - 135 پ " (پاسخ - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مشايخ 12، فهرست مرعشى 3 / 137). 7 - جواب مسألتين " 135 پ - 137 ر " (پاسخ - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مشايخ 18، فهرست مرعشى 3 / 136). 8 - اجوبة مسائل السيد مال الله الخطي " 137 ر - 138 ر " (پاسخ - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مشايخ 11). 9 - اجوبة مسائل فتحعلى شاه " 138 ر - 144 پ " (پاسخ - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مشايخ 14، فهرست مرعشى 3 / 135). 10 - اجوبة مسائل السيد محمد " 144 پ - 152 پ " (پاسخ - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مشايخ 19). 11 - آداب المتعلمين " 161 پ - 167 پ " (اخلاق - عربي) از: خواجه نصير الدين محمد بن محمد حسن طوسى (672) (ذريعه 1 / 26، مشار عربي 4، فهرست مرعشى 3 / 319).

[ 245 ]

12 - حاشية حاشية اليزدى على تهذيب المنطق " 170 پ - 212 پ " (منطق - عربي) از: ملا نظر على بن محسن گيلانى (ذريعه 6 / 62). نسخ وگاهى نستعليق، حسن على بن ملا مراد على رشتي، سال 1246 بجهت ملا محمد حسين، عناوين بامشكى نشانى دارد، در مجموعه جز رساله هاي يادشده فوائد مختلف ديگر آمده، روى برگ اول تملك باقر قزويني ومهر بيضوي " عبده محمد باقر بن محمد حسن " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى ضربي. 212 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم (281) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: مولى محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهاني (1206) (ذريعه 14 / 75 و 21 / 89، فهرست مرعشى 3 / 280) از آغاز شرح تا احكام استنجاء. نسخ، احمد بن أبو القاسم قمى، 23 صفر 1269 بدستور آقا محمد صادق قمى، متن بامشكى نشانى دارد، جلد تيماج سبز. 199 گ، 22 س، 21 * 5 / 15 سم

[ 246 ]

(282) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: مولى محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهاني (1206) در احكام وضو واواني. نسخ، مشخصات مانند نسخه سابق. 187 گ، 22 س، 21 * 5 / 15 سم (283) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: مولى محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهاني (1206) كتاب صلاة است. نسخ، محمود بن محمد على قمى، پنجشنبه ذى القعدة 1268 در ارض اقدس، عناوين با مشكى نشانى دارد، جلد تيماج قهوه أي. 316 گ، 25 س، 21 * 16 سم (284) مجموعه: 1 - حاشية فرائد الاصول " 1 پ - 94 پ " (اصول - عربي) از: آخوند ملا على حاشيه بسيار مفصلى است از آغاز كتاب تا مبحث ظن، از تقريرات ميرزا

[ 247 ]

محمد حسن شيرازى بزرگ، چنانچه در پايان نسخه نام مؤلف وميرزا آمده است. نهم ذى الحجه 1242 ودرسر من رأى پايان يافته. آغاز: " قال المصنف فرائد الخ، اعلم ان المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي مراده من المكلف ليس الذي يتجه عليه الخطاب ". انجام: " نعم مع القول بحرمة التجري مع الاقدام يحتمل التحريم مع قيام حجة شرعية على تحريمه في الظاهر ". 2 - بشرى الوصول إلى أسرار علم الاصول " 140 پ - 189 پ " (اصول - عربي) از: شيخ محمد حسن بن عبد الله مامقانى (1323) (ذريعه 3 / 120) جلد سوم كتاب واز پايان ناتمام است. 3 - اجتماع الامر والنهي " 191 پ - 215 ر " (اصول - عربي) از: ؟ داراى هفت مقدمه، پس از آن استدلال بسيار بر موضوع بانقل اقوال متأخرين مانند اردبيلي وسلطان وقمى وطباطبائى ومحقق اصفهاني وجزاينها. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. وبعد فهذا تحقيق البحث في جواز اجتماع الامر والنهي في الشئ الواحد الشخصي وامتناعه. " انجام: " ولكنه انما يناسب مذهب من يبنى على الاشتغال في الاجزاء والشرائط، والله العالم ". كتاب اول نستعليق، بخط مؤلف ظاهرا، پس از آن فوائد اصول شايد از همان آخوند ملا على. كتاب دوم نسخ، ميرزا محمد قمى كه چهار شنبه چهارم جمادى الثاني 1330 بدان شروع كرده

[ 248 ]

(روى برگ اول كتاب). كتاب سوم نستعليق، بخط مؤلف باخط خوردگى وافزودگى. جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 215 گ، سطور مختلف، 21 * 17 سم (285) حاشية انوار التنزيل (تفسير - عربي) از: عبد الحكيم بن شمس الدين سيالكوتى (1067) حاشيه متوسطي است بر تفسير معروف " انوار التنزيل " قاضى بيضاوي (685)، با عناوين " قوله - قوله "، كه بنام ابو المظفر شهاب الدين محمد شاه جهان تأليف شده، وظاهرا ناتمام مانده است. آغاز: " الحمد لله الذي أنزل الفرقان شفاء لما في الصدور وأخرج به عباده من الظلمات إلى النور والصلاة على رسوله الماحى آثار الكفر والشرور ". انجام: " قوله اجعل ايتاءنا اه، يعنى هذا ما وجدنا من حاشية.. " (كشف الظنون 1 / 186، الذريعة 6 / 42، مشار عربي 274) نستعليق، محمد تبريزى، سال 1224، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكى. 283 گ، 22 س، 21 * 15 سم (286) مجموعه: 1 - جامع الاصول " 3 پ - 183 پ " (اصول - عربي) از: سيد ميرزا حسن بن على اصفهاني مشهور به مدرس (1273)

[ 249 ]

(ذريعه 5 / 247) 2 - حاشية معالم الاصول " 184 پ - 229 پ " (اصول - عربي) از: ؟ حاشيه استدلالى است با عناوين " قوله - قوله " وتا مباحث اوامر در اين نسخه آمده وگويا ناتمام مانده است. آقاى سيد مصطفى خونسارى در آغاز مجموعه احتمال داده اند كه اين حاشيه از همان سيد ميرزا حسن مدرس باشد. آغاز: " قوله الفقه في اللغة اعلم أن لكل علم من العلوم مبادئ تصورية أو تصديقية ". انجام ناتمام: " لان اصله وهو الفعل المضارع يدل على الزمان فالاشكال في محله، توضيحه أن النجاة.. ". نستعليق، ملا محمد على (چنانچه حضرت آقاى سيد مصطفى خونسارى برفراز صفحه اول نوشته اند)، جمعه 24 شعبان 1282 در مدرسه حاجى اصفهان، قبل از كتاب وروى برگ اول فوائد مختلف واشعاري بخط كاتب وتملك شيخ محمد حسين خونسارى بتاريخ 1287 در خونسار ومهر مربع " الراجى محمد على بن ابرهيم " ومهر بيضوي " رب نجنى بمحمد وعلى " ديده ميشود، بر فراز صفحه اول تملك مصطفى الحسينى الخونسارى بتاريخ 1340 ومهر بيضوي " مصطفى الحسينى " نيز مشهود است، جلد تيماج مشكى. 231 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم

[ 250 ]

(287) اخلاق (اخلاق - فارسي) از: حسين على توسركانى (ق 13) مختصري است در اصول دين واخلاق كه در تشخيص صفات حسنه وسيئة واخلاق نيكو وناپسند نوشته شده ومباحث اصول دين آن بسيار مختصر است. اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه ودو مقصد ويك خاتمه مى باشد بدين تفصيل: مقدمه: در احتياج به اصول دين. مقصد اول: در اصول دين. مقصد دوم: در علم اخلاق. خاتمه: (در نسخه نيست). آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اين مختصري است در اصول دين وبيان اعتقادات لازمه ومعارف حقه در معرفت اخلاق حسنه ". انجام افتاده: " وتحصيل يقين نمايد باينكه آنچه قضا وقدر الهى بأو تعلق گرفته لامحاله اصلح.. ". نسخ، سال 1276 (پايان مقصد اول)، عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده وعلامت بلاغ دارد واين كار را محمد ابراهيم كرده چنانچه روى برگ اول نوشته ومهر بيضوي وى " عبده الراجى محمد ابراهيم " نيز ديده ميشود، روى برگ اول اشعاري است كه محمد صابر در ماه رمضان 1276 نوشته، در آغاز مقصد اول ودوم خط مؤلف بتاريخ رمضان 1275 ومهر بيضوي وى " عبده الراجى حسين على " نيز مشهود است، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 105 گ، 18 س، 22 * 17 سم

[ 251 ]

(288) الفتح المبين في شرح الاربعين (حديث - عربي) از: شيخ احمد بن حجر هيتمى مكى (974) (كشف الظنون 1 / 60، معجم المطبوعات 1 / 84). نسخ، نسخه از سده يازدهم، متن با شنگرف نشانى دارد، در حاشيه تصحيح شده است، روى برگ اول تملك ابى بكر محمد ابن عبد الرحمن ومهر بيضوي " عبده أبو بكر محمد " وتملك نوري الصحاف بتاريخ رجب 1102 وتملك محمد الطباطبائى الاصفهانى بتاريخ 1231 وتملك شريف بن فريد ديده ميشود، جلد تيماج سبز. 167 گ، 23 س، 23 * 5 / 13 سم (289) تنقيح مقاله در توضيح رساله (هيئت - فارسي) از: هبة الله حسنى حسيني معروف به شاه مير (898) (منزوى 1 / 276، مشار فارسي 6 / 767) نستعليق، از پايان افتاده دارد، متن شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، اشكال ترسيم نشده، جلد تيماج مشكى. 261 گ، 15 س، 5 / 22 * 17 سم

[ 252 ]

(290) ديوان مقبل (شعر - فارسي) از: آقامحمد مقبل اصفهاني (1157) بخش اشعار داستان عاشورا مى باشد. (ذريعه 9 / 1088) نستعليق، محمد جواد بن عبد الباقي، پنجشنبه 3 ربيع الاخر 1290، در صفحه اول مهر بيضوي " ابراهيم " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 88 گ، 15 س، 23 * 17 سم (291) ديوان عسگر (شعر - فارسي) از: ؟ پيرامون هشت صد بيت در قصائد وغزليات ومخمس ورباعي، نام شاعر بدست نيامد. به ذريعه 9 / 720 رجوع شود. آغاز: بنام جهان داور دادگر * فروزنده لعل ماه خور خداوند بخشنده بى نياز * بدرمانده گان از كرم چاره ساز نستعليق، شايد بخط شاعر، در سه قسمت مى باشد، جلد مقوائى. 37 گ، 16 س، 5 / 22 * 14 سم

[ 253 ]

(292) مجموعه: 1 - شرح قصيده ميميه ابن فارض " 1 پ - 10 پ " (تصوف - فارسي) از: صنع الله بن شجاع كرماني (ق 9) شرحي است مختصر بر قصيده خمريه ابن فارض كه در آغازش گويد: " شربنا على ذكر الحبيب مدامة "، با عناوين " قال - الشرح " وبه اشعار عرفاى فارسي زبان بسيارى استشهاد مى كند. اين شرح به سلطان ابو المظفر يعقوب بهادر خان تقديم شده وبه روز بيستم شعبان 894 پايان يافته است. آغاز: " بهترين كلماتي كه عندليبان لسان عاشقان در بستان بيان آغاز كند ثناى محبوبيست كه نهال اميد مشتاقان ". انجام: " واگر نباشد چشم بينا واگر نباشد گوش شنوا واگر نباشد مرگ مفاجات، والسلام ". 2 - منهج الشيعة في فضائل وصي خاتم الشريعة " 11 ر - 47 پ " (اعتقادات - عربي) از: نجم الدين جعفر بن محمد حلى ربعى (حدود ق 8) (ذريعه 23 / 192). آغاز افتاده: هو البحر من أي النواحي أتيته * فلجته المعروف والجود ساحله كتاب اول نستعليق، عناوين شنگرف، ابيات نسخ معرب با شنگرف نشانى دارد. كتاب دوم نسخ، محمد حسين بن ابى طالب

[ 254 ]

حسيني اصفهاني، دهه اول جمادى الثاني 1265، عناوين شنگرف، جلد تيماج مشكى فرسوده. 47 گ، 18 س، 22 * 15 سم (293) مجموعه: 1 - شرح تهذيب المنطق " 1 پ - 62 پ " (منطق - عربي) از: حاجى محمود نبريزى (ق 10) (ذريعه 13 / 163). انجام افتاده: " اعتبره المتأخرون في القضية الحقيقية إذ ليس افراد هذين العنوانين مما يمكن.. ". 2 - نهج المسترشدين في اصول الدين " 63 ر - 77 پ " (كلام - عربي) از: علامه حلى حسن بن يوسف ابن المطهر (726) (ذريعه 24 / 424، فهرست مرعشى 1 / 19، مشار عربي 976). نسخ ونستعليق، ملك محمد بن سلطان حسين اصفهاني، صفر 954 متن وعناوين با مشكى نشانى دارد، روى برگ اول تملك على ابن محمد شاه اصفهاني ومهر دائري " محمد نبى الله على ولى الله " ديده ميشود، جلد مقوائى. 77 گ، 23 س 23 * 13 سم

[ 255 ]

(294) مجموعه: 1 - حرز الامانى ووجه التهانى (الشاطبية) " 2 ر - 102 ر " (قرائت - عربي) از: ابى محمد قاسم بن فيرة شاطبى (590) (كشف الظنون 1 / 646، فهرست مرعشى 4 / 14، معجم المطبوعات 1 / 1092). 2 - الحواشى الازهرية في حل المقدمة الجزرية " 104 پ - 134 ر " (تجويد - عربي) از: شيخ خالد بن عبد الله ازهرى (905) (كشف الظنون 2 / 1799، معجم المطبوعات 1 / 812). 3 - القراءات " 135 پ - 188 ر " (قرائت - عربي) از: ؟ الفاظ قرآني كه قراء در آنها اختلاف دارند بترتيب سوره ها تنظيم شده وزير هر كلمه كيفيت قرائت آن را بارمز از براى قراء با رنگهاى شنگرف وسبز ومشكى تنظيم نموده است. آغاز: " سورة الفاتحة ملك بلا ألف ا د ح ك ف ث ". كتاب اول نسخ، سال 986، در حاشيه وبين سطرها گزارش داده شده است. كتاب دوم نسخ، دوشنبه چهارم ذى الحجه 997 ابيات متن وعناوين شنگرف، از آن حافظ نصير الدين محمد قارى ولد كمال الدين محمد بن داود، در حاشيه تصحيح شده است،

[ 256 ]

كتاب سوم نسخ، نشانيها شنگرف وسبز، بعضى برگها داراى فوائد متفرقه، روى برگ اول چند يادداشت ووقفنامه كتاب بتاريخ 10 / 1 / 24 ديده ميشود، جلد تيماج سبز. 193 گ، سطور مختلف، 23 * 15 سم (295) عوائد الايام من مهمات ادلة الاحكام (اصول - عربي) از: ملا أحمد بن مهدى بن ابى ذر نراقى كاشانى (1244) به شماره (172) رجوع شود. انجام افتاده: " قلنا مع أنه ليس الاعلى نفي حجية الخبر الواحد ". نسخ، عناوين در متن نوشته نيست ودر حاشيه مشكى، روى برگ اول تملك جواد ومهر بيضوي " الراجى محمد جواد الشريف " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 105 گ، 20 س، 22 * 15 سم (296) زبدة الدعوات (دعا - فارسي) از: ؟ (ذريعه 12 / 26). نسخ معرب زيبا، كاغذ ترمه، عناوين ونشانيها شنگرف، پايان كتاب افتاده، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 97 گ، 19 س، 22 * 15 سم

[ 257 ]

(297) مجموعه: 1 - جواهر المعقولات " 1 پ - 51 پ " (كيميا - عربي) از: ايدمر بن على جلدكى (ق 8) شرح بر رساله " السر المصون " است كه شارح درقاهره اوائل ذى القعدة 744 بدان شروع كرده ونيمه همان ماه آنرا بپايان برده است. آغاز: " الحمد لله الذي شهدت بربوبيته عجائب المصنوعات الاحد الفرد المحض من كل الوجوه والجهات ". انجام " وقد آن لنا أن نقطع الكلام والحمد لواهب العقل ومفيض الرحمة لا اله الا هو رب العرش العظيم والحمد لله حق حمده.. ". 2 - الكشف " 53 پ - 69 پ " (كيميا - عربي) از: ؟ در اين رساله بنا بگفته مؤلف سعى شده كه رموز كيميا كمتر آورده شود وبا صراحت سخن رود تا براى همگان مفيد باشد، ولى باز بارمز صنعت كيميا بيان شده وخواص مى توانند از آن استفاده كنند. آغاز: " الحمد لله على أولى من نعمه واتانا من موارد كرمه الذي فتح لنا أبواب الحكمة وفضلنا على كثير من هذه الامة ". انجام: " وعلي ح 1 أحسن واعلى 10 يخرج صوري عتيق ".

[ 258 ]

3 - شرح صدر ديوان الشذور " 71 ر - 78 پ " (كيميا - عربي) از: ايدمر بن على جلدكى شرح مختصر است با عناوين " قال - قوله " بر رساله " ديوان الشذور " در علم كيميا وصنعت. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. قال المصنف اعلم أن الحجر ينقسم عند القوم إلى قسمين قسم جوهر حاريابس ". انجام: " انه استشهاد أو تكملة أو تفصيل ما أجمله، والله اعلم ". رساله اول وسوم نستعليق، سه شنبه جمادى الثاني 1129، رساله دوم نسخ، غلام محمد بن احمد بن سليمان، شب شنبه هفتم جمادى الثاني 1120، عناوين شنگرف، روى برگ اول وقفنامه كتاب بتاريخ جمادى الثاني 1185 ومهر مربع " افوض امرى إلى الله عبده محمد " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز بدون مقوا. 78 گ، سطور مختلف، 5 / 22 * 13 سم (298) شرح تجريد الكلام (كلام - عربي) از: ؟ شرح مفصلى است با عناوين " قال - أقول " وچون از آغاز وانجام افتاده معلوم نشد از كيست. به كشف الظنون 1 / 346 رجوع شود. آغاز افتاده: " وان لم يستقل فهو الحال، أقول لما فرغ من المقدمة شرع في الكتب ". انجام افتاده: " فكيف يمكن له أن يولي الغير على التصرف في كل الامة.. ".

[ 259 ]

نستعليق، نسخه قديم ونفيس، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد بچند خط، جلد تيماج مشكى عطف تيماج قهوه أي. 182 گ، 27 س، 5 / 21 * 11 سم (299) مجموعه: 1 - حاشية تهذيب المنطق " 1 پ - 74 ر " (منطق - عربي) از: نجم الدين عبد الله بن حسين يزدى (981) (ذريعه 6 / 53، فهرست مرعشى 1 / 223، مشار عربي 275). 2 - ديوان مجنون العامري " 76 پ - 119 ر " (شعر - عربي) (ذريعه 8 / 32، مشار عربي 387، معجم المطبوعات 2 / 1537). نسخ زيبا، محمد جعفر بن محمد باقر جندقى، ربيع المولود 1291 عناوين شنگرف يا لاجورد، متن كتاب اول با شنگرف برفراز صفحه ها نوشته شده است، جلد تيماج مشكى. 119 گ، سطور مختلف، 21 * 14 سم (300) ديوان مشتاقيه (شعر - فارسي) از: ميرزا محمد تقى بن محمد كاظم مظفر عليشاه طريقتي كرماني (1215) (ذريعه 9 / 648، منزوى 3 / 2416، مشار فارسي 2 / 2371)

[ 260 ]

نستعليق، پايان نسخه افتاده، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكى، روى برگ اول تملك كربلائي احمد بروجردى ديده ميشود، جلد مقوائى عطف پارچه. 90 گ، 13 س، 5 / 21 * 17 سم (301) ديوان واله اصفهاني (شعر - فارسي) از: محمد كاظم واله اصفهاني (1229) (ذريعه 9 / 1255، منزوى 3 / 2594، مشار فارسي 2 / 2386) نستعليق، صفحه ها مجدول به زرومشكى وشنگرف، در آغاز وانجام نسخه دو قصيده است از عباس بديعي اصفهاني كه بخط خودش بتاريخ 1332 ش نوشته شده، جلد مقوائى عطف تيماج مشكى. 95 گ، 8 س، 21 * 14 سم (302) شرح الصمدية (نحو - عربي) از: سيد عبد العظيم محمد بن عبد الغنى حسيني شرح مزجى مختصري است بر " الفوائد الصمدية " شيخ بهاء الدين عاملي، وسعى شده كه مثالهاى آن از آيات كريمه گرفته شود. آغاز: " نحمدك يا من نحو ضميرنا موصول إلى وصف اسمائه الحسنى وبناء كلامه على مفاتيح كفر بعدم معرفة فعل منها النصارى ". انجام: " وآله الذين بمحبتهم ومدحهم ندخل الجنة اللهم تقبل منا انك

[ 261 ]

على كل شئ قدير وبالاجابة جدير ". نستعليق، صالح بن احمد بيدگلى، يكشنبه اول جمادى الاول 1216 در جرقويه، متن نسخ با شنگرف نشانى دارد، در متن تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 115 گ، 19 س، 21 * 15 سم (303) مجموعه: 1 - الوجيزة " 1 پ - 3 ر " (رجال - عربي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقى مجلسي (1111) (ذريعه 25 / 47، فهرست مرعشى 1 / 83، مشار عربي 984) در اين نسخه مقداري از حرف الف نوشته شده است. 2 - گناهان " 8 پ - 12 ر " (اخلاق - فارسي) از: حاج سيد أبو الفضل مدرس چون حجة الاسلام والمسلمين ؟ گناهان را بسيار مختصر نوشته مؤلف بر آن شد كه باتفصيل بيشترى آنها را بنگارد. اين كتاب داراى نه فصل است كه گناهان را بر اعضا وجوارح تقسيم كرده. وگناهان هر عضو را در فصلى جداگانه مى شمارد. آغاز: " مقدمه چون مرحوم حجة الاسلام والمسلمين رساله مختصري در باب گناهان نوشته بودند ". انجام: " ونغمات دلربا بگوش مؤمنين ميرسد مگر كسانيكه در دنيا گوش

[ 262 ]

بساز داده اند ". 3 - الاربعون حديثا " 46 پ - 52 ر " (حديث - عربي) از: ميرزا محمد هاشم بن زين العابدين چهار سوقى (1318) (ذريعه 1 / 431) در اين نسخه فقط طريق روايت مؤلف واسانيد وى آمده است. آغاز: " الحمد لله الذي تاهت في تيهاء كبريائه لطائف اوهام كافة اولى البصائر والاحلام وسقطت خلف استار عظمته وجلاله ". 4 - معرفة الزوال " 54 پ - 56 پ " (فقه - عربي) از: ملا محمد تقى بن حسين على هروى (1299) در بيان زوال وشناخت آلات فلكى ونجومى كه در اين جهت بكار بندند، بعنوان شرح جمله " فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه " كه شهيد دوم در فصل دوم از كتاب صلاة شرح لمعه آورده. اين رساله در 23 ربيع المولود 1277 بپايان رسيده است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. وبعد فهذا بيان موجز لما ذكره الشهيد الثاني في شرح اللمعة في الفصل الثاني من كتاب الصلاة ". انجام: " إذ المفروض أن الميل جنوبى والعرض شمالي، وليكن هذا آخر ما أردنا بيانه.. ". 5 - القسم بين الزوجات " 57 ر - 58 ر " (فقه - عربي) از: ملا محمد تقى بن حسين على هروى در اين رساله جمله أي از كتاب نكاح شرح لمعه شهيد دوم توضيح داده

[ 263 ]

مى شود پيرامون تقسيم ارث بين زنان شخص مرده. هفتم رجب 1267 نگاشته شده است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. وبعد فهذا توضيح وبيان لما ذكره الشهيد الثاني في شرح اللمعة في كتاب النكاح ". انجام: " ولم يكن المتعددة مفترقة، هذا هو تفصيل المقام وبيان الكلام والله ولي الاتمام ". 6 - الارث " 62 پ - 86 پ " (فقه - عربي) از: ملا محمد تقى بن حسين على هروى (ذريعه 1 / 442، فهرست مرعشى 6 / 344). نسخ ونستعليق، عبد الرزاق بن عبد الجواد موسوى اصفهاني، 25 ربيع الاول 1306، رساله دوم بخط مؤلف است، جز رساله هاي مذكور مجموعه داراى فوائد متفرقه است، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 95 گ، سطور مختلف، 22 * 16 سم (304) جواهر الاصول (اصول - عربي) از: ملا محمد رفيع بن رفيع گيلانى اصفهاني (ق 13) (ذريعه 5 / 263) نستعليق، متن نسخ با مشكى نشان دارد، عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكى. 247 گ، 20 س، 22 * 16 سم

[ 264 ]

(305) داستان كربلا (شعر - فارسي) از: ؟ واقعه كربلا وشهادت امام حسين عليه السلام را بصورت قصائد باوزنهاى مختلف بنظم كشيده است. ازبتخت سلطنت نشستن يزيد شروع كرده وبه اسارت اهل بيت به شام پايان مى دهد. آغاز: در شام جانشين پدر گشت چون يزيد * شد والي مدينه بفرمان أو وليد فجار را به بيعت دست يزيد خواند * اهل فجور دست سپردند بر يزيد انجام: شبانه برده بكنج خرابه جا دادند * نه آب ونه نان ونه فرش ونه بوريا دادند نستعليق، روى برگ اول تملكى بتاريخ 28 ذى الحجه 1336 ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 219 گ، 15 س، 21 * 15 سم (306) مجموعه: 1 - النخبة الوجيزة " 1 پ - 7 پ " (فقه - عربي) از: ؟ در احكام فقهى طهارت وصلاة وصوم فتوائي وبسيار مختصر، وشايد نخبه

[ 265 ]

فيض كاشانى باشد. اين كتاب داراى سه مقاله وهر مقاله در چند باب ميباشد بدين ترتيب: المقالة الاولى: في الطهارة. المقالة الثانية: في الصلاة. المقالة الثالثة: في الصوم. آغاز: " الحمد لله الذي أغنانا بآثار اهل البيت عليهم السلام عن القول بالرأي والجزاف وصلى الله على محمد وآله ". انجام: " فان لم يفعل تصدق عن كل يوم بمد والصيام أفضل وفقنا الله للافضل والاولى من كل عبادة ". 2 - الاية المبصرة في شرح التبصرة " 8 ر - 56 پ " (فقه - عربي) از: عباس بن اسماعيل قزويني (ق 14) شرح مزجى استدلالى است بر كتاب " تبصرة المتعلمين " علامه حلى، در آغاز گويد كه طبق استنباط از كتاب وسنت فتوى مى دهد گر چه با گفته هاي مشهور علما مخالف باشد. در اين نسخه تا احكام وضو از كتاب طهارت شرح شده وناتمام مانده است. آغاز: " الحمد لله الذي هدانا من بعد ماسوانا إلى خير الاديان وبصرنا بنور الايقان وأغنانا بالذكر الحكيم وأهله الكريم ". انجام افتاده: " وفى الاخبار انه كغسل الجنابة له وبالجملة.. ". 3 - اسرار الصلاة " 57 پ - 160 پ " (فقه - فارسي) از: على نقى بن محمد رضا همداني در بيان اسرار نماز واعمال واجبه ومستحبه آن چنانچه از احاديث واخبار

[ 266 ]

فهميده مى شود. در اين كتاب تفسير وتأويل بسيارى از روايتها وتطبيق بعضى از حروف بااهل بيت عليهم السلام ومانند اين موضوعات ديده ميشود. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. چون موافق صريح اخبار تفكر در مراتب علميه ونشر احكام الهيه از طريقه اصفيا ". انجام افتاده: " ضمير ذوى العقول ذكر فرموده زيرا كه اشاره است بحقايق متأصله... ". 4 - شرح هداية الحكمة " 165 پ - 168 پ " (فلسفه - عربي) از: كمال الدين حسين بن معين الدين ميبدى (911) (كشف الظنون 2 / 2029، ذريعه 14 / 174، فهرست مرعشى 2 / 308). در اين نسخه مختصري از آغاز كتاب نوشته شده است. 5 - اخلاق " 169 پ - 210 پ " (اخلاق - فارسي) از: عباس بن اسماعيل قزويني در صفات پسنديده وناپسند انسانى چنانچه از آيات كريمه واحاديث اهل بيت عليهم السلام استفاده ميشود، بروشى بسيار مختصر وبا استفاده از قواعد فلسفي. آغاز: " تهذيب اخلاق انسان مقدمه تذهيب لوح جان است بروز ردى عجز از شكر گذار يكتا حقيقت وجودي ". انجام ناتمام: " وعوام تعبير كنند ببودن سوزن در پيراهن لذا از آسمان چهارم نگذرد وخاتم به أو أدنى رسد ". نسخ ونستعليق، عباس بن اسماعيل بن معصوم قزويني، سلخ جمادى الثاني 1311 (كتاب اول)، جلد تيماج مشكى. 210 گ، سطور مختلف، 21 * 17 سم

[ 267 ]

(307) مجموعه: 1 - الطهارة والصلاة " 1 پ - 34 ر " (فقه - عربي) از: ؟ مختصري است در احكام طهارت ونماز بطور فتوى بااشاره به بعضى از ادله فقهى آنها. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد فاعلم أن الطهارة على قسمين قسم يتوقف على النية ويسمى الطهارة عن الحدث ". انجام: " اعلم أن أشد الفرائض بعد اصول الدين الصلاة وبعدها الصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد ". 2 - الرسالة المحمدية في أحكام الميراث الابدية " 36 پ - 75 پ " (فقه - عربي) از: شيخ يوسف بن احمد بحراني (1186) (ذريعه 11 / 224، فهرست مرعشى 5 / 67). نسخ، دوشنبه دهم جمادى الاول 1186، عناوين ونشانيها شنگرف در حاشيه تصحيح شده است روى برگ اول مهر بيضوي " الموفق للسداد عبده محمد على بن عبد الجواد " ديده ميشود، برگهاى 77 - 113 قطعه أي از كتابي است در اصول فقه استدلالى كه معلوم نشد چيست، جلد تيماج مشكى. 113 گ، 22 س، 21 * 15 سم

[ 268 ]

(308) جنگ (متفرقه - فارسي) از: ؟ داراى اشعار گوناگون از شاعران مختلف وانتخاباتي به نثر از جواهر التفسير ومصابيح القلوب وجز اينها، درهم وبدون ترتيب وتنظيم. نستعليق، سال 1193، نشانيها شنگرف، سطرها راسته وچليپا، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 98 گ، سطور مختلف، 21 * 18 سم (309) شرح الفيه ابن مالك (نحو - فارسي) از: ؟ شرح مختصري است بر الفيه " الخلاصة " ابن مالك. دراين شرح بيشتر به تركيب ابيات وترجمه تحت اللفظى آنها اهميت ميدهد وچون سر آغاز نسخه افتاده معلوم نشد از كيست. آغاز افتاده: " قال محمد هو ابن مالك. يعنى گفت محمد كه آن پسر مالك است حمد وستايش ميگويم پروردگار خود را ". انجام: " وبر آل أو كه كرام وبرگزيده اند تاكتاب أو واسطه بين الحدين باشد ". نسخ، على نقى بن مير محمد شريف حسيني، غره جمادى الثاني 1129، در چند جامهر بيضوي كاتب " العبد على نقى الحسينى "

[ 269 ]

و " العبد نقى الحسينى " ومهر مربع وى " عبده نقى الحسينى " ديده ميشود، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكى فرسوده. 168 گ، 17 س، 19 * 14 سم (310) اعمال رجب وشعبان ورمضان (دعا - فارسي) از: سيد دوست محمد بن عبد الرحيم حسيني (ذريعه 2 / 243). انجام افتاده: " حجتك قائمة وسلطانك ثابت لا يزول.. ". نسخ، صفحه ها مجدول به شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است در چند جا مهر بيضوي " يا امام حسن " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى عطف تيماج قهوه أي. 80 گ، 15 س، 20 * 5 / 14 سم (311) مختصر جامع السعادة (فقه - فارسي) از: ؟ در احكام طهارت وصلاة در دوباب مختصر وفتوائى، گزيده شده از " جامع السعادة " سيد محمد شهشهانى اصفهاني (شماره 55 همين فهرست). آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. وبعد اين مختصري است كه از رساله كبيره جناب افضل الفضلاء وأفقه الفقهاء ". انجام: " وبعد ازقصد اقامه آن نماز قضا را قضا كند تمام ثمرى ندارد ".

[ 270 ]

نسخ، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 95 گ، 15 س، 20 * 5 / 13 سم (312) مشكاة الانوار (دعا - فارسي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقى مجلسي (1111) (ذريعه 21 / 54، فهرست مرعشى 1 / 217). نستعليق ودعاها نسخ معرب، محمد معين بن محمد فصيح، جمادى الثاني 1119، عناوين ونشانيها شنگرف، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 63 گ، 19 س، 20 * 13 سم (313) منتخب تحفة الابرار (فقه - فارسي) از: ؟ در احكام طهارت وصلاة فتوائي وانتخاب شده از رساله عمليه " تحفة الابرار الملتقط من الاخبار " حجة الاسلام سيد محمد باقر شفتي اصفهاني (1260)، باضافه احكام شك جداگانه ودر پايان فوائد فقهى است كه بصورت پرسش وپاسخ از مرحوم شفتي يا از مؤلف، بسال 1241 گرد آورده شده است. آغاز: " الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد چون عاليجناب شامخ الالقاب نتيجة الاطياب العالم العامل ".

[ 271 ]

انجام: " بلكه تاحال كسى كه تصريح بصحت نماز نموده باشد بر نخورده ايم ". نسخ، جمعه 13 شعبان 1241 عناوين ونشانيها در متن وحاشية شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكى وزر ولاجورد، صفحه اول داراى سرلوح رنگين، جلد گالينكور قرمز. 281 گ، 16 س، 21 * 14 سم (314) مجموعه: 1 - الحق المبين في تصويب رأي المجتهدين وتخطئة الاخباريين " 1 پ - 31 پ " (اصول - عربي) از: شيخ جعفر بن خضر جناجى نجفى (1228) (ذريعه 7 / 37، مشار عربي 312). 2 - كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء " 31 پ - 92 ر " (فقه - عربي) از: شيخ جعفر بن خضر جناجى نجفى به شماره (210) رجوع شود. در اين نسخه بخش اصول فقه كتاب انتخاب شده وكاتب براى آن مقدمه أي ساخته است. 3 - حجية الشهرة " 92 ر - 98 پ " (اصول - عربي) از: سيد على بن محمد طباطبائي (1231)

[ 272 ]

(ذريعه 6 / 272). 4 - الوجيزة " 101 پ - 118 ر " (رجال - عربي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقى مجلسي (1111) به شماره (303) رجوع شود. 5 - ترجمة اسحاق بن عمار " 118 پ - 119 پ) (رجال - عربي) از: ؟ در اينكه اسحاق بن عمار دو نفر از روات باين نام ناميده شده اند وبعضي از رجال نويسان به اشتباه اين دورا يك نفر پنداشته اند. اين رساله در دو مقام است وگويا از كاتب مجموعه باشد. آغاز: " الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.. وبعد اعلم أيدك الله تعالى وايانا أن اسحاق بن عمار اثنان ". انجام: " ولا ريب أن الحق والصواب هو الحري بالاستماع ثم التأمل وثم الاتباع والحمد لله على الاهتداء به ثم الحمد لله على ما لا يتناهى ". نستعليق، على اكبر 1229 - 1235، عناوين مشكى نسخ درشت حاشيه نويسى دارد از كاتب، برفراز صفحه اول تملكى بدون نام بتاريخ 2 ذى الحجه 1304 ودر چند جامهر مربع " شهاب ثاقب " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 120 گ، 24 س، 5 / 20، 15 سم

[ 273 ]

(315) مجموعه: 1 - لوامع انوار الكشف والشهود على قلوب ارباب الذوق والجود " 14 ر - 27 پ " (عرفان - فارسي) از: نور الدين عبد الرحمن بن احمد جامى (898) (كشف الظنون 2 / 1338، ذريعه 14 / 4، منزوى 2 / 1348، فهرست مرعشى 2 / 367). 2 - قرة العيون " 28 ر - 36 ر " (ادب - فارسي) از: ؟ (ذريعه 17 / 74). 3 - اخلاق الاشراف في محامد الاوصاف " 38 ر - 47 ر " (اخلاق - فارسي) از: عبيد زاكانى - نظام الدين عبيدالله قزويني (772) (ذريعه 1 / 372، منزوى 2 / 1527، مشار فارسي 1 / 193) 4 - عبرة الناظرين " 47 ر - 51 پ " (عرفان - فارسي) از: ميرزا حبيب الله بن محمد على گلشن قاآنى شيرازى (1272) پيرامون عشق با نثرى بسيار شيوا واشعاري زيبا وداستانهائى مناسب مقام بمناسبت حضورش نزد يكى از امراى فارس بسال 1259، در يك مقدمه وچند باب ونسخه حاضر فقط مقدمه در صفت عشق وباب اول در گرفتارى عاشق را دارد.

[ 274 ]

آغاز: " منت خداى را جل شأنه كه عشق را صفت ديوانگى داد وعقل را سمت فرزانگى، آنرا سباح بحر ملامت كرد واين را سياح شهر سلامت ". نستعليق زيبا، سالهاى 1274، 1318، عناوين نسخ مشكى، جز رساله هاي نام برده شده مطالب واشعار وداستانهاى متفرقه نيز در مجموعه نوشته شده، سطرها راسته وچليپا، جلد تيماج قرمز بدون مقوا. 74 گ، سطور مختلف، 22 * 5 / 14 سم (316) معالم الاصول (اصول - عربي) از: شيخ حسن بن زين الدين عاملي (1011) (ذريعه 21 / 198، فهرست مرعشى 2 / 270، مشار عربي 865). نسخ، غضنفر على بن مظفر على تبريزى، شنبه اول رجب 1170 عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد چند برگ از اوائل كتاب نونويس است، روى برگ اول تملك مصطفى صفائي خونسارى بتاريخ 1385 ومهر بيضوي " مصطفى الحسينى " وتملك مير أبو القاسم ديده ميشود، حاشيه نسخه را موريانه خورده است، جلد تيماج مشكى عطف تيماج قرمز. 124 گ، 19 س، 20 * 13 سم (317) اثبات الولاية (اعتقادات - فارسي) از: ؟ دوازده باب است در اثبات ولايت وامامت حضرت امير المؤمنين عليه

[ 275 ]

السلام واينكه آنحضرت جانشين بلا فصل حضرت پيغمبر اكرم " ص " مى باشد، نص آيات واحاديث از كتابهاى اهل سنت در هر باب نقل شده وترجمه بفارسي ميشود وگفته هاي مؤلف باعناوين " أي ولى مؤمن " مى آيد. نام كتاب بخطى جز خط اصل بر فراز صفحه اول چنانكه ذكر شد آمده وما در آن شك داريم. فهرست ابواب چنين است: باب اول: در ثبوت افضليت مرتضى بنص احاديث. باب دوم: در ثبوت افضليت مرتضى بجهت شرف محل. باب سوم: در ثبوت افضليت مرتضى بجهت سبق اسلام. باب چهارم: در ثبوت افضليت مرتضى بسبب وجوب موالات وى. باب پنجم: در ثبوت افضليت مرتضى بجهت تلقيب به خليفه ووصى. باب ششم: در ثبوت افضليت مرتضى بجهت تلقيب به ولى المؤمنين. باب هفتم: در ثبوت افضليت مرتضى بسبب تلقيب به امير المؤمنين. باب هشتم: در ثبوت افضليت مرتضى بنص اخوت. باب نهم: در ثبوت افضليت مرتضى بمفهوم بودن وى باقرآن. باب دهم: در ثبوت افضليت مرتضى بنص آيات واحاديث وارده در شأن وى. باب يازدهم: در ثبوت افضليت مرتضى بسبب كفويت وى بفاطمة. باب دوازدهم: در بعض احاديث متعلق بغرض ما. آغاز افتاده: " در ثبوت افضليت مرتضى بجهت شرف محل وولايت واستحقاق خلافت بنص حديث وآيه، مؤسس برنه حجت ومنقبت ". انجام: " چنانچه در باب دهم از ابن عباس روايت رفت، فهذا ما اردنا ايراده.. ".

[ 276 ]

نستعليق، روح الله كرماني در دار السلطنة كلتا كنده، عناوين ونشانيها شنگرف، در صفحه آخر مهر بيضوي " العبد محمد رضا " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 170 گ، 13 س، 5 / 20 * 14 سم (318) الارشاد في معرفة حجج الله على العباد (تاريخ - عربي) از: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان بغدادي (413) (ذريعه 1 / 509، فهرست مرعشى 3 / 243، مشار عربي 41). نسخ معرب، نسخه قديم وبسيار نفيس وشايد از سده هفتم، عناوين مشكى درشت، در حاشيه با خطى جديدتر تصحيح شده، نسخه رطوبت ديده وصفحه هاي اول خوانده نميشود، از آغاز وانجام افتاده، روى صفحه اول مهر بيضوي " الراجى محمد تقى بن محمد رضا " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي. 179 گ، سطور مختلف، 21 * 16 سم (319) عقائد الشيعة في فوائد الشريعة (كلام - فارسي) از: ملا على اصغر بن على اكبر بروجردى (ق 13) (ذريعه 15 / 284، منزوى 2 / 974، مشار فارسي 3 / 3543). نستعليق، عناوين مشكى درشت، در حاشيه تصحيح شده است، پس از كتاب سه برگ است داراى فوائد كلامي، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 86 گ، 15 س، 21 * 16 سم

[ 277 ]

(320) حاشية قوانين الاصول (اصول - عربي) از: ميرزا محمد تقى بن باقر قاضى طباطبائي تبريزى (1276) (ذريعه 6 / 175). نيمه دوم كتاب است. نستعليق، عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده است، روى برگ اول نوشته اند كه ظاهرا نسخه بخط مؤلف است، جلد تيماج قرمز. 159 گ، 23 س، 21 * 15 سم (321) دستور نامه نگارى (ادب - فارسي) از: ؟ چند نامه ادبى ومنشئات ووقفنامه هائى كه بفارسي بسيار شيوا نگاشته شده براى تعليم انشاء فارسي، در اين مجموعه بدون ترتيب مخصوص گرد آورده شده است. آغاز: " حبذا اين بياض دلارا كه.. مكين پر وباليست كه از جلدنگارش شهپر پرنقش ونگار كشود ". نستعليق زيبا، عناوين نوشته نيست، بعضى از صفحه ها سفيد است جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 44 گ، 11 س، 21 * 15 سم

[ 278 ]

(322) كتاب دعا (دعا - فارسي) از: ؟ در آداب مختلف اسلامي ودعاهاى مناسب اوقات متبركه، انتخاب شده از كتاب على بن حسن زواره أي (شايد از ترجمه كتاب مفتاح الفلاح شيخ بهائي) وجمال الصالحين ميرزا حسن بن عبد الرزاق لاهيجى، داراى يك مقدمه ودوازده باب كه هر كدام داراى دوازده فصل است ويك خاتمه بدين تفصيل: مقدمه: در احاديث ونكات كه برسبيل اجمال بيان ميشود. باب اول: در فضايل عقل وعلم ومكارم اخلاق. باب دوم: در تنظيف از كثافات ظاهري وباطنى. باب سوم: در نماز وتعقيبات آن. باب چهارم: در فضائل ذكر ودعا واحكام متعلق به آن. باب پنجم: در آداب عادات ومجارى احوال وسوانح آن. باب ششم. در حقوق اموال ورعايت حال عيال. باب هفتم: در فضائل روزه واعتكاف. باب هشتم: در اعمال شهور واعوام وليالي وايام. باب نهم: در تزويج واحكام متعلق بآن. باب دهم: در آداب سفر واحكام آن. باب يازدهم: در فضايل حج وعمره وزيارات. باب دوازدهم: در احكام متعلق بأموات. خاتمه: در مواعظ ونصايح وفوائد متفرقه.

[ 279 ]

آغاز: " حمد بيحد وثناى بيعدد كريمي را سزد كه در گلستان عالم امكان از رشحات سحاب امتنان ينابيع فيض وجود ". انجام: " وهر كس يكى از اولياى ما را بكلمه أي اعانت كند بيحساب به بهشت برود ". نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، روى برگ اول وقفنامه كتاب بتاريخ 1282 ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 304 گ، 15 س، 21 * 15 سم (323) قرآن كريم نسخ زيبا محمد، 27 رجب 1253، بين سطرها ترجمه فارسي با شنگرف وبخط نستعليق خوش، صفحه ها مجدول به مشكى وزر ولاجورد، زمينه سطرهاى قرآن زر فشانى شده، نام سوره ها در زمينه زرين با لاجورد نوشته شده، نشانى هاي اجزاء وتقسيم آنها در بوته هاي زرين با لاجوردى نوشته شده، صفحه اول ودوم لوحه هاي رنگين بسيار زيبا، كاغذ ترمه، جلد دو رو روغنى رنگين گل وبوته دار. 390 گ، 14 س، 5 / 22 * 13 سم (324) نجوم (نجوم فارسي) از: ؟ در احكام نجوم وطالع بينى واختيارات ايام وجز اينها، نامرتب وگويا

[ 280 ]

يكى از دعا نويسان بجهت كارهاى خودش اين مجموعه را گرد آورده است. آغاز افتاده: " دهم حذر بايد كرد از آنكه خداوند خانه قمر از وى ساقط باشد ويا نحوس باشد ". نستعليق نا زيبا، عناوين شنگرف يا نوشته نيست، در حاشيه اضافه شده است، جلد مقوائى فرسوده. 144 گ، سطور مختلف، 22 * 5 / 12 سم (325) منهاج الهداية إلى احكام الشريعة (فقه - عربي) از: حاج محمد ابراهيم بن محمد حسن اصفهاني كلباسى (1262) به شماره (101) رجوع شود. انجام افتاده: " ولو انتقله بالصلح لكان احوط وأولى وكل ما يصح وقفه يصح اعماره وارقابه.. ". نسخ، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، روى برگ اول سيد حسن حسيني خراساني مى نويسد كه نسخه را با فرزند مؤلف شيخ جعفر مقابله كرده است واين كار در ماه رمضان 1253 پايان يافته، وهمچنين روى همين برگ چند بيت شعر ومهر مربع " المتوكل على الله الغنى عبده حسن الحسينى " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى فرسوده. 165 گ، 21 س، 21 * 16 سم

[ 281 ]

(326) زاد المعاد (دعا فارسي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقى مجلسي (1111) (ذريعه 12 / 11، فهرست مرعشى 1 / 41، مشار فارسي 2 / 2740). نسخ زيبا، محمد ابراهيم بن محمد قلى، 12 رمضان 1231، عناوين ونشانيها شنگرف، كاغذ ترمه، صفحه ها مجدول به زر ومشكى، صفحه اول داراى سرلوح رنگين زيبا، صفحه اول ودوم ميان سطرها زر فشانى شده ودر حاشيه گل وبوته دارد، جلد تيماج مشكى ضربي. 306 گ، 17 س، 5 / 21 * 13 سم (327) مجموعه: 1 - روح الايمان " 1 پ - 88 پ " (اعتقادات - عربي) از: شيخ زين العابدين گلپايگانى (1289) (ذريعه 11 / 262، فهرست مرعشى 2 / 380). 2 - مرآة المحققين " 91 پ - 112 ر " (عرفان - فارسي) از: محيى الدين (منزوى 2 / 1375).

[ 282 ]

3 - نفايس الفنون في عرايس العيون " 113 ر - 143 پ " (متفرقه - فارسي) از: شمس الدين محمد بن محمود آملى (752) (ذريعه 24 / 241، منزوى 1 / 691، مشار فارسي 5 / 5256). در اين نسخه فقط مقاله سوم از قسم اول در علوم تصوف آمده است. 4 - ارجوزة في تاريخ المعصومين " 144 ر - 153 پ " (تاريخ - عربي) از: شيخ محمد بن الحسن حر عاملي (1104) (ذريعه 1 / 465). 5 - نغمة الاغانى " 153 پ - 157 ر " (اخلاق - عربي) از: سيد صدر الدين على بن أحمد مدنى شيرازى (1120) (ذريعه 14 / 236). 6 - خلاصة الابحاث في مسائل الميراث " 157 ر - 159 ر " (فقه - عربي) از: شيخ محمد بن الحسن حر عاملي (1104) (ذريعه 7 / 209). 7 - ارجوزة في الزكاة " 159 ر - 159 پ " (فقه - عربي) از: شيخ محمد بن الحسن حر عاملي (1104) (ذريعه 1 / 476). 8 - گلشن راز " 162 ر - 164 پ " (شعر - فارسي) از سعد الدين محمود بن عبد الكريم شبسترى (720)

[ 283 ]

به شماره (112) رجوع شود. در اين نسخه چند برگى از آغاز منظومه آمده است. 9 - كتاب دعا " 167 پ - 199 پ " (دعا - فارسي) از: ؟ چند فصل كوتاه است در دعاهاى متفرقه از براى حوائج وطلسمات كه مؤلف (وشايد از دعا نويسان بوده) از كتابهاى قدما وآنچه تجربه كرده بود، گرد آورده، ودر حاشيه نسخه بتدريج بر آن دعاهائى نيز افزوده است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. فصل في دفع عموم الهمومات وقضاء الحاجات منقولست كه حضرت ائمه عليهم السلام ". 10 - بيان اعداد " 200 ر - 204 پ " (علوم غريبه - فارسي) از: ؟ در بيان اعداد ووفق وروش آنها ونهادن الواح بطريقى كه استادان اين فن گفته اند، بطوريكه همه بتوانند از اين علم استفاده كنند نه بروش رمز واشاره چنانچه معمول استادان سابق بوده، با عناوين " ضابطه - ضابطه ". آغاز: " الحمد لله لم يزل ولا يزال ولا يتغير عن الحال إلى الحال.. اين رساله ايست در بيان اعداد ووفق وروش آن ". كتابهاى اول تاسوم نستعليق، ابراهيم بن حسين گلپايگانى، 25 شعبان 1286 (پايان كتاب اول). بقيه مجموعه نسخ، 24 ذى القعدة 1288. عناوين شنگرف يا نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده است، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 205 گ، سطور مخطلف، 21 * 5 / 13 سم

[ 284 ]

(328) رفع الخفا عن ذات الشفا في سيرة المصطفى (تاريخ - عربي) از " شيخ محمد بن حسن بصرى شهزورى (ق 12) " ذات الشفا في سيرة المصطفى ومن بعده من الخلفا " ارجوزه ايست از جزرى (833)، در تاريخ زندگانى حضرت پيغمبر اكرم " ص " وخلفاء راشدين وچون در حضر وسفر بسيارى از مردم از مؤلف شرح اين ارجوزه را درخواست مى نمودند، اين شرح مزجى را كه از كتابهاى معتبر انتخاب شده است، تأليف كرده ودر نهم محرم 1187 " 1 " بپايان برده است. آغاز: " الحمد لله الذي من علينا بخليفته الاكبر نبيه إلى عامة الاسود والاحمر ليهديهم في مهامه الحيرة والغير إلى احسن الهدى واكمل السير ". انجام: " ويقابلها بأصلها لان التأليف انما يغيره النساخ حتى يصير إلى المسخ والانفساخ فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ". نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى وعلامت بلاغ دارد، جلد تيماج مقوائى. 226 گ، 18 س، 21 * 15 سم (329) مجالس (اخلاق - فارسي) از: ؟ چند مجلس مرتب است كه بجهت اهل منبر وسخن گويان تنظيم شده،


(1) تاريخ در گذشت مؤلف در ايضاح المكنون 1 / 578 سال (1180) ثبت شده ولى اين تاريخ باسال تأليف كتاب كه در نسخه حاضر ديده ميشود، درست نيايد. (*)

[ 285 ]

در آغازهر مجلس آيه أي از قرآن كريم آمده وآن را تفسير نموده ودر پايان مصيبت ائمه عليهم السلام را ذكر ميكند. در اين مجلس ها بيشتر به امور اخلاقي وتاريخ معصومين پرداخته وضمن مطالب اشعار مناسب نيز نقل مى شود وغره جمادى الثاني 1266 بپايان رسيده است. آغاز: " يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خلاق عالم ومصور بنى آدم در رقم مبارك شيم خود ميفرمايد ". انجام: همين نه در شب آنروز مه خسوف نمود كه آفتاب جهان تاب هم كسوف نمود نسخ، غره جمادى الثاني 1266، در حاشيه مطالبي افزوده شده است بخط جلال الحسينى التويسر كانى وبتاريخ 1280 (چنانچه در پايان يكى از افزودگيها آمده)، جلد تيماج مشكى ضربي. 144 گ، 17 س، 21 * 15 سم (330) قرآن كريم نسخ معرب زيبا، عبد الله هروى، دهه اول جمادى الثاني 845، صفحه ها مجدول به زر ومشكى ولاجورد، نام سوره ها در زمينه زرين، در حاشيه گل وبوته دار زرين ورنك لاجورد، ثواب سوره ها با نستعليق خوش در حاشيه نوشته است، صفحه اول ودوم داراى نقشه هاي رنگين، بين سطرها در تمام صفحه ها زرين، جلد تيماج قرمز ضربي. 372 گ، 12 س، 22 * 15 سم

[ 286 ]

(331) الفاظ ادويه (طب - فارسي) از: نور الدين عين الملك محمد بن عبد الله شيرازى (ق 11) (ذريعه 2 / 292، منزوى 1 / 475، مشار فارسي 1 / 470). نستعليق، جعفر بن ابراهيم حسيني طبيب شيرازى، دوشنبه 12 ربيع الثاني 1274 در بهبهان، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، در پايان نسخه مهر مربع كاتب " لا اله الا الله الملك الحق المبين جعفر الحسينى " ومهر لوزى " صح جعفر الحسينى " ومهر مربع " عبده الراجى إلى الله محمد ابراهيم الحسينى " ديده ميشود، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 105 گ، 20 س، 20 * 15 سم (332) الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية (نحو - عربي) از: بهاء الدين محمد بن محمد باقر حسيني مختارى نائينى (ذريعه 16 / 134). نسخ، متن با شنگرف نشانى دارد، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد از مؤلف، جلد تيماج قهوه أي. 166 گ، 15 س، 21 * 15 سم

[ 287 ]

(333) الفوائد المدنية (اصول - عربي) از: ميرزا محمد امين بن محمد شريف استرابادى (1033) (ذريعه 16 / 358، فهرست مرعشى 2 / 423، مشار عربي 683). نستعليق، چهارشنبه 18 شوال 1104، عناوين با شنگرف نشانى دارد، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد از مؤلف وديگران، روى برگ اول تملك ملا عباس على ومهر بيضوي " عبده الراجى عباس على " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي. 222 گ، 20 س، 5 / 21 * 11 سم (334) تفسير سوره يوسف (تفسير - فارسي) از: تاج الدين محمد بن محمد سيف الدين طوسى سوره يوسف را در شصت فصل تفسير كرده واز لطايف ونظاير ونكات آنچه مناسب بوده آورده است. در هر فصلى قطعه أي از سوره را آورده وضمن بيان داستان حضرت يوسف عليه السلام نكات اخلاقي وعرفاني را به نثر ونظم با شواهد بازگو مى كند. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. چنين گويد فقير حقير.. كه بعضى از طالبان اين علوم التماس كردند كه قصه يوسف را كه احسن القصص است ". نستعليق وعبارتها عربي نسخ معرب، عناوين ونشانيها شنگرف يا نوشته نيست، اوراق درهم ريخته ونامرتب است، جلد مقوائى. 293 گ، 14 س، 21 * 15 سم

[ 288 ]

(335) مجلس افروز (شعر - فارسي) از: ملا فضلعلى نصر آبادى كاشانى (ق 13) (ذريعه 19 / 281، منزوى 4 / 3165). نستعليق، عناوين شنگرف، برگ آخر افتاده، جلد تيماج قهوه أي. 178 گ، 20 س، 5 / 21 * 17 سم (336) تلخيص الاقوال في تحقيق احوال الرجال (رجال - عربي) از: ميرزا محمد بن على بن ابراهيم حسيني استرابادى (1028) به شماره (140) رجوع شود. نسخ، آدينه دهم جمادى الاول 1207، عناوين ونشانيها شنگرف در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد از مؤلف وديگران، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 267 گ، 21 س، 21 * 15 سم (337) حاشية فرائد الاصول (اصول - عربي) از: ؟ حاشيه مفصل استدلالى است بر " فرائد الاصول " شيخ مرتضى انصاري

[ 289 ]

با عناوين " قوله - قوله ". بسيارى از مباحث ناتمام مانده ودر پايان يكى از بحثها تاريخ شب بيست وسوم ربيع الاول 1346 ديده ميشود. آغاز: " قوله قدس سره اعلم أن المكلف المراد من المكلف من وضع عليه قلم التكليف من البالغ العاقل لا خصوص من تنجز عليه التكليف ". نستعليق، بخط مؤلف، عناوين با مشكى نشان دارد، در حاشيه افزوده شده است، جلد مقوائى عطف پارچه قرمز. 151 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 17 سم (338) ديوان طبيب اصفهاني (شعر - فارسي) از: ميرزا عبد الباقي بن محمد رحيم طبيب اصفهاني (1168) (ذريعه 9 / 644، منزوى 3 / 2414). نستعليق زيبا، كاغذ ترمه، صفحه ها مجدول به مشكى وزر، آغاز مقدمه وقصائد وغزليات داراى سرلوحه هاي رنگين زيبا، روى برگ اول تملك ميرزا محمود خان بتاريخ جمادى الاول 1341 ديده ميشود، جلد روغنى گل وبوته دار رو قهوه أي پشت مشكى. 83 گ، 15 س، 20 * 14 سم (339) گنج المحب (شعر - فارسي) از: آقا زين العابدين بن آقا ميرزا دلال اصفهاني (ق 14) ديوان دلال است مشتمل بر قصائد وغزليات وجز اينها، گرد آورى خودش

[ 290 ]

هنگامى كه در سال 1300 شصت وهفت سال از عمرش گذشته وپانزده هزار بيت شعر سروده بود. مقدمه ديوان وچند بند در اندرز وقصه أي در پايان نسخه به نثر از خود سراينده مى باشد. آغاز: بگويم ثناى خداوند پاك * كه بنموده آدم هويدا ز خاك بگويم ثنا قادر لم يزل * كه بر ذات پاكش نباشد خلل انجام افتاده: آن سنان بى پدر اندر ره شام جفا تازيانه بر عيالش بيش وهم كم ميزند نستعليق، بخط ناظم، شوال 1306، عناوين ونشانيها شنگرف، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 204 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 17 سم (340) شرح صمديه (نحو - فارسي) از: شيخ جواد بن محرم على طارمي (1325) (ذريعه 13 / 362). نستعليق، حسين بن أبو الحسن حسيني قزويني، بيست وششم ماه صفر 1370، متن نسخ با مشكى نشانى دارد، جلد تيماج سبز بدون مقوا. 168 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 17 سم

[ 291 ]

(341) رينة العابدين (اخلاق - فارسي) از: شيخ محمد جعفر بن محمد رضا اصفهاني (ق 13) در پاره أي از دعاها وبسيارى از آداب واخلاق اسلامي، نا تمام ومشتمل بر چهارده كتاب وهر كدام داراى چند فصل، وفهرست كتابها چنين است: كتاب اول: در آداب لباس پوشيدن، داراى پنج فصل. كتاب دوم: در آداب حمام رفتن، داراى چهار فصل. كتاب سوم: در آداب خوردن وآشاميدن، داراى پنج فصل. كتاب چهارم: در آداب تخلى وخوابيدن، داراى دو فصل. كتاب پنجم: در آداب نكاح، داراى هشت فصل. كتاب ششم: در آداب مسكن، داراى شش فصل. كتاب هفتم: در آداب سرمه وشأنه ومانند اينها، داراى نه فصل. كتاب هشتم:... كتاب نهم: در آداب سفر، داراى چهار فصل. كتاب دهم:... كتاب يازدهم: در خواص بعضى از دعاها، داراى چهار فصل. كتاب دوازدهم: در آداب تجارت وزراعت، داراى شش فصل. كتاب سيزدهم: در آداب معاشرت، داراى پنج فصل. كتاب چهاردهم: در آداب مجالس، داراى شش فصل. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد چنين گويند اين حقير فقير كثير التقصير اين ذره بيمقدار بنده ضعيف شر مسار ".

[ 292 ]

نستعليق، بخط مؤلف، عناوين شنگرف، در حاشيه مطالبي افزوده شده است از مؤلف، قبل از كتاب فهرست موضوعات بتاريخ 1287 نوشته شده است، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 122 گ، سطور مختلف، 22 * 5 / 17 سم (342) جنگ شعرى (شعر - فارسي) از: سيد أبو القاسم گلستانه (ق 14) منتخباتي است از شاعران فارسي زبان قديم ومعاصر، كه بدون ترتيب مخصوص گرد آورده شده. شاعران اين مجموعه عبارتند از: هاتف اصفهاني دودى اصفهاني، ناصر خسرو، ميرزا عبد الوهاب، حسين على بيك شرر، ميرزا رحيم طبيب، ميرزا عبد الحميد، حافط شيرازى، سعدى شيرازى، مكتبى، ملاى رومى، كشميرى، أبو القاسم زيبا، حيرت، فردوسي، امان الله بستى، جامى، نعمت الله ولى، نامى، عارض، شمس تبريزى، كمال الدين اصفهاني، امير معزى، عنصري، سنائى، ميرزا نصير طبيب، اديب صابر، عاشق، اسدي، شهدى، رياضي، فنا، فريدون، حمزه، مونس، طوفان، دكتر مسرور، مقبل، خيام، بينش، افسر خراساني، بزرگ نيا، پروين اعتصامي، فراهانى، يغما جندقى، عارف قزويني، منوچهر شيباني، حسين حسيني، خوش بين تربتي برهان، اسپهى، پهلوان زند، انورى، قائم مقام، عشقي، شيدا، سينا، واله اصفهاني، مكرم اصفهاني، صفير، عطار، ابو الفرج رونى، زرگر. آغاز: أي فداى تو هم دل وهم جان * وى نثار رهت هم اين وهم آن

[ 293 ]

دل فداى تو چون توئى دلبر * جان نثار تو چون توئى جانان نستعليق، بخط گرد آورنده، تاريخ 1316 در چند جاى جنگ ديده ميشود، جلد مقوائى عطف پارچه. 74 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 17 سم (343) الحرز الثمين للحصن الحصين (دعا - عربي) از: ملا على بن سلطان محمد قارى (1016) (كشف الظنون 1 / 669، معجم المطبوعات 2 / 1792). نسخ، محمد بن عثمان قونوى، 23 جمادى الاول 1133، عناوين ونشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد از كتابهاى مختلف، قبل از كتاب چهار برگ است داراى فهرست، روى برگ اول تملك على بن مصطفى ابن ولى الدين بتاريخ 1133 ديده ميشود، جلد مقوائى عطف تيماج مشكى. 323 گ، 21 س، 5 / 21 * 15 سم (344) التعادل والترجيح (اصول - عربي) از: ؟ بحثهاى استدلالى مفصلى است با نقل بسيارى از اقوال دانشمندان قديم ومتأخر علم اصول. بروز يكشنبه يازدهم ربيع الاول 1313 پايان يافته است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. وبعد لما فرغ القوم عن بيان الادلة

[ 294 ]

موضوعا وحكما شرعوا في بيان تعارضهما كذلك ". انجام: " وربما استدل عليه بعموم التعليل المستفاد من قوله عليه السلام فان المجمع عليه.. وفى الكل نظر والله العالم ". نسخ، بخط مؤلف، يكشنبه 11 ربيع المولود 1313، عناوين با مشكى نشانى دارد، روى برگ اول تملك محمد على موسوى زنجاني ديده ميشود، جلد مقوائى عطف پارچه. 54 گ، 21 س، 21 * 16 سم (345) شكرستان (شعر - فارسي) از: ميرزا ابو الفتح خان دهقان سامانى (ق 14) (ذريعه 14 / 214، مشار فارسي 3 / 3287). نستعليق، سيد جمال اصفهاني، شعبان 1320 در عرض چهار ماه در سامان نگاشته شده وكاتب در ماه رمضان 1319 بعتبات رفته بود، در پايان يادداشتى از نعمت حسيني همامي بتاريخ 18 جمادى الاول 1321 ديده ميشود، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 244 گ، 11 س، 21 * 17 سم (346) مجموعه: (متفرقه - عربي) از: شيخ عبد الحسين بن على محلاتي (ق 14) مباحث مختلفى است از اصول وفقه وحديث وجز اينها كه بصورت يادداشت

[ 295 ]

نوشته شده وبيشتر آنها ناتمام مانده است وبعضي از آنها را مؤلف به مجموعه ديگر خود كه مرتب تر از اين مجموعه تأليف شده، نقل كرده است. مباحثي كه در اين مجموعه از مؤلف آمده چنين است: المشكاة المقتبس من انوار الائمة الهداة در فقه (چند برگ آغاز آن)، مقدمات من اصول الفقه تعارض الوصف والاشارة، المطلق والمقيد، الاوامر والنواهي، الحسن والقبح العقليان، سجدتا السهو، شرح قطعة من كتاب كشف الغطاء، اسباب الخلل في الصلاة، اللباس المشكوك، البينة، صلاة الجماعة، ما ثبت من اخبار النبي " ص " والولي " ع ". آغاز: " نحمدك باللسان لانه الاقوى في البيان يا من نور معالم الدين بعد أن ظلمت بتراكم شبه المعاندين بمشكاة الهداية واليقين ". نسخ ونستعليق، مطالب نامرتب وبعضي از صفحه ها سفيد است، روى برگ اول تملك بتاريخ 1311 ومهر بيضوي وى " الراجى عبد الحسين بن على " ديده ميشود، همين مهر ومهر بيضوي ديگر وى " الراجى عبد الحسين " ومهر بيضوي " عبده عبد الكريم بن محمد مهدى " در جاهاى ديگر مجموعه نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 161 گ، سطور مختلف، 22 * 17 سم (347) سلوة الغريب واسوة الاريب (ادب - عربي) از: سيد صدر الدين على بن احمد مدنى شيرازى (1120) (ذريعه 12 / 224، فهرست مرعشى 3 / 128).

[ 296 ]

پايان نسخه افتاده: " والبين قل لى ما احتياله وقال سقى الله ايامنا بالحجاز ولا.. ". نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف، قبل وبعد از كتاب چند برگ است داراى مطالب متفرقه بخط سيد محمد بن عبد الكريم جزائري بعضى از يادداشتها در حاشيه كتاب داراى تاريخ 1270 مى باشد، جلد مقوائى عطف تيماج قهوه أي. 108 گ، 18 س، 22 * 15 سم (348) قواعد الانشاء (انشاء - فارسي) از: سيد مهدى على دهلوى (ق 13) در دستور نامه نگارى وچگونگى بكاربستن بعضى از آيات واحاديث واشعار وجمله هاي ادبى ديگر، بنام نواب ميرزا حسام الدين حيدر خان بهادر حسام جنگ وبراى فرزندش سيف الدين حيدر خان بهادر سيف جنگ، در پنج رساله بسال 1232 تأليف شده است. عناوين رساله ها چنين است: رساله اول: در قواعد مراسلات ومفاوضات. رساله دوم: در جدول عرايض ومكاتبات. رساله سوم: در ذكر آيات وعربيات. رساله چهارم: در ذكر ابيات. رساله پنجم: در مبيضات ومسودات. آغاز: " انشاى حمد منشى سحاب الثقال از دبير فلك متعذر ومحال پس ضعيف البنيان را چه طاقت كه از عهده تقرير وتحرير نيايش برآيد ".

[ 297 ]

انجام افتاده: " اگر شمه آن بزبان خامه صدق بيان در آرم دود از نهادش برآيد.. ". نستعليق، عناوين ونشانيها شنگرف، قبل از كتاب چند برگ است داراى فهرست مفصل، نسخه را موريانه خورده وفرسوده است، جلد مقوائى. 189 گ، 10 س، 5 / 22 * 5 / 13 سم (349) مطارح الافكار ومفاتح الاسرار (متفرقه - فارسي وعربى) از: عبد الله بن محمد تقى بن محمد مهدى كرمانشاهى (1308) در حل بعضى از الغاز ومعميات وشرح مشكلات برخى از آيات واحاديث بروش پرسش وپاسخ " ل - ج "، وداراى مباحث مفيد به فارسي وعربى. آغاز: " أحسن كلمة يبتدأ بها المقال وأمتن لفظة يتفوه بها الرجال حمد الله الكبير المتعال الذي تفرد بالعز والجلال ". انجام: " پس بجهت آنست كه بناء عامه در امثال اين صورت مفروضه كه صورتي فريضه زائد از سهام باشد بر تعصيب است ". نستعليق، بخط مؤلف، عناوين بامشكى نشانى دارد، در حاشيه اضافه شده است، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 151 گ، 16 س، 22 * 18 سم

[ 298 ]

(350) حياة الانسان (تاريخ - عربي) از: ملا محمد بن على اشرف طالقاني (1329) (ذريعه 7 / 117). نسخ، أبو القاسم علامه تبريزى، سال 1311 از روى نسخه مؤلف در حاشيه صفحه ها مطالب متفرقه وبعضي از اشعار نوشته شده است، تملك محمد الموسوي الجزائري در چند جاى نسخه بتاريخ 1367 ديده ميشود، جلد تيماج قرمز عطف قهوه أي. 149 گ، 22 س، 21 * 16 سم (351) الخمائل (متفرقه - عربي) از: شيخ يعقوب بن ابراهيم بختيارى (1147) در پاره أي از مباحث راجع به قرآن كريم ومطالبي متفرقه از حديث وفقه وجز اينها، مشتمل بر چند " خميلة " ونام را مااز اين عنوان گرفتيم. فهرست آنچه در نسخه ديده ميشود چنين است: الخميلة الاولى: في الاحاديث القدسية. الخميلة الثانية: في ترتيب سور القرآن. الخميلة الثالثة: في ثواب سور القرآن. الخميلة الرابعة: في اربعين حديثا في فضائل امير المؤمنين " ع " الخميلة الخامسة: في كراهة شرب الدخان.

[ 299 ]

الخميلة السادسة: في حرمة التتن. آغاز افتاده: " الزاهدين وتعمل عمل المنافقين ان أعطيت لم تقنع وان منعت لم تصبر تأمر بالخير ولا تفعله ". انجام افتاده: " ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا الدالة على حرمة الاسراف ومعظمه حرق الاموال بالافواه أعني به شرب الدخان ". نسخ بخط مؤلف، عناوين وآيات با مشكى نشانى دارد، در حاشيه اضافه شده است، در برگى قبل از كتاب معرفى كتاب ومؤلف آن بخط سيد محمد جزائري موسوى ديده ميشود، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 36 گ، 15 س، 22 * 15 سم (352) قرآن كريم نسخ معرب، كاغذ ترمه، نام سوره ها در زمينه هاي زرين، علامت حزبها در گلهاى رنگين در حاشيه، صفحه ها مجدول به زر ومشكى، روى برگ اول چند يادداشت 1339 - 1376 ومهر بيضوي " خادم ضريح مطهر عبد الحسين " ومهر مربع " ومهر مربع " عبد الحسين بن محمد رحيم " ديده ميشود، صفحه اول ودوم دراى لوحه هاي رنگين وگل وبوته، در سه صفحه آخر دعاى دوازده امام ملا مختار آمده، جلد دو رو روغنى گل وبوته دار. 258 گ، 15 س، 20 * 13 سم

[ 300 ]

(353) زاد المعاد (دعا - فارسي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقى مجلسي (1111) به شماره (326) رجوع شود. نسخ، احمد بن محمد شرف شهددى مصاحبى نائينى، هجدهم رجب 1217، عناوين ونشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكى وزر ولاجورد، در حاشيه تصحيح شده است، صفحه هاي اول ودوم داراى لوحه هاي رنگين، پشت برگ آخر تملك محمد جعفر بن محمد على شريف نائينى ومهر مربع " لا اله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد جعفر " ومهر بيضوي " عبده محمد جعفر ابن محمد على " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز. 172 گ، 11 س، 5 / 20 * 14 سم (354) كتاب دعا (دعا - فارسي) از: ؟ داراى دعاهاى چهل اسم اعظم، اسماء الحسنى، دعاى قاموس، دعاى قريثا، دعاى بشنح، دعاى كميل، دعاى استكشاف الهموم. آغاز: " الحمد لله رب العالمين... وبعد از حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت است كه حضرت پيغمبر فرمودند ". نسخ زيبا، مجد الدين سال 1333 بدستور آقاى مشير الممالك، صفحه ها مجدول به زر، پس از كتاب برگى است داراى يادداشتى

[ 301 ]

بتاريخ صفر 1334 در طهران، جلد مخمل نيلي حاشيه وعطف تيماج قهوه أي. 32 گ، 8 س، 21 * 12 سم (355) الصافى (تفسير - عربي) از: ملا محسن بن مرتضى فيض كاشانى (1091) (ذريعه 15 / 5، ايضاح المكنون 2 / 63، فهرست مرعشى 3 / 158، مشار عربي 583). اين نسخه ربع دوم كتاب است. نسخ، عبدالغنى بن عبد العلى خرانقى، شب سه شنبه 28 رجب 1226، آيه ها باشنگرف نشانى دارد، جلد تيماج مشكى ضربي. 185 گ، 25 س، 21 * 15 سم (356) جنگ شعرى (شعر - فارسي) از: ؟ در اين جنگ، اشعار بسيارى بدون ترتيب مخصوص از شاعران معروف گرد آورده شده، ودر آغاز ابياتى از خمسه نظامي در سى وهفت باب انتخاب شده وشعرهاى مناسب موضوعات اعتقادي واخلاقي را برگزيده واين منتخب را فهرست ابواب ناميده است. نام شاعران اين جنگ چنين است: حكيم نظامي، ملا محمد صوفي، ملا

[ 302 ]

ملك قمى، وحشى، ظهورى، حكيم شفائى، اهلي، شيخ أبو القاسم، ميرزا سنجر، ميرزا جلال، بابافغانى، مير رضى، عرفى، قاضى نور، امير خسرو، طالب آملى، ميرزا نظام دست غيب، سليم، فكارى، ملا محتشم، ملا مكتبى، فغفور لاهيجى، آقا شاپور طهراني، لساني، سلطان على بيك، عمر خيام، فكرى اصفهاني، حزنى، فهمي، نوعي، فيضى، نادم گيلانى، مقيما طهراني. آغاز: " خلاصه خمسه حكيم نظامي، بر اصحاب دولت وارباب مكنت واجب ولازم است كه بعد از قرائت قرآن كريم وتلاوت فرقان قديم ". نستعليق زيبا، عناوين شنگرف، كاغذ برنگ سفيد وآبى، جلد تيماج سبز. 151 گ، سطور مختلف چليپا، 24 * 5 / 14 سم (357) انوار التنزيل (تفسير - عربي) از: قاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر بيضاوي (ق 7) (كشف الظنون 1 / 186، معجم المطبوعات 1 / 618، مشار عربي 99، فهرست مرعشى 1 / 220). نيمه دوم تفسير است. نسخ، سال 1008، آيه ها باشنگرف نشانى دارد، در حاشيه تصحيح شده ومختصري حاشيه نويسى دارد، روى برگ اول مهرهاى بيضوي " الواثق بالله عبده محمد كاظم الموسوي " و " محمد صادق بن على رضا الموسوي الحسينى " و " محمد هادى بن محمد مهدى الموسوي الحسينى " و " على رضا بن محمد صادق الموسوي الحسينى " و " اقل المفتاقين إلى الله الغنى محمد باقر بن على رضا

[ 303 ]

الحسينى " ديده ميشود، در صفحه آخر مهر دائري " عبده خدا نبى ابن محمد قلى " نيز مشهود است، قبل از نسخه ودر حاشيه صفحه ها نوشتهاى بسيارى است با نشانى " ه‍ العلوى "، جلد تيماج قهوه أي. 348 گ، 23 س، 24 * 18 سم (358) سيميا وريميا (علوم غريبه - فارسي) از: ؟ در چگونگى دانستن تصرفات خيالي واحداث مقالات خياليه كه بنام " سيميا " مشهور است، ودانستن قواى جواهر ارضيه ومزج آنها با يكديگر تا از آن قوت حادث گردد كه بنام " ريميا " معروف است. اين كتاب داراى چند اصل ووصل وفصل مى باشد وچندين كتاب در علوم غريبه در آغاز آن نام برده شده است. آغاز: " اسعدك الله في الدارين، بدانكه درعلم كيميا وسيميا وريميا ودعوات كتب بى حساب آمده است ". انجام: " طعام برنج در ديك پخته كند ويك برى در آن ديك اندازند شير بسيار شود ". نسخ، عناوين شنگرف، در برگى پس از كتاب تملكى بدون نام ومهر بيضوي " عبد آل على نظام الدين " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي فرسوده. 82 گ، 20 س، 25 * 13 سم

[ 304 ]

(359) دعاهاى ايام هفته (دعا - فارسي) از: على اصغر بن على رضا كربلائي (ق 12) دعاهاى شبها وروزهاى هفته را گرد آورده وچند دعاى متفرقه در حاشيه بدان افزوده وچون دو برگ آغاز نسخه نونويس است احتمال ميرود كه مؤلف شخص ديگرى غير از نام برده شده (كربلائي) باشد. اين كتاب در ماه ذى القعدة 1104 بپايان رسيده است. آغاز: " اعتصام دعاء سمات است. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انت الاول فليس قبلك شئ ". انجام: " هم درحيات وهم در ممات كه عند الله وعند الرسول اجر خواهد داشت ". نسخ معرب، بخط مؤلف، سال 1104 در دولتخانه ميرزا محمد كاظم منجم، عناوين شنگرف، برگ اول ودوم نونويس، در حاشيه چند دعا افزوده شده، در پايان مهر بيضوي " بنده شاه دين على اصغر " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز ضربي. 77 گ، 12 س، 25 * 18 سم (360) صحيفه سجاديه (دعا - عربي) از: حضرت سجاد على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليه السلام به شماره (247) رجوع شود.

[ 305 ]

نسخ زيبا، محمد مهدى بن محمد معصوم جوهرى تبريزى، جمعه 12 جمادى الاول 1109، صفحه ها مجدول به شنگرف ومشكى وزر ولاجورد وسبز ترجمه فارسي زير سطرها به شنگرف، عناوين دعاها در زمينه هاي زرين با شنگرف، در حاشيه پاره أي از لغات وجمله ها توضيح داده شده است، صفحه اول داراى سر لوح رنگين زيبا، جلد تيماج مشكى ضربي سوخته. 147 گ، 10 س، 24 * 16 سم (361) قرآن كريم نسخ زيبا، محمود بن محمد هاشم موسوى خونسارى، غره شعبان 1292، صفحه ها مجدول به شنگرف ولاجورد ومشكى وزروسبز، نام سوره ها در زمينه شنگرف نقشه دار با شنگرف، صفحه اول ودوم دعاى تلاوت واستخاره در زمينه زرين نقشه دار، صفحه اول ودوم قرآن داراى لوحه هاي رنگين بسيار زيبا، جلد دو رو روغنى رو رنگين گل وبوته دار پشت قرمز با نقشه هاي زرين. 281 گ، 15 س، 25 * 15 سم (362) قباله نامه ازدواج قباله نامه ازدواج ميرزا محمد صادق خان مستوفى نوري ملقب به مستوفى حضور با صغرى خانم صبيه ميرزا عبد الله خان است بتاريخ يكشنبه 27 ربيع الاول 1322. نستعليق، صفحه ها در حاشيه وبين سطرها داراى گل وبوته رنگين، صفحه اول ودوم داراى سرلوح رنگين زيبا، با شهادت چندين

[ 306 ]

شاهد ومهرهاى بيضوي " جمال الدين الحسينى " و " مستوفى حضور " و " عبده الراجى محمد صادق " و " محمد تقى " و " مفاخر الدولة " و " يا داود " و " الراجى على بن محمد على "، جلد مخمل نيلي. 6 گ، 5 س، 24 * 17 سم (363) مجموعه: 1 - تحفة الملوك " 1 پ - 12 ر " (اخلاق - فارسي) از: ؟ در پند واندرز پادشاهان، داراى چهل باب كوتاه وهر باب داراى چهار نصيحت وپند. (ذريعه 3 / 470، كشف الظنون 1 / 376، مشار فارسي 1 / 1218، منزوى 2 / 1562). 2 - نصايح " 13 پ - 27 ر " (اخلاق - فارسي) از: ؟ اندرزهائى است به مأمون عباسي وهمچنين چند نصيحت انتخاب شده از گفتار بوذر جمهر حكيم. آغاز: " أي مأمون فرمان نفس چندان بر كه ترا از اطاعت حق سبحانه وتعالى باز ندارد ". نستعليق زيبا، محمد بن محمد حسن خوانسارى، كتاب اول 1228 وكتاب دوم هشتم ذى القعدة 1232 بجهت شاهزاده محمود ميرزا

[ 307 ]

صفحه ها مجدول به زر ومشكى وشنگرف ولاجورد، بين سطرها زراندود، صفحه اول هر دو رساله داراى سرلوح رنگين، جلد تيماج مشكى سوخته. 27 گ، 8 س، 24 * 5 / 15 سم (364) قباله نامه ازدواج قباله نامه ازدواج آقا ميرزا محمد تقى نوري است با هاجر خانم دختر ميرزا احمد خان غلام پيش خدمت حضور مبارك، بتاريخ 6 رجب 1301. نستعليق زيبا، ابوا الحسن نوري، صفحه ها مجدول به شنگرف وزر ومشكى ولاجورد، بين سطرها زرين بوته دار، حاشيه صفحه اول ودوم گل وبوته دار، صفحه اول داراى سرلوح رنگين دقيق، در پايان داراى مهرهاى شهادت بيضوي " على بن احمد " و " محمد تقى " ومهرهاى ناخوان ديگر، جلد مخمل قرمز. 6 گ، 6 س، 25 * 17 سم (365) زبدة العرفان في وجوه القرآن (قرائت - عربي) از: حامد بن عبد الفتاح الپالوى (ايضاح المكنون 1 / 611، معجم المطبوعات 1 / 521). نستعليق، صفحه ها بيضوي نوشته شده، عناوين وعلامتها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، جلد پارچه نيلي. 36 گ، 19 س، 26 * 18 سم

[ 308 ]

(366) كتاب دعا (دعا - فارسي) از: ؟ داراى دعاى صباح وحرز امير المؤمنين عليه السلام ودعاهاى كوتاه ديگر براى حوائج مختلفه. نسخ زيبا، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به زر ومشكى وشنگرف ولاجورد، بين سطرها زرين، صفحه اول داراى سر لوح رنگين، در چند جا مهر بيضوي " الراجى حسن " ديده ميشود. 19 گ، 18 س، 26 * 16 سم (367) حدائق الدقائق (نحو - عربي) از: سعد الدين شرح مختصري است با عناوين " قوله - اقول " بر رساله " الانموذج " زمخشرى كه از كتاب " المفصل " خود اختصار نموده است. شارح در مقدمه گويد كه هنگام تأليف اين شرح از هيچ كتابي استفاده نكردم مگر از " ايضاح المفصل " در يكى دو مورد. آغاز: " اللهم انا نريد أن نتشبه بمن يحمدك على آلائك وان نتشبت بأذيال من يشكرك لنعمائك ". انجام افتاده: " فيقدم ذلك المتضمن على المبتدأ وجوبا حفظا.. ".

[ 309 ]

رقعي، عناوين شنگرف، درحاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، روى برگ اول تملك عبد القادر بن يوسف ديده ميشود. 28 گ، 15 س، 5 / 25 * 18 سم (368) جنگ (متفرقه - فارسي) از: ؟ در مواعظ وتفسير بعضى از آيات واحاديث وپاره أي از واقعه كربلا وشهادت حضرت امام حسين عليه السلام وياران وى، بدون ترتيب وگويا يادداشتهاى يكى از اهل منبر مى باشد. آغاز: " در كتاب تسهيل الدواء از حضرت صادق عليه السلام نقل كند كه هر كه اين شكل را بر بازوى راست خود بندد ". نستعليق نامرتب، بخط گردآورنده، كاغذ برنگ سبز، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 188 گ، سطور مختلف، 23 * 15 سم (369) مفاتيح الغيب (تفسير - عربي) از: فخر الدين محمد بن عمر رازى (606) (كشف الظنون 2 / 1756، معجم المطبوعات 1 / 917، فهرست مرعشى 3 / 1114). از آيه " واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل " (البقرة: 83) تا آيه " ربنا ولا

[ 310 ]

تحملنا ما لا طاقة لنا به " (البقرة: 286) واز آغاز افتاده است. نسخ، نسخه قديم ونفيس، برگهائى ميانه نسخه نونويس است، عناوين ونشانيها شنگرف، در صفحه اول مهر بيضوي " محمد باقر ابن محمد تقى الموسوي " ديده ميشود، حاشيه برگها را موش خورده است، جلد تيماج مشكى فرسوده. 343 گ، 25 س، 25 * 18 سم (370) الكافي (حديث - عربي) از: ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى (328) به شماره (197) رجوع شود. از كتاب نكاح تا پايان دواجن است. نسخ، مرتضى قلى بن اصلان، يكشنبه 14 شوال 1080 در مشهد مقدس، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده ومختصري حاشيه نويسى دارد، چند تاريخ روى برگ اول نوشته شده است، جلد دو رو تيماج رو مشكى پشت قرمز. 251 گ، 24 س، 25 * 19 سم (371) الاستبصار فيما اختلف من الاخبار (حديث - عربي) از: شيخ الطائفة محمد بن الحسن طوسى (460) (ذريعه 2 / 14، مشار عربي 47، فهرست مرعشى 2 / 158، معجم المطبوعات 2 / 1248).

[ 311 ]

كتاب جهاد تا پايان مشيخه. نسخ، مجد الدين مجدي، غره ربيع الاخر 1070 (نام كاتب وتاريخ در نه بيت بنظم كشيده شده)، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، مقابله كتاب را اسماعيل حسيني خاتون آبادى اصفهاني بپايان برده است چنانچه در صفحه آخر نوشته، شانزده برگ اول نونويس است، جلد تيماج قهوه أي. 150 گ، 23 س، 34 * 19 سم (372) شرح الشافية (صرف - عربي) از: ميرزا كمالا محمد بن محمد فسوى (ق 12) (ذريعه 13 / 314، فهرست مرعشى 1 / 109، مشار عربي 553). نسخ، شنبه نهم ذى القعدة 1133، متن باشنگرف نشانى دارد، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، مهرهاى بيضوي " عبده محمد صادق بن زين العابدين الموسوي " و " عبده محمد ابراهيم بن محمد صادق الموسوي " در آغاز وپايان نسخه ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 162 گ، 18 س، 5 / 24 * 5 / 18 سم (373) من لا يحضره الفقيه (حديث - عربي) از: شيخ صدوق محمد بن على بن بابويه قمى (381) به شماره (217) رجوع شود.

[ 312 ]

نسخ، ابراهيم بن عبد الوهاب احسائي، دوشنبه سلخ ماه رمضان 1084 در مشهد مقدس رضوى، عناوين شنگرف وگاهى نوشته نيست، صفحه ها مجدول به مشكى وزر، در حاشيه تصحيح شده وگاهى حاشيه نويسى دارد، جلد دو رو تيماج مشكى. 367 گ، 25 س، 25 * 18 سم (374) جامع المقاصد في شرح القواعد (فقه - عربي) از: نور الدين على بن عبد العالي محقق كركي (940) (ذريعه 5 / 72، مشار عربي 245، فهرست مرعشى 3 / 282). از آغاز كتاب تا نماز جمعه را دارد. نسخ، هادى حسيني بروجردى، سلخ ربيع الثاني 985 در مدرسه الرمز ساريه ؟، عناوين شنگرف، قبل از نسخه شرح فخر المحققين بر خطبه كتاب قواعد آمده، روى برگ اول تملكى بتاريخ صفر 1034 ومهر بيضوي " بلغ العلى بكماله " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز. 239 گ، 21 س، 24 * 5 / 18 سم (375) ترجمه وشرح غرر الحكم ودرر الكلم (حديث - فارسي) از: ؟ ترجمه تحت اللفظى با مختصر شرحي است بر كتاب " غرر الحكم ودرر الكلم " آمدى. در ذريعه 4 / 121 و 13 / 376 چند ترجمه وشرح بر اين كتاب ياد

[ 313 ]

كرده وگمان مى رود كه نسخه حاضر جلد دوم شرح آقا جمال خونسارى (1125) باشد واز حرف با تا پايان شرح را دارد. آغاز نسخه: " از آنچه وارد شده از سخنان حكمت آميز.. در حرف با بباى زايده يعنى بائى كه جزو كلمه نباشد ". انجام: " يعنى عمل نكند بهمه آنچه علم دارد بآن ونكند هر آنچه را مى گويد وامر ميكند مردم را به أو ". نسخ، متن معرب با شنگرف نشانى دارد، روى برگ اول وقفنامه كتاب بتاريخ شعبان 1290 ديده ميشود، جلد تيماج مشكى. 228 گ، 23 س، 24 * 18 سم (376) جمال الصالحين (حديث - فارسي) از: ميرزا حسن بن عبد الرزاق لاهيجى (1121) (ذريعه 5 / 129، فهرست مرعشى 3 / 213). نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، مهر بيضوي " محمد صادق بن محمد كاظم گلپايگانى " ديده ميشود جلد تيماج مشكى. 284 گ، 21 س، 23 * 13 سم (377) مصباح السالكين (ادب - عربي) از: كمال الدين ميثم بن على بن ميثم بحراني (679) (ذريعه 21 / 110، مشار عربي 852، فهرست مرعشى 4 / 387).

[ 314 ]

از خطبه خفاش تا پايان كتاب. نسخ، رمضان بن..، جمادى الاول 1097، عناوين شنگرف، اطراف برگها را موريانه خورده، جلد تيماج قهوه أي ضربي. 321 گ، 23 س، 24 * 16 سم (378) طب (طب - فارسي) از: ؟ در چگونگى تشخيص امراض وعلامتها وآثار آنها وقواعد كلى در تحليل دردها ودرمانها كه بكار پزشكان آيد. احتمالا ترجمه يكى از كتابهاى پزشكى اروپائى است كه بجهت دار الفنون تنظيم مى شده. آغاز: " مقصود از علم فزيولوژى شناختن آثار واعمالي است كه از مخلوقات ذى حيات صادر مى گردد ". نستعليق، بعضى از موضوعات ناتمام مانده، در حاشيه تصحيح شده است، جلد مقوائى عطف پارچه مشكى. 105 گ، 17 س، 22 * 5 / 17 سم (379) آداب نماز شب (فقه - فارسي) از: آخوند ملا على اكبر بن محمد باقر ايجى اصفهاني (1232) (ذريعه 1 / 23).

[ 315 ]

نسخ، بدستور مؤلف، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 78 گ، سطور مختلف، 19 * 12 سم (380) حاشية انوار التنزيل (تفسير - عربي) از: آقا هادى بن محمد صالح مازندراني (1120) (ذريعه 6 / 44). نسخ، عبد الخالق بن محمود دماوندى، چهار شنبه اوائل دهه دوم محرم 1110 ؟، عناوين نوشته نيست وگاهى شنگرف، روى برگ اول مهرهاى بيضوي " افقر المفتاقين إلى الله الغنى محمد باقر بن على رضا الحسينى " و " محمد باقر بن على رضا الحسينى " و " محمد باقر الحسينى الموسوي " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز. 221 گ، 17 س، 19 * 5 / 12 سم (381) مجموعه: 1 - تحفه شاهى " 1 پ - 31 ر " (تجويد - فارسي) از: عماد الدين على بن على شريف استرابادى (ق 10) (ذريعه 3 / 444، منزوى 1 / 82، فهرست مرعشى 5 / 355). 2 - فرائد الفوائد " 36 ر - 85 ر " (تجويد - فارسي) از: على بن الحسين زواري

[ 316 ]

اواخر ذى الحجه 954 پايان يافته. نام مؤلف وتاريخ تأليف در پايان اين نسخه ديده ميشود. (كشف الظنون 2 / 1799، ذريعه 16 / 140، منزوى 1 / 92). 3 - سى فائده " 85 ر - 96 پ " (تجويد - فارسي) از: ؟ سى فائده پايان كتاب " نور الايمان في فضائل القرآن " ميرزا محمد حسن ابن محمد طاهر قمى، با سر آغازى از ناشناس جدا شده ودر اين مجموع آمده است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين، اما بعد فاعلم أنه ذكر الفاضل الكامل المحب لاهل بيت النبي الامي ". نسخ، محمد باقر حسيني ديو طلائى، يكشنبه دهم صفر 1119، در نسخه فوائد ديگرى جز رساله هاي مذكور در متن وحاشية آمده كه پاره أي از آنها با نشانى " عبد الوهاب " است، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 96 گ، سطور مختلف، 20 * 12 سم (382) الفقه (فقه - عربي) از: ؟ در احكام طهارت وصلاة وزكاة وخمس وصوم، فتوائي وبسيارى از مباحث آن ناتمام مانده ودر پايان به شرح شرايع خود حوالت مى دهد. تاريخهاى شب 19 ذى الحجه 1267 پايان احكام متنجس، وشب 25 ذى الحجه 1267 پايان

[ 317 ]

كتاب زكاة، وشب 24 ذى الحجه 1277 در قربه هراتمه پايان كتاب خمس، وظهر سه شنبه دهم رمضان 1273 پايان احكام قضاء افطار، ديده ميشود. آغاز: " تفكر أيها المخلوق في خلقك وبعثك وفى فنائك ونشرك فيه ولا تجعل همك الدنيا فان متاع الدنيا عما قريب يفنى ". انجام: " وههنا أحكام أخر ذكرناها في شرح الشرائع ولم يسع الوقت لازيد من ذلك.. ". نسخ، در عصر مؤلف، عناوين شنگرف، صفحه هائى سفيد مانده كه از نسخه اصل افتاده بوده است، جلد تيماج مشكى بدون مقوا. 132 گ، 15 س، 19 * 14 سم (383) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد (اخلاق - عربي) از: شهيد دوم زين الدين بن على عاملي (966) (ذريعه 23 / 209، ايضاح المكنون 2 / 597، مشار عربي 931، فهرست مرعشى 2 / 47). نستعليق، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده ومختصري حاشيه نويسى دارد، قبل وبعد از كتاب داراى فوائد متفرقه وچند دعا مى باشد، جلد تيماج قرمز. 127 گ، 19 س، 19 * 12 سم (384) گلدسته انديشه (ادب - فارسي) از: محمد امين بن عبد الفتاح وقارى طبسى يزدى (ق 12)

[ 318 ]

در دستور نامه نگارى وآنچه محررين را بدان احتياج مى افتد، داراى دوازده برگ وشب پنجشنبه 22 ذى القعدة 1121 بپايان رسيده است. عناوين برگها چنين است: 1 - در ديباچجات. 2 - در نكاح نامجات وامثال آن. 3 - در مستشهدات ومستحضرات. 4 - نوشتجات نسبت به پادشاهان. 5 - مكاتيب، داراى دو رنك: نسبت بافاضل واعالى، نسبت بمصاحبان. 6 - جواب مكاتيب. 7 - تهنيت ومولود وغيرها. 8 - تعزيت، داراى دو غنچه: در پرسش، در اظهار. 9 - درمكاتيب وعرايض از زبان ديگران. 10 - رقعات به هر كس. 11 - مكاتيب بمعشوق. 12 - نوشتهاى ظرافت آميز. آغاز: " نخستين غنچه كه از گلبن خانه دبيران سخن پرداز گلشن راز شگفتن آغاز نمايد ". انجام: " اگر نامربوتى نمشته شده باشد بلفط خود عف نمائيد شما ميدانيد كه ما املا وانشائي نداريم ولوظ وقلم نخوانده ايم ". نستعليق، پنجشنبه 22 ذى القعدة 1121، عناوين شنگرف يانوشته نيست، جلد مقوائى. 86 گ، 12 س، 29 * 14 سم

[ 319 ]

(385) الصحيفة السجادية (دعا - عربي) از: حضرت سجاد علي بن الحسين بن على بن ابى طالب عليه السلام به شماره (247) رجوع شود. نسخ زيبا، مرتضى بن ميرزا محمد عباس، پانزدهم ربيع الثاني 1270 بدستور حاج آقا جانى تاجر شيرازى، صفحه ها مجدول به مشكى وزر ولاجورد، بين سطرها زرين با ترجمه فارسي كه به شنگرف نوشته شده است، در حاشيه تصحيح شده ومعانى بعضى از الفاظ شرح شده است، صفحه اول داراى سر لوح رنگين دقيق، جلد دو روروغنى با نقشه هاي زيبا وتاريخ 25 ربيع الثاني 1270. 269 گ، 19 س، 5 / 18 * 5 / 10 سم (386) شرح شافيه (صرف - فارسي) از: آقا محمد هادى بن محمد صالح مازندراني (1120) (ذريعه 13 / 314، مشار فارسي 551، منزوى 3 / 2060، فهرست مرعشى 7 / 241). نستعليق، متن معرب با شنگرف نشانى دارد، پايان نسخه ناقص است، در حاشيه تصحيح شده، جلد تيماج قهوه أي. 457 گ، 15 س، 18 * 12 سم

[ 320 ]

(387) مجموعه: 1 - كشف الريبة عن احكام الغيبة " 1 پ - 44 پ " (اخلاق - عربي) از: شهيد دوم زين الدين بن على عاملي (966) (ذريعه 18 / 36، مشار عربي 739، فهرست مرعشى 2 / 47). 2 - هداية القارى في كلام الباري " 46 پ - 63 پ " (تجويد - عربي) از: ؟ (ذريعه 25 / 187). 3 - آداب المتعلمين " 64 ر - 68 ر " (اخلاق - عربي) از: خواجه نصير الدين محمد بن محمد بن حسن طوسى (672) به شماره (280) رجوع شود. 4 - الباب الحادى عشر " 69 پ - 75 پ " (كلام - عربي) از: علامه حلى حسن بن يوسف بن المطهر (726) (ذريعه 3 / 5، فهرست مرعشى 1 / 82). نسخ، عناوين شنگرف وگاهى نوشته نيست، روى برگ اول تملك احمد الحسينى الخليفه ديده ميشود، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 75 گ، سطور مختلف، 20 * 13 سم

[ 321 ]

(388) مجموعه: 1 - زبدة الحقايق " 9 ر - 46 ر " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1186). 2 - شرح حديث الشريعة اقوالي " 46 پ - 57 ر " (عرفان - فارسي) گزارش عرفاني است با عناوين " أي درويش " بر حديثى كه به پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نسبت داده اند كه فرمود " الشريعة اقوالي والطريقة افعالي والحقيقة احوالى ". آغاز: " قال رسول الله.. سالك بايد كه اول از علم شريعت آنچه مالابد است بياموزد وياد گيرد ". انجام: " در اول كتاب اين همه بطريق اجمال در رسائل كه مى آيد سخن هرمنزلى خواص خواهد بود ". 3 - آفرينش ارواح واجسام " 57 ر - 59 پ " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1015). 4 - نبوت وولايت " 59 پ - 65 ر " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1450). 5 - ملك وملكوت " 65 ر - 70 ر " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1416).

[ 322 ]

6 - احاديث اوايل " 70 ر - 72 ر " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1020). 7 - ملك ووحى والهام وخواب " 72 ر - 79 ر " (عرفان - فارسي) گويا پس از اينكه در همين موضوع گفتارى پرداخته شده بود، ديگر بار از نسفي در خواست شد كه همين الفاظ را مناسب منزل دوم از منازل عرفاني گزارش دهد. اين رساله مانند رساله هاي ديگر داراى عناوين " أي درويش " و " فصل " مى باشد. آغاز: " الحمد لله والصلاة على اولياء الله وبعد جماعتي مى گويند كه تقرير سخنان وذوق معاني منزل دوم خود چيزى دگر است ". انجام: " واينها كار كنان عالم كبيرند كاركنان عالم كبير وعالم صغير را جمله ملائكه گويند ". 8 - تناسخ " 79 ر - 85 ر " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1099). 9 - لوح محفوظ " 85 ر 87 پ " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1357). 10 - لوح محفوظ عالم صغير " 87 پ 91 ر " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1357). 11 - ملك وملكوت وجبروت " 91 ر 97 پ " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1416).

[ 323 ]

12 - گفتار صوفيان درباره ذات وجه نفس صفت اسم فعل " 97 پ - 104 ر " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1337). 13 - بهشت ودوزخ وخوشى وناخوشى " 104 ر - 111 ر " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1066). 14 - اتحاد ووحدت " 111 ر - 113 پ " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1018). 15 - سخن اهل وحدت " 113 پ 119 پ " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1188). 16 - انسان كامل " 119 پ - 128 ر " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1050). 17 - معرفت انسان " 128 ر - 139 ر " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1398). 18 - عالم صغير وعالم كبير " 139 ر - 144 پ " (عرفان - فارسي) (منزوى 2 / 1277). تمام اين رساله ها از عزيز الدين بن محمد نسفي نخشبى مى باشد. نستعليق، عناوين شنگرف يانوشته نيست، هفت برگ اول داراى چند يادداشت وقصيده ايست كه سيد احمد نور بخش على شاه

[ 324 ]

حقاني درويش خاكسار بتاريخ 1338 نوشته است، پايان رساله آخر تملك صادق قزويني كولجى طالقاني مشرف بفوج زنگنه ومهر بيضوي " عبده محمد صادق " نيز ديده ميشود، پس از مجموعه خطبة البيان منسوب به حضرت امير عليه السلام نوشته شده است، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 148 گ، 15 س، 5 / 17 * 11 سم (389) الاربعون حديثا (حديث - عربي) از: قاضى محمد سعيد بن محمد مفيد قمى (ق 12) (ذريعه 1 / 417). نستعليق ونسخ با چند خط نوشته شده است، عناوين نسخ شنگرف، برگ آخر را أبو القاسم بن محمد جواد موسوى بتاريخ شنبه شانزدهم ربيع الاول 1285 تكميل نموده است، حواشى كتاب را موش خورده است، جلد تيماج مشكى. 243 گ، سطور مختلف، 19 * 13 سم (390) حاشية درر الاصول (اصول - عربي) از: سيد محمد رضا بن محمد باقر موسوى گلپايگانى حاشيه ايست با عناوين " قوله - قوله " بر كتاب " درر الاصول " يا " درر الفوائد " حاج شيخ عبد الكريم حائرى يزدى (1355) 1).


(1) مؤلف اين كتاب مؤسس محترم مدرسه وكتابخانه، حضرت آية الله العظمى آقاى سيد محمد رضا گلپايگانى دام ظله العالي مى باشد. (*)

[ 325 ]

نسخه حاضر مباحث الفاظ تا مبحث استصحاب را دارد كه شب 16 محرم 1356 پايان يافته است. وبحث تعادل وتراجيح بر آن افزوده شده كه 15 ربيع الاول همان سال بپايان رسيده است. آغاز: " الحمد لله رب العالمين. قوله هو العلم بالقواعد الممهدة لكشف حال الاحكام العلم في المقام اما يراد به مطلق الادراك ". انجام: " والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله الطاهرين واللعن على اعدائهم إلى يوم الدين ". نسخ، بخط مؤلف، عناوين وآغاز مطالب با مشكى نشانى دارد، در حاشيه تصحيح وافزوده شده است، جلد مقوائى عطف تيماج قرمز. 123 گ، 19 س، 5 / 25 * 13 سم (391) المواهب الغروية (فقه - عربي) از: سيد عبد الباقي بن على موسوى (ق 14) حاشيه استدلالى مفصلى است باعناوين " قوله - قوله " بر كتاب " شرائع الاسلام " محقق حلى، با نقل اقوال بسيار. ونسخه حاضر از آغاز كتاب صلاة تا احكام لباس مصلى مى باشد. آغاز: " قوله كتاب الصلاة المشهور بين الاصحاب كما صرح به غير واحد أن الصلاة في اللغة الدعاء ". انجام: " هذا كله في الاثناء أما بعد اتمام الصلاة فلا اعادة مطلقا، والله العالم ".

[ 326 ]

نستعليق، بخط مؤلف، متن با مشكى نشانى دارد، خط خورده وافزودگى دارد، برفراز صفحه اول مهر مربع مؤلف " عبد الباقي الموسوي " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز. 206 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم (392) المواهب الغروية (فقه - عربي) از: سيد عبد الباقي بن على موسوى (ق 14) از احكام خلل در نماز تا احكام قضاء نماز. نستعليق، بخط مؤلف، مانند نسخه سابق. 172 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم (393) سؤال وجواب (فقه - فارسي) از: حاج شيخ عبد الكريم بن محمد جعفر حائري يزدى (1355) پاسخ از استفتاهائى است كه به حائرى تقديم شده وايشان بطور فتوائي وبدون استدلال از آنها پاسخ گفته است. اين سؤالها بترتيب موضوعي تنظيم نشده وهمانطور كه بوده استنساخ شده است. آغاز: " بشر فعرض حضرت آية الله مد ظله الاعلى ميرساند، هر گاه شخصي قبل از ميقات بصيغة نذر محرم شد ". نستعليق، عناوين نسخ درشت، بعضى از صفحه ها سفيد است، جلد تيماج قهوه أي بدون مقوا. 112 گ، 16 س، 5 / 16 * 5 / 10 سم

[ 327 ]

(394) عدة الداعي ونجاح الساعي (دعا - عربي) از: شيخ احمد بن محمد بن فهد حلى (841) به شمارهء (135) رجوع شود. نسخ، يكشنبه هفتم جمادى الاول 1127، عناوين ونشانيها شنگرف يا لاجورد، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، روى برگ اول تملك محمد بن نقى كوكدى وتملكهاى ناخوان ديگر ديده ميشود، مقابلهء كتاب روز دوشنبه 18 ربيع الثاني 1146 پايان يافته است، جلد تيماج قهوه أي. 260 گ، 15 س، 5 / 18 * 5 / 10 سم (395) المختصر النافع (فقه - عربي) از: محقق حلى جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد (676) (ذريعه 20 / 213، فهرست مرعشى 2 / 112، مشار عربي 818). نسخ، حسن حسيني تفريشى، هفدهم شعبان 1006 در محضر مير محمد قاسم سمناني در مدرسهء سعيد كاشان، عناوين مشكى درشت، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد، چند برگ از جاهاى مختلف افتاده است، روى برگ اول مهر بيضوي " رب نجنى بمحمد وعلى " و " محمد بن مصطفى " ديده ميشود، در صفحهء آخر تملك محمد على بن حاجى محمد حسين طبيب ومهر بيضوي وى " رب نجنى بمحمد وعلى " نيز مشهود است، جلد تيماج مشكى. 176 گ، 13 س، 5 / 18 * 13 سم

[ 328 ]

(396) الكافي (اصول) (حديث - عربي) از: ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى (328) به شماره (197) رجوع شود. نسخ، نبى بن محمد صالح تونى ساكن اصفهان، يكشنبه 13 جمادى الثاني 1071، عناوين ونشانيها شنگرف، روى برگ اول تملك محمد حسين توبچى باشى ومهر مربع " بنده آل محمد على " و " على بن محمد مهدى " ومهر بيضوي " محمد حسين " ديده ميشود، در صفحه آخر مهر بيضوي كاتب " محمد نبى الله " نيز مشهود است، جلد دو رو تيماج رو قهوه أي پشت قرمز. 426 گ، 19 س، 25 * 5 / 19 سم (397) غاية القصوى (اصول - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد شهشهانى اصفهاني (1287) (ذريعه 16 / 15، فهرست مرعشى 6 / 170). نسخه حاضر جلد اول كتاب است. نسخ، عناوين مشكى درشت، در حاشيه تصحيح شده وحاشية نويسى دارد از مؤلف، جلد تيماج نيلي ضربي. 192 گ، 26 س 25 * 5 / 17 سم

[ 329 ]

(398) غاية القصوى (اصول - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد شهشهانى اصفهاني اين نسخه جلد دوم كتاب است. نسخ، آخوند ملا رضا كفراني (چنانچه روى برگ اول نوشته شده)، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج نيلي ضربي. 236 گ، 27 س، 25 * 5 / 17 سم (399) انوار الرياض (فقه - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد شهشهانى اصفهاني (1287) به شماره (58) رجوع شود. جلد هفتم كتاب است ومشتمل بر ابواب عتق تا مواريث مى باشد. نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده وگاهى حاشيه نويسى دارد، روى برگ اول تملك ملا حسين ومهر بيضوي " عبده الراجى عبد المجيد الحسينى " ديده ميشود، جلد تيماج نيلي. 124 گ، 27 س، 5 / 25 * 16 سم

[ 330 ]

(400) البحر الزاخر والبدر الباهر (فقه - عربي) از: آقا محمد على بن محمد باقر هزار جريبى (1245) (ذريعه 3 / 39، فهرست مرعشى 8 / 151). نسخه حاضر دو جلد كتاب نكاح را دارد. نسخ، عناوين ونشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، روى برگ اول كتاب را به آقا محمد على كرمانشاهى نسبت داده اند، جلد تيماج مشكى. 337 گ، 31 س، 31 * 22 سم

[ 331 ]

فهرست الفبائى كتابها (آ) آئينه حق نما 165 آداب المتعلمين 244، 320 آداب نماز شب 314 آداب وسنن 146 آفرينش ارواح واجسام 321 آيات الاحكام ؟ 66 الاية المبصرة في شرح التبصرة 265 (ا) اتحاد ووحدت 323 اثبات الولاية 274 اجازة الحديث (از تربتي) 88 اجازة الحديث (از فارسي) 215 اجتماع الامر والنهى ؟ 247 اجزاء الغسل عن الوضوء 205 اجوبة المسائل الثلاث 244 اجوبة المسائل السيد مال الله الخطى 244 اجوبة مسائل السيد محمد 244 احاديث اوايل 322 احكام تحاويل سنى العالم 45 احكام الشك (از فيض) 230 اخلاط 209 اخلاق (از توسركانى) 250 اخلاق (از قزويني) 266 اخلاق الاشراف 273

[ 332 ]

ادعاء المريض الطلاق في حال الصحة 150 اذهاب الرجس عن حظيرة الانس 51 اذهاب الرجس عن حظيرة القدس 50 الاربعون حديثا (ازچهار سوقى) 262 الاربعون حديثا (از شيخ بهائي) 229 الاربعون حديثا (از قاضى سعيد) 324 اربعينية 38 الارث (از هروى) 253 ارجوزة في تاريخ المعصومين 282 ارجوزة في الزكاة 282 ارشاد الاذهان إلى احكام الايمان 46، 63 الارشاد في معرفة حجج الله على العباد 276 الاستبصار فيما اختلف من الاخبار 310 استخاره بطريق حروف 62 استخراج مجهول 209 الاستصحاب (از گيلانى) 80 اسرار الصلاة (از كرماني) 86 اسرار الصلاة (از همداني) 265 اسلحه شناسى 206 اصطلاحات الصوفية 77 الاصول الاصلية 211 اصول دين (از هرندى) 169 اصول علم جغرافيا 221 اصول الفقه (از جرفادقانى) 104 اصول الفقه (از حسيني) 40 اصول الفقه ؟ 218 اطباق الذهب 14 الاعتقادات (از شهيد اول) 54 الاعتقادات (از شيخ بهائي) 230 الاعتقادات (از صدوق) 125، 211 213، 230 الاعتقادات (از مجلسي) 26، 212 الاعتقادات ؟ 134، 213 اعجاز البيان في كشف بعض اسرار القرآن 56 اعطاء بدل المغصوب ان فقد 147 اعمال رجب وشعبان ورمضان 269 الزام العار لصاحب الغار 49 الفاظ ادويه 286 الالفية (از شهيد اول) 54، 225 الفية ابن معط 238

[ 333 ]

الانتصار لما انفردت به الامامية 133 انساب النواصب 197 انسان كامل 323 انكار الوقف بعد الاعتراف 211 انوار التنزيل 302 انوار الرياض 69، 132، 164، 329 (ب) الباب الحادي عشر 320 بحر الجواهر في علم الدفاتر 32، 93 البحر الزاخر والبدر الباهر 329 بحر المناقب في فضل علي بن ابى طالب 16 بديعيه 161 برهان القارى في تجويد كلام الباري 43 بشارة المهتدين في تفسير الحمد لله رب العالمين 86 بشرى الوصول إلى اسرار علم الاصول 247 بطلان القول بتأثير الكواكب 52 البلد الامين في أصول الدين 212 بهجة المؤمنين 187 بهشت ودوزخ وخوشى وناخوشى 323 بيان اعداد 283 (پ) پريشان نامه 68 (ت) تاريخ اسكندر مقدونى 193 تاريخ پطر كبير 192 تاريخ شارل دوازدهم 192 التباعد بين البئر والبالوعة 61 التبر المذاب في بيان ترتيب الاصحاب 75 تبصرة المتهجدين وقرة عين العابدين 79 تجويد القرآن (از محمد صالح) 237 تجويد قرآن ؟ 164 تحرير الاحكام الشرعية 123، 228 227، تحفة الاخيار در شرح مونس الابرار 166، 242

[ 334 ]

تحفه رفيعي 95 تحفة الزائر 137 تحفه سامى 87 تحفه شاهى 315 تحفة الغرايب 41 التحفة القوامية في فقه الامامية 242 تحفة المجالس 204 تحفة الملوك 306 تذكره ؟ 77 تذكرة العوام 110 تذكرة القبور 14 تذكره واله 214 ترجمة اسحاق بن عمار 272 ترجمه خطبه حضرت رضا 216 ترجمه ديوان حضرت امير المؤمنين 98 ترجمه صحيفه سجاديه (از روغنى) 134 ترجمة الصلاة ؟ 28 ترجمه طراپتيك 144 ترجمة الفوائد الغروية 126 ترجمه وشرح غرر الحكم 312 ترجيعبند (از هاتف) 30 تركيب الجسد 61 تزكية النفس 38 تسهيل السبيل بالحجة في انتخاب كشف المحجة 231 تشريح الاية 216 تطهير التطهير عن اوهام شبه الحمير 49 التعادل والترجيح 293 التعليقة السجادية 167 تفسير آيه نور (از عراقى) 27 تفسير سوره توحيد (از خفرى) 85 تفسير سورة الفاتحة (از خواتون آبادى) 14 تفسير سوره يوسف 287 تفسير القرآن الكريم (از تنكابنى) 175 التفقه في الدين 231 تكملة الروضة 168 التكميل في بيان الترتيل 223 تلازم بين رجعت وولايت 38 تلخيص الاقوال في تحقيق احوال الرجال 131، 288 تناسخ 322 التنبيهات العلية على وظائف الصلاة القلبية 230 تنبيهات المنجمين 30

[ 335 ]

تنزيه الانبياء والائمة 156 تنقيح القراء 238 تنقيح المقالة در توضيح رساله 251 توحيد (از ناصر الاسلام) 152 توحيد ؟ 60 تهذيب الاحكام 181، 199 تهذيب اللغة 178 (ث) الثمرات الجنية من الحديقة الحسينية 123 (ج) جامع الاخبار 10 جامع الاصول 248 جامع السعادة 68 جامع الفوائد 208، 225 جامع المقاصد في شرح القواعد 312 الجعفرية 54 جفر 210 جمال الصالحين 313 جنة المأوى 188 جنگ ؟ 33، 55، 268، 309 جنگ شعرى 91، 292، 301 جواب مسألتين 244 جواهر الاصول 263 جواهر الفقه 211 جواهر اللغة 236 جواهر المعقولات 257 جهة القبلة 58، 97، 134 (چ) چهار آئينه 197 (ح) حاشية ارشاد الاذهان 48 حاشية الالفية (از كركي) 225 حاشية انوار التنزيل (از سيالكوتى) 248 حاشية انوار التنزيل (از مترجم) 315 حاشية تهذيب المنطق (از يزدى) 259 حاشية حاشية اليزدى على التهذيب 245 حاشية درر الاصول 324 حاشية الروضة البهية (از عاملي) 241 حاشية الروضة البهية ؟ 201

[ 336 ]

حاشية شرائع الاسلام 57 حاشية شرح المطالع 36 حاشية شرح الهداية للميبدى 45 حاشية فرائد الاصول (از ملاعلى) 246 حاشية فرائد الاصول ؟ 288 حاشية الفوائد الضيائية 227 حاشية قوانين الاصول 277 حاشية معالم الاصول (از خليفة سلطان) 204 حاشية معالم الاصول ؟ 249 حاشية من لا يحضره الفقيه ؟ 165 حاشية الوافية 113 حاوى المرام 70، 71، 72، 73، 74 حجية الشهرة 271 حجية الظن 97 حدائق الدقائق 308 حديقة المتهجدين 108 حرز الامانى ووجه التهانى 255 الحرز الثمين للحصن الحصين 293 حساب ؟ 14 حفظ الصحة 208 الحق المبين في تصويب رأي المجتهدين وتخطئة الاخباريين 271 الحقائق في شرح الشرائع 82 حقيقت وطريقت 94 حكم الغسالة بعد الانفصال 117 حماسه فارغى 100 حمل الجنازة وتربيعها 216 الحواشى الازهرية في حل المقدمة الجزرية 255 حياة الانسان 298 حياة كيمياوي 240 حياة النفس في حظيرة القدس 26، 243 (خ) خصائص المحبة 76 خط وسواد 237 خلاصة الابحاث في مسائل الميراث 282 خلاصة الاذكار 29 خلاصة الاعتبار في معرفة ذات الجبار 60 خلاصة الترجمان في تأويل خطبة البيان 125

[ 337 ]

خلاصة اللغات 42 خلق الاعمال 226 الخمائل 298 خواص القرآن (از عبدالعلى) 145 خواص القرآن ؟ 10، 233 خوان يغما 159 (د) داستان كربلا 264 دراية الحديث ؟ 67 الدروس الشرعية في فقه الامامية 119 دستور الشعراء 180 دعا ونيايش 34 دعاهاى ايام هفته 304 ديوان انورى 156 ديوان شوكت 88 ديوان طبيب اصفهاني 289 ديوان عسكر 252 ديوان كفاش 89 ديوان مجنون عامري 259 ديوان مشتاقيه 259 ديوان مقبل 252 ديوان نور بخش 16 ديوان نور على شاه 142 ديوان واله اصفهاني 260 (ذ) ذبائح اهل الكتاب 136، 229 (ر) راههاى سعادت 39 الرجوع إلى الثقلين 207 الرسالة القدسية في أسرار النقطة الحسية 239 الرسالة المحمدية في أحكام الميراث الابدية 267 رضوان الاملين في تعليقات القوانين 130 رفع الخفا عن ذات الشفا 284 ركن رابع 161 رمل (از شيرازى) 21 روح الايمان 281 روشن نامه 112 روضة العلماء ودوحة العرفاء في شرح

[ 338 ]

اسماء الله الحسنى 176 (ز) زاد المعاد 281، 300 زبدة الاذكار من ادعية الال الاطهار 157 زبدة الحقائق 321 زبدة الدعوات 256 زبدة العرفان في وجوه القرآن 307 زبر وبينات 209 الزكاة (از خونسارى) 150 الزهرة البارقة لمعرفة الحقيقة والمجاز 112 زينة العابدين 291 زينة المجالس 180 (س) سؤال وجواب (از حائرى) 326 سخن اهل وحدت 323 السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى 167 سراج المنير 207 سرشت بهشت 235 سرور المؤمنين 113 سفينة العارفين في معرفة اصول الدين 196 سفينة النجاة 20 سلوة الغريب واسوة الاريب 295 سى فائده 316 سيرو سلوك ؟ 39، 105 سيف منتضى در شرح حديث امام رضا 68 سيميا وريميا 303 (ش) الشاطبية: حرز الامانى شجره الهيه 25 شرائع الاسلام 121 شرح احوال شيخ الرئيس قاجار 90 شرح ارشاد الاذهان (از خونسارى) 146، 148، 149، 150 شرح الاسماء الحسنى 56 شرح الفيه ابن مالك (فارسي) 268 شرح بداية الدراية 228 شرح التجريد ؟ 125، 258 شرح تطهير التطهير (از حسيني) 50

[ 339 ]

شرح تطهير التطهير ؟ 50 شرح تهذيب المنطق 254 شرح الجعفرية 92 شرح حديث خلق الاسماء 243 شرح حديث " الشريعة اقوالي " 321 شرح الخطبة الشقشقية 19 شرح خلاصة الحساب 158 شرح زبدة الاصول 106 شرح زيارة الجامعة الكبيرة (از احسائي) 199 شرح زيارة الجامعة الكبيرة (از مختارى) 139 شرح الشافية (از كمالا) 311 شرح الشافية (از مازندراني) 319 شرح شرائع الاسلام 120 شرح شواهد المطول (از فسوى) 179 شرح الصحيفة السجادية 138 شرح صدر ديوان الشذور 258 شرح صمديه (از انصاري) 218 شرح الصمدية (از حسيني) 260 شرح الصمدية (از طارمي) 290 شرح الصمدية (از مختارى) 138 شرح فصوص الحكم 116 شرح قصيدة البرده 156، 236 شرح قصيدة العمري 103 شرح قصيده مير فندرسكى 11 شرح قصيدة ميميه ابن الفارض 253 شرح كافى (فارسي) ؟ 122 شرح كلمات باباطاهر 107 شرح اللباب في النحو 87 شرح لسان الميزان 139 شرح مختصر الاصول 64، 103، 132 شرح المختصر النافع (شرح صغير) 188 شرح نامه حضرت صادق به شيعيان 95 شرح نهج البلاغه 133 شرح هداية الحكمة 266 شفاء العليل 99 شكرستان 294 شمس الازل 99 شوارع الهداية في شرح الكفاية 172 الشواهد المكية في مداحض حجج الخيالات المدنية 240 الشهاب الثاقب (از فيض) 20

[ 340 ]

شهاب ثاقب ؟ 17 ص الصافى 301 الصافى في شرح الكافي 183 الصحيفة السجادية 214، 304، 319 صلاة الجمعة (از سراب تنكابنى) 136 صلوات بر محمد وآل " ع " 115 صور منطبعه 51 صيغ العقود (از خونسارى) 18 صيع العقود (فارسي) ؟ 215 صيغ النكاح (از بروجردى) 31 صيغ النكاح والطلاق (از استرابادى) 76 (ض) ضوء اللمعات 224 (ط) طب 210، 226 طريق سالكان 105 الطهارة والصلاة 267 (ع) علم صغير وعالم كبير 323 عبرة الناظرين 273 عدة الداعي ونجاح الساعي 128، 327 عدم جواز الرد في الوقف 148 عدم جواز شرب قليان در ماه رمضان 152 عدم جواز مصالحة حق الرجوع في العدة 151 عروة المتقين 197 العروة الوثقى 185 عروض ؟ 208 عقائد الشيعة في فوائد الشريعة 276 العقد الطهماسبى 18، 230 علم الدم 37 علم الكف 37 العلم اللدنى 77 علم اليقين في اصول الدين 101 عوائد الايام 158، 256 عيون الاصول 114

[ 341 ]

(غ) غاية القصوى 328، 329 غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول 59 غاية المرام في شرح شرائع الاسلام 143 الغرة الحنفية في شرح الدرة النجفية 82 (ف) الفتح المبين في شرح الاربعين 251 الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية 286 فرائد الفوائد 315 فرس نامه 42 فرهنگ تركي فارسي 20 الفصول المهمة في أصول الائمة 93 الفقه (از گلپايگانى) 75، 200 الفقه ؟ 316 فوائد اخيار 208 الفوائد الحائرية الجديدة 97 الفوائد الحائرية القديمة 97، 203 الفوائد المدنية 287 فهرس مؤلفات الفيض 238 فيض الرضا 32 (ق) قباله نامه ازدواج 305، 307 القبلة (از عاملي) 58 قبلة عراق العجم وخراسان 58 قرآن كريم 201، 279، 285، 299، 305 القراءات ؟ 255 قرة العيون 273 القسم بين الزوجات 252 قصص الانبياء 234 قصيدة تائية ؟ 31، 32 القضاء والقدر 77 قطبشاهى 198 القلب 237 قواطع الاوهام في نبذة من مسائل الحلال والحرام 174 قواعد الاحكام في مسائل الحلال والحرام 129

[ 342 ]

قواعد الانشاء 296 قواعد العقائد 53 القواعد والفوائد 114 القوانين المحكمة 193 (ك) كاشف الحق 182 الكافي 178، 184، 310، 328 الكافية 229 كتاب دعا ؟ 9، 220، 278، 283، 300، 308 الكر 136 الكشف 257 كشف الربية 320 كشف الغطاء 185، 195، 271 الكفاية في علم الاعراب 15 كفاية المتعلم في تصحيح حروف المتكلم 222 كفاية المقتصد 176 كفايه منصوري 129 الكفر والايمان 25 (گ) گفتار صوفيان درباره وجه نفس صفت اسم فعل 323 گلدسته انديشه 317 گلشن راز 109، 282 گناهان 261 گنج المحب 289 گنجينه نشاط 163 (ل) لب لباب معنوى 93 لسان الذاكرين 194 لغات القرآن 232 اللمعة الجلية في معرفة النية 29 اللمعة في عدم عينية صلاة الجمعة 136 لوامع انوار الكشف والشهود 273 اللوامع القدسية (لوامع صاحبقرانى) 168 لوايح 213 لوح محفوظ 322 لوح محفوظ عالم صغير 322

[ 343 ]

ليلى ومجنون 91 (م) مالا يسع الطبيب جهله 226 مثنوى معنوى 35 مجالس (از شريف حسيني) 160 مجالس ؟ 284 مجرى الدموع 144 مجلس افروز 288 مجمع الاحاديث 159 مجمع البيان لعلوم القرآن 121 مجمع الصلوات 115 مجموعه (از محلاتي) 294 مختار القراء 19 مختصر التحفة الكلامية 136 مختصر جامع السعادة 269 مختصر الحيدرية 84 مختصر الصافى در شرح كافى 190 مختصر مفيد در ترجمه بعضى از كلمات مجيد 34 المختصر النافع 327 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة 140 مخزن الهموم 154 مداخل الحصن الحصين 89 مرآة الحق 105 مرآة الحقايق 141 مرآة العقول 141 مرآة المحققين 26، 281 المرشد في شرح التبصرة 116 مسألتان (از عاملي) 58 مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام 191 مسلى المصابين في تسلية الحزين 118 المشاعر 76 المشتق ؟ 205، 206 مشكاة الانوار (از مجلسي) 270 مشكلات العلوم 15 المشيئة (از قزويني) 52 مصائب العارفين 118 مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام 245، 246 مصابيح القلوب 162 مصباح السالكين 313 مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة 213

[ 344 ]

مصباح الظلمات في تفسير التوراة 202 مطارح الافكار ومفاتح الاسرار 297 مطالع الانوار 57 المعاد (از احسائي) 26، 243 معارج الاصول 127 المعارف الالهية 62 معالم الاصول 274 معرفت انسان 323 معرفت تقويم ؟ 26 معرفة الزوال 262 معرفة كتف الشاة 239 معينية 155 مفاتيح الجنان 110 مفاتيح الشرائع 137 مفاتيح الغيب 309 مفتاح الحكمة 232 مفتاح الشفاء 217 مفتاح النجاح 107 المقالة الشريفية 135 المقامع في قمع الصوفي الخادع وقلع الوسواس الرادع 79 مقدمة الواجب (از خونسارى) 203 ملك وملكوت 321 ملك وملكوت وجبروت 322 مناسك الحج (از صاحب جواهر) 81 المناظر 135 مناقب قطبشاهى 170 مناهج التلاوة 222 منتخب تحفة الابرار 270 منتخب جواهر التفسير 130 منتخب الحديقة 28 من لا يحضره الفقيه 189، 311 منهاج الفرقان في بيان الوقوف ورسم القرآن 102 منهاج المتوسلين 102 منهاج الهداية إلى احكام الشريعة 101، 280 منهج الاجتهاد 181، 183 منهج السداد في شرح الارشاد 172، 241 منهج الشيعة في فضائل وصى خاتم الشريعة 253 منهج اليقين وصحيفة المتقين 195 منية الراغب في شرح بغية الطالب 83

[ 345 ]

منية المريد 317 المواهب الغروية 325، 326 المواهب القدسية في شرح المنظومة البوسية 173 (ن) ناسخ التواريخ 186، 187 النافع يوم المحشر في شرح الباب الحادي عشر 243 نان وحلوا 11 نبوت وولايت 321 نتائج الانظار في أحكام الخيار 84 النجمية 54 نجوم ؟ 279 نحو (فارسي) ؟ 12 نخبة من الصرف 219 نخبة من النحو 220 النخبة الوجيزة 264 نزهة العشاق في مكارم الاخلاق 58 نصايح 306 نصايح الملوك 160 نصرة الواعظين 64 نظم نثر اللالى 21 نفايس الفنون في عرايس العيون 282 النفس (از ارسطو) 226 نقد الرجال 233 نكاح بنت المزني بها من الرضاعة 147 نور الثقلين 190 النهاية في غريب اللغة والاثر 194 نهاية الوصول إلى علم الاصول 179، 198 نهج المسترشدين في اصول الدين 254 نيل المرام في مذهب الائمة عليهم السلام 184 (و) الواجبات الملكية 18 الوافى 177 الوجيزة (از مجلسي) 261، 272 الوسائل الحائرية 162، 163 الوقف على من يصح ومن لا يصح 151 (ه‍) هداية المسترشدين 238

[ 346 ]

هم وغم در شهر محرم 153 هميان 46 (ى) الياقوت والمرجان 155 ينابيع الحياة في موارد الايات 65

[ 347 ]

فهرست موضوعي كتابها (تفسير) اذهاب الرجس عن حظيرة الانس 51 اذهاب الرجس عن حظيرة القدس 50 اعجاز البيان في كشف بعض اسرار القرآن 56 الزام العار لصاحب الغار 49 انوار التنزيل 302 بشارة المهتدين في تفسير الحمد لله رب العالمين 86 تشريح الاية 216 تطهير التطهير عن اوهام شبه الحمير 49 تفسير آيه نور (از عراقى) 27 تفسير سوره توحيد (از خفرى) 85 تفسير سورة الفاتحة (از خواتون آبادى) 14 تفسير سوره يوسف 287 تفسير القرآن الكريم (از تنكابنى) 175 حاشية انوار التنزيل (از سيالكوتى) 248 حاشية انوار التنزيل (از مترجم) 315 شرح تطهير التطهير (از حسيني) 50 شرح تطهير التطهير ؟ 50 الصافى 301 عروة المتقين 197 مجمع البيان لعلوم القرآن 121 مفاتيح الغيب 309 منتخب جواهر التفسير 130

[ 348 ]

نور الثقلين 190 الياقوت والمرجان 155 (قرائت وتجويد) برهان القارى في تجويد كلام الباري 43 تجويد القرآن (از محمد صالح) 237 تجويد قرآن (فارسي) ؟ 164 تحفه شاهى 315 التكميل في بيان الترتيل 223 تنقيح القراء 238 حرز الامانى ووجه التهانى 255 الحواشى الازهرية في حل المقدمة الجزرية 255 زبدة العرفان في وجوه القرآن 307 سى فائده 316 الشاطبية: حرز الامانى فرائد الفوائد 315 القراءات ؟ 255 كفاية المتعلم في تصحيح حروف المتكلم 222 مختار القراء 19 مناهج التلاوة 222 منهاج الفرقان في بيان الوقوف ورسم القرآن 102 (علوم قرآن) آيات الاحكام ؟ 66 تحفة الغرايب 41 خواص القرآن (از عبدالعلى) 145 خواص القرآن ؟ 10، 233 ينابيع الحياة في موارد الايات 65 (حديث) الاربعون حديثا (از چهار سوقى) 262 الاربعون حديثا (از شيخ بهائي) 229 الاربعون حديثا (از قاضى سعيد) 324 الاستبصار فيما اختلف من الاخبار 310 ترجمه وشرح غرر الحكم 312 التعليقة السجادية 167 توحيد ؟ 60 تهذيب الاحكام 181، 199 جامع الاخبار 10 جمال الصالحين 313 حاشية من لا يحضره الفقيه ؟ 165

[ 349 ]

دراية الحديث ؟ 67 شرح بداية الدراية 228 شرح حديث خلق الاسماء 243 شرح كافى (فارسي) ؟ 122 شرح نامه حضرت صادق به شيعيان 95 الصافى في شرح الكافي 183 الفتح المبين في شرح الاربعين 251 الفصول المهمة في أصول الائمة 93 قطبشاهى 198 الكافي 178، 184، 310، 328 اللوامع القدسية (لوامع صاحبقرانى) 186 مختصر الصافى در شرح كافى 190 مرآة العقول 141 مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة 213 من لا يحضره الفقيه 189، 311 الوافى 177 (فقه) آداب نماز شب 314 الاية المبصرة في شرح التبصرة 265 اجزاء الغسل عن الوضوء 205 احكام الشك (از فيض) 230 ادعاء المريض الطلاق في حال الصحة 150 الارث (از هروى) 253 ارجوزة في الزكاة 282 ارشاد الاذهان 46، 63 اسرار الصلاة (از همداني) 265 اعطاء بدل المغصوب ان فقد 147 الالفية (از شهيد اول) 54، 225 الانتصار لما انفردت به الامامية 133 انكار الوقف بعد الاعتراف 211 انوار الرياض 69، 132، 164، 329 البحر الزاخر والبدر الباهر 329 التباعد بين البئر والبالوعة 61 تبصرة المتهجدين وقرة عين العابدين 79 تحرير الاحكام الشرعية 123، 227، 228 تحفه رفيعي 95 التحفة القوامية في فقه الامامية 242 ترجمة الصلاة ؟ 28 تكملة الروضة 168

[ 350 ]

التنبيهات العلية على وظائف الصلاة القلبية 230 جامع السعادة 67 جامع المقاصد في شرح القواعد 312 الجعفرية 54 جنة المأوى 188 جواهر الفقه 211 جهة القبلة (از بهائي) 58، 97، 134 حاشية ارشاد الاذهان (از كركي) 48 حاشية الالفية (از كركي) 225 حاشية الروضة البهية (از عاملي) 241 حاشية الروضة البهية ؟ 201 حاشية شرائع الاسلام 57 حاوى المرام 70، 71، 72، 73، 74 الحقائق في شرح الشرائع 82 حكم الغسالة بعد الانفصال 117 حمل الجنازة وتربيعها 216 خلاصة الابحاث في مسائل الميراث 282 الدروس الشرعية في فقه الامامية 119 ذبائح اهل الكتاب 136، 229 الرسالة المحمدية في أحكام الميراث الابدية 267 الزكاة (از خونسارى) 150 سؤال وجواب (از حائرى) 326 السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى 167 شرائع الاسلام 121 شرح ارشاد الاذهان (از خونسارى) 146، 148، 149، 150 شرح الجعفرية 92 شرح شرائع الاسلام 120 شرح المختصر النافع (شرح صغير) 188 شوارع الهداية في شرح الكفاية 172 الشهاب الثاقب (از فيض) 20 صلاة الجمعة (از سراب تنكابنى) 136 صيغ العقود (از خونسارى) 18 صيغ العقود (فارسي) ؟ 215 صيغ النكاح (از بروجردى) 31 صيغ النكاح والطلاق (از استرابادى) 76 الطهارة والصلاة 267 عدم جواز الرد في الوقف 148 عدم جواز شرب قليان در ماه رمضان 152

[ 351 ]

عدم جواز مصالحة حق الرجوع في العدة 151 العقد الطهماسبى 18، 230 غاية المرام في شرح شرائع الاسلام 143 الغرة الحنفية في شرح الدرة النجفية 82 الفقه (از گلپايگانى) 75، 200 الفقه ؟ 316 القبلة (از عاملي) 58 قبلة عراق العجم وخراسان 58 القسم بين الزوجات 252 قواطع الاوهام في نبذة من مسائل الحلال والحرام 174 قواعد الاحكام في مسائل الحلال والحرام 129 الكر 136 كشف الغطاء 185، 195، 271 كفاية المقتصد 176 اللمعة الجلية في معرفة النية 29 اللمعة في عدم عينية صلاة الجمعة 136 مختصر جامع السعادة 269 مختصر الحيدرية 84 المختصر النافع 327 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة 140 المرشد في شرح التبصرة 116 مسألتان (از عاملي) 58 مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام 191 مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام 245، 246 معرفة الزوال 262 مفاتيح الشرائع 137 مناسك الحج (از صاحب جواهر) 81 منتخب تحفة الابرار 270 منهاج الهداية إلى احكام الشريعة 101، 280 منهج الاجتهاد 181، 183 منهج السداد في شرح الارشاد 172، 241 منية الراغب في شرح بغية الطالب 83 المواهب الغروية 325، 326 المواهب القدسية في شرح المنظومة البوسية 173 نتائج الانظار في أحكام الخيار 84

[ 352 ]

النخبة الوجيزة 264 نزهة العشاق في مكارم الاخلاق 58 نكاح بنت المزني بها من الرضاعة 147 نيل المرام في مذهب الائمة عليهم السلام 184 الواجبات الملكية 18 الوقف على من يصح ومن لا يصح 151 (اصول فقه) اجتماع الامر والنهى ؟ 247 الاستصحاب (از گيلانى) 80 الاصول الاصلية 211 اصول الفقه (از جرفادقانى) 104 اصول الفقه (از حسيني) 40 اصول الفقه ؟ 218 بشرى الوصول إلى اسرار علم الاصول 247 التعادل والترجيح 293 جامع الاصول 248 جواهر الاصول 263 حاشية درر الاصول 324 حاشية فرائد الاصول (از ملا على) 246 حاشية فرائد الاصول ؟ 288 حاشية قوانين الاصول 277 حاشية معالم الاصول (از خليفة سلطان) 204 حاشية معالم الاصول ؟ 249 حاشية الوافية (از بحر العلوم) 113 حجية الشهرة (از طباطبائي) 271 حجية الظن (از خونسارى) 97 الحق المبين في تصويب رأي المجتهدين وتخطئة الاخباريين 271 رضوان الاملين في تعليقات القوانين 130 الزهرة البارقة لمعرفة الحقيقة والمجاز 112 سفينة النجاة 20 شرح زبدة الاصول 106 شرح مختصر الاصول 64، 103، 132 الشواهد المكية في مداحض حجج الخيالات المدنية 240 عوائد الايام 158، 256 عيون الاصول 114 غاية القصوى 328، 329

[ 353 ]

الفوائد الحائرية الجديدة 97 الفوائد الحائرية القديمة 97، 203 الفوائد المدنية 287 القواعد والفوائد (از شهيد) 114 القوانين المحكمة 193 المشتق ؟ 205، 206 معارج الاصول 127 معالم الاصول 274 مقدمة الواجب (از خونسارى) 203 نهاية الوصول إلى علم الاصول 179، 198 الوسائل الحائرية 162، 163 (منطق) حاشية تهذيب المنطق (از يزدى) 259 حاشية حاشية اليزدى على التهذيب 245 حاشية شرح المطالع 36 شرح تهذيب المنطق 254 شرح لسان الميزان 139 مطالع الانوار 57 (فلسفه) تركيب الجسد 61 حاشية شرح الهداية للميبدى 45 خلق الاعمال 226 سيف منتضى در شرح حديث امام رضا 68 شرح هداية الحكمة 266 العلم اللدنى 77 فيض الرضا 32 القضاء والقدر 77 القلب 237 المشاعر 76 المشيئة (از قزويني) 52 المعاد (از احسائي) 26، 243 المعارف الالهية 62 مفتاح الحكمة 232 المقالة الشريفية 135 النفس (از ارسطو) 226 (كلام واعتقادات) اثبات الولاية 274 اصول دين (از هرندى) 169 الاعتقادات (از شهيد اول) 54 الاعتقادات (از شيخ بهائي) 230

[ 354 ]

الاعتقادات (از صدوق) 125، 211 213، 230 الاعتقادات (از مجلسي) 26، 212 الاعتقادات ؟ 134، 213 الباب الحادي عشر 320 بحر المناقب في فضل علي بن ابى طالب 16 بديعيه (از كرماني) 161 البلد الامين في أصول الدين 212 التبر المذاب في بيان ترتيب الاصحاب 75 تحفة الاخيار در شرح مونس الابرار 166، 242 تذكره ؟ 77 ترجمه خطبه حضرت رضا 216 ترجمة الفوائد الغروية 126 تلازم بين رجعت وولايت 38 تنزيه الانبياء والائمة 156 توحيد (از ناصر الاسلام) 152 الثمرات الجنية من الحديقة الحسينية 123 چهار آئينه 197 حياة النفس في حظيرة القدس 26، 243 خلاصة الاعتبار في معرفة ذات الجبار 60 الرجوع إلى الثقلين 207 ركن رابع 161 روح الايمان 281 سرشت بهشت 235 سفينة العارفين في معرفة اصول الدين 196 شجره الهيه 25 شرح التجريد ؟ 125، 258 شمس الازل 99 شهاب ثاقب 17 صور منطبعه 51 عقائد الشيعة في فوائد الشريعة 276 علم اليقين في اصول الدين 101 غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول 59 قواعد العقائد 53 كاشف الحق 182 الكفر والايمان 25 مختصر التحفة الكلامية 136 مرآة الحق 141

[ 355 ]

مصباح الظلمات في تفسير التوراة 202 المقامع في قمع الصوفي الخادع 79 مناقب قطبشاهى 170 منهج الشيعة في فضائل وصى خاتم الشريعة 253 منهج اليقين وصحيفة المتقين 195 النافع يوم المحشر في شرح الباب الحادي عشر 243 النجمية 54 نهج المسترشدين في اصول الدين 254 (عرفان) آفرينش ارواح واجسام 321 اتحاد ووحدت 323 احاديث اوايل 322 اربعينية 38 اسرار الصلاة (از كرماني) 86 اصطلاحات الصوفية 77 انسان كامل 323 بهشت ودوزخ وخوشى وناخوشى 323 تزكية النفس 38 تناسخ 322 حقيقت وطريقت 94 خلاصة الترجمان في تأويل خطبة البيان 125 خوان يغما 159 راههاى سعادت 39 زبدة الحقائق 321 زينة المجالس 180 سخن اهل وحدت 323 سيرو سلوك ؟ 39، 105 شرح حديث " الشريعة اقوالي " 321 شرح فصوص الحكم 116 شرح قصيده ميرفندر سكى 11 شرح قصيده ميميه ابن الفارض 253 شرح كلمات بابا طاهر 107 ضوء اللمعات 224 طريق سالكان 105 عالم صغير وعالم كبير 333 عبرة الناظرين 273 گفتار صوفيان درباره وجه نفس صفت اسم فعل 323 لوامع انوار الكشف والشهود 273

[ 356 ]

لوايح 213 لوح محفوظ 322 لوح محفوظ عالم صغير 322 مرآة الحق 105 مرآة المحققين 26، 281 معرفت انسان 323 ملك وملكوت 321 ملك وملكوت وجبروت 322 نبوت وولايت 321 (اخلاق) آئينه حق نما 165 آداب المتعلمين 244، 320 آداب وسنن 146 اخلاق (از توسر كانى) 250 اخلاق (از قزويني) 266 اخلاق الاشراف 273 تحفة الملوك 306 تذكرة العوام 110 تسهيل السبيل بالحجة في انتخاب كشف المحجة 231 خصائص المحبة 76 زينة العابدين 291 سراج المؤمنين 207 شفاء العليل 99 العروة الوثقى 185 كشف الريبة 320 گناهان 261 مجالس (از شريف حسيني) 160 مجالس ؟ 284 مسلى المصابين في تسلية الحزين 118 مصابيح القلوب 162 منية المريد 317 نصايح 306 نصايح الملوك 106 (دعا وزيارت) اعمال رجب وشعبان ورمضان 269 تحفة الزائر 137 ترجمه صحيفه سجاديه (از روغنى) 134 حديقة المتهجدين 108 الحرز الثمين للحصن الحصين 293 خلاصة الاذكار 29 دعا ونيايش 341

[ 357 ]

دعاهاى ايام هفته 304 زاد المعاد 281، 300 زبدة الاذكار من ادعية الال الاطهار 157 زبدة الدعوات 256 شرح زيارة الجامعة الكبيرة (از احسائي) 199 شرح زيارة الجامعة الكبيرة (از مختارى) 139 شرح الصحيفة السجادية (ازمختارى) 138 الصحيفة السجادية 214، 304، 319 صلوات بر محمد وآل " ع " 115 عدة الداعي ونجاح الساعي 128، 327 كتاب دعا ؟ 9، 220، 278، 283، 300، 308 مجمع الصلوات 115 مداخل الحصن الحصين 89 مشكاة الانوار (از مجلسي) 270 مفتاح النجاح 107 منهاج المتوسلين 102 هداية المسترشدين 238 (نحو وصرف) الفية ابن معط 238 حاشية الفوائد الضيائية 227 حدائق الدقائق 308 شرح الفيه ابن مالك (فارسي) 268 شرح الشافية (از كمالا) 311 شرح الشافية (از مازندراني) 319 شرح الصمديه (از انصاري) 218 شرح الصمدية (از حسيني) 260 شرح الصمدية (از طارمي) 290 شرح الصمدية (از مختارى) 138 شرح اللباب في النحو 87 الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية 286 الكافية 229 الكفاية في علم الاعراب 15 نحو ؟ 12 نخبة من الصرف 219 نخبة من النحو 220 (لغت) تهذيب اللغة 178

[ 358 ]

جواهر اللغة 236 خلاصة اللغات 42 فرهنگ تركي فارسي 20 لغات القرآن 232 مختصر مفيد در ترجمه بعضى از كلمات مجيد 34 النهاية في غريب اللغة والاثر 194 (علوم ادبى) اطباق الذهب 14 خط وسواد 237 دستور الشعراء 180 سلوة الغريب واسوة الاريب 295 شرح الخطبة الشقشقية 19 شرح شواهد المطول (از فسوى) 179 شرح نهج البلاغه 133 عروض ؟ 208 قرة العيون 273 قواعد الانشاء 296 گلدسته انديشه 317 گنجينه نشاط 163 مجمع الاحاديث 159 مصباح السالكين 313 (شعر) پريشان نامه 68 ترجمه ديوان حضرت امير المؤمنين 98 ترجيعبند (از هاتف) 30 جنگ شعرى 91، 292، 301 حماسه فارغى 100 داستان كربلا 264 ديوان انورى 156 ديوان شوكت 88 ديوان طبيب اصفهاني 289 ديوان عسكر 252 ديوان كفاش 89 ديوان مجنون العامري 259 ديوان مشتاقيه 259 ديوان مقبل 252 ديوان نور بخش 16 ديوان نور على شاه 142 ديوان واله اصفهاني 260 شرح قصيدة البردة 156، 236 شرح قصيدة العمري 103

[ 359 ]

شكرستان 294 قصيدة تائية ؟ 31، 36 گلشن راز 109، 282 گنج المحب 289 لب لباب معنوى 93 ليلى ومجنون (از مكتبى) 91 مثنوى معنوى 35 مجلس افروز 288 منتخب الحديقة 28 نان وحلوا 11 نظم نثر اللالى 21 هميان 46 (تاريخ) ارجوزة في تاريخ المعصومين 282 الارشاد في معرفة حجج الله على العباد 286 انسان النواصب 197 بهجة المؤمنين 187 تاريخ اسكندر مقدونى 193 تاريخ پطر كبير 192 تاريخ شارل دوازدهم 192 تحفة المجالس 204 تذكرة القبور 14 حياة الانسان 298 رفع الخفا عن ذات الشفا 284 سرور المؤمنين 113 قصص الانبياء 234 لسان الذاكرين 194 مجرى الدموع 144 مخزن الهموم 154 مصائب العارفين 118 مفاتيح الجنان 110 ناسخ التواريخ 186، 187 هم وغم در شهر محرم 153 (رجال وتراجم) تحفه سامى 87 تذكره واله 214 ترجمة اسحاق بن عمار 272 تلخيص الاقوال في تحقيق احوال الرجال 131، 288 شرح احوال شيخ الرئيس قاجار 90 نقد الرجال 233

[ 360 ]

الوجيزة (از مجلسي) 261، 272 (رياضيات) بحر الجواهر في علم الدفاتر 32، 93 جفر 210 حساب ؟ 14 زبرو بينات 209 شرح خلاصة الحساب 158 (نجوم) احكام تحاويل سنى العالم 45 بطلان القول بتأثير الكواكب 52 تنبيهات المنجمين 30 تنقيح المقالة در توضيح رساله 251 معرفت تقويم ؟ 26 معينية 155 نجوم ؟ 279 (پزشكى) اخلاط 209 الفاظ ادويه 286 ترجمه طراپتيك 144 جامع الفوائد 208، 225 حفظ الصحة 208 حياة كيمياوي 240 روشن نامه 112 طب 210، 226، 314 فرس نامه 42 فوائد اخيار 208 كفايه منصوري 129 مالا يسع الطبيب جهله 226 مفتاح الشفا 217 (متفرقه) اجازة الحديث (از تربتي) 88 اجازة الحديث (از فارسي) 215 اجوبة المسائل الثلاث 244 اجوبة مسائل السيد مال الله الخطى 244 اجوبة مسائل السيد محمد 244 استخاره بطريق حروف 62 استخراج مجهول 209 اسلحه شناسى 206 اصول علم جغرافيا 221 بيان اعداد 283 التفقه في الدين 231

[ 361 ]

جنگ ؟ 33، 55، 268، 309 جواب مسألتين 244 جواهر المعقولات 257 الخمائل 298 الرسالة القدسية في أسرار النقطة الحسية 239 رمل (از شيرازى) 21 روضة العلماء ودوحة العرفاء في شرح اسماء الله الحسنى 176 سيميا وريميا 303 شرح الاسماء الحسنى ؟ 56 شرح صدر ديوان الشذور 258 علم الدم 37 علم الكف 37 فهرس مؤلفات الفيض 238 قباله نامه ازدواج 305، 307 الكشف 257 مجموعه (از محلاتي) 294 مشكلات العلوم 15 مطارح الافكار ومفاتح الاسرار 297 معرفة كتف الشاة 239 المناظر 135 نصرة الواعظين 64 نفايس الفنون 282

[ 362 ]

فهرست مؤلفان كتابها آذرى، محمد بن أبو القاسم خوئى * سيف منتضى در شرح حديث امام رضا آملى، محمد بن محمود * نفايس الفنون ابن ابى جمهور، محمد بن على احسائي * مختصر التحفة الكلامية ابن ابى الشكر، يحيى بن محمد اندلسي * احكام تحاويل سنى العالم ابن الاثير، مبارك بن محمد جزرى * النهاية في غريب الحديث والاثر ابن ادريس، محمد بن منصور حلى * السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى ابن البراج، عبد العزيز بن نحرير حلبى * جواهر الفقه ابن الحاجب، عثمان بن عمر * الكافية ابن خاتون، محمد بن على عاملي * قطبشاهى ابن فهد، احمد بن محمد حلى * عدة الداعي ونجاح الساعي * اللمعة الجلية في معرفة النية ابن الكبير، يوسف بن اسماعيل خوئى * مالا يسع الطبيب جهله ابن معط، يحيى بن عبدالمعطى * الفية ابن معط ابن ميثم، ميثم بن على بحراني * مصباح السالكين ابو طالب * الياقوت والمرجان احسائي، احمد بن زين الدين * اجوبة المسائل الثلاث * اجوبة مسائل السيد مال الله الخطى * اجوبة مسائل السيد محمد

[ 363 ]

* اجوبة مسائل فتحعلى شاه * جواب مسألتين * حياة النفس في حظيرة القدس * شرح حديث خلق الاسماء * شرح زيارة الجامعة الكبيرة * الفوائد الحكمية * المعاد احسائي، علينقى بن احمد بن زين الدين * مختصر الحيدرية اديب الدولة، محمد صفى بن حسنخان * اصول علم جغرافيا اردكانى، احمد بن محمد حسيني * سرور المؤمنين ارموى، محمود بن ابى بكر * مطالع الانوار ازهرى، خالد بن عبد الله * الحواشى الازهرية في حل المقدمة الجزرية ازهرى، محمد بن احمد بن طلحة * تهذيب اللغة استرابادى، على بن داود خادم * انساب النواصب استرابادى، محمد بن على بن ابراهيم * تلخيص الاقوال في تحقيق احوال الرجال استرابادى، محمد امين بن محمد شريف * القوائد المدنية اشرف * نظم نثر اللالى اصفهاني، احمد بن محمد شفيع * انكار وقف پس از اعتراف اصفهاني، على بن قاسم * زبدة الاذكار من ادعية الال الاطهار اصفهاني، محمد جعفر بن محمد رضا * زينة العابدين اصفهاني، محمد طالب بن حيدر گيلانى * شرح خلاصة الحساب اعمى، مختار اصفهاني * مختار القراء اماني، محمد مازندراني * دستور الشعراء انصاري، هادى بن اسد الله * شرح صمديه انورى، على بن ابى اسحاق ابيوردى * ديوان انورى ايجى، على اكبر بن محمد باقر * آداب نماز شب بحراني، يوسف بن احمد * الرسالة المحمدية في أحكام الميراث الابدية بحر العلوم، محمد مهدى بن مرتضى * حاشية الوافية بختيارى، يعقوب بن ابراهيم * الخمائل برغانى، محمد تقى بن محمد قزويني * منهج الاجتهاد

[ 364 ]

بروجردى، على اصغر بن على اكبر * صيغ النكاح * عقائد الشيعة في فوائد الشريعة * فيض الرضا بروجردى، محمود بن علينقى طباطبائي * مسلى المصابين في تسلية الحزين بروجنى، على بن باقر * تبصرة المتهجدين وقرة عين العابدين بهائي، محمد بن حسين عاملي * الاربعون حديثا * الاعتقادات * جهة القبلة * ذبائح اهل الكتاب * الكر * نان وحلوا بهبهاني، مسعود بن فضل الله * التباعد بين البئر والبالوعة بيضاوي، عبد الله بن عمر * انوار التنزيل پالوى، حامد بن عبد الفتاح * زبدة العرفان في وجوه القرآن پيرزاده، محمد رفيع زاهدى * المعارف الالهيه تاج الدين، محمد بن محمد طوسى * تفسير سوره يوسف تاج الدين شيعي، حسن بن حسين سبزوارى * مصابيح القلوب تبريزى، محمود * شرح تهذيب المنطق تربتي، احمد بن على اكبر * اجازة الحديث تركه، على بن محمد، صائن الدين * ضوء اللمعات تفريشى، مراد بن علي خان * التعليقة السجادية تفريشى، مصطفى بن حسين * نقد الرجال تنكابنى، محمد بن محمد يوسف حسيني * تفسير القرآن الكريم توسركانى، حسين على * اخلاق (نجاة المؤمنين) جامى، عبد الرحمن بن احمد * لوامع انوار الكشف والشهود على قلوب ارباب الذوق والجود * لوايح جرفادقانى، محمد باقر گلپايگانى * حاوى المرام * الفقه جرفادقانى، محمد تقى بن محمد رضا * اصول الفقه جزائري، نعمت الله بن عبد الله موسوى * حاشية الفوائد الضيائية جزى، عبد الكريم بن مهدى اصفهاني * تذكرة القبور جلال الدين رومى، محمد بن محمد * مثنوى معنوى

[ 365 ]

جلدكى، ايدمر بن على * جواهر المعقولات * شرح صدر ديوان الشذور جمز كمل انگليسى * تاريخ اسكندر مقدونى جنابذى، مظفر بن محمد قاسم منجم * تنبيهات المنجمين چهار سوقى، محمد هاشم بن زين العابدين * الاربعون حديثا حائرى، عبد الكريم بن محمد جعفر يزدى * سؤال وجواب حارثى، حسين بن عبد الصمد عاملي * العقد الطهماسبى * القبلة * مسألتان * الواجبات الملكية الحافظ، على بن العادن * خلاصة اللغات حجة الاسلام شفتي، محمد باقر بن محمد نقى * الزهرة البارقة لمعرفة الحقيقة والمجاز حر عاملي، محمد بن حسن * ارجوزة في تاريخ المعضومين * ارجوزة في الزكاة * الفصول المهمة في اصول الائمة * قبلة عراق العجم وخراسان حسن بن محمد * دراية الحديث حسيني، احمد بن عبد الباقي * مجرى الدموع حسيني، دوست محمد بن عبد الرحيم * اعمال رجب وشعبان ورمضان حسيني، عبد الباقي * شرح تطهير التطهير حسيني، عبد العظيم بن عبد الغنى * شرح الصمدية حسيني، قوام الدين بن حيدر * شرح كلمات باباطاهر حسيني، محمد خليل بن عبد الواسع * اصول الفقه حيران * هميان خاتون آبادى، محمد صالح بن عبد الواسع حسيني * تفسير سورة الفاتحة خاضع، أبو القاسم * مخزن الهموم خافى، احمد بن محمد حسيني * التبر المذاب في بيان ترتيب الاصحاب خدابخش، محمد قاسم ساوجى * تحفه رفيعي خراساني، محمد بن محمد ابراهيم اصفهاني * آداب وسنن خفرى، محمود حسيني * تفسير سوره توحيد

[ 366 ]

خلخالي، محمد صالح بن محمد سعيد * شرح قصيده مير فندرسكى خليفه، محمد بن احمد * مناهج التلاوة خليفه سلطان، حسين بن محمد مرعشى آملى * حاشية معالم الاصول خونسارى، حسين بن جمال الدين * مقدمة الواجب خونسارى، على اكبر بن ابراهيم * ادعاء المريض الطلاق حال الصحة * اعطاء بدل المغضوب ان فقد * حجية الظن * الزكاة * شرح ارشاد الذهان * شرح الجعفرية * عدم جواز الرد في الوقف * عدم جواز مصالحة حق الرجوع * نكاح بنت المزني بها من الرضاعة * الوقف على من يصح ومن لا يصح خونسارى، محمد حسين بن على اكبر * حكم الغسالة بعد الانفصال * المرشد في شرح التبصرة خونسارى، محمد كاظم بن محمد صائب * مفتاح الشفاء دلال، زين العابدين بن ميرزا آقا * گنج المحب دهدار، محمد بن محمود * خلاصة الترجمان في تأويل خطبة البيان دهلوى، مهدى على * قواعد الانشاء ربعى، جعفر بن محمد حلى * منهج الشيعة في فضائل وصى خاتم الشريعة رشتي، اسد الله * شرح شرائع الاسلام رشتي، كاظم بن قاسم * شرح قصيدة العمرى رفيعا، محمد بن حيدر حسيني طباطبائي * شجره الهيه رفيقي، مجنون بن محمد مشهدى * خط وسواد رمال، ناصر بن حيدر شيرازى * رمل روغنى، محمد صالح بن محمد باقر قزويني * ترجمه صحيفه سجاديه زواره أي، على بن الحسن * فرائد الفوائد * مفتاح النجاح زين العابدين بن محمد * مصباح الظلمات في تفسير التوراة سامانى، ابو الفتح خان دهقان * شكرستان

[ 367 ]

سپهر، محمد تقى بن محمد على * ناسخ التواريخ سجاد عليه السلام، على بن الحسين * الصحيفة السجادية سراب، محمد بن عبد الفتاح تنكابنى * صلاة الجمعة سعد الدين * حدائق الدقائق سمرقندي، محمد بن محمود * كفاية المتعلم سهرودى، عمربن محمد (شهاب الدين) * اصطلاحات الصوفية سيالكوتى، عبد الحكيم بن شمس الدين * حاشية انوار التنزيل سيرافى، مسعود بن محمود فالى * شرح اللباب في النحو سيورى، مقداد بن عبد الله * النافع يوم المحشر في شرح الباب الحادى عشر شاطبى، قاسم بن فيره * حرز الامانى ووجه التهانى شاهشانى، عبد الوهاب بن محمد امين * بحر الجواهر في علم الدفاتر شاه مير، هبة الله حسنى حسيني * تنقيح مقاله در توضيح رساله شبسترى، محمود بن امين الدين * گلشن راز * مرآة المحققين شريعتمدار استرابادى، محمد جعفر بن سيف الدين * صيغ النكاح والطلاق شريف حسيني، محمد رحيم * خوان يغما * مجالس * نصايح الملوك شريف مرتضى، على بن الحسين موسوى * الانتصار لما انفردت به الامامية * تنزيه الانبياء والائمة شريف نائينى، محمد هادى بن ابو الحسن * لسان الذاكرين شوقي بغدادي * ترجمه ديوان حضرت امير شوكت، محمد اسحاق بخارى * ديوان شوكت شهرزورى، محمد بن حسن * رفع الخفا عن ذات الشفا شهشهانى، أبو الحسن بن محمد ابراهيم اصفهاني * الغرة الحنفية في شرح الدرة النجفية شهشهانى، محمد بن عبد الصمد حسيني * انوار الرياض * جامع السعادة * جنة المأوى * رضوان الاملين في تعليقات القوانين * غاية القصوى شهيد اول، محمد بن مكى عاملي * الاعتقادات

[ 368 ]

* الالفية * الدروس الشرعية في فقه الامامية * القواعد والفوائد شهيد دوم، زين الدين بن على عاملي * التنبيهات العلية * شرح بداية الدراية * كشف الريبة عن احكام الغيبة * مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام * منية المريد في آداب المفيد والمستفيد شيخ الرئيس قاجار، أبو الحسن ميرزا * شرح احوال شيخ الرئيس قاجار شيرازى، محمد شريف بن محمد * سراج المنير شيرازى، منصور بن محمد * كفايه منصوري صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر نجفى * مناسك الحج صادق عليه السلام، جعفر بن محمد * مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة صدر الدين، علي خان بن احمد مدنى * سلوة الغريب واسوة الاريب * نغمة الاغانى صدر الدين شيرازى، محمد بن ابراهيم * المشاعر صدر الدين قونوى، محمد بن اسحاق * اعجاز البيان صدوق، محمد بن على بن بابويه قمى * الاعتقادات * من لا يحضره الفقيه صفوي، سام ميرزا بن شاه اسماعيل * تحفه سامى صيمرى، مفلح بن حسن * غاية المرام في شرح شرائع الاسلام ضياء الدين، مكى * الكفاية في علم الاعراب طارمي، جواد بن محرم على * شرح صمديه طالقاني، محمد بن على اشرف * حياة الانسان طباطبائي، على بن محمد على * حجية الشهرة * شرح المختصر النافع طبرسي، فضل بن حسن بن فضل * مجمع البيان لعلوم القرآن طبيب، عبد الباقي بن محمد رحيم اصفهاني * ديوان طبيب اصفهاني طبيب، فضل الله خان ايمان * حياة كيمياوي طوسى، محمد بن الحسن، شيخ الطائفة * الاستبصار فيما اختلف من الاخبار * تهذيب الاحكام طهراني، محمد صادق بن محمد حسن * عدم جواز شرب قليان در ماه رمضان عاملي، حسن بن زين الدين * معالم الاصول

[ 369 ]

عاملي، على بن محمد بن الحسن * حاشية الروضة البهية عبد الرحيم نائينى * بهجة المؤمنين عبد الرحيم بن معروف * نيل المرام في مذهب الائمة عليهم السلام عبد العلى بن محمد بن حسن * خواص القرآن عبيد زاكانى، عبيدالله قزويني * اخلاق الاشراف في محامد الاوصاف عراقى، محمد بن موسى * تفسير آيه نور عروسي، عبد على بن جمعة حويزى * نور الثقلين عضد الدين ايجى، عبد الرحمن بن احمد * شرح مختصر الاصول علامه حلى، حسن بن يوسف بن المطهر * ارشاد الاذهان إلى احكام الايمان * الباب الحادى عشر * تحرير الاحكام الشرعية * قواعد الاحكام في مسائل الحلال والحرام * مختلف الشيعة في أحكام الشريعة * نهاية الوصول إلى علم الاصول * نهج المسترشدين في أصول الدين على، ملا على * حاشية فرائد الاصول على بن فتحعلى * مرآة الحقائق على نقى بن محمد تقى * بشارة المهتدين عماد الدين استرابادى، على بن على شريف * تحفه شاهى عين الملك، محمد بن عبد الله شيرازى * الفاظ الادويه غزالي، محمد بن محمد (ابو حامد) * العلم اللدنى فارسي، محمد جعفر بن محمد صفى اجازة الحديث فارغى * حماسه فارغى فاضل هندي، محمد بن حسن اصفهاني * الزام العار لصاحب الغار * تطهير التطهير عن اوهام شبه الحمير * چهار آئينه فتونى، أبو الحسن بن محمد طاهر * ترجمة الفوائد الغروية فخر الدين، محمد بن حسين حسيني * حاشية شرح الهداية فخر الدين، محمد بن عمر رازى * مفاتيح الغيب فسوى، محمد كمال الدين فارسي * شرح شواهد المطول فسوى، محمد بن محمد * شرح الشافية

[ 370 ]

فيض، محسن بن مرتضى كاشانى * احكام الشك * الاصول الاصلية * تسهيل السبيل بالحجة * التفقه في الدين * خلاصة الاذكار * سفينة النجاة * الشهاب الثاقب * الصافى * عين اليقين في اصول الدين * فهرس مؤلفات الفيض * مفاتيح الشرائع * الوافى قاآنى، حبيب الله بن محمد على گلشن * عبرة الناظرين قارى، على بن سلطان محمد * الحرز الثمين للحصن الحصين قارى كاظمي، محمد بن شمس الدين * مفتاح الفرقان في بيان الوقوف ورسم القرآن قاضى، محمد تقى بن باقر تبريزى * حاشية قوانين الاصول قاضى سعيد، محمد سعيد بن محمد مفيد قمى * الاربعون حديثا قزويني، اسد الله بن محمد ابراهيم * شفاء العلل * شمس الازل قزويني، حسين بن محمد ابراهيم * بطلان القول بتأثير الكواكب * المشيئة قزويني، خليل بن غازى * الصافى في شرح الكافي قزويني، عباس بن على * الاية المبصرة في شرح التبصرة * اخلاق قزويني، محمد بن محمد شريف * سرشت بهشت قمى، أبو القاسم بن حسن * القوانين المحكمة قمى، عبد الكريم بن محمد طاهر * اذهاب الرجس عن حظيرة القدس * صور منطبعه قمى، محمد طاهر بن محمد حسين شيرازى * تحفة الاخيار در شرح مونس الابرار قوام الدين، محمد بن محمد مهدى قزويني * التحفة القوامية في فقه الامامية كاتب، محمد على قدريجانى * مفاتيح الجنان كاشانى، حسن بن محمد موسوى * ينابيع الحياة في موارد الايات كاشانى، محمود بن محمد هاشم * ترجمه طراپتيك

[ 371 ]

كاشف الغطاء، جعفر بن خضر نجفى * الحق المبين في تصويب رأى المجتهدين * كشف الغطاء كاشف الغطاء، موسى بن محمد جعفر نجفى * منية الراغب في شرح بغية الطالب كاشفي، حسين بن على بيهقى * لب لباب معنوى كبودر آهنگى، محمد جعفر مجذوبعلى شاه * مرآة الحق كربلائي، على اصغر بن على رضا * دعاهاى ايام هفته كربلائي، محمد على * شرح زبدة الاصول كركي، حسين بن حسن مجتهد * اللمعة في عدم عينية صلاة الجمعة كرمانشاهى، پريشان * پريشان نامه كرمانشاهى، عبد الله بن محمد تقى * مطارح الافكار ومفاتح الاسرار كرماني، صنع الله بن شجاع * شرح قصيده ميميه ابن الفارض كرماني، كريم خان بن ابراهيم * اسرار الصلاة * بديعيه * ركن رابع كشفي، جعفر بن ابى اسحاق دارابى * البلد الامين في اصول الدين كشميرى، محمد شريف * المقالة الشريفية كفاش * ديوان كفاش كلباسى، أبو المعالى بن محمد ابراهيم اصفهاني * شرح الخطبة الشقشقية كلباسى، عبد الحسين بن محمد رضا * تحفة المجالس كلباسى، محمد ابراهيم بن محمد حسن اصفهاني * شوارع الهداية في شرح الكفاية * منهاج الهداية إلى احكام الشريعة كلباسى، محمد مهدى بن محمد ابراهيم * عيون الاصول كلينى، محمد بن يعقوب * الكافي كمال الدين كاشانى، عبد الرزاق بن جمال الدين * شرح فصوص الحكم * القضاء والقدر كوكدى، محمد تقى بن محمد رضا گلپايگانى * نصرة الواعظين كوكدى، محمد حسن بن محمد اسماعيل * العروة الوثقى گلپايگانى، احمد بن على مختار * قواطع الاوهام في نبذة من مسائل الحلال والحرام

[ 372 ]

* منهج السداد في شرح الارشاد گلپايگانى، زين العابدين * روح الايمان گلپايگانى، محمد باقر بن محمد هادى * نتائج الانظار في أحكام الخيار گلپايگانى، محمد رضا بن محمد باقر موسوى * حاشية درر الاصول گلستانه، أبو القاسم * جنگ شعرى گلستانه، محمد بن أبو تراب، علاء الدين * روضة العلماء ودوحة العرفاء گيلانى، رحمت الله * برهان القارى في تجويد كلام الباري گيلانى، رضا بن غلام حسين * الاستصحاب گيلانى، محمد رفيع بن رفيع * جواهر الاصول گيلانى، نظر على بن محسن * حاشية حاشية اليزدى على تهذيب المنطق لاهيجى، حسن بن عبد الرزاق * جمال الصالحين مازندراني، محمد صالح بن احمد * شرح قصيدة البردة مازندراني، هادى بن محمد صالح * حاشية انوار التنزيل * شرح شافيه ما لواجردى، محمد على * تذكرة العوام مامقانى، حسن بن عبد الله * بشرى الوصول مؤمن، حسين بن على حسين * مصائب العارفين * المقامع في قمع الصوفى الخادع * هم وغم در شهر محرم مجاهد، محمد بن على حائرى * الوسائل الحائرية مجلسي، محمد باقر بن محمد تقى * الاعتقادات * تحفه الزائر * ترجمه خطبه حضرت رضا در توحيد * زاد المعاد * مرآة العقول * مشكاة الانوار * الوجيزة مجلسي، محمد تقى بن مقصود على * اللوامع القدسية مجلسي، محمد رضى بن محمد نصير * منهج اليقين وصحيفة المتقين مجنون، مجنون العامري * ديوان مجنون العامري محقق حلى، جعفر بن حسن بن يحيى * شرائع الاسلام * المختصر النافع * معارج الاصول

[ 373 ]

محقق سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن * كفاية المقتصد محقق كركي، على بن عبد العالي عاملي * جامع المقاصد في شرح القواعد * الجعفرية * حاشية ارشاد الاذهان * حاشية الالفية * حاشية شرائع الاسلام * النجمية محلاتي، عبد الحسين بن على * مجموعه محمد اسماعيل * طريق سالكان محمد حسن بن عين * شرح نامه حضرت صادق به شيعيان محمد بن حسين بن على * التكميل في بيان الترتيل محمد صالح بن محمد تقى * تجويد القرآن محمد على * تنقيح القراء محيى الدين * مرآة المحققين مختارى، محمد بن محمد باقر نائينى * شرح زيارة الجامعة الكبيرة * شرح الصحيفة السجادية * شرح الصمدية * شرح لسان الميزان * الفرائد البهية مدرس، ابو الفضل گناهان مدرس، حسن بن على اصفهاني * جامع الاصول مظفر عليشاه، محمد تقى بن محمد كاظم كرماني * ديوان مشتاقيه معز الدين، محمد بن محمد اردستانى * كاشف الحق * مناقب قطبشاهى مغربي، عبد المؤمن بن هبة الله اصفهاني * أطباق الذهب مفيد، محمد بن محمد بن النعمان * الارشاد في معرفة حجج الله على العباد مقبل، محمد مقبل اصفهاني * ديوان مقبل مكتبى شيرازى * ليلى ومجنون موسوى، عبد الباقي بن على * المواهب الغروية مهلا يمنى، حسين بن ناصر بن عبد الحفيظ * المواهب القدسية ميبدى، حسين بن معين الدين * شرح هداية الحكمة ميرداماد، محمد باقر بن محمد استرابادى * خلق الاعمال

[ 374 ]

ناصر الاسلام، موحد مكى اصفهاني * توحيد ناظم الدين، احمد بن صدرا گيلانى * فرس نامه نجم الدين دايه، عبد الله بن محمد * مرصاد العباد من المبدأ والمعاد نذر على * فرهنگ تركي فارسي نراقى، احمد بن مهدى كاشانى * عوائد الايام نراقى، محمد مهدى بن ابى ذر * مشكلات العلوم نسفي، عزيز الدين بن محمد نخشبى * آفرينش ارواح واجسام * اتحاد ووحدت * احاديث اوايل * انسان كامل * بهشت ودوزخ وخوشى وناخوشى * تناسخ * زبدة الحقايق * سخن اهل وحدت * شرح حديث " الشريعة اقوالي " * عالم صغير وعالم كبير * گفتار صوفيان درباره ذات وجه نفس صفت اسم فعل * لوح محفوظ * لوح محفوظ عالم صغير * معرفت انسان * ملك وملكوت * ملك وملكوت وجبروت * ملك ووحى والهام وخواب * نبوت وولايت نشاط، عبد الوهاب معتمد الدولة * گنجيه نشاط نصر آبادى، فضلعلى كاشانى * مجلس افروز نصير الدين، محمد بن محمد بن حسن طوسى * آداب المتعلمين * قواعد العقائد * معرفة كتف الشاة * معينيه نوربخش، محمد (حقيقت) * ديوان نوربخش نور الدين اخباري، محمد بن مرتضى كاشانى * آئينه حق نما نور الدين عاملي، على بن على بن الحسين * الشواهد المكية في مداحض حجج الخيالات المدنية نور عليشاه، محمد على بن فضلعلى تونى * ديوان نور عليشاه واعظ كجورى، باقر بن اسماعيل * الثمرات الجنية من الحديقة الحسينية واله، محمد كاظم اصفهاني * ديوان واله اصفهاني

[ 375 ]

واله، محمد يوسف بن محمد فصيح * تذكره واله وحيد بهبهاني، محمد باقر بن محمد اكمل * الفوائد الحائرية الجديدة * الفوائد الحائرية القديمة * مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام ورنوسفادرانى، محمد اشرف بن حيدر على * سفينة العارفين في معرفة اصول الدين * عروة المتقين وقارى، محمد امين بن عبد الفتاح * گلدسته انديشه ولى الدين، على خونسارى * صيغ النكاح هاتف اصفهاني * ترجيعبند هرندى، عبد الله بن محمد ظهير * اصول دين هروى، محمد بن محمد * تحفة الغرائب هروى، محمد بن يوسف طبيب * جواهر اللغة هروى، محمد تقى بن حسين على * الارث * القسم بين الزوجات * معرفة الزوال * القسم بين الزوجات * معرفة الزوال هزار جريبى، محمد على بن محمد باقر * البحر الزاخر والبدر الباهر * تكملة الروضة همداني، عبد الصمد * خصائص المحبة همداني، على بن شهاب بن محمد * شرح الاسماء الحسنى همداني، على بن محمد * الرسالة القدسية همداني، علينقى بن محمد رضا * اسرار الصلاة هيتمى، احمد بن حجرمكى * الفتح المبين في شرح الاربعين يزدى، عبد الله بن حسين * حاشية تهذيب المنطق يزدى، محمد حسين بن محمد باقر * المناظر يوسفى، يوسف بن محمد هروى * جامع الفوائد * حفظ الصحه * فوائد اخيار

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الإلكترونية